Items where Division is "Educational and Research Institute of Philology and Journalism > Department of Journalism, Advertising and PR" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Д | З | М | Н | Р | С | Ч
Number of items: 42.

Б

Башманівський, В. І. (2014) Міжкультурна складова творчості Миколи Зерова. Дні науки філософського факультету – 2014 Міжнародна наукова конференція (2014; Київ) Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2014», 15-16 квіт. «014 р.: [матеріали доповідей та виступів (6). pp. 224-227.

Башманівський, В. І. (2014) Новітня українська література. In: Новітня українська література (частина І): Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Башманівський, В. І. (2014) Українська література (ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.). In: Українська література (ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.): Навчально-методичний посібник. – 2-ге вид. допов. і перероб. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

В

Василюк, В. І. (2014) «Тигролови» І. Багряного як «поема всеперемагаючого оптимізму». Вітражі: збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / упор. В.І. Башманівський, І.О. Горбова, Т.Є. Клименко, С.А. Чорна. – Випуск 5. pp. 14-21.

Г

Горбова, І. О. (2014) Socio-philosophical analysis of the concept "intelligentsia". Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали другої науково-практичної конференції (м. Одеса, 10-11 жовтня 2014 р.) / за заг. ред. д.політ. н., проф. Д.В. Яковлева. pp. 154-157.

Горбова, І. О. (2014) Ціннісні орієнтири української інтелігенції у трансформаціях сучасності. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 28-29 листопада 2014 року). pp. 9-11.

Горбова, І. О. (2014) Ідентифікація сучасної української інтелігенції. Міжнародна заочна наукова конференція "Особистість і суспільство в XXI столітті: концепції та тенденції розвитку". pp. 56-59.

Горбова, І. О. (2014) Взаємодія політичної еліти та інтелігенції: від співпраці до протистояння. «Суспільні науки ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями досліджень»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 45-48.

Горбова, І. О. (2014) Відчуття месіанської ролі як основа конструктивної діяльності особистості (на прикладі української інтелігенції 20-30-х рр. ХХ ст.). Збірник матеріалів доповідей та виступів Міжвузівського наукового семінару: «Інформаційно-психологічна безпека особистості як теоретична і практична проблема», 20 лютого 2014 р.. pp. 21-22.

Горбова, І. О. (2014) Жанрові модифікації інтерв'ю в сучасній журналістиці. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський, І.О. Горбова, Т.Є. Клименко, С.А. Чорна (5). pp. 21-24.

Горбова, І. О. (2014) Мессианская роль евразийцев в реализации идеи национальной идентификации и самосознания. Збірник матеріалів доповідей та виступів Міжвузівського наукового семінару: «Інформаційно-психологічна безпека особистості як теоретична і практична проблема». pp. 21-22.

Горбова, І. О. (2014) Месіанство інтелігенції як актуалізована соціальна роль у період соціальних трансформацій. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2014» (5). pp. 33-35.

Горбова, І. О. (2014) Поняття «інтелігенція» у предметному полі соціальної філософії. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії («Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy»). pp. 212-223.

Горбова, І. О. (2014) Роль та місце інтелігенції в соціальній структурі суспільства: соціально-філософський аспект. II Міжнародна науково-практична конференція "Знання.Освіта.Освіченість".

Горбова, І. О. (2014) Ціннісні орієнтири української інтелігенції у трансформаціях сучасності. «Розвиток суспільних наук: європейські практики та національні перспективи»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 9-11.

Горбова, І. О. (2014) Міфологема української ітелігенції ХХІ століття. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі: зб. наук. праць / за заг. ред. проф. П.Ю. Сауха.. pp. 137-139.

Д

Давидова, Л. В. (2014) Культура сучасного українського книговидання: специфіка роботи редактора і коректора регіональних видавництв. Наукова школа Романа Іванченка: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 99-106.

Давидова, Л. В. (2014) Проблеми регіональної газетної періодики в сучасному інформаційному просторі України та Польщі. Матеріали Міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна – Польща: спільні шляхи до свободи». pp. 357-363.

Давидова, Л. В. (2014) Робота редактора і коректора регіональних видавництв і редакцій ЗМІ у сучасних умовах. Наукові записки Інституту журналістики: науковий збірник КНУ ім. Т. Шевченка. pp. 125-129.

Давидова, Л. В. (2014) Університетські видавництва: зарубіжний і вітчизняний досвід. Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна. pp. 340-343.

Давидюк, Л. В. (2014) Особливості запровадження компетентнісного підходу при підготовці фахівців з екології в технічних вузах України (на прикладі ЖДТУ). Матеріали міжнародної наукової конференції «Природні та техногеннозмінені екосистеми прикордонних територій у пост чорнобильський період» і міжнародної наук.-практ. cтуд. конф «Структурно-функціональна організація природних і антропогенно трансформованих. pp. 167-172.

