Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Pedagogy" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Щ
Number of items: 116.

Є

Єршова, Л. М. (2013) Трансформация воспитательного идеала в сословном обществе Украины ХІХ – начала ХХ века. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 31-34.

Єршова, Л. М. (2013) Трансформація виховних ідеалів українсько-польського пограниччя. Українська полоністика (10). pp. 216-225. ISSN 2220-4555

Єршова, Л. М. (2013) Виховний ідеал у педагогічній епістолярії І. Вишенського, І. Котляревського та Г. Сковороди. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 42-47. ISSN 2076-6173

Єршова, Л. М. (2013) Мовний патріотизм у змісті українського виховного ідеалу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 79-83. ISSN 2076-6173

А

Антонова, О. Є. (2013) «Він прожив за життя три життя…». Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського : зб. наук. праць. pp. 6-18.

Антонова, О. Є. (2013) Акмеологічний підхід до визначення сутності педагогічної обдарованості. Акмеологія в Україні: теорія і практика : зб. наук. праць (23). pp. 57-62.

Антонова, О. Є. (2013) До історії становлення дослідницького навчання. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 6-13.

Антонова, О. Є. (2013) Здоров'язберігаюча компетентність особистості. Магістр медсестринства: український науково-практичний журнал. pp. 10-17.

Антонова, О. Є. (2013) Здоров’язбереження учнів початкової школи як засіб досягнення сталого розвитку держави. Сталий розвиток: проблеми та перспективи : зб. наук. праць. pp. 232-241.

Антонова, О. Є. (2013) Методологические подходы к изучению проблемы одаренности. Духовно-нравственные основы воспитания культурной элиты общества : коллективная монография. pp. 172-218.

Антонова, О. Є. (2013) Педагогіка довжиною з життя. Інноваційність ідей А.С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. pp. 40-48.

Антонова, О. Є. (2013) Педагогічна обдарованість суб’єктів освітнього процесу як адрагогічна проблема. Андрагогічний вісник (4). pp. 103-110.

Антонова, О. Є. (2013) Побудова здоров'язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу (із досвіду діяльності шкіл Житомирщини). Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. (78). pp. 204-210.

Антонова, О. Є. (2013) Психолого-педагогическое сопровождение одарённого ребёнка как реализация личностно ориентированного подхода. Одарённый ребёнок : научно-практический журнал (3). pp. 126-139.

Антонова, О. Є. (2013) Сущность и структура психолого-педагогического сопровождения одарённого ребёнка в общеобразовательной школе. Вектор науки Тольяттинского государственного университета : Серия: Педагогика, психология (1(12)). pp. 25-29.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Сидорчук, Н. Г. and Левківський, М. В. and Колесник, Н. Є. and Якса, Н. В. and Вознюк, О. В. and Ковальчук, В. А. and Коновальчук, І. І. and Круковська, І. М. and Миколаєнко, Н. М. and Павленко, В. В. and Синиця, М. О. (2013) Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. (2013) Методика викладання педагогіки: курс лекцій. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є. and Павленко, В. В. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. and Щербакова, Н. П. (2013) Історія університетської освіти : виникнення, становлення, розвиток : Студентський історико-педагогічний альманах. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Арешонков, В. Ю. (2013) Содержание школьного обществоведения в Украине по программам конца 20-х гг. ХХ в. Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета: Серия: Педагогика, психология (13). pp. 31-35.

Б

Барановська, Л. В. (2013) Проектирование профессионально-педагогических условий внедрения личностно ориентированного подхода в профессиональной подготовке будущих офицеров управления тактического уровня. Карельский научный журнал (2). pp. 5-8.

Барбелко, Н. С. (2013) Межкультурная коммуникация как средство воспитания межкультурной толерантности. Карельский научный журнал (2). pp. 8-12.

Березюк, О. С. (2013) Фомирование этноэстетической компетентности личности. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 54-56.

