Items where Author is "Литньова, Т. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 33.

Article

Литньова, Т. В. (2023) Мультимедійна презентація як засіб навчання іноземної мови майбутніх педагогів. Problems and strategies for the development of pedagogical and psychological education in Ukraine and EU countries: Internship proceedings (December 19 – January 29, 2023. Riga, the Republic of Latvia). pp. 36-40.

Литньова, Т. В., Білошицька, Т. Ю. (2023) Стратегічна компетентність у складі цілей сучасної шкільної іншомовної освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2 (60). pp. 291-297.

Місечко, О. Є., Литньова, Т. В. (2022) From Critical Thinking – to Creativity: Steps to Understanding. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (109). pp. 5-15. ISSN 2663-6387

Білошицька, Т. Ю., Литньова, Т. В. (2022) Компоненти, критерії та показники готовності майбутніх учителів до педагогічного консультування. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)» (7 (12)). pp. 71-82.

Литньова, Т. В., Білошицька, Т. Ю., Місечко, О. Є. (2022) Сучасні тенденції розвитку цілей шкільної іншомовної освіти. Актуальнi питання гуманiтарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (50). pp. 339-346. ISSN 2308-4863

Литньова, Т. В. (2020) Міжкультурна комунікація при навчанні іноземної мови студентів немовних спеціальностей. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Т. VIII: діалог у розвитку науки та освіти. pp. 148-150.

Литньова, Т. В. (2019) До питання про формування іншомовної дискурсивної компетентності студентів. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Литньова, Т. В. (2018) Зміна освітніх парадигм у сучасній іншомовній освіті. Теоретико-методичні засади вивчення англійської мови (партнерство школи і університету: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 30 березня 2018 р.). pp. 160-163.

Литньова, Т. В. (2018) Формування особистості як суб’єкта діалогу культур у сучасній іншомовній освіті. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Умань, 28 вересня 2018 р.). pp. 154-158.

Литньова, Т. В. (2018) Формування стратегічної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови. «Іншомовна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій»: збірник матеріалів V Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (28 листопада 2018 р.).

Литньова, Т. В. (2017) Еволюція цілей іншомовної освіти у вітчизняній загальноосвітній школі в радянський і пострадянський періоди. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (10). pp. 66-73. ISSN 2311-8466

Литньова, Т. В. (2017) Міжкультурна комунікативна компетентність у складі цілей сучасної іншомовної освіти. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..

Литньова, Т. В. (2017) Перегляд цільового компонента навчання іноземної мови в радянській школі в контексті освітньої реформи 1961 року. Inovatívny výskum v oblasti vzdelávania a sociálnej práce : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeskej konferencie (10-11 marca 2017).. pp. 23-26.

Литньова, Т. В. (2017) Розробка цільового компонента навчання іноземної мови в умовах відновлення вітчизняної шкільної освіти в повоєнний період (1946 – початок 1950-х років). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (87)). pp. 100-105. ISSN 2076-6173

Литньова, Т. В. (2016) Роль стратегічної компетентності в сучасній іншомовній освіті. «Професійна комунікація: мова і культура»: збірник матеріалів IІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (23 листопада 2016 р.)..

Литньова, Т. В. (2015) Диференціація понять "компетентність" та "компетенції" на сучасному етапі розвитку іншомовної освіти. «Викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: стан, проблеми, перспективи»: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (2 грудня 2015 р.)..

Литньова, Т. В. (2015) Особливості розвитку цілей навчання іноземної мови у період творення національної загальноосвітньої школи в Україні (друга половина 1980-х – 1990-ті роки). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (81)). pp. 98-103. ISSN 2076-6173

Литньова, Т. В. (2015) Парадигма современного иноязычного образования. Языки мира – в мир языков: [Электронный ресурс]: межвуз. сб. науч. статей. Вып. 6 / редкол.: Н. Н. Нижнева (отв. ред.) [и др.]. Электрон. текстовые дан. Минск: БГУ. pp. 120-129.

Литньова, Т. В., Разінкіна, О. В. (2012) ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 93-96.

Литньова, Т. В. (2011) До питання про тлумачення цілей навчання іноземних мов на сучасному етапі розвитку іншомовної освіти. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / ред. кол.: Н. В. Гузій (відп. ред.). pp. 117-120.

Литньова, Т. В. (2010) Періодизація історії розвитку змісту загальної середньої освіти (30-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.). Історико-педагогічний альманах. pp. 68-72.

Литньова, Т. В. (2009) Розвиток цільового компонента навчання іноземної мови в контексті компетентнісної освітньої парадигми. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. pp. 90-94.

Литньова, Т. В. (2007) До питання про тлумачення змісту цільового компонента навчання іноземних мов. Іноземна мова як фактор входження в міжнародний освітній простір : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 черв. 2007 р.. pp. 57-59.

Литньова, Т. В. (2007) Контент-аналіз понятійного змісту цільового компонента навчання іноземних мов. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 80-84. ISSN 2076-6173

Литньова, Т. В. (2007) Напрями розвитку цільового компонента навчання іноземних мов у змісті іншомовної освіти в 30-40-х рр. ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 166-170.

Литньова, Т. В. (2006) Етапи розвитку змісту загальної середньої освіти. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Дубасенюк, Л. В. Калініної, О. Є. Антонової. pp. 18-20.

Литньова, Т. В. (2006) Компетентнісний підхід до змісту сучасної іншомовної освіти. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія : зб. статей. pp. 112-119.

Литньова, Т. В. (2006) Поняття цілей навчання у змісті підготовки майбутнього вчителя іноземних мов. Зміст педагогічної практики з іноземних мов студентів мовного ВНЗ в контексті оновлення школи : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 30–31 берез. 2006 р. / за ред. Т. І. Олійник. pp. 61-65.

Литньова, Т. В. (2006) Розвиток цілей навчання іноземної мови у вітчизняній школі в період дії постанов 30-х років ХХ ст. про школу. Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. pp. 168-178.

Литньова, Т. В. (2006) Цілі навчання іноземних мов у світлі сучасного компетентнісного підходу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 73-76. ISSN 2076-6173

Литньова, Т. В. (2005) Формування цільового компоненту навчання сучасних іноземних мов у вітчизняній школі періоду 1900-1917 рр. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 244-247. ISSN 2076-6173

Teaching Resource

Білошицька, Т. Ю., Литньова, Т. В., Галецький, С. М. (2023) English for Biology Students. Посібник-практикум для студентів спеціальностей «Біологія». [Teaching Resource]

Білошицька, Т. Ю., Литньова, Т. В., Ковальова, Т. П. (2021) English for Ecology Students. Посібник-практикум для студентів природничого факультету спеціальності «Екологія». [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Sep 29 20:48:41 2023 EEST.