Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social and Practical Psychology" and Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | Ж | З | К | М | Н | О | П | С | Т | Ф
Number of items: 54.

Г

Гавриловська, К. П. (2008) Діагностика рівня мотивації активності особистості у системі правових норм держави. Проблеми емпіричних досліджень у психології (1). pp. 217-224.

Гавриловська, К. П. (2008) Исследование мотивации социальной самореализации личности. Каузометрия в исследованиях психологического времени и жизненного пути личности: прошлое, настоящее, будущее.. pp. 35-37. ISSN 978-966-02-4669-0

Гавриловська, К. П. (2008) Мотивація активності особи в системі правових норм держави. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів “Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє” (16-17 квітня 2008 року), 1. pp. 158-159. ISSN 978-966-600-331-0

Гавриловська, К. П. (2008) Мотивація соціальної самореалізації особистості. Професійна психологія: реалії та перспективи розвитку: Збірник матеріалів конференції. pp. 20-23.

Гавриловська, К. П. (2008) Правовий релятивізм як характерна риса масової правової психіки. Актуальні проблеми сучасної психології: реалії та перспективи розвитку. Збірник матеріалів конференції. pp. 45-50.

Гавриловська, К. П. (2008) Психологічні механізми нормативно-правової регуляції поведінки особистості. Other thesis, АПН України.

Гавриловська, К. П. (2008) Психологічні механізми нормативно-правової регуляції поведінки особистості. PhD thesis, АПН України.

Гавриловська, К. П. (2008) Толерантність до злочинів. Психологічні перспективи (11). pp. 32-38.

Горай, О. В. (2008) Педагогічні аспекти підготовки майбутніх медичних сестер до санітарно-гігієнічного виховання та профілактичної роботи зі школярами. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 92-95. ISSN 2076-6173

Горбова, Н. Д., Мазяр, О. В. (2008) Особливості фрустраційних реакцій у осіб з релігійним світосприйняттям. Тези XXXIII науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, 18-19 березня 2008 року. pp. 186-187.

Горбунова, В. В., Степанюк, І. А. (2008) Педагогічна взаємодія: дослідження з позицій транзактного аналізу. Тези науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, 18-19 березня 2008 року. p. 188.

Горбунова, В. В. (2008) Відбір кадрів в процесі формування політичних команд. Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. pp. 210-215.

Горбунова, В. В. (2008) Етичні дилеми у практиці психологічної допомоги. Практична психологія та соціальна робота (8). pp. 3-5.

Горбунова, В. В. (2008) Особливості педагогічної взаємодії в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Проблеми формування конкурентно-спроможних фахівців в умовах впровадження Болонського процесу: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 144-150.

Гречуха, І. А. (2008) Розвиток здібностей як адаптаційний ресурс. Тези ХХХІІІ науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету. p. 207.

Гречуха, І. А., Яценко, О. А., Кирильчук, І. В., Голуб, А. В., Присяжнюк, Т. В. (2008) Бібліотека кафедри соціальної та практичної психології (бібліографічний покажчик). соціально-психологічний факультет.

Ж

Журавльова, Л. П. (2008) Динаміка особистісно-смислової емпатії в ранньому онтогенезі. Наука і освіта. Науково-практичний журнал південного науквого центру АПН України (3). pp. 128-132.

Журавльова, Л. П. (2008) Емпатія в системі особистісних чинників успішної управлінської діяльності. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка, 1 (20). pp. 92-95.

Журавльова, Л. П. (2008) Методичні засади дослідження емпатії людини. Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. pp. 151-154.

Журавльова, Л. П. (2008) Родина як вагомий культурогенний фактор актуалізації та розвитку емпатії особистості. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць, 10 (8). pp. 225-231.

Журавльова, Л. П. (2008) Розвиток емпатії у дітей немовлячого віку. Актуальні проблеми психології, 10 (5). pp. 185-191.

Журавльова, Л. П., Виговський, С. Є. (2008) Трансфінітна емпатія. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Педагогіка і психологія (16). pp. 30-35. ISSN 2312-8860

З

Заброцький, М. М. (2008) Екопсихологічні аспекти праці вчителя. Еколого-психологічні чинники сучасного способу життя: колективна монографія/ за наук. ред. Ю.М.Швалба. pp. 162-197.

Заброцький, М. М. (2008) Особливості самоставлення педагогів-початківців. Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 7 (15). pp. 89-92.

К

Кириченко, В. В. (2008) Зв'язок ціннісної когнітивної складності особистості з розвитком суб’єктності. Матеріали XXXIII науково-практичної конференції присвяченої Дню університету. p. 195.

Климчук, В. О. (2008) Багатомірне шкалювання у психології: можливості обробки даних без комп’ютера. Практична психологія та соціальна робота (9). pp. 72-75.

Климчук, В. О. (2008) Викладання курсу “Математичні методи у психології” в умовах кредитно-модульної системи. Соціальна психологія (2 (28). pp. 180-189.