Березюк, О. С. (2013) Чинники етнопедагогіки. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. (2013) Парадигма етнокультурологічної спрямованості педагогічного середовища поліського регіону. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Дубасенюк, О. А. (2013) Формування загальнокультурної компетентності майбутніх фахівців. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Піддубна, О. М. and Башманівський, В. І. and Захарчук, Н. В. (2013) Дидактична модель професійної діяльності майбутнього фахівця в умовах інноваційного освітнього простору (концептуальний підхід). Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Березюк, Ю. В. (2013) Подготовка будущего учителя к применению метода моделирования педагогических ситуаций в учебном процессе. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 12-14.

Буханевич, Н. В. (2013) Оценивание знаний студентов в университете по охране труда. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 14-16.

Білошицька, Т. Ю. (2013) Личностные характеристики педагога как консультанта. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 50-54.

В

Ващук, О. В. (2013) Целесообразность формирования технологии подготовки учителей естественных дисциплин к развитию академической одаренности старшекласcников. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 45-49.

Величко, О. Ю. (2013) Критерии, показатели и уровни измерения сформированности гражданской компетентности будущих менеджеров туристической индустрии. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 16-19.

Власюк, Ж. І. (2013) Обзор проблемы справедливости в психолого-педагогическом измерении. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 63-66.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2013) Синергетичний характер воспитательно-педагогической системы А.С. Макаренко. Воспитание человека – дело счастливое и посильное.

Вітвицька, С. С. (2013) Структура и критерии готовности магистров образования к педагогической деятельности. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 59-63.

Вітвицька, С. С. (2013) Інновації у педагогічній підготовці магістрів освіти у вивченні педагогічних наук як засіб підвищення їх конкурентоспроможності. Збірник наукових праць військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (42). pp. 108-114.

Вітвицька, С. С. (2013) Інновації у педагогічній підготовці магістрів як засіб підвищення їх конкурентоспроможності. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (42). pp. 108-114.

Вітвицька, С. С. (2013) Вища педагогічна освіта США. Історія університетської освіти: виникнення, становлення, розвиток. Студентський історико-педагогічний альманах. Випуск 2 : збірн. наук. праць молодих дослідн. / за ред. О.Є. Антонової, В.В. Павленко. pp. 269-274.

Вітвицька, С. С. (2013) Новаторський підхід у педагогічній діяльності А. С. Макаренка. Інноваційність ідей А.С. Макаренка в педагогіці ХХ1 століття. pp. 65-72.

Вітвицька, С. С. (2013) Соціоекологічні аспекти виховання підростаючих поколінь у педагогічній спадщині видатних українських педагогів. Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського. pp. 33-39.

Г

Гаранська, Н. and Павленко, В. В. (2013) Значення книжки як засобу виховання молодших школярів. Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи. pp. 280-283.

Герасимчук, О. Л. (2013) Развитие горного образования в Украине и в западной Европе: сравнительный анализ. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 77-81.

Глазунова, Л. О. (2013) Роль средств народоведения, в формировании эстетической компетентности будущих учителей-филологов. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 81-83.

Голубкова, Н. Л. (2013) Семья как партнер современной школы (анализ американского опыта). Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 85-88.

Д

Дем’янчук, О. О. (2013) Психолого-педагогические условия формирования гностических умений молодого педагога. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 94-97.

Дерев’янко, О. В. (2013) Формирование профессиональной компетентности будущих горних инженеров в условиях интерактивных технологий обучения. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 19-22.

Довгополова, А. Г. (2013) Концепция профессиональной учебной общины в современной американской теории образования. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 101-104.

Дубасенюк, О. А. (2013) Развитие педагогических способностей преподавателя вуза как основополагающий фактор повышения его педагогического мастерства. Философия, педагогика и социология в XXI веке : материалы международ. науч. конф. / под общ. ред. проф. О. И. Кирикова, 30. pp. 68-77.

Дубасенюк, О. А. (2013) Синергетичні засади виховної діяльності педагога. Творчість як спосіб пізнання дійсності: синергетична парадигма : матеріали Всеукр конф., 20 березня 2013 р.. pp. 18-26.

