Items where Division is "Faculty of History > Department of the World History" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 29.

Стародубець, Галина and Власюк, Ігор and Буравський, О. А. and Шевчук, Андрій and Гуцало, Л. В. and Міщук, Г. А., eds. (2021) Студентські історичні студії. Випуск 10. Житомир: Вид. О.О. Євенок.

Власюк, Ігор (2021) Методичні рекомендації до семінарських занять з освітньої компоненти «Політична історія сучасного світу». Видавництво Житомирського державного університету Імені Івана Франка.

Гон, М. М. and Гуцало, Л. В. (2021) Методичні рекомендації до семінарських занять з освітньої компоненти «Внутрішня політика Європейського Союзу» для здобувачів спеціальності 052 Політологія. [Teaching Resource]

Гуцало, Л. В. (2021) Вектор зовнішньої політики США – НАТО (за президентства Д. Трампа). Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія, практика». pp. 79-82.

Гуцало, Л. В. (2021) Регіональна політика ЄС в умовах пандемії COVID-19. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» (9). pp. 305-309.

Гуцало, Л. В. and Міщук, Г. А. (2021) Вони хотіли врятувати життя: Праведники народів світу. Пам'ять нетлінна: Голокост на теренах нашого краю. Науковий збірник "Велика Волинь". Матеріали Міжнародної науково-краєзнавчої конференції (62). pp. 26-32.

Гуцало, Л. В. and Міщук, Г. А. (2021) Каталонські референдуми 2014 р. та 2017 р.: позиції центральної та регіональної влади. Емінак: науковий щоквартальник (2(34)). pp. 256-265. ISSN 1998-4634

Маркевич, О. В. (2021) Історія політичних та правових вчень: методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи для студентів історичного факультету. [Teaching Resource]

Маркевич, О. В. (2021) Діяльність Волинської губернської адміністрації з організації боротьби з епідеміями наприкінці ХVІІІ - першій половині ХІХ ст. Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис (25). pp. 12-16.

Маркевич, О. В. (2021) Конституціоналізм і правова політика: методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи для студентів історичного факультету. [Teaching Resource]

Маркевич, О. В. (2021) Магдебурзьке право на українських землях: історичне значення. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» (9). pp. 449-452.

Маркевич, О. В. (2021) Медична служба у Волинські губернії: особливості кадрової політики. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія. Історичні науки, 71 (4). pp. 59-63.

Маркевич, О. В. (2021) Новітня історія Китаю: висвітлення в українських підручниках для старшокласників. Китайська цивілізація: традиції та сучасність : матеріали міжнародної наукової конференції, 24 листопада 2021 р. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021.. pp. 187-191.

Маркевич, О. В. (2021) Правова політика України: сучасний стан та перспективи розвитку. Актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних процесів сучасного суспільства: мате- ріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 10–11 вересня 2021 року). – Одеса : ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства. pp. 87-91.

Стародубець, Галина (2021) Anthropology of memory of rural women of Zhytomyr region about post-war everyday life. Інтермарум: історія, політика, культура (9). pp. 195-208. ISSN 2518-7694

Стародубець, Галина (2021) Методичні рекомендації для студентів історичного факультету з курсу «Історія середніх віків». Видавництво Житомирського державного університету Імені Івана Франка.

Стародубець, Галина (2021) Методичні рекомендації з курсу «Історія сталінізму» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 032 «Історія та археологія» та 014.03 Середня освіта (історія). Видавництво Житомирського державного університету Імені Івана Франка.

Стародубець, Галина (2021) Повсякденне життя партійно-радянської номенклатури західноукраїнських областей у період пізнього сталінізму (середина 1940 – початок 1950-х) / Повсякденне життя населення західних земель України у перші повоєнні роки (1944–1953) колективнамонографія. Other. Львів – Торунь : Liha-Pres.

Стародубець, Галина (2021) Система податків та зборів німецьких міст періоду Високого Середньовіччя. ХV міжнародна наукова конференція "Історія торгівлі, податків та мита”: Тези доповідей. Дніпро, 21–22 жовтня 2021 р.. pp. 16-18.

Стародубець, Галина (2021) Соціально-правовий статус візантійської жінки в період правління імператорів Ісаврійської династії. ХХІV Сходознавчі читання А. Кримського: матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 30-річчю Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України, 21 грудня 2021 р.. pp. 82-86.

Стародубець, Галина and Sushyk, I. (2021) Content and directions of women organizations activities in Volyn (the second half of the 1940s - beginning of the 1950s). Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk-East European Historical Bulletin. 2021. № 18. P.. pp. 176-186.

Хададова, М. В. (2021) Дослідження оборонної споруди на Замковій горі в м. Житомирі. Археологія Північно-східної України: здобутки, сучасний стан та перспективи". Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11 лютого 2021 р.. pp. 129-131.

Хададова, М. В. (2021) Методичні рекомендації до проведення археологічної практики для добувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей: 032 «Історія та археологія» та 014 «Середня освіта (Історія)». Видавництво Житомирського державного університету Імені Івана Франка.

Хададова, М. В. (2021) Методичні рекомендації до проведення археологічної практики для добувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей: 032 «Історія та археологія» та 014 «Середня освіта (Історія)». Житомир: вид. ЖДУ ім. І. Франка.

Шевчук, Андрій (2021) Імперське конструювання судової системи для городян Правобережної України (1797–1801 рр.). Архіви України (326). pp. 163-183.

Шевчук, Андрій (2021) Бюрократична структура повітових судів Правобережної України (1797–1831 рр.). Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації: матеріали V Міжнародної наукової конференції (Суми, 11–12 листопада 2021 р.), 2. pp. 214-216.

Шевчук, Андрій (2021) Повітові та головні суди Правобережної України (1797–1831 рр.): улаштування, кадровий склад, діяльність. Український історичний журнал (4). pp. 50-64. ISSN 0130-5247

Шевчук, Андрій (2021) Секретарі головних судів Правобережної України: Між імперською політикою і прагненнями місцевої еліти (1797–1831 рр.). Сумські історико-краєзнавчі студії. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 237-241.

Шевчук, Андрій (2021) Статус кріпаків у кримінальному судочинстві Правобережної України (кінець ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.). Україна. Європа. Світ. Історія та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 3–4 грудня 2021 р.. pp. 49-53.

This list was generated on Wed Jul 6 03:23:37 2022 EEST.