Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Pedagogy" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Щ
Number of items: 116.

Є

Єршова, Л. М. (2013) Трансформация воспитательного идеала в сословном обществе Украины ХІХ – начала ХХ века. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 31-34.

Єршова, Л. М. (2013) Трансформація виховних ідеалів українсько-польського пограниччя. Українська полоністика (10). pp. 216-225. ISSN 2220-4555

Єршова, Л. М. (2013) Виховний ідеал у педагогічній епістолярії І. Вишенського, І. Котляревського та Г. Сковороди. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 42-47. ISSN 2076-6173

Єршова, Л. М. (2013) Мовний патріотизм у змісті українського виховного ідеалу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 79-83. ISSN 2076-6173

А

Антонова, О. Є. (2013) «Він прожив за життя три життя…». Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського : зб. наук. праць. pp. 6-18.

Антонова, О. Є. (2013) Акмеологічний підхід до визначення сутності педагогічної обдарованості. Акмеологія в Україні: теорія і практика : зб. наук. праць (23). pp. 57-62.

Антонова, О. Є. (2013) До історії становлення дослідницького навчання. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 6-13.

Антонова, О. Є. (2013) Здоров'язберігаюча компетентність особистості. Магістр медсестринства: український науково-практичний журнал. pp. 10-17.

Антонова, О. Є. (2013) Здоров’язбереження учнів початкової школи як засіб досягнення сталого розвитку держави. Сталий розвиток: проблеми та перспективи : зб. наук. праць. pp. 232-241.

Антонова, О. Є. (2013) Методологические подходы к изучению проблемы одаренности. Духовно-нравственные основы воспитания культурной элиты общества : коллективная монография. pp. 172-218.

Антонова, О. Є. (2013) Педагогіка довжиною з життя. Інноваційність ідей А.С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. pp. 40-48.

Антонова, О. Є. (2013) Педагогічна обдарованість суб’єктів освітнього процесу як адрагогічна проблема. Андрагогічний вісник (4). pp. 103-110.

Антонова, О. Є. (2013) Побудова здоров'язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу (із досвіду діяльності шкіл Житомирщини). Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. (78). pp. 204-210.

Антонова, О. Є. (2013) Психолого-педагогическое сопровождение одарённого ребёнка как реализация личностно ориентированного подхода. Одарённый ребёнок : научно-практический журнал (3). pp. 126-139.

Антонова, О. Є. (2013) Сущность и структура психолого-педагогического сопровождения одарённого ребёнка в общеобразовательной школе. Вектор науки Тольяттинского государственного университета : Серия: Педагогика, психология (1(12)). pp. 25-29.

Антонова, О. Є., Березюк, О. С., Вітвицька, С. С., Власенко, О. М., Дубасенюк, О. А., Єремеєва, В. М., Сидорчук, Н. Г., Левківський, М. В., Колесник, Н. Є., Якса, Н. В., Вознюк, О. В., Ковальчук, В. А., Коновальчук, І. І., Круковська, І. М., Миколаєнко, Н. М., Павленко, В. В., Синиця, М. О. (2013) Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А. (2013) Методика викладання педагогіки: курс лекцій. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є., Павленко, В. В., Сидорчук, Н. Г., Мирончук, Н. М., Щербакова, Н. П. (2013) Історія університетської освіти : виникнення, становлення, розвиток : Студентський історико-педагогічний альманах. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Арешонков, В. Ю. (2013) Содержание школьного обществоведения в Украине по программам конца 20-х гг. ХХ в. Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета: Серия: Педагогика, психология (13). pp. 31-35.

Б

Барановська, Л. В. (2013) Проектирование профессионально-педагогических условий внедрения личностно ориентированного подхода в профессиональной подготовке будущих офицеров управления тактического уровня. Карельский научный журнал (2). pp. 5-8.

Барбелко, Н. С. (2013) Межкультурная коммуникация как средство воспитания межкультурной толерантности. Карельский научный журнал (2). pp. 8-12.

Березюк, О. С. (2013) Фомирование этноэстетической компетентности личности. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 54-56.

