Latest Additions to Zhytomyr State University Library

Yesterday


Saturday


Friday

Котлова, Л. О. and Саух, І. Д. (2019) Психологічні чинники задоволеності шлюбом на різних етапах подружнього життя. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 1 (1). pp. 223-228. ISSN 2312-3206
Журавльова, Л. П. and Котлова, Л. О. and Марчук, К. А., eds. (2018) Особистісне зростання : теорія і практика. Житомирсткий державний університет імені Івана Франка.
Євдоченко, О. С. (2018) Щодо умов формування професійної компетентності майбутніх хіміків. In: Міжнародна науково практична конференція «Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє», 5-6 жовтня 2018 року, Київ.
Євдоченко, О. С. (2017) Індивідулізція навчання як засіб формування експериментальних умінь майбутніх хіміків. In: Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIV КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ), 18-19 травня 2017 р., Полтава.
Усатий, А. В. and Башманівський, О. Л. (2018) Переклади поезій О. Ольжича. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (29). pp. 66-70. ISSN 2220-7996
Халін, В. В. (2018) О. Ольжич - поет подвигу й самопожертви. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (29). pp. 70-74. ISSN 2220-7996
Башманівський, В. І. (2018) Міжкультурний діалог у регіональних аудіовізуальних ЗМІ початку ХХІ століття. Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових статей (5). pp. 153-164.
Суботницький, І. М. and Рутецький, В. В. (2019) Розвиток творчого мислення майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі музично-виконавської діяльності. Актуальні проблеми особистісного зростання: Збірник наукових праць (за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції). pp. 276-278.

Thursday

Журавльова, Л. П. and Котлова, Л. О. and Марчук, К. А., eds. (2019) Актуальні проблеми особистісного зростання. Житомирський державний університет, Житомирський державний університет імені Івана Франка.
Марчук, К. А. and Котлова, Л. О. (2019) Науковий гурток "Психологія творчості українських митців". Неформальна освіта: кращі практики і проекти (2). pp. 84-87.
Фурманова, Марина (2018) Україна та Європа у взаємодії з питань усиновлення. Літописець: Збірник V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 7 грудня 2017 року) (13). pp. 180-183.
Войтович, Н. Ф. (2012) Спостереження в проекті Кримінального процесуального кодексу України. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 10 квіт. 2012 р.). pp. 142-144.
Войтович, Н. Ф. (2010) Попередження злочинів працівниками оперативної служби. Попередження злочинів суб’єктами оперативно-розшукової діяльності : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 грудня 2010 р.). pp. 43-46.
Войтович, Н. Ф. (2009) Етичні проблеми візуального спостереження. Шляхи розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 28 листоп. 2009 р.). pp. 43-46.
Войтович, Н. Ф. (2009) Забезпечення основних прав і свобод людини під час оперативно-розшукової діяльності. Шлях України до економічної безпеки : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2009 р.. pp. 260-265.
Войтович, Н. Ф. (2008) Документування протиправної діяльності осіб за допомогою оперативно-технічних засобів. Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 10 жовт. 2008 р.). pp. 240-244.
Дубравськка, Н. М. (2018) «Успіх» і «невдача» як індивідуально-особистісні кореляти підприємницької поведінки. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій (3(37)). pp. 82-85.

Wednesday

Давидова, Л. В. (2017) Організаційні моделі видавництв вищих навчальних закладів в умовах трансформації галузі. Общество за культурный и научный прогресс в Восточной и Центральной Европе. pp. 41-46.
Рудницька, Н. М. (2014) Прийменникова інфінітивна конструкція um + zu + інфінітив у діахронії. Наукові записки Кіровоградського педагогічного університету. Серія: Філологічні науки (мовознавство) (127). pp. 520-524.
Партико, З. В. (2019) Як оцінювати українські виші. Газета "День". pp. 14-15.
Партико, З. В. (2019) Михалківські скарби. Газета "День".
Рудницька, Н. М. (2013) Граматикалізація прийменника zu в інфінітивних конструкціях. Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції памʼяті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1). pp. 44-46.

Tuesday

Чернишова, А. М. (2019) Естетичне виховання учнів засобами танцю у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. Концептуальні шляхи розвитку науки (частина ІІ) : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 30-31 березня 2019 року. pp. 13-15.
Бутузова, Л. П. and Міськова, Ю. В. (2016) Емоційний інтелект як чинник соціально-психологічної адаптації фахівців туристичної індустрії. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали десятої міжнародної науково-практичної конференції. pp. 22-25.
Криворучко, Т. В. (2019) Складна комплементація в ранньоновоанглійській мові : монографія. Other. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.
Горбань, А. В. (2018) «Обаполи цього часу»: анахронії у наративній композиції «Слова о полку Ігоревім». Вісник Львівського університету. Серія філологічна (67). pp. 235-248. ISSN 2078-5534
Безверха, Т. М. (2015) Особливості редакторської підготовки періодичних видань національних меншин Житомирщини. Редакторська і журналістська майстерність: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 35-36.
Безверха, Т. М. (2017) Жанрові особливості етнічної періодики Житомирщини. Матеріали Інтернет-конференції. pp. 142-146.
Безверха, Т. М. (2016) Періодичні видання національних меншин Житомирської області як чинник етноінтеграції громадянського суспільства в Україні. Наукові записки Інституту журналістики: науковий збірник, 63. pp. 64-69.

Go to the Zhytomyr State University Library Homepage