Latest Additions to Zhytomyr State University Library

Yesterday

Севастьянів, У. П. (2019) Віртуальна реальність як чинник трансформацій форм релігійності сучасної людини. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.
Білоус, О. А. (2019) Мирова юстиція в Україні за Судовою реформою 1864 року. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 квітня 2019 р.). pp. 165-167.
Казаку, А. О. (2019) Публічно-правовой статус жінки в Російській імперії. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 квітня 2019 р.). pp. 216-218.
Войтович, Н. Ф. (2019) Проблемні питання кваліфікації та доказування складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 квітня 2019 р.). pp. 58-61.
Рудницька, О. П. and Магась-Демидас, Ю. І. (2019) Правове регулювання діяльності органів громадського самоврядування закладів вищої освіти. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 квітня 2019 р.). pp. 89-91.
Самойлюкевич, І. В. and Калініна, Л. В. (2018) Англійська мова: підручник для 10-го класу (профільний рівень). Київ "Генеза".
Мачушник, О. Л. and Ничипорук, Т. О. (2019) Вивчення особливостей інтернет-адикції у юнаків. Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 квітня 2019 року)., І. pp. 25-28.
Рудницька, Н. Ю. (2016) Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування пізнавального інтересу на уроках математики. Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти. pp. 106-109.
Башманівська, Л. А. (2017) Семантико-культурологічний зміст концептів "родина", "рідня", "рід" у контексті родинного виховання (за повістю Михайла Стельмаха "Гуси-лебеді летять"). Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 105-річчю від дня народження письменника. pp. 164-168.
Башманівська, Л. А. (2018) Формування виразності читання та мовлення в процесі професійної підготовки майбутнього філолога. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи (2 (31)).
Башманівська, Л. А. (2018) Удосконалення навичок виразного читання студентів-філологів у контексті підвищення їхньої професійної майстерності. Збірник наукових статей "Соціум. Документ. Комунікація". pp. 37-45.
Башманівська, Л. А. (2015) Використання тестових технологій у процесі вивчення творчості Валерія Шевчука у старшій школі. Збірник наукових праць і матеріалів. pp. 218-226.
Повніч, М. М. (2019) Гарантійні виплати при припиненні трудових відносин. Україніка молода: збірник статей (8). pp. 135-138.
Існюк, Світлана (2019) Забезпечення гендерної рівності у трудовому праві. Україніка молода: збірник статей (8). pp. 132-135.
Волощук, Альона (2019) Європейське законодавство про соціальні відпустки. Україніка молода: збірник статей (8). pp. 127-130.
Рудницька, Н. Ю. (2019) Використання диференційованого навчання на уроках математики в початковій школі. Актуальні проблеми та перспективи дошкільної освіти в сучасному освітньому просторі: зб. науково - метод. праць. pp. 17-21.
Рудницька, Н. Ю. (2019) Проектні технології на уроках математики в початковій школі. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення нової української школи: компетентнісний підхід»: збірник наукових праць. pp. 80-84.
Рудницька, Н. Ю. (2018) Використання інтегрованого навчання на уроках математики в початкових класах. Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи. pp. 248-251.
Федорова, М. А. (2018) Аналіз особливостей розуміння моральних понять дітьми старшого дошкільного віку. Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи. pp. 189-194.
Федорова, М. А. (2017) Реалізація наступності у формуванні моральних цінностей у період переходу між дошкільною освітою та початковою школою. Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика: зб. наук. праць. pp. 221-226.
Федорова, М. А. (2016) Змістова структура моральних цінностей особистості у дитинстві. Perspective directions of scientific researches: Collection of scientific articles. pp. 345-348.

Monday

Зайко, Л. Я. (2018) Етапи розвитку комунікативних можливостей людства. Соціальні комунікації: теорія і практика сучасної науки. pp. 16-20.
Зайко, Л. Я. (2019) Глобалізаційні трансформації комунікаційних технологій в інформаційному суспільстві. Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні. pp. 51-53.
Зайко, Л. Я. (2018) Соціокультурна цінність друкованих книжкових видань для дітей та процесу читання. Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів. pp. 89-92.
Зайко, Л. Я. (2019) Від мови ворожнечі до мови порозуміння. Challenges of hybrid war: information dimension. pp. 95-98.
Стародубець, Галина, ed. (2019) Студентські історичні студії: Збірник наукових праць. Вип. 8. О.О. Євенок, pp. 1-164.
Постова, С. А. and Вакалюк, Т. А. and Шевчук, Л. Д. (2019) Структурне та візуальне програмування. Навчальний посібник для студентів фізико-математичного факультету. вид-во ПХДПУ, Переяслав-Хмельницький.
Папіжук, В. О. (2015) Третя іноземна мова у формуванні міжкультурної компетенції студентів ВНЗ. Нові технології навчання: Наук-метод. зб. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.
Сорочинська, О. А. (2019) Методологічні засади підготовки майбутніх учителів біології до природоохоронної роботи з учнями основної школи. Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». pp. 183-188.
Мазяр, О. В. and Весельська, А. Л. and Дем'янчук, Ю. Ю. (2019) Проективні техніки у роботі психолога: силабус. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Sunday