Дубасенюк, О. А. (2013) Виявлення закономірностей професійної виховної діяльності педагога загальноосвітнього закладу як чинника особистісного зростання суб’єктів освіти. Нові технології навчання наук-метод зб. (78). pp. 107-113.

Дубасенюк, О. А. (2013) Життя наповнене смислом. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал (3(29)). pp. 237-247.

Дубасенюк, О. А. (2013) Загальнокультурна компетентність: сутність та наукові підходи. Формування загальнокультурної компетентності майбутніх фахівців. pp. 5-10.

Дубасенюк, О. А. (2013) Модернізація системи освіти в Україні в умовах сучасних глобалізацій них процесів. Освітні реформи: місія, дійсність,рефлексія. pp. 253-262.

Дубасенюк, О. А. (2013) Передумови розвитку андрагогіки як чинника особистісного та професійного зростання дорослого. Андрагогічний вісник. ( 4). pp. 26-33.

Дубасенюк, О. А. (2013) Поиски новой образовательной парадигми. Актуальные проблемы педагогической теории и практики. pp. 5-11.

Дубасенюк, О. А. (2013) Профессионально-педагогиче-ский аспект здоровья и здорового способа жизни. Акмеология 2013. Методологические и методические проблемы (Вип 22). pp. 54-59.

Дубасенюк, О. А. (2013) Розвиток творчого потенціалу особистості засобами мистецтва. Креативна педагогіка: наук-метод. журнал (7). pp. 52-58.

Дубасенюк, О. А. (2013) Структура дослідницьких педагогічних умінь та умови їх розвитку. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива. pp. 20-31.

Дубасенюк, О. А. (2013) Теоретико-методологічні засади інтегрованої субдисципліни "методика викладання педагогіки". Interdyscyplinarnosc pedagogiki i jej subdyscypliny Pod redakcja Zofii Szaroty Franciscka Scloska. pp. 425-435.

Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. and Синиця, М. О. (2013) Использование мультимедийных средств в процессе профессиональной подготовки студентов университета. Стратегические комуникации, теоретические знания и практические навыки в економике, управление проэктами, педагогики, праве, политологии, природопользовании, психологии, медицыне, философии, филологии, социологии, технике, математике, физике, химии. pp. 129-231.

Дуплійчук, О. М. (2013) Профессионально-педагогическая подготовка будущих учителей-филологов средствами технологии малых методических групп. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 27-31.

Ж

Жуковський, Є. І. (2013) Понятия «физическая культура» и «физкультурно-оздоровительная деятельность» в педагогической науке: содержательный аспект. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 113-115.

К

Коваленко, В. О. (2013) Научная работа как необходимая составляющая внеаудиторной учебной деятельности студентов высших медицинских учебных заведений. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 133-137.

Ковальчук, В. А. (2013) До проблеми визначення сутності поняття «освітньо-виховна система»: проблеми та пошуки. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. (79). pp. 74-80.

Ковальчук, В. А. (2013) Научные подходы к изучению образовательно-воспитательных систем. Философия, педагогика и социология в ХХІ веке (30). pp. 87-99.

Ковальчук, В. А. (2013) Становлення системного підходу дослідження педагогічних об’єктів та явищ. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива. pp. 32-38.

Л

Левківський, М. В. and Колодій, О. С. (2013) Воспитание патриотизма у студентов-аграриев. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 149-152.

Листопад, О. В. (2013) Развитие инклюзивного образования в Украине. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 171-174.

Ліференко, Д. О. (2013) Лингвистические способности как основа развития лингвистической одарённости. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 40-43.

М

Мартиненко, Д. В. (2013) Влияние представителей Киево-Могилянской учености на развитие образования в Российской империи. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 195-198.

Марцева, Л. А. (2013) Мониторинговые исследования как механизм оценивания качества образования. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 144-147.

Махновська, І. Р. (2013) Организация профессиональной подготовки магистров сестринського дела в условиях кредитно-модульной системе образования. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 147-150.