Березюк, О. С. (2013) Чинники етнопедагогіки. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Березюк, О. С., Власенко, О. М. (2013) Парадигма етнокультурологічної спрямованості педагогічного середовища поліського регіону. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Березюк, О. С., Власенко, О. М., Дубасенюк, О. А. (2013) Формування загальнокультурної компетентності майбутніх фахівців. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Березюк, О. С., Власенко, О. М., Піддубна, О. М., Башманівський, В. І., Захарчук, Н. В. (2013) Дидактична модель професійної діяльності майбутнього фахівця в умовах інноваційного освітнього простору (концептуальний підхід). Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Березюк, Ю. В. (2013) Подготовка будущего учителя к применению метода моделирования педагогических ситуаций в учебном процессе. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 12-14.

Буханевич, Н. В. (2013) Оценивание знаний студентов в университете по охране труда. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 14-16.

Білошицька, Т. Ю. (2013) Личностные характеристики педагога как консультанта. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 50-54.

В

Ващук, О. В. (2013) Целесообразность формирования технологии подготовки учителей естественных дисциплин к развитию академической одаренности старшекласcников. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 45-49.

Величко, О. Ю. (2013) Критерии, показатели и уровни измерения сформированности гражданской компетентности будущих менеджеров туристической индустрии. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 16-19.

Власюк, Ж. І. (2013) Обзор проблемы справедливости в психолого-педагогическом измерении. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 63-66.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2013) Синергетичний характер воспитательно-педагогической системы А.С. Макаренко. Воспитание человека – дело счастливое и посильное.

Вітвицька, С. С. (2013) Структура и критерии готовности магистров образования к педагогической деятельности. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 59-63.

Вітвицька, С. С. (2013) Інновації у педагогічній підготовці магістрів освіти у вивченні педагогічних наук як засіб підвищення їх конкурентоспроможності. Збірник наукових праць військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (42). pp. 108-114.

Вітвицька, С. С. (2013) Інновації у педагогічній підготовці магістрів як засіб підвищення їх конкурентоспроможності. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (42). pp. 108-114.

Вітвицька, С. С. (2013) Вища педагогічна освіта США. Історія університетської освіти: виникнення, становлення, розвиток. Студентський історико-педагогічний альманах. Випуск 2 : збірн. наук. праць молодих дослідн. / за ред. О.Є. Антонової, В.В. Павленко. pp. 269-274.

Вітвицька, С. С. (2013) Новаторський підхід у педагогічній діяльності А. С. Макаренка. Інноваційність ідей А.С. Макаренка в педагогіці ХХ1 століття. pp. 65-72.

Вітвицька, С. С. (2013) Соціоекологічні аспекти виховання підростаючих поколінь у педагогічній спадщині видатних українських педагогів. Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського. pp. 33-39.

Г

Гаранська, Н., Павленко, В. В. (2013) Значення книжки як засобу виховання молодших школярів. Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи. pp. 280-283.

Герасимчук, О. Л. (2013) Развитие горного образования в Украине и в западной Европе: сравнительный анализ. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 77-81.

Глазунова, Л. О. (2013) Роль средств народоведения, в формировании эстетической компетентности будущих учителей-филологов. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 81-83.

Голубкова, Н. Л. (2013) Семья как партнер современной школы (анализ американского опыта). Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 85-88.

Д

Дем’янчук, О. О. (2013) Психолого-педагогические условия формирования гностических умений молодого педагога. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 94-97.

Дерев’янко, О. В. (2013) Формирование профессиональной компетентности будущих горних инженеров в условиях интерактивных технологий обучения. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 19-22.

Довгополова, А. Г. (2013) Концепция профессиональной учебной общины в современной американской теории образования. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 101-104.

Дубасенюк, О. А. (2013) Развитие педагогических способностей преподавателя вуза как основополагающий фактор повышения его педагогического мастерства. Философия, педагогика и социология в XXI веке : материалы международ. науч. конф. / под общ. ред. проф. О. И. Кирикова, 30. pp. 68-77.

