Items where Division is "Educational and Research Institute of Philology and Journalism > Department of Ukrainian language and methods of its teaching" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 58.

Весельська, Г. С. (2014) Лінгвістичні аспекти вивчення сполучників української літературної мови. Матеріали наукового семінару “Мова і право” (1). pp. 7-9.

Весельська, Г. С. (2014) Нові явища у функціонуванні сурядних сполучників в українській мові кінця ХХ–початку ХХІ ст. Other. Житомир.

Весельська, Г. С. (2014) Семантико-синтаксичні функції сполучників хоч (і), хоча (й) у сучасній українській прозі (на матеріалі роману Н. Сняданко “Синдром стерильності”). Міждисциплінарні гуманітарні читання (3). pp. 103-105.

Весельська, Г. С. (2014) Сфера єднальних семантико-синтаксичних відношень як вторинна сфера інших семантичних груп сполучників. Науковий вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Філологічні науки (7 (300). pp. 105-109.

Весельська, Г. С. (2014) Функціонально-стилістичне використання сурядних сполучників у поетичній творчості Тараса Шевченка (на матеріалі поеми "Гайдамаки"). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (76). pp. 170-174. ISSN 2076-6173

Весельська, Г. С. and Єфремов, Вадим (2014) Система підрядних сполучників Луцької Замкової книги 1560-1561 рр. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 34-37.

Весельська, Г. С. and Базько, Ольга (2014) Парцельовані додатки у творчості М. Матіос. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 5-8.

Весельська, Г. С. and Білошицька, Юлія (2014) З лексики бджільництва в говірках Овруцького району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (5). 14'-19.

Весельська, Г. С. and Жуковська, Злата (2014) Уживання єднальних сполучників на шпальтах сучасних газет Житомирщини. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 38-42.

Власенко, В. В. and Яцик, С. П. (2014) Експресивні дериватеми у складі емоційної лексики прозових творів В.Шевчука "Двоє на березі" та "Антистрофа: оказія не на щодень". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 139-142.

Вольська, Ю. В. (2014) Дуплексив як член речення з подвійними синтаксичними відношеннями. Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (3). pp. 83-84.

Вольська, Ю. В. (2014) Опосередкований підрядний зв’язок у структурі неелементарних простих речень. Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження: матеріали Міжнар. наук. читань, присвячених пам’яті доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри сучасної української мови ЧНУ Ніни Василівни Гуйванюк (1). pp. 236-237.

Горпинич, Х. В. (2014) Система середньополіських застережень і оберегів в етнолінгвістичному аспекті. ЖДУ ім. І. Франка.

Гримашевич, Г. І. (2014) Актуальні проблеми викладання навчальної дисципліни «Українська діалектологія». Мовні дисципліни в контексті розвитку сучасної вищої школи: матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю (10). pp. 83-87.

Гримашевич, Г. І. (2014) Голодомор в Україні крізь призму діалектного тексту. Українська мова (4). pp. 155-160.

Гримашевич, Г. І. (2014) Конфіксальні відад’єктивні адвербіативи в українських діалектах. Вісник Черкаського університету. Серія філологічні науки (7 (320). pp. 21-25.

Гримашевич, Г. І. (2014) Система українського числівника ХVІ – ХVІІ ст. Писемні пам’ятки: від картотеки до словника (1). pp. 210-239.

Гримашевич, Г. І. (2014) Ступенювання прислівників в українських діалектах. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць (49). pp. 31-33.

Гримашевич, Г. І. (2014) Сучасна морфемологічна термінологія (І). Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі (термінологічне словотворення)» (1). pp. 16-21.

Гримашевич, Г. І. (2014) Транспозиційний потенціал прислівника в діалектному тексті. Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст [тези доповідей міжнародної конференції] (1). pp. 141-144.

Гримашевич, Г. І. (2014) Транспозиція адвербіативів у поетичних творах Т. Шевченка. Філологінчий вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини : збірник наукових праць (5). pp. 9-15.

Гримашевич, Г. І. and Білоус, Анастасія (2014) Відіменникові прислівники в староукраїнській мові. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 9-13.

Гримашевич, Г. І. and Залуцька, Людмила (2014) Кольоратив жовтий у староукраїнській мові. Студентські лінгвістичні студії (5). 43'-47.

Гримашевич, Г. І. and Кондратчук, Оксана (2014) Назви комах у говірках Овруцького району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 48-51.

Гримашевич, Г. І. and Кравцова, Анна (2014) Ергоніми міста Житомира як елемент реклами. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 67-70.

Гримашевич, Г. І. and Філімончук, Вікторія (2014) Номінація процесів, пов'язаних із тканням, у говірках Олевського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 136-139.

Гримашевич, Г. І. (2014) Функціонування прислівників у поетичній творчості Т. Г. Шевченка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (76). pp. 187-190. ISSN 2076-6173

Доброльожа, Г. М. (2014) Концепти тваринного світу в поетичній творчості Тараса Шевченка і в українській фразеології: лінгвокультурологічний аспект. Філологічний вісник (5). pp. 19-26.

Доброльожа, Г. М. and Манузіна, Ірина (2014) Назви соматизмів в українській фразеології. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 85-88.