Мирончук, Н. М. (2013) Гуманізація взаємодії вихователя і вихованців за педагогічним доробком В. Сухомлинського. Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського: зб. наук. праць. pp. 129-133.

Мирончук, Н. М. (2013) Зміст та форми дослідницької діяльності студентів у процесі педагогічної підготовки у ВНЗ. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива. pp. 170-176.

Мирончук, Н. М. (2013) Контекстно-професійний зміст підготовки майбутніх педагогів у вищому навчальному закладі. Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. pp. 442-446.

Мирончук, Н. М. (2013) Особливості адаптації студентів вищих навчальних закладів до змінених умов життєдіяльності. Нові технології навчання (79). pp. 82-85.

Мирончук, Н. М. (2013) Професійно-особистісний саморозвиток майбутнього педагога: сутнісні характеристики та шляхи формування. Нові технології навчання: наук.-метод. зб (76). pp. 209-214.

Мирончук, Н. М. (2013) Стажування як форма підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Андрагогічний вісник.. pp. 64-69.

Муранова, Н. П. (2013) Концепция научно-методического обеспечения физико-математической допрофессиональной подготовки старшеклассников в доуниверситетской системе. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 154-158.

Мірошниченко, О. А. (2013) Профілактика синдрому «професійного вигорання» у роботі управлінців освіти. Теорія та методика управління освітою: електронне наукове фахове видання ДВНЗ: «Університет менеджменту освіти»..

О

Овчаров, С. М. (2013) Андрагогические принципы развития креативности учителей информатики в системе последипломного педагогического образования. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 233-236.

Овчаров, С. М. (2013) Педагогическая технология развития креативности будущих учителей информатики в условиях университетского образования. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 43-46.

П

Павленко, А. Ю. (2013) Понятие общей культуры в историко-педагогическом аспекте. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 46-49.

Павленко, В. В. (2013) Особливості проблемного навчання. Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти : збірник науково-методичних праць. pp. 466-471.

Павленко, В. В. (2013) Колектив як розвивальне середовище. Інноваційність ідей А.С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. pp. 170-177.

Павленко, В. В. (2013) Проблемне навчання: становлення, сутність, перспективи. Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог. pp. 126-134.

Павленко, В. В. (2013) Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у початковій школі. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива. pp. 135-140.

Павленко, В. В. (2013) Становлення теорії розвивального навчання в педагогічній спадщині К.Д. Ушинського. Нові технології навчання. Наук. – метод зб. (76). pp. 79-84.

Павленко, В. В. (2013) Форми і методи розвивального навчання молодших школярів у спадщині В.О. Сухомлинського. Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського. pp. 137-143.

Пастовенський, О. В. (2013) Исследование тенденций развития системы управления общим средним образованием. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 180-183.

Пастовенський, О. В. (2013) Пути развития общественно-государственного управления общим средним образованием. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 244-248.

Пастовенський, О. В. (2013) Развитие информационных потоков в образовательных подсистемах в условиях роста влияния общественных факторов на управление общим средним образованием. Вектор науки ТГУ (3(14)). pp. 213-216.

Плахотнюк, Н. П. (2013) Организационно-педагогические условия использования учебно-игрового проектирования в подготовке будущих учителей к инновационной деятельности. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 192-195.

Поліщук, Н. М. (2013) Структура готовности учителя к формированию здоровьесберегающей компетентности учеников. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 202-207.

Р

Рожнова, Т. Є. (2013) Інноваційний аспект в управлінні вищим навчальним закладом на засадах інноваційних технологій. Зб. матеріалів наук.-практ.. конференції «Ресурсний підхід в управлінні навчальними закладами» (16 квітня 2013 р.). pp. 108-116.

Рожнова, Т. Є. (2013) Інноваційний аспект в управлінні вищим навчальним закладом на засадах інноваційних технологій. Зб. матеріалів наук.-практ.. конференції «Ресурсний підхід в управлінні навчальними закладами». pp. 108-116.