Дубасенюк, О. А. (2013) Синергетичні засади виховної діяльності педагога. Творчість як спосіб пізнання дійсності: синергетична парадигма : матеріали Всеукр конф., 20 березня 2013 р.. pp. 18-26.

Дубасенюк, О. А. (2013) Виявлення закономірностей професійної виховної діяльності педагога загальноосвітнього закладу як чинника особистісного зростання суб’єктів освіти. Нові технології навчання наук-метод зб. (78). pp. 107-113.

Дубасенюк, О. А. (2013) Життя наповнене смислом. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал (3(29)). pp. 237-247.

Дубасенюк, О. А. (2013) Загальнокультурна компетентність: сутність та наукові підходи. Формування загальнокультурної компетентності майбутніх фахівців. pp. 5-10.

Дубасенюк, О. А. (2013) Модернізація системи освіти в Україні в умовах сучасних глобалізацій них процесів. Освітні реформи: місія, дійсність,рефлексія. pp. 253-262.

Дубасенюк, О. А. (2013) Передумови розвитку андрагогіки як чинника особистісного та професійного зростання дорослого. Андрагогічний вісник. ( 4). pp. 26-33.

Дубасенюк, О. А. (2013) Поиски новой образовательной парадигми. Актуальные проблемы педагогической теории и практики. pp. 5-11.

Дубасенюк, О. А. (2013) Профессионально-педагогиче-ский аспект здоровья и здорового способа жизни. Акмеология 2013. Методологические и методические проблемы (Вип 22). pp. 54-59.

Дубасенюк, О. А. (2013) Розвиток творчого потенціалу особистості засобами мистецтва. Креативна педагогіка: наук-метод. журнал (7). pp. 52-58.

Дубасенюк, О. А. (2013) Структура дослідницьких педагогічних умінь та умови їх розвитку. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива. pp. 20-31.

Дубасенюк, О. А. (2013) Теоретико-методологічні засади інтегрованої субдисципліни "методика викладання педагогіки". Interdyscyplinarnosc pedagogiki i jej subdyscypliny Pod redakcja Zofii Szaroty Franciscka Scloska. pp. 425-435.

Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г., Синиця, М. О. (2013) Использование мультимедийных средств в процессе профессиональной подготовки студентов университета. Стратегические комуникации, теоретические знания и практические навыки в економике, управление проэктами, педагогики, праве, политологии, природопользовании, психологии, медицыне, философии, филологии, социологии, технике, математике, физике, химии. pp. 129-231.

Дуплійчук, О. М. (2013) Профессионально-педагогическая подготовка будущих учителей-филологов средствами технологии малых методических групп. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 27-31.

Ж

Жуковський, Є. І. (2013) Понятия «физическая культура» и «физкультурно-оздоровительная деятельность» в педагогической науке: содержательный аспект. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 113-115.

К

Коваленко, В. О. (2013) Научная работа как необходимая составляющая внеаудиторной учебной деятельности студентов высших медицинских учебных заведений. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 133-137.

Ковальчук, В. А. (2013) До проблеми визначення сутності поняття «освітньо-виховна система»: проблеми та пошуки. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. (79). pp. 74-80.

Ковальчук, В. А. (2013) Научные подходы к изучению образовательно-воспитательных систем. Философия, педагогика и социология в ХХІ веке (30). pp. 87-99.

Ковальчук, В. А. (2013) Становлення системного підходу дослідження педагогічних об’єктів та явищ. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива. pp. 32-38.

Л

Левківський, М. В., Колодій, О. С. (2013) Воспитание патриотизма у студентов-аграриев. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 149-152.

Листопад, О. В. (2013) Развитие инклюзивного образования в Украине. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 171-174.

Ліференко, Д. О. (2013) Лингвистические способности как основа развития лингвистической одарённости. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 40-43.

М

Мартиненко, Д. В. (2013) Влияние представителей Киево-Могилянской учености на развитие образования в Российской империи. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 195-198.

Марцева, Л. А. (2013) Мониторинговые исследования как механизм оценивания качества образования. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 144-147.

