Items where Subject is "M Music and Books on Music > MT Musical instruction and study"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | Г | Д | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ц | Ш
Number of items at this level: 65.

Б

Баладинська, І. В. (2017) Європейський досвід організації художньої освіти. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник.

Берелет, В. І., Берелет, Л. І. (2020) Взаємозв’язок сценічного мистецтва і театральної музики. Modern science: problems and innovations.

Бовсунівська, Н. М. (2010) Світовий досвід розвитку педагогічної майстерності вчителя музики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 77-80. ISSN 2076-6173

Г

Гриневич, Т. В. (2003) Церковний спів у системі навчальних дисциплін учбових закладів Волині. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 29-31.

Грищенко, І. Д. (2023) Розвиток вокально-виконавської майстерності студентів мистецьких спеціальностей у закладах вищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 1 (60). pp. 264-269. ISSN 2308-4863

Грушак, І. В., Борисенко, Н. С. (2023) Значущість стильових процесів епохи романтизму для сучасної мистецької освіти. Проблеми та перспективи розвитку сучасної освіти в умовах транснаціональних інноваційних змін: Збірник матеріалів ХХVІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції. pp. 22-25.

Д

Демченко, Е. А. (2020) Робота із студентами ВИШу з особливими потребами в класі гітари. Fundamental and applied research in the modern world..

К

Коновал, Т. М., Яремчук, О. М. (2022) Сучасна професійна підготовка здобувачів вищої освіти з вокальних дисциплін в умовах глобалізаційних змін. Наукові та практичні дослідження розвитку естрадно- вокального мистецтва: матеріали І Всеукраїнської науково- практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 01 грудня 2022 року). pp. 94-98.

Л

Луценко, В. В. (2005) Сучасне аранжування на комп'ютері. Музичний редактор "Sonar". Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

М

Маловицька, Л. Ф. (2010) Сучасна музика в сучасному світі»: перехрестя ідей, думок та почуттів. Сучасна музика в сучасному світі: збірник наукових праць. pp. 76-84.

Маловицька, Л. Ф., Луговець, А. О., Мяснікова, В. С. (2013) Мова новітнього танцю: культурологічний вимір модерної хореографії. In: VІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 25-27 грудня 2013 року, м. Луганськ.

Маринчук, Т. Т. (2005) Формування уявлень про художній образ у процесі викладання музичних дисциплін. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 209-210.

Молодій, О. Р., Обух, Л. В. (2017) Інтонаційний самоконтроль як один із компонентів сучасної професійної підготовки студентів у класі постановки голосу. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (157). pp. 106-110. ISSN 2415-7988

Моісєєва, М. А. (2012) Гра на музичних інструментах як чинник естетичного виховання дітей. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 337-343.

Моісєєва, М. А. (2012) Музичне виконавство: сутність, методологія, практика. Сучасна музика в сучасному світі: Збірник наукових праць. – Вип. 2 / Ред. кол. С. В. Олійник (відп. ред.). pp. 74-76.

Моісєєва, М. А. (2016) Становлення і розвиток хорового навчання дітей у Житомирській музичній школі № 1 ім. Б. М. Лятошинського. Митець – культура – виміри часу: Зб. статей. pp. 182-199.

Моісєєва, М. А. (2017) Теоретико-методичні основи викладання фахових музично-виконавських дисциплін. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 101-104.

Моісєєва, М. А., Обух, Л. В., Свиридюк, А. П. (2021) Інструктивно-методичні матеріали до проходження педагогічної практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). О. О. Євенок, Житомир.

Моісєєва, М. А., Торуцька, А. (2021) Особливості виконання музики бароко на акордеоні. Теорія і практика мистецької освіти.

