Latest Additions to Zhytomyr State University Library

Today

Білошицька, Т. Ю. (2019) Мультимедійна презентації як засіб формування комунікативної компетентності. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).
Савельчук, І. Б. and Андрійчук, Н. М. and Зорницька, І. В. (2019) Особливості відтворення онімів «Шляху королів» Б. Сандерсона українською мовою. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).
Плахотнюк, Н. П. (2019) Роль Інтернет мережі у розвитку іншомовної професійної комунікації майбутніх журналістів. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).
Дєнічєва, О. І. (2019) Загальні тенденції розвитку вищої освіти в Австрії та Україні. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).
Свириденко, І. М. (2019) Проблемна ситуація як засіб формування навичок іншомовного діалогічного мовлення. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).
Литньова, Т. В. (2019) До питання про формування іншомовної дискурсивної компетентності студентів. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).
Левківська, К. В. (2019) Використання інформаційних технологій для розвитку іншомовнох комунікативної підготовки фахівців. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).
Макаревич, О. О. (2019) Сленг як невід’ємна складова підліткового мовлення. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).
Кухарьонок, С. С. (2019) Інтерактивні технології як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Yesterday


Wednesday

Плахотнюк, Н. П. (2019) Розвиток іншомовної комунікативної культури майбутніх журналістів засобами інтернет ресурсу. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» – Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», І (83) (4). pp. 376-384.
Томіленко, Л. М. (2019) Радянізми в українській перекладній лексикографії постреволюційних років: від неологізмів до історизмів. ІХ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. pp. 175-182.

Tuesday

Федорчук, І. В. (2019) Модернізація змісту вищої педагогічної освіти в країнах кавказького регіону (Азербайджан, Вірменія, Грузія). PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.
Михайлова, О. С. and Кльоц, К. І. (2018) To the problem of the formation of dialogical speech competence of primary school children in english lessons using critical thinking strategies. Вісник науково-дослідних робіт викладачів та студентів. Випуск п’ятий.
Михайлова, О. С. and Савицька, О. І. (2019) Using video support in the process of lexical competence formation at the English lessons at primary school. Україна. Європа. Світ: актуальні проблеми та міждисциплінарні досягнення розвитку іншомовної компетентності: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції для студентів і молодих вчених.
Михайлова, О. С. and Корсовецька, М. (2019) Формування діалогічного мовленнєвої компетентності учнів початкової школи на занятті англійської мови з використанням прийомів драматизації. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць.
Михайлова, О. С. and Бортник, В. М. (2019) Формування основ фонологічної компетентності учнів початкової школи засобами усної народної творчості. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць.
Близнюк, А. С., ed. (2019) Студентсько-викладацька газета «Універсум». № 7 (153). Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.
Загурська, І. С. and Лісогурська, А. В. (2019) Діагностична процедура дослідження страхів дітей дошкільного віку за допомогою методу незакінчених речень. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том VII: Ідентичність і свобода в освіті та науці, VI. pp. 199-201.

Monday


Saturday

Анічкіна, О. В. (2017) Використання домашнього експерименту з ужитковими речовинами в формуванні експериментально-методичних в формуванні експериментально-методичних умінь учителів хімії. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі" (ХХІV Карпишинські читання). pp. 18-21.
Анічкіна, О. В. (2016) Можливості використання демонстраційного хімічного експерименту у формування вмінь проводити експеримент у школі майбутнім вчителям. Збірник наукових праць "Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів". pp. 50-54.
Анічкіна, О. В. (2016) Можливості використання ігрового підходу на заняттях із методики навчання хімії. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.». pp. 108-110.
Анічкіна, О. В. (2016) Використання елементів алгоритмізованого навчання в формуванні вмінь проводити хімічний експеримент. Збірник тез робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції "Перспективні напрями розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук". pp. 6-11.
Анічкіна, О. В. (2015) Потреба модернізації експерементально-методичної підготовки майбутніх вчителів хімії у вищій педагогічній школі. Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції: "Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого- погляд у майбутнє". pp. 17-20.
Анічкіна, О. В. and Мацієвський, О. Е. (2007) Підвищувати рівень підготовки майбутніх вчителів. Збірник наукових праць "Розвиток наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін" міжнародної науково-практичної конференції ХІV Карпишинські читання. pp. 400-401.
Литвиненко, А. С. and Сорочинська, О. А. (2019) «Метод проектів» у формуванні основ природознавчої компетентності дітей дошкільного віку. атеріали Міжнародної наукової конференції. 29-30 листопада 2019 р. м. Дніпро. Частина ІІ. pp. 193-195.
Анічкіна, О. В. and Михнюк, О. В. and Мацієвський, О. Е. (1999) Досліди для доведення незмінності маси речовини. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції присвяченої 130-річниці відкриття періодичного закону. pp. 109-110.
Тітов, Ю. О. and Білявина, Н. М. and Слободяник, М. С. and Чумак, В. В. and Наконечна, О. І. (2019) Синтез та кристалічна структура ізовалентнозаміщених шаруватих скандатів SrLa2-xDyxSn2O7. Вопросы химии и химической технологии (6). pp. 228-235. ISSN 0321-4095

Go to the Zhytomyr State University Library Homepage