Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Intercultural Communication and Foreign Language Education" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 38.

Тарабріна, Н. А. (2013) КОНФЛІКТ ЯК РІЗНОВИД КОМУНІКАТИВНИХ НЕВДАЧ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 224-227. ISSN 2076-6173

Євченко, В. В. (2013) WRITING AND LITERARY ACTIVITY IN THE VERNACULAR IN ANGLO-SAXON ENGLAND. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. ISSN 2076-6173

Євченко, В. В. (2013) Комунікативно-дискурсивні трансформації у лексиці. Дискурс у сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному просторі: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 48-50.

Євченко, В. В. (2013) СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАТУС ПРЕТЕРИТО-ПРЕЗЕНТНИХ ДІЄСЛІВ У ДАВНЬОГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ. Перші Почепцовські читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції.

Андрушенко, О. Ю. (2013) ФОРМАЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНТЕКСТУ У ДІАХРОННИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ РЕЧЕННЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 138-141. ISSN 2076-6173

Гаращук, Л. А. and Левицький, А. Е. (2013) Enjoy Practising Phonetics!: Навчальний посібник з практичної фонетики для студентів факультету іноземних мов. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Гирин, О. В. (2013) Деграматикалізація в англійській мові як системне явище. Studia Philologica (2). pp. 26-29.

Гирин, О. В. (2013) ПРЕДИКАТИВНИЙ ПІДТИП АНГЛІЙСЬКИХ ЗВОРОТНИХ ІНТЕНСИФІКАТОРІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 169-172. ISSN 2076-6173

Дуплійчук, О. М. (2013) МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГАУ СВІТЛІ НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ. Наукові записки. Серія «Філологічна» (38). pp. 251-255.

Дуплійчук, О. М. (2013) ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ-ФИЛОЛОГОВ СРЕДСТВАМИ ТЕХНОЛОГИИ МАЛЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ГРУПП. Вектор науки ТГУ (1(2)). pp. 27-30.

Дуплійчук, О. М. (2013) ПРОЕКТНО-КОМУНІКАТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА. Електронне наукове видання «Науковий вісник Донбасу» (1(21)).

Дєньгаєва, С. В. (2013) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ МЕДІАОСВІТИ. Проблеми сучасної педагогічної освіти (41). pp. 115-124.

Дєньгаєва, С. В. (2013) Педагогічні медіатехнології у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Жуковська, В. В. (2013) Абсолютна конструкція в англійській мові: походження та функціонування. Studia Philologica (2). pp. 48-53.

Жуковська, В. В. (2013) Вступ до корпусної лінгвістики: навчальний посібник. ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

Калініна, Л. В. (2013) "Особливості формування соціокультурної компетенції учнів початкової школи". Наукові записки. Серія "Філологічна" (33). pp. 179-182.

Калініна, Л. В. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Наукові записки. Серія «Філологічна» (33). pp. 179-182.

Калініна, Л. В. (2013) Профессиональная социокультурная подготовка будущего учителя иностранного языка в языковом педагогическом ВУЗе. Ученые записки национального общества прикладной лингвистики (3 (3)). ISSN 2305-8838

Калініна, Л. В. (2013) Формування іншомовної компетенції майбутніх філологів в аспекті лінгводидактики. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки (111). pp. 125-128.

Калініна, Л. В. and Самойлюкевич, І. В. (2013) Англійська мова: підручник для 3-го класу спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. Київ "Генеза". ISBN 978-966-11-0313-8

Котнюк, Л. Г. and Євченко, В. В. and Левченко, О. М. (2013) Безособові форми дієслова. In: Безособові форми дієслова: Методичний посібник з практичної граматики англійської мови для студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Папіжук, В. О. (2013) СТАН ТА ОНОВЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ШКОЛАХ ФРАНЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 162-166. ISSN 2076-6173

Сидорович, Л. Є. (2013) Распространение определенного артикля на существительные подкласса Unica в среднеанглийском языке. Филологические науки. Вопросы теории и практики в 2-х ч., Т. 2 (5). pp. 184-186. ISSN 1997-2911 (Unpublished)

Тарабріна, Н. А. (2013) Когнітивні, соціальні та міжособистісні характеристики конфлікту. Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». pp. 135-137.

Тарабріна, Н. А. (2013) Комунікативні невдачі та основні принципи їх класифікації. Сучасні напрями лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 463-465.

Тарабріна, Н. А. (2013) Конфлікт як різновид комунікативних невдач. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу: Вісник ЖДУ (4(70)). pp. 224-227.

Умінська, А. П. (2013) Професійна підготовка рефлексивного вчителя іноземної мови в умовах нової мовної політики. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки (111). pp. 360-362.

Черниш, О. А. (2013) Media Discourse as a Basic Notion of Medialinguistics. Global English – Global Decisions. XVIII TESOL – Ukraine National Conference. April 12-13, 2013. Book of papers. pp. 61-63.

Черниш, О. А. (2013) Включеність дискурсу до соціальної взаємодії. Формула компетентності перекладача: Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції. 27 березня 2013 р.. pp. 234-236.

Черниш, О. А. (2013) Жанр: класифікаційні критерії. Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика: матер. Міжнар. наук. конф. / М-во осв. і науки України. pp. 298-302.

Черниш, О. А. (2013) Категорії та складники дискурсу у соціумній орієнтації. Англійська мова в міждисциплінарному контексті безперервної освіти: збірник матеріалів І Міжнародної студентської Інтернет-конференції (25 лютого–18 березня 2013 року). pp. 130-136.

Черниш, О. А. (2013) Принципи організації та структура мас-медійного дискурсу як процесу і результату діяльності мовної особистості у соціокультурному просторі. Наукові записки. Серія «Філологічна» (35). pp. 402-405.

Черниш, О. А. (2013) СТРУКТУРА МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВІВ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ ЖУРНАЛІСТА. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць (18). pp. 385-389.

Черниш, О. А. (2013) Соціокомунікативна детермінованість жанрів. Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 527-529.

Черниш, О. А. (2013) Сутнісні характеристики понять «медіадискурс» та «медіатекст» у сучасній медіа лінгвістиці. Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) (118). pp. 309-313.

Черниш, О. А. (2013) ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ЖУРНАЛИСТА СКВОЗЬ ПРИЗМУ КОЛЛЕКТИВНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ. В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи: сборник статей по материалам XXVIII международной научно-практической конференции (9(2)). pp. 53-59.

Щерба, Н. С. (2013) Зміст підготовки майбутніх учителів іноземних мов до використання веб-квестів у професійно-педагогічній діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 84-88. ISSN 2076-6173

Щерба, Н. С. (2013) Художня зарубіжна література в дошкільних навчальних закладах: хрестоматія. Полісся, Житомир. ISBN 978-966-655-689-2

This list was generated on Mon Oct 3 07:18:11 2022 EEST.