Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Germanic Philology and Foreign Literature" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | Г | З | К | Л | М | П | С | Т | Ф
Number of items: 44.

І

Івасик, А. О. (2014) Zwischen Martin Luthers Bibel-Sprache und Straßenjargon: Das Motiv der Liebe in den Songs der "Dreigroschenoper" von Bertolt Brecht. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (3). pp. 11-16.

А

Авраменко, П. М. (2014) Драматургія: до питання термінології. Брехтівський часопис (4). pp. 136-138. ISSN 2303-9612

Акінфієва, І. Р. (2014) Структурно-семантичні різновиди односкладних речень у драматургії Б. Брехта. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис, 3. pp. 5-10.

Астрахан, Н. І. (2014) Біографія Сократа в контексті розвитку античної драми. Питання літературознавства (89). pp. 165-177.

Астрахан, Н. І. (2014) В межах і за межами герменевтичної традиції: від інтерпретації теорії до теорії інтерпретації. Синопсис: текст, контекст, медіа. Електронне фахове видання Київського університету імені Бориса Грінченка (4).

Астрахан, Н. І. (2014) Литературное произведение и проблема времени: онтологический аспект. Литературоведение на современном этапе: Теория. История литературы. Творческие индивидуальности. Выпуск 2: К 130-летию со дня рождения Е. И. Замятина. По материалам международного конгресса литературоведов 1–4 октября 2014 г. : в 2-х книгах. Книга вторая. pp. 316-321.

Астрахан, Н. І. (2014) Литературное произведение как эстетическая проверка ценностей на материале драматического цикла А. С. Пушкина, называемого «маленькими трагедиями»). Оралдың ғылым жаршысы. Серия: Философия. Право. История. Филологические науки. Политология. (48). pp. 40-46.

Астрахан, Н. І. (2014) Проблема інтерпретації у філософській герменевтиці Г.-Ґ. Гадамера та П. Рікера: літературознавча проекція. «З роду нашого красного…» Перша професорка Волині : зб. наук. пр. на пошану проф. Л. К. Оляндер / упор. М. В. Моклиця, Т. П. Левчук. pp. 238-253.

Астрахан, Н. І. (2014) «Старий переказ» Й. І. Крашевського: досвід прочитання. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (25). pp. 166-171. ISSN 2220-7996

Б

Бараняк, М. М. (2014) Семантичні види каузативів у пареміологічних текстах німецької мови. Наукові записки. - Серія: Філологічні науки (Мовознавство). pp. 293-298.

Бірський, Є. Г. (2014) Структурні та комунікативні особливості безособових речень у творах Б. Брехта. ЖДУ ім.І. Франка.

Г

Грицик, Светлана and Астрахан, Н. І. (2014) Особенности конфликта в «Маленьких трагедиях» А. С. Пушкина. Полілог (2). pp. 36-39. ISSN 2311-1844

З

Закалюжний, Л. В. (2014) «Три действия по четырем картинам» В. Дурненкова как пьеса-экфрасис. Science and Education a New Dimension : Philology., 2 (4). pp. 32-37.

Закалюжний, Л. В. (2014) Інтермедіальний дискурс «нової драми»(на матеріалі п’єс В’ячеслава й Михайла Дурненкових. British Journal of Science, Education and Culture, 1 (5). pp. 222-227.

Закалюжний, Л. В. (2014) Інтермедіальність і жанрові модифікації в сучасній польській і російській драматургії. Сучасні літературознавчі студії. У просторі наукового пошуку В. І. Фесенко. Збірник наукових праць. (11). pp. 263-271.

Закалюжний, Л. В. (2014) Жанровый експеримент в пьесе А. Слаповского «Дом на слом». Сопоставительная и славянская филология : история, состояние, перспективы. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 200-летнему юбилею А. А. Хованского.. pp. 368-376.

Зелінська, Н. М. (2014) Cучасний досвід рекламування й популяризації книжкових видань українських видавництв у мережі Інтернет. Матеріали Всеукраїнській науково-практичної конференції Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка " Критерії діагностики та методик розрахунку впливу медіа". pp. 120-123.

К

Кирилова, Л. А. (2014) Порівняльний аналіз особливостей українського, російського й англійського перекладів "Пісні про недосяжність людських прагнень" („Das Lied von der Unzulänglichkeit des menschlichen Strebens“)з "Тригрошової опери" Бертольта Брехта. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (3). pp. 16-24.

Клюківська, Н. О. (2014) Рецепція творчості й теоретичних поглядів Б. Брехта в Україні. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (3). pp. 25-30.

Ковальова, Т. П. (2014) Реалізація категорії адресованості в слоганах німецької та української політичної реклами. Мовні і концептуальні картини світу: збірник наукових праць. (50). pp. 375-385.