Моісєєва, М. А. (2005) Інтеграція музикознавчих і психолого-педагогічних знань як чинник творчої інтуїції музиканта. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 51-54. ISSN 2076-6173

Н

Новосадова, С. А., Плющик, Є. В., Рутецький, В. В. (2019) Основи композиції: методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни. [Teaching Resource]

Новосадова, С. А., Плющик, Є. В., Суботницький, І. М. (2020) Основи композиції: інструктивно-методичний матеріал до практичних занять з навчальної дисципліни. [Teaching Resource]

О

Обух, Л. В. (2018) The role of training courses and master classes in the development of student musicians psychophysiological freedom. Web of Scholar. ISSN 2518-167X

Обух, Л. В. (2020) Засоби масової інформації та комунікації як компоненти музичного менеджменту в Україні: крізь призму україно-польських культурних взаємин. Other. Polskie Towarzystwo Historyczne / Redakcja naukowa: Robert Lipelt..

Обух, Л. В. (2020) Концепція культурної стратегії Кирила Стеценка. [Teaching Resource]

Обух, Л. В. (2018) Коуч-технології, тренінги та майстер класи як складові музичного менеджменту в соціокультурному просторі України. World Sciense.

Обух, Л. В. (2020) Лелеча доля. ЖДУ імені Івана Франка.

Обух, Л. В. (2018) Особливості проведення музичних занять у вищій школі на сучасному етапі: коуч-технологічні прийоми. Science Review.

Обух, Л. В. (2015) Специфіка дитячого педагогічного репертуару в українському зарубіжжі (нотні збірники та посібники для інструментального виконання). Актуальні питання гуманітарних наук.

Обух, Л. В. (2017) Специфіка підготовки регентів у духовних закладах на прикладі Дяківсько-регентського інституту Івано-Франківського богословського університету імені св. Івана Золотоустого. Наукові записки [Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка].

Обух, Л. В. (2012) Український музичний інститут Америки: збереження традицій вітчизняної музичної освіти та перспективи розвитку. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. ISSN 2078-2357

Обух, Л. В., Ковальчук, Н. О. (2020) Імплементація механізмів менеджменту в управління академічним музичним мистецтвом. Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: матеріали міжнародної наукової конференції.

Обух, Л. В., Шегда, Л. В. (2019) Методичні рекомендації для вивчення та організації самостійної роботи студентів з навчального курсу «Читка хорових партитур». [Teaching Resource]

Обух, Л. В., Шегда, Л. В., Серганюк, Л. І., Зваричук, Ж. Й. (2018) Методичні рекомендації для вивчення та організації самостійної роботи студентів з навчального курсу "Читка хорових партитур". [Teaching Resource]

Олійник, С. В. (2012) П'ять прелюдій для фортепіано Б. Лятошинського: образно-тематична концепція циклу. Сучасна музика в сучасному світі: Збірник наукових праць. pp. 29-31.

П

Плотницька, О. В. (2018) Професійна підготовка майбутнього вчителя музики. Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика: матеріали міжнародної науково-практичної конфренції. pp. 103-106.

Плотницька, О. В. (2016) Творча самореалізація та розкриття художньо-творчого потенціалу майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі музично-виконавської підготовки. Творча самореалізація та розкриття художньо-творчого потенціалу майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі музично-виконавської підготовки. pp. 236-245.

Плющик, Є. В. (2017) Ідеї креативної педагогіки в музичній освіті дошкільнят. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 16-20.

Плющик, Є. В., Біденко, С. В., Шермер, М. І. (2020) Орхестичне виховання у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. 24 hours of participation.

Плющик, Є. В., Гунько, І. Л. (2021) Ідеї креативної педагогіки в мистецькій освіті учнів початкових класів. The 3 rd International scientific and practical conference ―Achievements and prospects of modern scientific research‖.

Плющик, Є. В., Комісаренко, С. Л. (2020) До питання проблемного мислення педагога початкових класів в контексті орхестичного виховання. Fundamental and epplied research in the modern world.

Плющик, Є. В., Луценко, В. В., Гордєєва-Ковальчук, Т. О. (2023) Розвиток музичних здібностей дітей з особливими освітніми потребами з використанням музично-комп’ютерних технологій. Молодий вчений (116). pp. 222-224. ISSN 2304-5809

Плющик, Є. В., Новосадова, С. А. (2022) Орхестичне виховання. 1 клас. Навчальний посібник. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Плющик, Є. В., Новосадова, С. А., Травкіна, Н. М. (2018) Нариси з методики викладання диригентсько-хорових дисциплін. [Teaching Resource]

Плющик, Є. В., Омельчук, В. В., Федорченко, В. К. (2010) Лекції з курсу "Хорознавство". Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Україна, Житомир.

