Latest Additions to Zhytomyr State University Library

Yesterday

Борисенко, Н. Д. (2022) Методологія наукових досліджень. [Teaching Resource]
Перепелиця, Л. О. and Пацюк, М. К. and Корево, Н. І. (2022) Навчальна практика з фізіології рослин та генетики. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.
Астахова, Л. Є. and Антоні, С. В. (2022) Таксономічний аналіз інтродукованої дендрофлори парку культури та відпочинку ім. Ю. Гагаріна (м. Житомир). The 8th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (January 26-28, 2022).
Мамчур, А. В. and Киричук, Г. Є. and Константиненко, Л. А. (2021) Методичні аспекти застосування проєктної технології навчання на уроках біології. The 3rd International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (December 5-7, 2021).
Пацюк, М. К. (2021) Видовий склад голих амеб в епіфітних біотопах України. Харківські зоологічні читання з зоології безхребетних, присвячені пам'яті професора Є. І. Лукіна.
Шелюк, Ю. С. (2022) Особливості вивчення лісової рослинності здобувачами вищої освіти природничих та аграрних спеціальностей. Лісові екосистеми: сучасні проблеми і перспективи досліджень - 2022 : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Житомир, 30 травня 2022 р.).

Thursday

Борисенко, Н. Д. (2019) Тактика згоди поступки в персонажному мовленні британської драми: прагматичний аспект. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: матеріали ІІ Всеукраїн. наук. інтернет-конф., (28-29 березня 2019 р.). pp. 15-18.
Мартинов, С. А. (2022) Жанрово-стилістичні особливості перекладу англійської детективної літератури українською мовою. Мова в міждисциплінарному контексті безперервної освіти: збірник матеріалів X Міжнародної студентської Інтернет-конференції (16-20 травня 2022 р.). pp. 142-145.
Бурченя, М. М. (2022) Жанрово-стилістична специфіка перекладу романів Агати Кристі українською мовою. Мова в міждисциплінарному контексті безперервної освіти: збірник матеріалів X Міжнародної студентської Інтернет-конференції (16-20 травня 2022 р.). pp. 128-130.
Шевчук, Андрій (2021) Статус кріпаків у кримінальному судочинстві Правобережної України (кінець ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.). Україна. Європа. Світ. Історія та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 3–4 грудня 2021 р.. pp. 49-53.
Шевчук, Андрій (2021) Бюрократична структура повітових судів Правобережної України (1797–1831 рр.). Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації: матеріали V Міжнародної наукової конференції (Суми, 11–12 листопада 2021 р.), 2. pp. 214-216.

Wednesday

Романюк, Р. К. and Константиненко, Л. А. and Васільєва, Л. А. (2021) The use of QR-codes in professional training of students of environmental and educational industries. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (107). pp. 70-77. ISSN 2663-6387
Антонова, О. Є. and Бірук, Н. П. and Власенко, О. М. and Павленко, В. В. (2021) Adaptive educational web-environment aimed at ensuring the activities of supporting educational institutions of the depressive region (Zhytomyr) in the conditions of educational network optimization. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (107). pp. 60-69. ISSN 2663-6387
Argiropoulos, D. (2021) Peculiarities of interaction teacher with persons with the acquired disability. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (107). pp. 51-59. ISSN 2663-6387
Левченко, С. В. (2021) Formation of innovative competence of future specialists in social work by means of interactive teaching methods. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (107). pp. 41-50. ISSN 2663-6387
Романчук, Н. О. (2021) Mathematical competences as a basis of prospective engineers training in higher technical educational institutions. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (107). pp. 32-40. ISSN 2663-6387
Протас, О. Л. (2021) Methodology of writing scientific articles by students of higher pedagogical institutions. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (107). pp. 24-31. ISSN 2663-6387
Мирончук, Н. М. and Антонова, О. Є. and Поліщук, Н. М. and Ковальчук, В. А. (2021) Psychological and pedagogical factors for maintaining the professional health of educators under quarantine restrictions. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (107). pp. 14-23. ISSN 2663-6387
Бойченко, М. А. and Чистякова, І. А. and Бойченко, А. В. (2021) Creative individuality of the pupils of out-of-school education institutions of artistic-aesthetic direction: essence and structure. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (107). pp. 5-13. ISSN 2663-6387
Козловець, М. А. and Ковтун, Н. М. and Соколовський, О. Л. and Горохова, Л. В., eds. (2022) Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення. Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Соколовський, О. Л. (2021) Methods of teaching religious studies in higher education in the context of geopolitical challenges. Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень.
Соколовський, О. Л. (2021) Methodological principles of defining orthodoxy as a category in regional studies. Філософія в сучасному науковому та соціально-політичному дискурсах.
Стародубець, Галина and Власюк, Ігор (2022) Радіомовлення як інструмент процесу радянізації західних областей України: особливості становлення та функціонування в 1945-1947 рр. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (39). pp. 36-43. ISSN 2411-2143
Гарбар, О. В. and Рябченюк, С. М. (2022) Оцінка динаміки оселищ за даними дистанційного зондування землі (на прикладі Козачелагерської арени Нижньодніпровських пісків). Наука, освіта та суспільство: тенденції, виклики, перспективи.
Весельська, А. Л. and Котлова, Л. О. and Кострікіна, Г. В. and Хворова, Г. М. (2022) Основи психодіагностики. [Teaching Resource]

Tuesday

Близнюк, А. С., ed. (2022) Студентсько-викладацька газета «Універсум». № 5 (174). Житомирський державний університет імені Івана Франка.
Ярмоленко, Т. А. (2022) Використання систем тривимірної графіки для моделювання природних середовищ. In: Науково-практична конференція "Інформаційні технології та моделювання систем".
Ярмоленко, Т. А. (2022) Професійно-педагогічні засади впровадження STEM-освіти в Україні. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») (12). pp. 507-519. ISSN 2786-4952
Климович, Ю. Ю. (2022) Q&A session as a teaching tool for students' engagement in the flipped learning environment. Multidisciplinary academic notes. Science research and practice. pp. 327-329.
Василенко, О. М. and Царан, С. Й. (2021) Екологічна стежка каньйоном річки Гнилоп’ять. Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті, 3. pp. 75-77.
Желтова, О. О. and Лізунова, В. (2022) Психолого – педагогічна діагностика школярів із порушенням слуху. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (15). pp. 48-51.
Хворова, Г. М. and Тарасюк, Є. (2022) Можливості використання ава-терапії у роботі з аутичними дітьми. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (15). pp. 83-86.

Monday

Зайко, Л. Я. and Одончук, І. С. (2022) Роль медіаграмотності у сучасній шкільній освіті. Актуальні проблеми соціальних комунікацій: матеріали Восьмої міжвузівської студентської наукової конференції. pp. 53-55.
Столярова, І. С. and Cтоляров, В. О. (2022) «Композиція» з застосуванням цифрових графічних технологій, та покращення якості підготовки спеціалістів мистецької освіти. Digital Transformations of Modernity: Proceedings of the Multidisciplinary International Scientific-Practical Conference (January 24, 2022. Coimbra, Portugal). pp. 9-12.
Білошицька, Т. Ю. and Литньова, Т. В. (2022) Компоненти, критерії та показники готовності майбутніх учителів до педагогічного консультування. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)» (7 (12)). pp. 71-82.

Go to the Zhytomyr State University Library Homepage