Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Cross-Cultural Communication and Applied Linguistics" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items: 63.

Є

Євченко, В. В. (2011) Семантико-функціональні особливості деяких давньоанглійських претерито-презентних дієслів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 69-73. ISSN 2076-6173

А

Андрушенко, О. Ю. (2011) Інформаційна структура речення та стратегії її маркування в давньоанглійських писемних пам’ятках. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 33-37.

Б

Багінська, О. С. (2011) Мовні засоби вираження ідентичності підлітка у романі Дж. Д. Селінджера "Над прірвою в житі". Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 13-16.

Байда, М. В. (2011) Виховний потенціал технологій кооперативного навчання. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 1 (15).

Байда, М. В. (2011) ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ. Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки.

Байда, М. В. (2011) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ ЯК ТВОРЧОЇ ГРУПОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики (14(24)). pp. 156-160.

Байда, М. В. (2011) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В РІЗНИХ ТИПАХ КООПЕРАТИВНИХ ГРУП. Гуманізація навчально-виховного процесу (7).

Батеніна, Г. О. (2011) Класифікації синонімів у сучасній англійській мові. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 19-20.

Бежан, К. І. (2011) Словотворчі типи американського молодіжного сленгу. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 21-22.

Березенська, Л. І. and Сіваєва, Н. П. (2011) ПОБЛЕМНІ ЗАВДАННЯ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДИЧНИХ ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Іноземні мови у вищому навчальному закладі. Теоретичні засади та прикладні аспекти. pp. 13-15.

Бовсуновська, І. М. (2011) Гастрономічні культурні константи англомовного простору. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 27-29.

Богінська, А. С. (2011) Природа терміна як одиниці спеціального найменування. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 35-37.

В

Волшебна, Ю. О. (2011) Особливості функціонування форм флективного родового відмінка в сонетах Шекспіра. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 68-70.

Г

Гайнулліна, О. О. (2011) Фразеологічні одиниці на позначення негативних рис характеру людини у сучасній англійській мові. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 75-77.

Гаращук, Л. А. (2011) Англійська вимова в дельті Темзи в контексті сучасних південноанглійських діалектів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 162-165.

Гаращук, Я. О. (2011) Типи складнопідрядного зв'язку в англійській мові (діахронний аспект). Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 81-82.

Гирин, О. В. (2011) Функціонально-прагматичне навантаження англійських вільних зворотних анафор. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 173-176.

Гнітецька, М. М. (2011) Метафора як засіб вираження оцінності в сучасному публіцистичному тексті. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 86-87.

Голумбієвська, О. Ф. (2011) Засоби вираження майбутнього часу в давньо- і середньоанглійській мовах. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 91-92.

Горбачова, Н. І. (2011) Особливості прояву гендерної нерівності у США в публіцистичних виданнях. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 92-95.

Гріневич, А. П. (2011) Зміст та структура соціокультурної грамотності як основа формування вмінь міжкультурного спілкування учнів профільної школи. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 98-99.

Д

Дуплійчук, О. М. (2011) ТЕХНОЛОГІЯ КОЛАЖУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова». Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики (14(24)). pp. 198-201.

Дуплійчук, О. М. (2011) ТЕХНОЛОГІЯ КОЛАЖУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць (1.39). pp. 75-80.

Дєньгаєва, С. В. (2011) Використання електронних програмно-педагогічних засобів у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя засобами інноваційних технологій (7). pp. 141-145.

Ж

Жуковська, В. В. and Савчук, І. І. and Блін, Л. Є. (2011) Сучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Жуковська, В. В. (2011) Corpus-based approach to teaching vocabulary and grammar. XVI TESOL-Ukraine International Conference Current Studies in English «Linguistics and methodology perspectives». pp. 71-72.

Жуковська, В. В. (2011) Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту дипломних робіт з лінгвістичних дисциплін (для студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр”). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Жуковська, В. В. and Деркач, Н. О. (2011) Еколінгвістика: становлення та основні напрями досліджень. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Ч.1. (2). pp. 66-70.

З

Забашта, К. О. (2011) Політичні події України у сучасних англомовних публіцистичних текстах українського та американського видання. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 123-125.

К

Камінська, О. Ю. (2011) Особливості формування навичок письма молодшого школяра ЗНЗ. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 146-147.

Коновальчук, М. І. (2011) Невербальні чинники імпліцитної інформації англомовного рекламного дискурсу. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 155-157.

Л

Лазанюк, Л. М. (2011) Особливості утворення авторських неологізмів. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 182-184.

Лисенко, Ю. В. (2011) Гендерні та вікові особливості мовців південноамериканського діалекту на фонетичному рівні. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 196-198.