Махновська, І. Р. (2013) Организация профессиональной подготовки магистров сестринського дела в условиях кредитно-модульной системе образования. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 147-150.

Мирончук, Н. М. (2013) Гуманізація взаємодії вихователя і вихованців за педагогічним доробком В. Сухомлинського. Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського: зб. наук. праць. pp. 129-133.

Мирончук, Н. М. (2013) Зміст та форми дослідницької діяльності студентів у процесі педагогічної підготовки у ВНЗ. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива. pp. 170-176.

Мирончук, Н. М. (2013) Контекстно-професійний зміст підготовки майбутніх педагогів у вищому навчальному закладі. Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. pp. 442-446.

Мирончук, Н. М. (2013) Особливості адаптації студентів вищих навчальних закладів до змінених умов життєдіяльності. Нові технології навчання (79). pp. 82-85.

Мирончук, Н. М. (2013) Професійно-особистісний саморозвиток майбутнього педагога: сутнісні характеристики та шляхи формування. Нові технології навчання: наук.-метод. зб (76). pp. 209-214.

Мирончук, Н. М. (2013) Стажування як форма підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Андрагогічний вісник.. pp. 64-69.

Муранова, Н. П. (2013) Концепция научно-методического обеспечения физико-математической допрофессиональной подготовки старшеклассников в доуниверситетской системе. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 154-158.

Мірошниченко, О. А. (2013) Профілактика синдрому «професійного вигорання» у роботі управлінців освіти. Теорія та методика управління освітою: електронне наукове фахове видання ДВНЗ: «Університет менеджменту освіти»..

О

Овчаров, С. М. (2013) Андрагогические принципы развития креативности учителей информатики в системе последипломного педагогического образования. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 233-236.

Овчаров, С. М. (2013) Педагогическая технология развития креативности будущих учителей информатики в условиях университетского образования. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 43-46.

П

Павленко, А. Ю. (2013) Понятие общей культуры в историко-педагогическом аспекте. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 46-49.

Павленко, В. В. (2013) Особливості проблемного навчання. Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти : збірник науково-методичних праць. pp. 466-471.

Павленко, В. В. (2013) Колектив як розвивальне середовище. Інноваційність ідей А.С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. pp. 170-177.

Павленко, В. В. (2013) Проблемне навчання: становлення, сутність, перспективи. Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог. pp. 126-134.

Павленко, В. В. (2013) Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у початковій школі. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива. pp. 135-140.

Павленко, В. В. (2013) Становлення теорії розвивального навчання в педагогічній спадщині К.Д. Ушинського. Нові технології навчання. Наук. – метод зб. (76). pp. 79-84.

Павленко, В. В. (2013) Форми і методи розвивального навчання молодших школярів у спадщині В.О. Сухомлинського. Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського. pp. 137-143.

Пастовенський, О. В. (2013) Исследование тенденций развития системы управления общим средним образованием. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 180-183.

Пастовенський, О. В. (2013) Пути развития общественно-государственного управления общим средним образованием. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 244-248.

Пастовенський, О. В. (2013) Развитие информационных потоков в образовательных подсистемах в условиях роста влияния общественных факторов на управление общим средним образованием. Вектор науки ТГУ (3(14)). pp. 213-216.

Плахотнюк, Н. П. (2013) Организационно-педагогические условия использования учебно-игрового проектирования в подготовке будущих учителей к инновационной деятельности. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 192-195.

Поліщук, Н. М. (2013) Структура готовности учителя к формированию здоровьесберегающей компетентности учеников. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 202-207.

Р

Рожнова, Т. Є. (2013) Інноваційний аспект в управлінні вищим навчальним закладом на засадах інноваційних технологій. Зб. матеріалів наук.-практ.. конференції «Ресурсний підхід в управлінні навчальними закладами» (16 квітня 2013 р.). pp. 108-116.

Рожнова, Т. Є. (2013) Інноваційний аспект в управлінні вищим навчальним закладом на засадах інноваційних технологій. Зб. матеріалів наук.-практ.. конференції «Ресурсний підхід в управлінні навчальними закладами». pp. 108-116.