Ковальова, Т. П. (2014) Стратегія конфронтації в політичному дискурсі (на матеріалі слоганів німецької та української політичної реклами). Одеський лінгвістичний вісник (4). pp. 119-124.

Король, Є. О. (2014) Мотив книги в пєсі Б.Брехта "Видіння Симони Машар" і в романі Л.Фейхтвангера "Симона". Брехтівський часопис (4). pp. 149-153. ISSN 2303-9612

Л

Ліпісівіцький, М. Л. (2014) Das Totentanz-Motiv in Bertolt Brechts Werk in den 20er Jahren. Der neue Brecht. pp. 78-91.

Ліпісівіцький, М. Л. (2014) Жанровая специфика изображения Веймарской республики в романе Эриха Кестнера «Фабиан» (1931 г.). Филологические записки (4). pp. 393-399.

М

Макаренко, Н. В. (2014) Cтруктура макроконцепту "ВЛАДА" у "Тригрошовому романі" Б. Брехта. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (3). pp. 31-35.

Макаренко, Н. В. (2014) Особливості лексико-семантичної репрезентації концепту «ГРОШІ» в «Тригрошовому романі» Б. Брехта. [Experiment]

Максимчук, О. Л. (2014) Прагматически-маркированные языковые единицы в немецкой газетной публицистике. EuropeanAppliedSciences: EuropäischeFachhochschule. pp. 120-122.

Мельнійчук, Владислав and Астрахан, Н. І. (2014) Роль християнства у житті та творчості М. Булгакова. Полілог (2). pp. 51-54. ISSN 2311-1844

Можарівська, О. М. (2014) Вираження драматичних особливостей у композиційній структурі та структурі образів у "Копійчаному романі" Б. Брехта. Semper tiro: Студентський науково-літературний часопис (3). pp. 45-51.

П

Пазюк, Я. А. (2014) Маркери драми у внутрішньому монолозі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (76). pp. 309-314. ISSN 2076-6173

Пилипко, О. В. (2014) Функціонування однослівних вигуків в сучасному німецькомовному художньому дискурсі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (46). pp. 148-152.

Прут, Т. І. (2014) Спонукальні конструкції у творах Б. Брехта. ЖДУ ім.І. Франка.

С

Семенюк, Алина and Астрахан, Н. І. (2014) Тема любви и творчества в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Полілог (2). pp. 74-76. ISSN 2311-1844

Соколовська, С. Ф. (2014) Засоби експресивності в тексті драми. Наукові записки (128).

Соколовська, С. Ф. (2014) Образна будова тексту драми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (76). pp. 237-241. ISSN 2076-6173

Т

Тараба, І. О. (2014) Концептуалізація тілесності в ліриці Б.Брехта (на прикладі віршів "Vom Klettern in Bäumen" та "Vom Schwimmen in Seen und Flüssen"). Брехтівський часопис (4). pp. 154-156. ISSN 2303-9612

Тараба, І. О. (2014) Роль фразеологии в вопросах национальной самоидентификации. Материалы международной научно-практической конференции, посвещенной 200-летнему юбилею А. А. Хованскому, основателя и редактора.издателя журнала "Филологические записки" (3.4 октября 2014 года), 1 (1). pp. 232-237.

Ф

Фант, М. О. (2014) Ausbau der kommunikativen Komprimiertheit im Bereich der frühneuhochdeutschen Temporalsätze. Германістика В Україні (9). pp. 23-30.

Фант, М. О. (2014) Позиция финитного глагола во временных придаточных клаузах в ранненововерхненемецком языке. Оралдын Гылым Жаршысы, 16 (95). pp. 44-48.

Фант, М. О. (2014) Структурні моделі часових сполучних синтагм в ранньонововерхньонімецькій мові. Наукові записки. – Випуск 127. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка.

Федоренко, Л. О. (2014) Х. Мюллер vs. В. Шекспір: "Гамлет-машина" як авторська концепція постдраматичного театру. Брехтівський часопис (4). pp. 157-160. ISSN 2303-9612

Федоренко, Л. О. (2014) Heiner Müllers „Die Hamletmaschine“ als Autorenkonzept des postdramatischen Theaters. Молода германістика України між традицією та новаторством = Ukrainische Nachwuchsgermanistik zwischen Tradition und Innovation: Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів. pp. 21-22. ISSN 978-617-7065-27-1

Федоренко, Л. О. (2014) «Lehrstück» как авторская модель «учебного» театра Бертольта Брехта. Сопоставительная и славянская филология: история, состояние, перспективы. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 200-летнему юбилею А.А. Хованского. pp. 403-408. ISSN 978-5-89609-340-4

Федоренко, Л. О. (2014) Поетика „Lehrstücke“: музика і зонги. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу: Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича (1935-2003). pp. 104-107.

This list was generated on Mon Jun 18 06:39:13 2018 EEST.