Items where Division is "Educational and Research Institute of Philology and Journalism > Department of Publishing, Editing, the Fundamentals of Journalism and Philology" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | К | М | Н | П | Р | С | У | Ч
Number of items: 34.

А

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Сидорчук, Н. Г. and Левківський, М. В. and Колесник, Н. Є. and Якса, Н. В. and Вознюк, О. В. and Ковальчук, В. А. and Коновальчук, І. І. and Круковська, І. М. and Миколаєнко, Н. М. and Павленко, В. В. and Синиця, М. О. (2013) Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Б

Башманівський, В. І. (2013) Проблема вибору в романі В. Шкляра «Залишенець. Чорний Ворон». Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський. (4). pp. 5-8.

В

Василюк, В. І. (2013) Екзистенціальне осмислення феномену буття людини у творчості Івана Багряного. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський (4). pp. 19-25.

Воронюк, О. Л. (2013) Екзистенціалізм та кінець модерну: філософсько-літературний дискурс. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський (4). pp. 28-31.

Г

Герасимчук, С. В. (2013) Художні смисли алегоричного зображення у «Слові на Вербну неділю» Кирила Турівського. Science and Education a New Dimension. Philology. pp. 74-77.

Горбова, І. О. (2013) Апатія української інтелігенції в період соціальних трансформацій: соціально-філософський аспект. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2013», 16-17 квітня 2013 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.].. pp. 45-47.

Горбова, І. О. (2013) Відчуття апатії в комунікаційному просторі постсучасного суспільства: соціально-філософський аспект. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі: зб. наук. праць. pp. 86-88.

Горбова, І. О. (2013) Гранична ситуація та сила духу в «Жовтому князі» Василя Барки. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський (4). pp. 3-35.

Горбова, І. О. (2013) Месіанізм у ціннісних орієнтаціях української інтелігенції 20 – поч. 30-х рр. ХХ ст.: соціально-філософський аспект. Мультиверсум. Філософський альманах. pp. 33-38.

К

Клименко, Т. Є. (2013) Самотність як екзистенціал буття (на матеріалі збірки Петра Білоуса "Таємна сторожа"). Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський. (4). pp. 40-45.

М

Миколаєнко, Н. М. (2013) СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ДИТЯЧИХ ОСВІТНІХ ВИДАНЬ В УКРАЇНІ. «Тенденции, проблемы перспективы развития научных исследований»: материалы VI Междунар. научн.-практ. конф. (г.Донецк, 21-23 августа 2013 г.) / Научный журнал «Аспект» №15. pp. 86-88.

Миколаєнко, Н. М. (2013) ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ РЕДАКТОРІВ. «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців». pp. 160-162.

Миколаєнко, Н. М. (2013) Формування професійної культури майбутніх редакторів. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації». pp. 149-153.

Миколаєнко, Н. М. (2013) До питання формування професійної культури майбутніх редакторів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 116-119. ISSN 2076-6173

Н

Навальна, М. І. (2013) Економічна лексика: семантичні зміни та нові вияви в публіцистиці на початку ХХІ ст. Економічний вісник університету: Збірник наукових праць учених та аспірантів. (20/4). pp. 36-38.

Навальна, М. І. (2013) Жаргонна лексика в заголовках інтернет-видання „Українська правда”. Волинь філологічна: текст і контекст. Лінгвостилістика ХХІ століття: стан і перспективи : зб. наук. пр. / упоряд. С. К. Богдан.. pp. 334-344.

Навальна, М. І. (2013) Збагачення мовлення школярів лексикою з національно культурним компонентом. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тарас Шевченко і сьогодення», м. Сімферополь. pp. 160-167.

Навальна, М. І. (2013) Лексика конфесійного стилю в нових функціонально-стилістичних виявах (на прикладі мови інтернет-видання «Українська правда»). Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. (659). pp. 14-17.

Навальна, М. І. (2013) Лексична дифузність слів та словосполук наукового стилю. Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. статей. Серія : Лінгвістика та літературознавство (27/4). pp. 503-513.

Навальна, М. І. (2013) Новейшие примеры варваризмов в языке украинских печатных средств массовой информации начала ХХI века. Филология и культурология: современные проблемы и перспективы развития: сборник материалов 2-й международной науч.-практ. конф.. pp. 190-193.

Навальна, М. І. (2013) Нові дифузні процеси кримінального та молодіжного жаргону в мові інтернет-видання «Українська правда». Психолінгвістика : [зб. наук. праць ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”]. (14). pp. 248-261.

Навальна, М. І. (2013) Нові функціонально-стилістичні вияви відабревіатурних утворень у мові інтернет-видання «Українська правда» на початку ХХІ ст. Лінгвісти¬чні дослідженн¬я : Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.. pp. 201-205.

Навальна, М. І. (2013) Функціонально-стилістичні особливості книжних елементів у мові української періодики початку ХХІ ст. Мова. Культура. Взаєморозуміння : Зб. наук. праць (3). pp. 125-131.

Навальна, М. І. (2013) Функціонування нових відонімних утворень у мові сучасної української публіцистики. Лінгвістика : Зб. наук. праць. – Вип. 1 (28). pp. 141-150.

Навальна, М. І. (2013) Функціонування іменників жіночої статі в мові інтернет-видання „Українська правда” на початку ХХІ ст. Мова. Суспільство. Журналістика (Language. Society. Journalism) : Зб. матер. і тез XIX міжнародної науково практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови „Мова. Суспільство. Журналістика” (присвячується 40-річчю кафедри мови т. pp. 89-95.

П

Пустохіна, В. І. (2013) Культурологічні аспекти викладання літератури в школі. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський (4). pp. 45-49.

Р

Рускевич, А. В. (2013) Філософія існування як теоретичне обґрунтування естетики потворного. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський (4). pp. 49-52.

С

Свінціцька, О. І. (2013) «Espressióne» та «espressiva» в лінгвістично-естетичній концепції Б. Кроче: метаморфози перекладу та інтерпретації. Наукові записки. Серія «Філософія». (13). pp. 146-152.

Свінціцька, О. І. (2013) Гіпертекст у контексті мас-медійного дискурсу. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі : зб. наукових праць / за заг. ред. проф. П.Ю. Сауха. pp. 55-58.

Свінціцька, О. І. (2013) Конвергентні ЗМІ в контексті сучасного синтезу мистецтв. In: Всеукраїнська науково-практична конференція Взаємозв’язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі , 21-22 березня 2013 року, Чернігів.

Свінціцька, О. І. (2013) Традиції та новації в естетиці оформлення періодичних видань Житомирщини. In: Проблема традиції в українській культурі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених, 31 жовтня 2013 року, м. Харків.

У

Усатий, А. В. (2013) Науково-методичні закономірності формування читацьких умінь у процесі вивчення української літератури. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський. (4). pp. 52-61.

Ч

Чаплінська, О. В. (2013) Екзистенціал самотності. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський. (4). pp. 67-70.

Чернюк, С. Л. and Чернюк, З. В. (2013) Інтерпретація новели Євгена Концевича «Жити, жити, жити!». Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський (4). pp. 70-74.

This list was generated on Fri Jun 22 04:57:50 2018 EEST.