Рожнова, Т. Є. (2013) ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наукове електронне періодичне видання Андрагогічний вісник (4). pp. 73-81.

Рожнова, Т. Є. (2013) Використанням управлінських інноваційних технологій в організації професійного навчання: андрагогічний підхід. Збірник наукових праць за матеріалами науково-методичного семінару за міжнародною участю «Андрогогічні підходи у професійному навчанні безробітних» (15 травня 2013р., м. Київ).. pp. 97-101.

Рожнова, Т. Є. (2013) Критерії та показники оцінювання результативності управління ВНЗ на засадах інноваційних технологій. Витоки педагогічної майстерності:[Збір.наукових праць] (11). pp. 289-295.

Рожнова, Т. Є. (2013) Модель управління вищим навчальним закладом на засадах інноваційних технологій. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (69)). pp. 145-150.

Рожнова, Т. Є. (2013) Управлінські технології - засіб оптимізації управління вищим навчальним закладом. Материалы IX Международной конференции "Стратегия качества в промышленности и образовании", 3. pp. 400-402.

Рожнова, Т. Є. (2013) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Теорія та методика управління освітою: електронне фахове видання (3).

С

Сбруєв, Н. Г. (2013) Ассоциации университетских администраторов научных исследований: американский опыт создания профессионального сообщества. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 263-267.

Свиридюк, О. В. (2013) Формирование здоровьесберегающей компетентности студентов в образовательно-воспитательной среде учебного заведения. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 237-239.

Світельська-Дірко, С. В. (2013) Место и роль духовных ориентиров в формировании гуманизма школьников младших классов в творчестве В. А. Сухомлинского. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 267-270.

Сидорчук, Н. Г. (2013) Соціально-історичні моделі університетської освіти. Історія університетської освіти: виникнення, становлення, розвиток. Студентський історико-педагогічний альманах. Випуск 2 : збірн. наук. праць молодих дослідн. / за ред. О.Є. Антонової, В.В. Павленко. pp. 18-24.

Т

Теренко, О. А. (2013) Основные направления развития высшего женского образования в США. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 280-283.

Ф

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2013) Подготовка будущего учителя информатики к работе в профильной школе. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 289-292.

Федьович, О. М. (2013) Проблема интереса в гуманитарных науках. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 286-289.

Х

Хмелівська, С. І. (2013) Направления творческого использования отечественного опыта иноязычного образования в современных условиях Украины. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 52-55.

Ч

Чернишова, А. М. (2013) Категориальный анализ базовых понятий исследования проблемы подготовки учителей начальных классов к преподаванию хореографии. Вектор науки ТГУ (1(2)). pp. 272-275.

Чижевська, С., Павленко, В. В. (2013) Проблема професійної підготовки вчителя в педагогічній спадині К.Д. Ушинського. Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи: збірник наукових праць. pp. 225-227.

Ш

Шевчук, С. І. (2013) Интеллектуальная одаренность старшеклассников и готовноть педагогов к её развитию во внешкольных и общеобразовательных учебных заведениях. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 303-306.

Шелест, Ю. М. (2013) Историко-педагогические основы проблемы изучения иностранных языков в университетах Украины XIX - начала ХХ века. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 306-309.

Шеремет, О., Павленко, В. В. (2013) Ідеї розвивального навчання в педагогічній спадщині Й.Г. Песталоцці. Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи : збірник наукових праць. pp. 230-232.

Щ

Щербакова, Н. П. (2013) До проблеми формування професійної компетентності педагога-дослідника. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива. pp. 256-260.

Щербакова, Н. П. (2013) Університети Стародавнього Світу: Наланда. Історія університетської освіти: виникнення, становлення, розвиток. Студентський історико-педагогічний альманах. Випуск 2 : збірн. наук. праць молодих дослідн. / за ред. О.Є. Антонової, В.В. Павленко. pp. 24-28.

This list was generated on Wed Mar 29 19:53:26 2023 EEST.