Лукашко, І. М. (2011) Особливості англійської мови в дельті Темзи (Estuary English). Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 204-206.

М

Магдич, Р. В. (2011) Англомовні паремії як засіб модифікації нестандартної поведінки співрозмовника. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 206-208.

Малинівська, О. А. (2011) Особливості формування комунікативної компетенції у дітей дошкільного віку. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 210-211.

Машевська, Н. О. (2011) Вживання аксіологічної лексики в текстах художнього стилю. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 228-230.

Мельник, К. Ю. (2011) Вікові передумови відбору навчальних стратегій у вивченні іноземної мови на старшому етапі загальноосвітньої середньої школи. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 233-234.

Н

Навроцька, І. В. (2011) Розвиток творчого письма студентів-першокурсників ВНЗ на основі інтегративного мислення. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 252-253.

Навроцька, С. В. (2011) Інтерактивні методи навчання студентів-першокурсників вищого навчального закладу. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 254-256.

О

Омельченко, Л. Ф. and Соловйова, Л. Ф. (2011) Функціонування вторинної номінації в системі англійської композитології. Сучасна англістика: Традиції. Сьогодення. Перспективи.. pp. 86-88.

Омельченко, Л. Ф. and Соловйова, Л. Ф. and Мороз, Т. М. (2011) Функціонування структурно-складних номінантів з формантом -er в англомовному дискурсі. Нова філологія. (46). pp. 169-173.

Осипчук, Н. М. (2011) Критерії відбору стратегій для полегшення труднощів в оволодінні усним мовленням учнів старшого етапу. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 263-265.

П

Пашаєва, Є. С. (2011) Просодичні особливості концепту ANGER/ГНІВ у американських фільмах. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 267-268.

Петрук, О. П. (2011) Розвиток лексичних одиниць на позначення засобів пересування в середньоанглійській мові. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 273-275.

Пилипчук, В. В. (2011) Відеоматеріали як засіб формування аудитивних навичок учнів середнього ступеня навчання. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 278-280.

Поліщук, Д. С. (2011) Лексико-семантичні особливості функціонування англійського дієслова в мас-медійному дискурсі. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 280-284.

Р

Рудик, І. М. (2011) Витоки й особливості сучасної політичної риторики. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Филология. Социальные коммуникации, 24 (2). pp. 437-441.

Рудківська, І. В. (2011) Психологічні основи формування міжкультурної комунікації. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 305-307.

С

Савицька, Н. О. (2011) Зміст комунікативних вмінь майбутнього вчителя іноземної мови. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 310-311.

Савчук, І. І. (2011) Когнітивні основи динаміки суперництва в онтогенезі. Наукові записки. Серія “Філологічна” (19). pp. 132-135.

Синянос, А. В. (2011) Функціонування прийменника by в середньоанглійській мові. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 325-326.

Соляр, Н. В. (2011) Лінгвокогнітивний аспект позначення лицемірства у сучасній англійській мові. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 342-343.

Т

Тарасова, О. І. (2011) Дидактичний потенціал подкастів як засобу формування фонологічної компетенції майбутнього вчителя англійської мови. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 353-356.

Ф

Фидоренчик, Т. В. (2011) Розвиток вмінь групового спілкування засобами автентичних художніх відеофільмів. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 373-375.

Ч

Черниш, О. А. (2011) Конотативний аспект семантики складнопохідних лексем в англомовних ЗМІ. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 389-390.

Ш

Шапорда, І. П. (2011) Фразеологічний потенціал гастрономічних термінів в сучасній англійській мові. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 400-401.

Шкодюк, Н. М. (2011) Функції епітета в повісті Доріс Лессінг "Домівка гірської худоби". Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 414-416.

Шубіна, Д. О. (2011) Особливості навчання студентів першого курсу ВНЗ написання ділового листа як жанру писемного мовлення. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 421-423.

Щ

Щерба, Н. С. (2011) КОНТРОЛЬ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ІНШОМОВНОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ (ДІЯЛЬНІСНОЇ) КОМПЕТЕНЦІЇ. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя засобами інноваційних освітніх технологій (7). pp. 98-102.

Щерба, Н. С. (2011) Каталог навчально-комунікативних стратегій і прийомів у підготовці майбутнього вчителя іноземних мов. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 98-102. ISSN 2076-6173

Щербина, І. Ю. (2011) Формування соціокультурної компетенції учнів при організації позакласної роботи з іноземної мови. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 426-430.

Я

Ярош, В. О. (2011) Стилістичні особливості сучасних екологічних рекламних текстів. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 441-443.

This list was generated on Mon Jun 1 15:19:49 2020 EEST.