Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Pedagogy" and Year is 2022

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: P | А | Б | В | Г | Д | К | М | П | С | Я
Number of items: 36.

P

Pavlenko, V., Kondratiuk, O., Vasiutina, T., Lukianchenko, O., Bobrovytska, S., Koval, V. (2022) Praxeological Orientation of Professional Training Formation of Future Primary School Teachers. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 14 (2). pp. 330-347. ISSN 2066-7329

А

Андросович, Н. С., Дубасенюк, О. А. (2022) Формування моральних якостей учнів початкової школи (досвід Павлиської середньої школи) як педагогічна проблема. Інноваційні процеси в дошкільній освіті: теорія, практика, перспективи: зб. наукових праць, Ч.2. pp. 134-138.

Антонова, О. Є. (2022) Наукові засади розроблення освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Інноваційна професійна освіта (5 (6)). pp. 9-16. ISSN 2786-619Х

Антонова, О. Є., Антонов, О. В., Поліщук, Н. М. (2022) STEM-підхід в освіті та підготовка вчителя до його впровадження. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (110). pp. 267-281. ISSN 2663-6387

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А. (2022) Готовність майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з різними категоріями дорослих у ситуації воєнного стану. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції конференції (м. Хмельницький, 27-28 жовтня 2022 року). pp. 176-181.

Б

Барановська, Л. В., Сергієнко, В. П., Слабко, В. М. (2022) Компетентнісний підхід до підготовки фахівців з управління якістю освіти в умовах магістратури. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (110). pp. 116-129. ISSN 2663-6387

В

Вакалюк, Т. А., Антонюк, Д. С., Новіцька, І. В., Медведєва, М. О. (2022) Цифрова трансформація вищої освіти: закордонний та вітчизняний досвід. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (90). pp. 24-28. ISSN 2311-5491

Вітвицька, С. С. (2022) Pedagogical mastery of an educator of a higher education institution in the context of the ideas of outstanding Ukrainian teachers. Zeszyty Naukowe (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży): nauki społeczne i humanistyczne (85). pp. 223-237. ISSN 2300-3170

Вітвицька, С. С., Мороз, О. М. (2022) Педагогічні умови формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів початкових класів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (110). pp. 85-99. ISSN 2663-6387

Г

Гавриловський, С. О. (2022) Методичні рекомендації щодо організації проведення науково-дослідницької роботи майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійних програм «Управління навчальним закладом» та «Управління закладом освіти». [Teaching Resource]

Гавриловський, С. О. (2022) Програма спеціалізованого курсу «Організація та проведення науково-дослідницької роботи з майбутніми керівниками закладів освіти в умовах магістратури» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійних програм «Управління навчальним закладом» та «Управління закладом освіти». [Teaching Resource]

Гавриловський, С. О. (2022) Формування персонального бренду менеджера освіти. Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя. pp. 61-64.

Д

Дубасенюк, О. А. (2022) Акмеологічні засади розвитку дослідницької компетентності здобувачів PHD у сфері педагогічної науки. Збірник наукових праць викладачів та молодих науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка: Матеріали наукової конференції викладачів та молодих науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка з нагоди Днів науки.

Дубасенюк, О. А. (2022) Діяльнісні засади підготовки майбутніх учителів у напряму педагогізації відповідального батьківства. Відповідальне батьківство ХХІ століття : зб. наук. праць за матер. ІІ науково-методичного онлайн-семінару з міжнародною участю (Хмельницький, 15 вересня 2022 р.). pp. 55-60.

Дубасенюк, О. А. (2022) Концептуальні засади виховної діяльності викладача вищої школи. Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті (4). pp. 78-82. ISSN 2708-4809

Дубасенюк, О. А. (2022) Партнерська взаємодія як базова складова комунікативної компетентності майбутніх педагогів в умовах магістратури. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. pp. 17-24. ISSN 2227-2844

Дубасенюк, О. А. (2022) Партнерська взаємодія як чинник консолідації творчих пошуків молодих науковців в умовах сталого розвитку. Теоретико-практичні засади партнерської взаємодії соціономічної та освітньої сфер: зб. наук. праць за матер. міжрегіонального науково-методичного онлайн-семінару (Хмельницький, 26 квітня 2022 р.). pp. 72-80.

Дубасенюк, О. А. (2022) Педагогічні умови розроблення варіативних навчальних курсів для здобувачів вищої освіти у закладах вищої освіти. Стан, проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 2 серпня 2022 р.). pp. 6-8.

