Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Cross-Cultural Communication and Applied Linguistics" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | Б | Г | Д | Ж | К | О | Р | Ш | Щ
Number of items: 28.

Є

Євченко, В. В. (2010) Семантико-функціональні й комунікативно-дискурсивні трансформації лексичних одиниць. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 30-34.

Б

Байда, М. В. (2010) COOPERATIVE LEARNING TECHNIQUES AS A FORM OF GROUP WORK IN HIGHER EDUCATION. English Learning in the Context of Life-long Education.

Байда, М. В. (2010) ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Наука. Образование. Технологии - 2010Материалы ІІІ Междунар. научн.-практ. конф., 21- 22 окт. 2010 г., Барановичи, Респ.Беларусь/редкол.: А.В. Никишова (гл.ред.) [и др.].. pp. 63-65.

Березенська, Л. І. and Сіваєва, Н. П. (2010) Формування методичної майстерності майбутнього вчителя іноземної мови за допомогою креативних завдань. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 102-105.

Березенська, Л. І. and Сіваєва, Н. П. (2010) Формування методичної майстерності майбутнього вчителя іноземної мови за допомогою креативних завдань. Вісник ЖДУ ім. І. Франка (52).

Блін, Л. Є. (2010) Граматикалізація та функціонування засобів вираження категорії означеності – неозначеності в балто-слов’янських та германських мовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 162-166.

Г

Гаращук, Л. А. (2010) Основні фонетичні та акцентуальні особливості канадського варіанта англійської мови на сучасному етапі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 88-91.

Гирин, О. В. (2010) Джерела виникнення зворотних займенників в англійській мові. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 32-34.

Гирин, О. В. (2010) Категоріальний статус зворотних конструкцій в сучасній англійській мові. Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна (896). pp. 86-90.

Гирин, О. В. (2010) Функціонально-прагматичні особливості вільних зворотних анафор. Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив: матеріали сьомої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 72-75.

Д

Дуплійчук, О. М. (2010) The development of creative skills of senior school pupils by the mean of sociocultural collage. Идеи.Поиски. Решения, 1. pp. 180-183.

Дуплійчук, О. М. (2010) Розвиток творчих здібностей учнів старшої школи засобом соціокультурного колажування. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов. pp. 182-184.

Дуплійчук, О. М. (2010) СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОЛАЖ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ МОВНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШОГО ЕТАПУ ЗНЗ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Формування та розвиток майбутнього фахівця: теорія і практика: міжвузівська науково-практична конференція студентів та молодих вчених. pp. 155-158.

Дуплійчук, О. М. (2010) ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО КОЛАЖУВАННЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Здобутки та перспективи педагогічної науки і практики в умовах інноваційної перебудови української національної освіти. pp. 108-110.

Дєньгаєва, С. В. (2010) MEDIA EDUCATION AS A PROCESS OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHER’S TRAINING. Current Studies in nEnglish: Linguistics and Methodology Perspectives. pp. 57-58.

Ж

Жуковська, В. В. (2010) Взаємозв’язок різноаспектних характеристик англійського дієслова. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужеземних мов у вищих навчальних закладах». pp. 22-23.

Жуковська, В. В. (2010) Основи теорії та практики стилістики англійської мови: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. [Teaching Resource]

К

Калініна, Л. В. and Калінін, В. О. (2010) Формування соціокультурної компетенції учнів профільної школи з використанням інтерактивних методів навчання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 50-53. ISSN 2076-6173

Калініна, Л. В. and Мисечко, О. Є. and Самойлюкевич, І. В. and Березенська, Л. І. and Сіваєва, Н. П. (2010) Розвиток професійно-методичної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови: проблемні завдання. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, м. Житомир.

Кузнєцова, І. В. and Кузнєцова, Г. В. (2010) Заголовок-натяк та його види (концептуальний та комунікативно функціональний аспекти). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 53-56.

О

Омельченко, Л. Ф. and Соловйова, Л. Ф. (2010) Назва: Функціонування англійської композитної номінації з формантом -ing. Мова й дискурс: вимір і вимірювання: міжвузівський збірник наукових праць до 75-річчя з дня народження доктора філологічних наук, професора, академіка Академії наук вищої школи України Світлани Олексіївни Швачко. pp. 131-140.

Р

Рудик, І. М. (2010) Маніпулятивний потенціал метафор у політичній комунікації. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Филология. Социальные коммуникации., 23 (2). pp. 280-286.

Рудик, І. М. (2010) ОБМАН У СИСТЕМІ ВЕРБАЛЬНИХ МАНІПУЛЯТИВНИХ ДІЙ. Наукові записки Кіровоградського державного педуніверситету ім. В. Винниченка. (89/5). pp. 228-231.

Рудик, І. М. (2010) Обман у системі вербальних маніпулятивних дій. Наукові записки Кіровоградського державного педуніверситету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) (89). pp. 228-231.

Ш

Шиленко, О. А. (2010) ЛІНГВІСТИЧНИЙ СТАТУС ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СПОЛУЧЕНЬ(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ). Мова і концептуальні картини світу (31). pp. 402-406.

Шиленко, О. А. (2010) Фразеологізація в англійській фаховій мові економіки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 228-231.

Щ

Щерба, Н. С. (2010) Афективні стратегії та прийоми в підготовці майбутнього вчителя іноземної мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 67-70. ISSN 2076-6173

Щерба, Н. С. (2010) Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до формування в учнів іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції. Other. Вид-во: "Полісся".

This list was generated on Sat Aug 8 03:51:52 2020 EEST.