Latest Additions to Zhytomyr State University Library

Today

Антонюк, Н. М. and Славова, Л. Л. (2017) Соціокультурні засади викладання перекладознавчих дисциплін. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..
Баланова, Т. В. (2017) Використання методу інтервального повторення слів в процесі вивчення англійської мови. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..
Біленька, Ю. О. (2017) Дискурсивні маркери молодіжної онлайн-комунікації у процесі навчання англійської мови. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..
Білошицька, Т. Ю. (2017) Інтерактивні технології у викладанні іноземної мови у ВНЗ. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..
Безлюдна, В. В. (2017) Сучасні технології навчання іноземним мовам у вищій школі. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..
Безрукова, А. Р. and Білецька, І. О. (2017) Роль школи в батьківській просвіті у США. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..
Бернацька, О. В. (2017) Використання ситуацій як засобу підвищення якості іншомовної підготовки майбутнього учителя. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..
Бойко, Я. А. (2017) Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій та вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..
Boichevska, І. (2017) The ways of realization of aesthetic educative aim at the foreign language lessons. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..
Вікович, Р. І. (2017) Використання матеріалів інформаційних телеканалів у підготовці майбутніх перекладачів. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..
Вольницька, Д. О. (2017) Інформаційна структура іменної фрази у давньоанглійській мові. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..
Гайдай, І. О. and Місечко, О. Є. (2017) Актуалізація досвіду професійної підготовки вчителів-філологів за подвійними спеціальностями в Україні. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..
Товщик, С. А. (2018) Модель діагностування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології.
Ситняківська, С. М. (2018) Білінгвальна професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери у вищому навчальному закладі. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології.
Палько, І. М. (2018) Характеристика критеріїв сформованості міжкультурної толерантності майбутнього соціального педагога у процесі професійної підготовки. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології.
Коляденко, С. М. (2018) Врахування соціально-психологічних особливостей студентської молоді. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології.

Yesterday

Бурмакіна, Н. С. (2018) Формування професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.
Вознюк, О. В. and Жуковський, В. М. and Климишин, О. І. and Рейнольдз, Д. Л. (2014) Побудова системи реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, на основі християнської психології. Project Report. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.
Вознюк, О. В. (2014) Загальнонаукові, філософські та психолого-педагогічні засади духовно-морального здоров’я особистості. Побудова системи реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, на основі християнської психології. монографія / [Жуковський В.М., Климишин О. І., Вознюк О.В., Юрченко В.М., Запорожець О.М., Пиазза Н.Д., Рейнольдз Д.Л., Лозинська Т.Л., Жолтикова (. pp. 10-51.
Вознюк, О. В. (2014) Система реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, побудована на основі християнської психології. Побудова системи реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, на основі християнської психології. монографія / [Жуковський В.М., Климишин О. І., Вознюк О.В., Юрченко В.М., Запорожець О.М., Пиазза Н.Д., Рейнольдз Д.Л., Лозинська Т.Л., Жолтикова (. pp. 118-149.
Вознюк, О. В. and Гузій, Н. В. and Дубасенюк, О. А. and Козир, А. В. and Курлянд, З. Н. and Хоружа, Л. Л. (2018) Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів: акмеологічні аспекти. Project Report. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ.
Вознюк, О. В. (2018) Теоретичний базис акмеології. In: Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів: акмеологічні аспекти : монографія / керівн. авт. кол. Н. В. Гузій ; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова.
Антонова, О. Є. (2017) Упровадження інноваційних технологій у процес професійної підготовки майбутніх фармацевтів (аналіз досвіду житомирського базового фармацевтичного коледжу). In: Профеійна підготовка фахівців: креативний підхід : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 198-217.
Антонова, О. Є. (2017) Педагогічні умови підготовки вчителя до творчої професійної діяльності. Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи: зб. наук.-метод. праць / за ред. О. А. Дубасенюк.
Антонова, О. Є. (2017) До проблеми співвідношення інтелекту та креативності у структурі обдарованості. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал (12). pp. 33-40.
Антонова, О. Є. and Ващук, О. В. (2017) Інтегративний підхід до побудови моделі формування готовності вчителів до розвитку академічної обдарованості учнів. Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика : зб. наук. праць. / за заг. ред. проф. С.С. Вітвицької, доц. Н.Є. Колесник., 1. pp. 174-182.
Антонова, О. Є. (2017) До проблеми розвитку креативності вчителя. Формування та розвиток педагогічної майстерності й творчого потенціалу вчителя як домінантних складових педагогічної дії: теорія і практика: зб. наук. статей / за заг. ред. Л.В. Корінної. pp. 13-22.
Антонова, О. Є. (2017) «Життя, віддане дітям…». Історико-педагогічний альманах. Випуск 6. В.О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю : збірн. наук. праць / за ред. проф. О.Є. Антонової, доц. В.В. Павленко. pp. 6-12.