Дубасенюк, О. А. (2022) Педагогічні умови формування ціннісно-моральних орієнтацій здобувачів освіти в умовах освітніх змін. Актуальні проблеми формування ціннісно-моральних орієнтацій здобувачів освіти як детермінанта освітньої діяльності закладів фахової передвищої освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 19-22.

Дубасенюк, О. А. (2022) Сучасні вимоги до формування професійної компетентності здобувачів вищої педагогічної освіти. Формування компетентного фахівця в інноваційному освітньому середовищі України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (13). pp. 38-43.

Дубасенюк, О. А., Антонов, О. В., Borawska, I. (2022) Theoretical and Research Aspects of the Problem of Improving the Personal and Professional Sphere in the Teacher's Pedagogical Activity. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (109). pp. 212-220. ISSN 2663-6387

Дубасенюк, О. А., Марченко, Г. В. (2022) Сучасні теорії медіаосвіти: реалії та перспективи. Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 175-177.

Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г. (2022) Соціально-педагогічні засади підготовки майбутнього вчителя в умовах освітніх змін. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Освіта і соціальна робота як ресурси розвитку особистості й суспільства", 24 листопада 2022 р., Чернцівці.

Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г. (2022) Соціально-педагогічні засади підготовки майбутнього вчителя в умовах освітніх змін. Освіта і соціальна робота як ресурси розвитку особистості й суспільства: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. pp. 61-64.

К

Ковальчук, В. А. (2022) Педагогічне партнерство як основа розвитку сучасної системи освіти та інституту сім’ї. Теоретико-практичні засади партнерської взаємодії соціономічної та освітньої сфер: зб. наук. праць за матер. міжрегіонального науковометодичного онлайн-семінару (Хмельницький, 26 квітня 2022 р.). pp. 89-93.

М

Мирончук, Н. М. (2022) Формування організаційних дослідницьких умінь майбутніх педагогів: стан сформованості та виклики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (110). pp. 171-183. ISSN 2663-6387

Мєшальський, C., Павленко, В. В. (2022) Cechy ogólnokształcącego szkolnictwa średniego na Ukrainie i sposoby jego reformy. Українська полоністика (20). pp. 115-122. ISSN 2220-4555

Мірошниченко, О. А., Вознюк, О. В. (2022) Dynamics of indicators of adaptation to life in the Antarctica among polar explorers of different age groups. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (2). pp. 81-89. ISSN 2311-8466

П

Павленко, В. В. (2022) Development of creativity in out-of-school educational activities in Poland. Zeszyty Naukowe (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży): nauki społeczne i humanistyczne (86). pp. 53-60. ISSN 2300-3170

Павленко, В. В., Бірук, Н. П. (2022) Формування пізнавального інтересу учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Актуальні проблеми модернізації професійно-педагогічної підготовки освіти в контексті євроінтеграційних процесів. pp. 49-55.

Павленко, В. В., Петровська, О. Ю. (2022) Цифрова компетентність майбутнього учителя як чинник забезпечення якості педагогічної діяльності. Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищох освіти (2). pp. 633-640. ISSN 2786-5487

С

Сидорчук, Н. Г. (2022) Акмеологічні засади впровадження ідей педагогіки партнерства умовах Нової української школи. In: Міжрегіональний науково-методичний онлайн-семінар "Теоретико-практичні засади партнерської взаємодії соціономічної та освітньої сфер", 26 квітня 2022 р., Хмельницький.

Сидорчук, Н. Г. (2022) Акмеологічні засади професійної підготовки майбутніх учителів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (110). pp. 200-214. ISSN 2663-6387

Сидорчук, Н. Г., Дубасенюк, О. А. (2022) Наукові засади вдосконалення особистості майбутнього педагога та його готовності до морального виховання учнів початкової школи. Нові технології навчання (96). pp. 60-67. ISSN 2710-3579

Сударик, Ольга (2022) Особливості розвитку інтелекту учнів початкової школи засобами ігрових технологій. Збірник студентських наукових праць «Освітній альманах» (5). pp. 221-224.

Я

Яценко, С. Л. (2022) Формування професійної компетеності майбутніх учителів у процесі підготовки до проєктної діяльності. Нові технології навчання (96). pp. 186-191.

This list was generated on Wed Mar 29 18:42:09 2023 EEST.