Плющик, Є. В., Рутецький, В. В., Суботницький, І. М. (2023) Особливості фахової і соціальної підготовки студентів-оркестрантів вишу до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 3 (60). pp. 70-73. ISSN 2308-4863

Плющик, Є. В., Сомплавська, Я. О. (2020) Стереотипи та інноваційні підходи в роботі над хоровим твором. 24 Hours of Participation.

Полубоярина, І. І. (2010) Системний підхід до вивчення музичної обдарованості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 26-30.

Р

Роговська, Є. В., Рутецький, В. В. (2020) Народознавство і музичний фольклор України. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Роговська, Є. В., Рутецький, В. В. (2018) Оркестр народних інструментів. ІІ частина. ФОП Худяков О.В., м. Житомир. (In Press)

Рєзнік, О. С. (2019) Геннадій Стативкін – фундатор нової методичної системи навчання гри на баяні. Музичне мистецтво ХХІ століття − історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного] (5). pp. 215-222.

Рєзнік, О. С. (2018) Методика початкового викладання гри на баяні П. Серотюка у контексті першого універсального закону діалектики: взаємного переходу кількісних змін у якісні. Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть: збірник матеріалів та тез ХІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції. pp. 163-165.

Рєзнік, О. С. (2021) Формування основ ритмічної графіки у здобувачів елементарного підрівня. Українське музикознавство, музична педагогіка і виконавство у загальноєвропейському контексті: зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. м. Сєвєродонецьк. pp. 161-163.

С

Сторощук, Марина, Плотницька, О. В. (2019) Специфіка опанування техніки співацького дихання в дитячому хоровому колективі. Специфіка опанування техніки співацького дихання в дитячому хоровому колективі. pp. 296-301.

Суботницький, І. М. (2017) Детермінанти дисципліни «Оркестровий клас» у фаховій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 167-170.

Суботницький, І. М., Рутецький, В. В. (2020) Деякі аспекти розвитку логічного мислення диригента оркестрового класу. he 3rd International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (December 2-4, 2020). pp. 633-637.

Т

Танько, Т. П. (2000) Музична підготовка майбутніх педагогічних кадрів у педвузах України (40-50-ті рр. ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 139-142.

Тарарак, Н. Г. (2000) Формування елементів педагогічної майстерності студентів у процесі вивчення дисциплін вокально-хорового циклу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 143-145.

Ф

Филипчук, М. С. (2005) Основні методи навчання в репетиційній роботі естрадного оркестру. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 245-247.

Ц

Цюряк, І. О. (2017) Особистісно орієнтовані технології підготовки студентів мистецьких спеціалізацій засобами української духовної хорової музики. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 46-53.

Цюряк, І. О. (2015) Сучасна масова музична культура в системі підготовки студентів мистецьких спеціалізацій. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Цюряк, І. О., Роговська, Є. В. (2022) Особистісно орієнтовані технології навчання у диригентській підготовці студентів-початківців. [Teaching Resource]

Цюряк, І. О., Федорченко, В. К. (2023) Музичне мистецтво вищої школи в умовах сьогодення: інноваційні підходи. Проблеми та перспективи розвитку сучасної освіти в умовах транснаціональних інноваційних змін: Збірник матеріалів ХХVІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції. pp. 116-119.

Ш

Шинкарук, І. В. (2020) Виховання самоорганізації та самоконтролю в процесі підготовки майбутнього естрадного співака. Science and education: problems.

Шинкарук, І. В. (2020) Енергетична природа співацького процесу як наслідок усвідомлених дій. Kyoto: CPN Publishing Group, Japan..

This list was generated on Tue Sep 26 19:26:04 2023 EEST.