Sunday

Вознюк, О. В. (2002) Екологічна відповідальність: шляхи формування у шкільного юнацтва. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. pp. 133-137.
Вознюк, О. В. and Машталір, А. М. (2004) До проблеми формування творчої особистості. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць, 2. pp. 100-104.
Вознюк, О. В. (2005) Особистісно-орієнтований підхід до екологічного виховання. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. (7). pp. 363-367.

Saturday

Котловий, С. А. (2018) Формування конфліктологічної компетентності соціальних працівників. In: ІV Міжнародної науково-практичної конференції (15 – 16 березня 2018 року, Київ) /.
Котловий, С. А. (2017) Соціалізація особистості в дозвіллєвій діяльності. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : зб. наук. праць матеріалів III Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 квітня 2017 р., м. Київ, Національний авіац. pp. 133-135.
Котлова, Л. О. (2017) Конфліктологічна компетентність в системі безперервної освіти. Актуальні проблеми в системі освіти: «загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад». pp. 130-133.
Лук'янов, С. С. (2017) Частота вживання адверба then на основі матеріалу COHA. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації (Х). pp. 325-328.
Соколова, А. Г. (2017) Інституційний дискурс ситуації працевлаштування. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації (Х). pp. 99-104.
Янчук, О. А. (2017) Можливості застосування електронних презентацій у навчанні старшокласників усного монологічного мовлення. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації (Х). pp. 425-431.

Friday

Мосійчук, І. В. and Цимбалюк, В. (2017) «Зелений офіс» як складова частина соціальної відповідальності компаній. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І.Франка.
Кащук, К. М. and Свідер, Н. (2017) Теоретичні основи управління ліквідністю підприємства. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І.Франка.
Мосійчук, І. В. and Прокопова, О. О. (2017) Маркетингові дослідження як основа прийняття управлінських рішень. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І.Франка.
Шатківський, В. М. (2017) Аналіз web-орієнтованих середовищ автоматизованої верифікації навиків програмування. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017». pp. 329-331.
Поліщук, В. В. and Вакалюк, Т. А. (2017) Використання 3D-моделей в електронних підручниках для підвищення інтересу до навчання. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017». pp. 306-308.
Мосіюк, О. О. (2017) Огляд он-лайн сервісів для перегляду та редагування тривимірних моделей. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017». pp. 304-306.
Кузьменко, Є. В. and Кузьменко, С. В. and Хомутовський, О. І. (2017) Робототехніка в школі. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017». pp. 287-289.
Концедайло, В. В. (2017) Критерії, показники та рівні сформованості професійних м’яких компетентностей майбутніх інженерів-програмістів. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017». pp. 271-276.
Колос, К. Р. (2017) Конструювання технології навчання у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу післядипломної педагогічної освіти. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017». pp. 267-271.
Загацька, Н. О. (2017) Навчання математичних основ криптології з використанням інструментарію CrypTool. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017». pp. 254-256.
Вакалюк, Т. А. (2017) Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики: етап аналізу. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017». pp. 226-229.
Антонюк, Д. С. (2017) Організація тематичного економічного тренінгу з використанням програмно-імітаційних комплексів економічного спрямування. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017». pp. 218-221.
Дідківська, С. О. (2017) Використання хмарної платформи GoogleCloud для cтворення серверу комп’ютерної гри Minecraft. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017». pp. 131-134.

