Latest Additions to Zhytomyr State University Library

Friday


Thursday

Дмитрієва, І. В. (2016) The author and his creative personality. In: Ежемесячный международный научный журнал «European multiscientific science journal»..
Василенко, О. М. and Онищук, І. П. (2019) Особливості трофіки ставковиків Рeregriana (Mollusca: Pulmonata) за дії різних концентрацій йонів кадмію. Екологічні науки, 2 (24). pp. 102-107. ISSN 2306-9716
Василенко, О. М. and Онищук, І. П. (2018) Особливості трофіки ставковиків Corvusiana (Mollusca: Pulmonata) за дії різних концентрацій йонів кадмію. Екологічні науки, 2 (21). pp. 101-106. ISSN 2306-9716
Власенко, О. М. and Онищук, І. П. (2019) Вплив іонів важких металів на величину середньодобового раціону Lumnaea Gueretiniana (Mollysca: Pulmonata). Екологічні науки, 25 (2). pp. 165-169. ISSN 2306-9716
Khomiak, I. V. and Harbar, O. V. and Demchuk, N. S. and Kotsiuba, I. Y. and Onyshchuk, I. P. (2019) Above-ground phytomass dynamics in autogenic succession of an ecosystem. Forestry ideas, 25 (1). pp. 136-146.
Patsyuk, M. K. and Onyshchuk, I. P. (2019) Diversity and distribution of naked amoebae in water bodies of Sumy region (Ukraine). Вестник зоологии, 53 (3). pp. 177-186. ISSN 0084-5604
Крон, А. А. and Рошко, В. Г. and Власенко, Р. П. and Онищук, І. П. (2010) Угруповання дощових червів (Oligochaeta, Lumbricidae) в умовах хронічного електромагнітного стресу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (27). pp. 13-17. ISSN 2075-0846

Wednesday

Дмитрієва, І. В. (2017) Специфіка драматургії Джозефа Конрада (на матеріалі п’єси «One day more»). In: Джозеф Конрад: час, простір, пам’ять. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 160-річчю від дня народження письменника, Житомир.

Tuesday

Чупріна, О. В. (2019) Методика розвитку мовлення учнів початкових класів із застосуванням мультимедійних засобів. Other thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.
Чупріна, О. В. (2018) Проблеми застосування комп’ютерних технологій в початковій школі в умовах компетентнісного підходу. Компетентнісні засади освітньо-виховного процесу в умовах ціложиттєвого навчання:[збірн. наук. праць молодих дослідників] // за ред. проф. Н.Г. Сидорчук., 2.
Чупріна, О. В. (2018) Методи розвитку зв’язного мовлення на уроках української мови в початковій школі. Науковий вісник Мукачівського державного університету: серія «Педагогіка та психологія» (2(8)). pp. 170-173.
Чупріна, О. В. (2018) Застосування матеріалів навчальних електронних видань на уроках української мови в початкових класах. Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти: збірник наукових праць (за матеріалами всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції). pp. 123-127.
Свириденко, І. М. and Кухарьонок, С. С. (2019) Використання комунікативного підходу в навчанні іншомовного діалогічного мовлення студентів немовних факультетів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія (57). pp. 31-37.
Підгурська, В. Ю. and Голубовська, І. В. (2019) Формування культури наукової мови студентів у процесі вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Український педагогічний журнал (2). pp. 100-106. ISSN 2411-1317
Павлик, Н. П. and Марчук, К. А. and Безсмертна, В. І., eds. (2019) Неформальна освіта: кращі практики і проекти. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.
Павлик, Н. П. (2018) Теорія і практика організації неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Monday

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2018) Translation as a means of intercultural communication. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія, 3 (37). pp. 174-176.
Шевчук, С. Ю. and Соснівська, Р. Р. (2019) Становлення організації та проведення шкільних предметних олімпіад. Біологічні дослідження – 2019. pp. 382-383.

Go to the Zhytomyr State University Library Homepage