Latest Additions to Zhytomyr State University Library

Yesterday

Вакалюк, Т. А. and Антонюк, Д. С. (2016) Використання хмарних бізнес-симуляторів для вивчення поведінкової економіки. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених "Наукова молодь-2016"(15 груд. 2016 р., м. Київ) / за заг. ред. проф. Спіріна О.М.. pp. 53-56.
Вакалюк, Т. А. (2016) Підходи до використання хмарних технологій у навчальному процесі вищої школи у вітчизняній науковій літературі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. (47). pp. 123-126.
Спірін, О. М. and Вакалюк, Т. А. (2017) Web-opiєнтовані технології навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики. Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності: зб.наук.праць за матеріалами Всеукр.наук.-практ.конф., 18-19 травня 2017 р. / М-во освіти і науки України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського [та ін.].. pp. 61-65.
Вакалюк, Т. А. (2017) Зарубіжний досвід розвитку хмаро орієнтованого навчального середовища вищого навчального закладу. Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2 (11). pp. 16-23.
Вакалюк, Т. А. (2017) Структурно-функціональна модель хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання, 59 (3). pp. 51-61. ISSN 2076-8184
Шкодич, Б. (2017) Теоретичний аналіз психологічних факторів радикальної політичної поведінки студентів. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 124-126.
Сапожник, Д. and Швець, Ю. (2017) Особливості сприйняття релігії в юнацькому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 106-108.
Рибачук, Юлія (2017) Порівняльний аналіз уявлень про релігію та віру у священнослужителів та прихожан різної національності католицького віросповідання. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 94-96.
Попович, Д. and Хомутовська, О. (2017) Порівняльний аналіз образу церковного посту у свідомості юнаків західної та центральної України. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 86-89.
Петренко, С. (2017) Роль змінених станів свідомості в формуванні індивідуальної і колективної релігійності. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 81-86.
Мельник, О. (2017) Особливості самоактуалізації особистості як фактор формування політичних орієнтацій в період ранньої дорослості. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 67-69.
Ковальчук, І. and Лущик, А. and Лойко, Н. and Осіпчук, І. (2017) Порівняльний аналіз уявлень про "істинну віру" у православних та Свідків Єгови. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 64-66.

Thursday

Томіленко, Л. М. and Рабулець, О. Г. (2017) Цифрова лексикографічна система "С. Іваницький, Ф. Шумлянський. Російсько-український словник" та її можливості. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. - Серія: Філологічні науки (153). pp. 751-756. ISSN ISBN 978-917-7197-64-4
Targonskii, A. L. (2016) On the One Extremal Problem with the Free Poles on the Unit circle. International Journal of Advanced Research in Mathematics (6). pp. 26-31. ISSN 2297-6213
Коробко, Д. (2017) Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників, які знаходяться у складних життєвих обставинах (дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківської опіки). Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 56-58.
Зарицька, Богдана and Котлярська, Каріна (2017) Мотивація дотримання релігійних обрядів в юнацькому та зрілому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 51-53.
Бурківська, Марія (2017) Динаміка релігійності учнів 6-10 класів. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 18-20.
Барчук, Ольга and Столяр, Марина (2017) Порівняльний аналіз релігійності в юнацькому та дорослому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 6-9.
Герасименко, Катерина (2017) Порівняльний аналіз релігійності віруючих християн та атеїстів. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 28-30.
Демчук, Катерина (2017) Уявлення про християнство у людей дорослого віку. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 44-46.
Котлова, Л. О. (2017) Теоретичні засади проблеми сімейних конфліфктів як фактору емоційного вигорання жінки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 3 (2). pp. 154-159. ISSN 2312-3206

Wednesday

Майоров, П. В. (2017) Закон «RICO ACT» як спосіб боротьби з організованою злочинністю в США. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 травня 2017 р.) (5). pp. 424-427.
Ткачук, О. М. (2017) Теорія соціальної дезорганізації як причина злочинності. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 травня 2017 р.) (5). pp. 429-431.
Зосімович, Олена (2017) Відповідальність судових чиновників за посадові проступки і злочини згідно із Зводом законів Російської імперії. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 травня 2017 р.) (5). pp. 379-382.

Tuesday

Сита, В. (2017) Історичний розвитор законодавства про шлюб та сім’ю. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 травня 2017 р.) (5). pp. 309-313.
Главацький, Р. О. (2017) Децентралізація влади: досвід Польщі. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 травня 2017 р.) (5). pp. 304-306.
Солом'янчук, Д. М. (2017) Правове регулювання шлюбного договору сімйейним законодавством України. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 травня 2017 р.) (5). pp. 239-242.
Дерещук, Б. С. (2017) Правове регулювання гарантійних виплат трудовим законодавством України та Польщі: порівняльний аналіз. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 травня 2017 р.) (5). pp. 182-185.
Пухальський, А. Е. (2017) Хартія іспанців 1945 р. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 травня 2017 р.) (5). pp. 180-182.
Степанчук, О. В. (2017) Гендерна політика у сфері дискримінації статі. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 травня 2017 р.) (5). pp. 161-165.

Go to the Zhytomyr State University Library Homepage