Денисевич, О. В. (2014) Професійна картина світу українських та польських студентів: порівняльний аспект. Сборник научных докладов: Наука сегодня: теория, методология, практика. – Часть 5. pp. 71-75.

Денисевич, О. В. and Недашківська, Т. Є. (2014) Емоційність рекламної лексики (на матеріалі вільного асоціативного експерименту). Український інформаційний простір: Науковий журнал. – Число 2.. pp. 270-276.

Денисевич, О. В. (2014) Studia nad słownictwem reklamy w językowym obrazie świata Ukraińców. Młodzi o języku – Uniwersytet Warszawski. pp. 331-335.

З

Зайко, Л. Я. (2014) Інформаційний продукт засобів масової інформації в сучасному глобалізованому світі. Other thesis, Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. П. Ю. Сауха..

Зайко, Л. Я. (2014) Дотримання вимог галузевих нормативних документів як основний чинник якості друкованих книжкових видань для дітей. Наукова школа Романа Іванченка: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [Електронний ресурс]. pp. 112-126.

М

Масловська, М. В. (2014) Поліська вишивка – закодований світогляд древлян. Науковий часопис. Серія 6. Випуск 6.НПУ імені М.П. Драгоманова - 2008.. pp. 328-332.

Миколаєнко, Н. М. (2014) Інноваційні підходи до формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань: аналіз книжкових заходів. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 395-401.

Миколаєнко, Н. М. (2014) ДИТЯЧІ ОСВІТНІ ВИДАННЯ: ЕКСПЛІКАЦІЯ ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ РЕДАКТОРІВ. Український інформаційний простір: Науковий журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національого університету культури і мистецтв,. pp. 123-130.

Н

Навальна, М. І. (2014) Поширення лексики офіційно-ділового стилю в мові друкованих засобів масової інформації. Документ, мова, соціум: теорія та практика : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 10–11 квіт. 2014 р. / М-во культури України, М-во освіти і науки, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т менеджменту, каф. Соціальних комунікацій та ін. pp. 50-52.

Навальна, М. І. (2014) Розширення сфери функціонування іменників на позначення осіб жіночої статі (на матеріалі мови інтернет-видання «Українська правда»). Мовознавчий вісник: Зб. наук. пр. / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Відп. ред. Г.І. Мартинова. (18). pp. 98-102.

Навальна, М. І. (2014) Специфіка вживання дієслів-термінів на позначення понять соціально-економічної сфери. Економічний вісник університету: Збірник наукових праць учених та аспірантів (22/2). pp. 40-44.

Навальна, М. І. (2014) Функціонально-стилістичні вияви жаргонної лексики в заголовках інтернетного видання «Українська правда». Культура слова. pp. 135-141.

Р

Роспопа, Т. В. (2014) Леся Українка в контексті досліджень Миколи Зерова(на матеріалах періодики 20-х років ХХ століття). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (1107). pp. 200-205.

Русецька, О. Б. (2014) Лексико-семантичні особливості мови періодики XXI ст. (на матеріалі житомирської преси). лексика, розмовна лексика, книжна лексика, жаргонізми, дифузія., 56. pp. 69-72.

Русецька, О. Б. (2014) Структурна та мовна організація сучасної друкованої реклами. Український інформаційний простір: Науковий журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин КНУКіМ/гол. ред. М. С. Тимошик. (2). pp. 306-311.

Русецька, О. Б. (2014) Типологія та стан редагування помилок у сучасних книжкових виданнях. Наукові записки Інституту журналістики Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка., 55. pp. 146-150.

Русецька, О. Б. (2014) Структурна та мовна організація сучасної друкованої реклами. Український іформаційний простір: Науковий журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв. pp. 306-311.

С

Слюсар, В. М. (2014) Особливості використання субстанційного підходу в наукових дослідженнях. Українська полоністика (11). pp. 186-193. ISSN 2220-4555

Слюсар, В. М. (2014) Особливості використання субстанційного підходу в наукових дослідженнях. Українська полоністика (11). pp. 186-193. ISSN 2220-4555

Слюсар, В. М. (2014) Поняття "агресія" у предметному полі соціальної філософії в контексті дослідження проблем насилля. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки / Гол. ред. В. С. Пазенок. (18). pp. 68-79.

Ч

Чорна, С. А. (2014) Методика засвоєння швидкого набору тексту. Вітражі : збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / упор. В. І. Башманівський, І. О. Горбова, Т. Є. Клименко, С. А. Чорна. – Випуск 5.. pp. 63-66.

This list was generated on Thu Aug 18 14:01:22 2022 EEST.