Рожнова, Т. Є. (2013) ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наукове електронне періодичне видання Андрагогічний вісник (4). pp. 73-81.

Рожнова, Т. Є. (2013) Використанням управлінських інноваційних технологій в організації професійного навчання: андрагогічний підхід. Збірник наукових праць за матеріалами науково-методичного семінару за міжнародною участю «Андрогогічні підходи у професійному навчанні безробітних» (15 травня 2013р., м. Київ).. pp. 97-101.

Рожнова, Т. Є. (2013) Критерії та показники оцінювання результативності управління ВНЗ на засадах інноваційних технологій. Витоки педагогічної майстерності:[Збір.наукових праць] (11). pp. 289-295.

Рожнова, Т. Є. (2013) Модель управління вищим навчальним закладом на засадах інноваційних технологій. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (69)). pp. 145-150.

Рожнова, Т. Є. (2013) Управлінські технології - засіб оптимізації управління вищим навчальним закладом. Материалы IX Международной конференции "Стратегия качества в промышленности и образовании", 3. pp. 400-402.

Рожнова, Т. Є. (2013) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Теорія та методика управління освітою: електронне фахове видання (3).

С

Сбруєв, Н. Г. (2013) Ассоциации университетских администраторов научных исследований: американский опыт создания профессионального сообщества. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 263-267.

Свиридюк, О. В. (2013) Формирование здоровьесберегающей компетентности студентов в образовательно-воспитательной среде учебного заведения. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 237-239.

Світельська-Дірко, С. В. (2013) Место и роль духовных ориентиров в формировании гуманизма школьников младших классов в творчестве В. А. Сухомлинского. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 267-270.

Сидорчук, Н. Г. (2013) Соціально-історичні моделі університетської освіти. Історія університетської освіти: виникнення, становлення, розвиток. Студентський історико-педагогічний альманах. Випуск 2 : збірн. наук. праць молодих дослідн. / за ред. О.Є. Антонової, В.В. Павленко. pp. 18-24.

Т

Теренко, О. А. (2013) Основные направления развития высшего женского образования в США. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 280-283.

Ф

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2013) Подготовка будущего учителя информатики к работе в профильной школе. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 289-292.

Федьович, О. М. (2013) Проблема интереса в гуманитарных науках. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 286-289.

Х

Хмелівська, С. І. (2013) Направления творческого использования отечественного опыта иноязычного образования в современных условиях Украины. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 52-55.

Ч

Чернишова, А. М. (2013) Категориальный анализ базовых понятий исследования проблемы подготовки учителей начальных классов к преподаванию хореографии. Вектор науки ТГУ (1(2)). pp. 272-275.

Чижевська, С. and Павленко, В. В. (2013) Проблема професійної підготовки вчителя в педагогічній спадині К.Д. Ушинського. Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи: збірник наукових праць. pp. 225-227.

Ш

Шевчук, С. І. (2013) Интеллектуальная одаренность старшеклассников и готовноть педагогов к её развитию во внешкольных и общеобразовательных учебных заведениях. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 303-306.

Шелест, Ю. М. (2013) Историко-педагогические основы проблемы изучения иностранных языков в университетах Украины XIX - начала ХХ века. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 306-309.

Шеремет, О. and Павленко, В. В. (2013) Ідеї розвивального навчання в педагогічній спадщині Й.Г. Песталоцці. Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи : збірник наукових праць. pp. 230-232.

Щ

Щербакова, Н. П. (2013) До проблеми формування професійної компетентності педагога-дослідника. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива. pp. 256-260.

Щербакова, Н. П. (2013) Університети Стародавнього Світу: Наланда. Історія університетської освіти: виникнення, становлення, розвиток. Студентський історико-педагогічний альманах. Випуск 2 : збірн. наук. праць молодих дослідн. / за ред. О.Є. Антонової, В.В. Павленко. pp. 24-28.

This list was generated on Sun Sep 20 19:07:38 2020 EEST.