Климчук, В. О. (2008) Життєвий шлях особистості. Математичне моделювання за допомогою багатомірного шкалювання. Соціальна психологія (4(18)). pp. 182-191.

Климчук, В. О. (2008) Феномени розвитку внутрішньої мотивації. Соціальна психологія (6 (32). pp. 70-77.

Коритко, Ольга Дмитрівна (2008) Порівняльний аналіз типів батьківського ставлення в повних та неповних сім'ях. [Teaching Resource] (Unpublished)

Котлова, Л. О. (2008) Конфліктні форми поведінки та способи їх корекції. Актуальні проблеми психології Т. 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія/ За ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, 1 (21). pp. 173-177.

Котлова, Л. О. (2008) Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наук. праць (23). pp. 235-241.

Котлова, Л. О. (2008) Роль та місце ціннісних орієнтацій у формуванні особистості. Науково-практичний журнал південного наукового центру АПН України. (4-5). pp. 28-33.

Котлова, Л. О. (2008) Сучасне студентство: проблеми конфліктних форм поведінки та їх подолання. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія // Щоквартальний науково-практичний журнал. (1). pp. 108-116.

М

Мазяр, О. В. (2008) Особливості суб’єктної поведінки в екстремальних ситуаціях. Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. / за ред. Максименка С.Д., 7 (15). pp. 195-198.

Мазяр, О. В. (2008) Релігійний досвід як чинник ціннісної регуляції поведінки. Актуальні проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В. О. Моляко (4). pp. 143-151.

Мазяр, О. В. (2008) Ситуаційні чинники становлення індивідуальності. Тези ХХХІІІ науково-практичної міжвузівської конференції, присвячена Дню університету (Житомир, 18-19 березня 2008 р.).. p. 205.

Мазяр, О. В., Горбова, Н. Д. (2008) Дослідження гендерних відмінностей реагування на ситуацію фрустрації у осіб з релігійним світосприйняттям. Гендерна проблематика соціокультурної сфери: Збірник студентських наукових робіт. / За заг. ред. О.Л. Остапчук.. pp. 245-254.

Мартинчук, Ірина Анатоліївна, Музика, О. Л. (2008) Розвиток здібностей як адаптаційний ресурс. Тези ХХХІІІ науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, 18-19 березня 2008 року. p. 207.

Музика, О. Л. (2008) "Шкілка" №27, 27 червня 2008 року. "Шкілка" (27). pp. 1-4.

Музика, О. Л. (2008) "Шкілка" №28, 19 листопада 2008 року. "Шкілка" (28). pp. 1-8.

Музика, О. Л. (2008) Здібності у системі ціннісної регуляції розвитку творчо обдарованої особистості. Актуальні проблеми психо­логії: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць За ред. В.О.Моляко. pp. 49-55.

Музика, О. Л. (2008) Програма ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки». Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Музика, О. Л. (2008) Суб’єктно-ціннісний аналіз розвитку творчо обдарованої особистості термінологічний аспект. Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Спец. випуск. pp. 59-64.

Н

Никончук, Н. О. (2008) Особливості формування узагальненої оцінки у молодшому шкільному віці. Тези XXXIII науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, 18 - 19 березня 2008 року. p. 214.

О

Оснадчук, Ю. О. (2008) Система управління навчальним процесом „УНІВЕРСУМ”. Проектна документація. соціально-психологічний факультет, студентське радіо ЖДУ.

П

Пирог, Г. В. (2008) Основные проблемы совершенствования профориентационной работы школьных психологов в системе последипломного образования. Вісник післядипломної освіти (7). pp. 209-216.

Пирог, Г. В. (2008) Профориентация и профотбор. Рибэст, Севастополь.

С

Савиченко, О. М. (2008) Вікові особливості регуляції поведінки спортсменів у юнацькому віці. Психологічні перспективи (12). pp. 134-142.

Т

Тичина, І. М. (2008) Рефлексія здібностей у процесі професійної переорієнтації випускників з різним досвідом роботи. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко, 12 ( 4). pp. 284-291.

Тичина, І. М. (2008) Рефлексія здібностей у процесі професійної переорієнтації випускників з різним досвідом роботи. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко, 12 (4). pp. 284-291.

Ф

Фальковська, Л. М. (2008) Соціально-психологічні моделі відчуття справедливості учнів єврейських освітніх закладів міста Житомир. Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Євреї на Житомирщині: історія і сучасність». pp. 141-149.

Філімончук, А. В. (2008) Виникнення бар'єрів спілкування у повсякденному житті як один із неминучих аспектів встановлення комунікативних зв'язків з оточуючими. Психолог (37). pp. 13-17.

Філімончук, А. В. (2008) Психологічні основи гуманістичних засад управлінської діяльності педагога. [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Nov 28 22:21:53 2023 EET.