Latest Additions to Zhytomyr State University Library

Tuesday

Усата, О. Ю. (2017) Веб-ресурси для розробки інтелект-карт як засобу самореалізації студента. Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення»: зб. тез доповідей: 11 квітня 2017р., м. Тернопіль (18). pp. 33-34.
Усата, О. Ю. (2017) Місце особистісно орієнтованих та інформаційних технологій в професійній підготовці студентів. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково- практичної інтернет-конференції, 16 червня 2017 р. (2). pp. 29-32.
Усата, О. Ю. (2016) Інформаційно-комунікаційні технології на шляху становлення вчителя-акмеолога. Інформаційні технології і засоби навчання, 54 (4). pp. 206-216. ISSN 2076-8184
Усата, О. Ю. and Гнетецька, Д. Л. (2017) Проектування інтернет-порталу «Початкова школа он-лайн». Інженерні та освітні технології (2). pp. 43-54. ISSN 2307-9770
Цюряк, І. О. and Захаржевська, Ю. Р. (2017) Специфічні особливості виконання хорової музики епохи ренесансу сучасними співаками. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 178-184.
Плющик, Є. В. (2017) Ідеї креативної педагогіки в музичній освіті дошкільнят. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 16-20.

Monday

Антонюк, Н. М. and Славова, Л. Л. (2017) Соціокультурні засади викладання перекладознавчих дисциплін. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..
Баланова, Т. В. (2017) Використання методу інтервального повторення слів в процесі вивчення англійської мови. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..
Біленька, Ю. О. (2017) Дискурсивні маркери молодіжної онлайн-комунікації у процесі навчання англійської мови. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..
Білошицька, Т. Ю. (2017) Інтерактивні технології у викладанні іноземної мови у ВНЗ. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..
Безлюдна, В. В. (2017) Сучасні технології навчання іноземним мовам у вищій школі. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..
Безрукова, А. Р. and Білецька, І. О. (2017) Роль школи в батьківській просвіті у США. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..
Бернацька, О. В. (2017) Використання ситуацій як засобу підвищення якості іншомовної підготовки майбутнього учителя. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..
Бойко, Я. А. (2017) Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій та вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..
Boichevska, І. (2017) The ways of realization of aesthetic educative aim at the foreign language lessons. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..
Вікович, Р. І. (2017) Використання матеріалів інформаційних телеканалів у підготовці майбутніх перекладачів. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..
Вольницька, Д. О. (2017) Інформаційна структура іменної фрази у давньоанглійській мові. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..
Гайдай, І. О. and Місечко, О. Є. (2017) Актуалізація досвіду професійної підготовки вчителів-філологів за подвійними спеціальностями в Україні. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..
Товщик, С. А. (2018) Модель діагностування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології.
Ситняківська, С. М. (2018) Білінгвальна професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери у вищому навчальному закладі. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології.
Палько, І. М. (2018) Характеристика критеріїв сформованості міжкультурної толерантності майбутнього соціального педагога у процесі професійної підготовки. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології.
Коляденко, С. М. (2018) Врахування соціально-психологічних особливостей студентської молоді. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології.

Sunday

Бурмакіна, Н. С. (2018) Формування професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.
Вознюк, О. В. and Жуковський, В. М. and Климишин, О. І. and Рейнольдз, Д. Л. (2014) Побудова системи реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, на основі християнської психології. Project Report. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.
Вознюк, О. В. (2014) Загальнонаукові, філософські та психолого-педагогічні засади духовно-морального здоров’я особистості. Побудова системи реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, на основі християнської психології. монографія / [Жуковський В.М., Климишин О. І., Вознюк О.В., Юрченко В.М., Запорожець О.М., Пиазза Н.Д., Рейнольдз Д.Л., Лозинська Т.Л., Жолтикова (. pp. 10-51.
Вознюк, О. В. (2014) Система реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, побудована на основі християнської психології. Побудова системи реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, на основі християнської психології. монографія / [Жуковський В.М., Климишин О. І., Вознюк О.В., Юрченко В.М., Запорожець О.М., Пиазза Н.Д., Рейнольдз Д.Л., Лозинська Т.Л., Жолтикова (. pp. 118-149.
Вознюк, О. В. and Гузій, Н. В. and Дубасенюк, О. А. and Козир, А. В. and Курлянд, З. Н. and Хоружа, Л. Л. (2018) Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів: акмеологічні аспекти. Project Report. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ.
Вознюк, О. В. (2018) Теоретичний базис акмеології. In: Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів: акмеологічні аспекти : монографія / керівн. авт. кол. Н. В. Гузій ; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова.
Антонова, О. Є. (2017) Упровадження інноваційних технологій у процес професійної підготовки майбутніх фармацевтів (аналіз досвіду житомирського базового фармацевтичного коледжу). In: Профеійна підготовка фахівців: креативний підхід : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 198-217.
Антонова, О. Є. (2017) Педагогічні умови підготовки вчителя до творчої професійної діяльності. Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи: зб. наук.-метод. праць / за ред. О. А. Дубасенюк.
Антонова, О. Є. (2017) До проблеми співвідношення інтелекту та креативності у структурі обдарованості. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал (12). pp. 33-40.
Антонова, О. Є. and Ващук, О. В. (2017) Інтегративний підхід до побудови моделі формування готовності вчителів до розвитку академічної обдарованості учнів. Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика : зб. наук. праць. / за заг. ред. проф. С.С. Вітвицької, доц. Н.Є. Колесник., 1. pp. 174-182.
Антонова, О. Є. (2017) До проблеми розвитку креативності вчителя. Формування та розвиток педагогічної майстерності й творчого потенціалу вчителя як домінантних складових педагогічної дії: теорія і практика: зб. наук. статей / за заг. ред. Л.В. Корінної. pp. 13-22.
Антонова, О. Є. (2017) «Життя, віддане дітям…». Історико-педагогічний альманах. Випуск 6. В.О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю : збірн. наук. праць / за ред. проф. О.Є. Антонової, доц. В.В. Павленко. pp. 6-12.

Saturday

Вознюк, О. В. (2002) Екологічна відповідальність: шляхи формування у шкільного юнацтва. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. pp. 133-137.
Вознюк, О. В. and Машталір, А. М. (2004) До проблеми формування творчої особистості. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць, 2. pp. 100-104.
Вознюк, О. В. (2005) Особистісно-орієнтований підхід до екологічного виховання. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. (7). pp. 363-367.

Friday

Котловий, С. А. (2018) Формування конфліктологічної компетентності соціальних працівників. In: ІV Міжнародної науково-практичної конференції (15 – 16 березня 2018 року, Київ) /.
Котловий, С. А. (2017) Соціалізація особистості в дозвіллєвій діяльності. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : зб. наук. праць матеріалів III Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 квітня 2017 р., м. Київ, Національний авіац. pp. 133-135.
Котлова, Л. О. (2017) Конфліктологічна компетентність в системі безперервної освіти. Актуальні проблеми в системі освіти: «загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад». pp. 130-133.
Лук'янов, С. С. (2017) Частота вживання адверба then на основі матеріалу COHA. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації (Х). pp. 325-328.
Соколова, А. Г. (2017) Інституційний дискурс ситуації працевлаштування. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації (Х). pp. 99-104.
Янчук, О. А. (2017) Можливості застосування електронних презентацій у навчанні старшокласників усного монологічного мовлення. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації (Х). pp. 425-431.

Go to the Zhytomyr State University Library Homepage