Доброльожа, Г. М. and Федорченко, Ганна (2014) Фразеологічне новаторство у сучасній публіцистиці. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 129-135.

Дяченко, Н. М. (2014) Формування мовної компетентості студентів під час викладання курсу «Вступ до мовознавства». Методичний пошук (1). pp. 103-110.

Дяченко, Н. М. and Горпинич, Х. В. (2014) Місце та роль застережень і оберегів у традиційній українській культурі. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 29-33.

Конторчук, Г. К. and Котовська, Тетяна (2014) Звертальні конструкції в драмах Лесі Українки. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 63-66.

Конторчук, Г. К. and Ринкевич, Оксана (2014) Особливості позанормативної лексики у творах А. Кокотюхи. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 110-115.

Конторчук, Г. К. and Салова, Анастасія (2014) Порівняльні конструкції в романі Марії Матіос «Майже ніколи не навпаки». Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 116-122.

Конторчук, Г. К. and Цимбалістий, Андрій (2014) Порівняльні конструкції в поезії Василя Стуса. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 140-143.

Кушимова, Ю. М. (2014) Старослов’янізми в творчості Г. Сковороди, І. Котляревського, Т. Шевченка. ЖДУ ім. І. Франка.

Матвійчук, Н. В. (2014) Застаріла лексика в історичному романі Валерія Шевчука "На полі смиренному". ЖДУ ім. І. Франка.

Мельничук, Дарья and Місяць, Н. К. (2014) Речевое манипулирование: упаковочный дискурс. Полілог (2). pp. 77-80. ISSN 2311-1844

Мойсієнко, В. М. and Бугайчук, Катерина (2014) Спостереження над особливостями вокалізму пам’ятки 1618 року «Зерцало Богословії» Кирила Транквіліона-Стваровецького. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 20-25.

Мойсієнко, В. М. and Головецька, Зоряна (2014) Деякі спостереження над вокалізмом пам’ятки 1637 року «Євхаристиріон». Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 26-28.

Мойсієнко, В. М. and Кротович, Яна (2014) Українсько-польські мовні контакти на Хмельниччині в кінці XX на початку XXI століть (на матеріалі мовлення жителів міста Шепетівки). Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 71-77.

Мойсієнко, В. М. and Черняк, Вікторія (2014) Відображення українсько-польських мовних взамовпливів на надмогильних написах (на прикладі кладовища села нового заводу Червоноармійського району Житомирської області). Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 144-153.

Титаренко, В. М. and Сидорак, Оксана (2014) Історія назв струнних інструментів в українській мові. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 123-128.

Філімончук, В. С. (2014) Лексика ткацтва в говірках Олевського району Житомирської області. ЖДУ ім. І. Франка.

Царалунга, І. Б. (2014) Роль польської мови у засвоєнні германізмів на українському мовному ґрунті. Поділля. Філологічні студії : зб. наук. пр., 1 (6). pp. 193-200.

Шарапа, М. В. and Яворська, Оксана (2014) Із спостереження над вербальними та невербальними одиницями середньополіського весільного обряду. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 154-159.

Шевчук, Т. О. (2014) Формування мовної особистості засобами пунктуації. Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник наукових праць (за матеріалами VI Всеукраїнського науково-методичного семінару викладачів і студентів 27 березня 2014 р.) / За ред. К. Я. Климової. pp. 56-60.

Шитик, Л. В. and Косменюк, Вікторія (2014) Лексико-граматичні особливості українських анекдотів. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 59-62.

Яворська, О. І. (2014) Вербальні та невербальні одиниці середньополіського весільного обряду. ЖДУ ім. І. Франка.

Янчук, Н. В. (2014) Формування мовної компетенції майбутнього вчителя-словесника в контексті функціонально-комунікативного підходу до вивчення сучасної української літературної мови. Методичний пошук: Викладацько-студентський збірник наукових праць (1). pp. 125-130.

Яценко, С. А. and Корсун, Оксана (2014) Назви обрядових страв у говірці села Покалів Овруцького району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 52-58.

Яценко, С. А. and Мельник, Олександра (2014) Лексико-семантична група назв приправ і спецій у «Луцькій замковій книзі 1560-1561 р.». Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 95-98.

Яценко, С. А. and Мельник, Юлія (2014) Назви борошняних виробів у говірці села Ганнопіль Ємільчинського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 99-104.

Яценко, С. А. and Олійник, Юлія (2014) Назви м’ясних страв у середньополіській говірці (на матеріалі говірки села Білка Овруцького району Житомирської області). Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 105-109.

Ящук, Л. В. (2014) Описові способи ідентифікації особи на Житомирщині ХVІ – ХVІІ ст. (чоловічі іменування). Студії з ономастики та етимології (1). pp. 134-150.

Ящук, Л. В. (2014) Яшкін І. Я. Слоўнік беларускіх імёнаў і сямейна-родавых паняццяў. Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2013. 440 с. Студії з ономастики та етимології (1). pp. 242-251.

Ящук, Л. В. and Мартинюк, Інна (2014) Відокремлені означення як засіб поглиблення характеристики особи в романі Марії Матіос «Чотири пори життя». Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 89-94.

This list was generated on Sun Jul 3 19:52:42 2022 EEST.