Шмельова, Т. В. (2019) Виховання мистецтвом як ключова теза сучасної педагогіки культури Республіки Польща. Інноваційна педагогіка, 2 (12). pp. 199-202. ISSN 2663-6085
Шмельова, Т. В. (2018) Сравнительная педагогика Украины и Республики Польша. In: XIV Международная научно-практическая конференция молодых исследователей, 17.05.2018, Барановичи.
Шмельова, Т. В. and Сотська, Г. І. (2016) Словник мистецьких термінів. Видавництво «Стар», Херсон.
Шмельова, Т. В. (2019) Педагогіка культури як субдисципліна сучасної польської педагогіки. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика", 21-22 квітня, Житомир.

Saturday

Сухомлинська, О. В., ed. (2017) Філософія для дітей. В. О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю : Педагогічні читання. ФОП Левковець Н.М., Житомир : ФОП Левковець Н.М..
Федорчук, І. В. (2019) Модернізація змісту вищої педагогічної освіти в країнах кавказького регіону (Азербайджан, Вірменія, Грузія). Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.
Яворська, Т. Є. (2019) Теоретико-методичні основи формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців галузі фізичної культури і спорту Нової української школи. In: Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи. Видавець О. О. Євенок, Житомир, pp. 137-154. ISBN 978-966-995-003-1

Friday

Венгерська, В. О. (2019) Антисемітизм та його вплив на особливості пам’яті про жертви недемократичних політичних режимів. Матеріали ІІІ-VІ Всеукраїнських науково-практичних конферен- цій «Політика пам'яті в теоретичному та практичному вимірах» (Рівне, 2016–2019 рр.). – Рівне:. pp. 59-64.
Франчук, М.В. (2018) Як електробаян "заграв" і в повісті. газета "Житомирщина". p. 6.
Рудницька, Н. В. (2019) Житомирське рабинське училище - освіттній заклад для вчителів єврейських шкіл та рабинів (1847 – 1873 рр.). Житомиру - 1135. Науковий збірник "Велика Волинь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 27-28 вересня 2019 р.) (59). pp. 29-40.
Недашківська, Т. Є., ed. (2019) Знавці мов 2019 : збірник наукових праць. Вид-во «НОВОград», Новоград-Волинський, pp. 1-96.
Савенко, О. П. (2019) Різдвяні вірші Григорія Сковороди. Переяславські Сковородинівські студії: філологія, філософія, педагогіка (6). pp. 136-139. ISSN 2409-1146
Савенко, О. П. (2019) Проблема оригінальності в українській середньовічній літературі. Intellektual ekonomics, management and education. pp. 200-202.
Франчук, М. В. (2017) До питання термінологічного окреслення поняття "традиційні сюжети" в сучасному вітчизняному літературознавстві. Актуальні проблеми літературознавчої термінології (2). pp. 69-72.

Thursday

Дєньгаєва, С. В. (2015) Професійна медіаосвіта – інноваційний напрям сучасної педагогіки. Збірник статей Третьої міжнародної науково-методичної конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи».
Дєньгаєва, С. В. (2017) Критерії, показники та рівні сформованості майбутнього вчителя іноземної мови засобами медіаосвіти. Митець – культура – виміри часу. Міжнародні читання 2017 в Музеї Бориса Лятошинського в Житомирі.
Дєньгаєва, С. В. (2018) Ongoing requirements for the New Ukrainian School. Perspectives of science and education. Proceedings of the 3rd International youth conference. SLOVO\WORD.
Дєньгаєва, С. В. (2018) Age Factor in SLA. Book of Abstracts. International Conference on Foreign and Second Language Acquisition (ICFSLA).

Go to the Zhytomyr State University Library Homepage