Thursday

Вознюк, О. В. (2017) Основные аспекты синтетической системы образования. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.23626, 11.08.2017.
Мазяр, О. В. (2017) Соціальний аналіз особистісної проблематики. Теорія і практика сучасної психології (2). ISSN 1813-3405
Плотницька, О. В. (2017) Духовний розвиток особистості майбутнього вчителя музики. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 115-118.
Моісєєва, М. А. (2017) Теоретико-методичні основи викладання фахових музично-виконавських дисциплін. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 101-104.
Булуй, О. and Басюк, Н. А. (2018) Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.
Буйніч, Г. (2018) Форми та методи подолання шкідливих звичок у дітей молодшого шкільного віку. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.
Максимова, О. О. (2017) Змістова структура толерантності дітей старшого дошкільного віку. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. pp. 37-41.
Бринзюк, М. and Басюк, Н. А. (2018) Формування здорового способу життя підлітків: проблеми і перспективи. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.
Карплюк, С. О. and Мінгальова, Ю. І. and Франовський, А. Ц. (2017) Особливості технології взаємонавчання у процесі підготовки майбутніх учителів фізико-математичного профілю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 1 (LXXIX). pp. 235-240. ISSN 2413-1865
Бовсунівська, Н. М. (2017) Духове мистецтво України: становлення та розвиток. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 54-60.
Баладинська, І. В. (2017) Європейський досвід організації художньої освіти. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник.
Кордон, М. В. (2018) Символ українського героїзму До 100річчя бою під Крутами. Обласна офіційна громадсько-політична газета "Житомирщина" (6). p. 3.
Боровик, А. and Басюк, Н. А. (2018) Формування патрiотизму молодших школярiв у контекстi виховних традицiй української педагогiки. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.
Бондаренко, Х. (2018) Етико-правове виховання молодших школярів. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.
Бойко, А. (2018) Правильна постава як гарант здоров’я у дітей молодшого шкільного віку. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.
Бойко, М. and Гужанова, Т. С. (2018) Формування у молодших школярів соціальної компетентності засобами учнівського самоврядування. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.
Рутецький, В. В. (2017) Конкурси та фестивалі баянного мистецтва як чинник формування готовності майбутнього фахівця до виконавської діяльності. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 161-167.
Роговська, Є. В. (2017) Рок-фестивалі в Україні як чинник формування патріотичної свідомості молодого покоління. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 123-133.
Суботницький, І. М. (2017) Детермінанти дисципліни «Оркестровий клас» у фаховій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 167-170.
Хорошун, О. О. and Пасічник, Н. (2017) Фреймове моделювання концепту ІСЛАМСЬКИЙ СВІТ. Studia Methodologica (44). pp. 42-46.

Wednesday

Федорченко, В. К. (2017) Деякі історичні аспекти розвитку української академічної вокальної школи. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 90-95.
Травкіна, Н. М. (2017) Діяльність педагогів-музикантів польського походження в Україні. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 83-90.
Жуковець, А. М. (2017) Кооперативне навчання як інтервенційний захід. "Південний архів" (Збірник наукових праць. Філологічні науки) (71). pp. 80-84.
Шуляківська, Т. and Долгополова, Л. А. (2015) Прогресивність німецької мови. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (4). pp. 24-27.
Манзело, Л. and Чирков, О. С. (2015) "Пристрасті під в’язами" Юджина О’Ніла: особливості жанру. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (4). pp. 19-23.
Жуковська, Н. and Чирков, О. С. (2015) Життя як драма у творчості Артура Міллера. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (4). pp. 14-18.
Бондар, А. М. and Ліпісівіцький, М. Л. (2015) Екстраперекладацькі фактори в прагматиці перекладу зонґів "Тригрошової опери" Бертольта Брехта. emper tiro: Студентський науково-літературний часопис (4). pp. 5-13.

Go to the Zhytomyr State University Library Homepage