Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of English Language and Applied Linguistics" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | К | Л | М | О | С | Х | Ч
Number of items: 31.

Б

Білюк, І. Л. (2012) Вербальні і невербальні засоби брендингу Олімпіади XXX. 10. Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи гол. ред. А.Д. Бєлова. pp. 60-67.

Білюк, І. Л. (2012) Синтактико-стилістичні засоби у політичному інтерв’ю (на матеріалі сучасної американської преси). Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. (105). pp. 408-411.

В

Войналович, Л. П. (2012) Peculiarities of Teaching of a Dialogue-discussion on the Basis of Differentiatian of Study of the Foreign Language Departments. English in Globalized World: збірник наукових праць (англ. м.). pp. 185-186.

Войналович, Л. П. (2012) Формування вмінь критичного мислення у майбутніх учителів іноземних мов. Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 16 березня 2012р.). pp. 74-77.

Г

Гудзь, Н. О. (2012) Personification in Environmental Advertising. English in Globalized World: збірник наукових праць (англ.м.). p. 61.

Гудзь, Н. О. (2012) Генезис поняття «ДИСКУРС» у сучасній лінгвістиці. Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. (105). pp. 442-445.

К

Кодубовська, О. О. (2012) Актуализация семы ‘исторический тип населенного пункта’ у членов ЛСГ «населенный пункт» (на материале русского языка). Общество – Язык – Культура: Актуальные проблемы взаимодействия в XXI веке : тезисы докладов седьмой междунар. науч.-практ. конф.,.

Кодубовська, О. О. (2012) Оппозиция «городской / негородской тип населенного пункта» в восточнославянских языках: сопоставительный аспект. Языковая и речевая коммуникация в семиотическом, функциональном и дискурсивном аспектах : мат-лы междунар. науч. конф.

Коломійчук, О. С. (2012) Лінгвокогнітивний аспект позначення помешкання у сучасній англійській мові. Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць / За заг. ред. В.В. Жуковської, О.А. Черниш.. pp. 200-202.

Котнюк, Л. Г. (2012) Stage Directions as a Constituent Component of the Paratext of B. Shaw’s Play “Pygmalion”. XYII TESOL – Ukraine International Conference: English in Globalised World, March 15-16, 2012. pp. 79-80.

Котнюк, Л. Г. and Войналович, Л. П. and Коротун, Н. Г. (2012) Граматика англійської мови: Синтаксис. In: Граматика англійської мови: Синтаксис: Методичний посібник з практичної граматики англійської мови для студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Криворучко, Т. В. (2012) Складна комплементація в історії англійської мови. Наукові записки (105(1)). рр. 436 -441.

Криворучко, Т. В. (2012) VOSI CONSTRUCTION IN ENGLISH. English in Globalised World: збірник наукових праць (англ. м.). pp. 86-87.

Криворучко, Т. В. (2012) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ “ACCUSATIVE AND INFINITIVE”. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. (29). pp. 205-207.

Криворучко, Т. В. (2012) Причини виникнення інфінітивних конструкцій в англійській мові. Наукові записки. Серія «Філологічна». (30). pp. 47-49.

Криворучко, Т. В. (2012) СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКОГО РЕЧЕННЯ. Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 16 березня 2012 р. ). pp. 171-174.

Л

Левченко, О. М. (2012) Шляхи епізації драми на матеріалі п'єси А. Міллера "Смерть комівояжера". Брехтівський часопис (2). pp. 129-131. ISSN 2303-9612

Левченко, О. М. (2012) Шляхи епізації драми на матеріалі п’єси Артура Міллера «Смерть комівояжера». Брехтівський часопис. Збірник наукових праць (2). pp. 129-131.

М

Масель, Ю. С. (2012) Загальна характеристика стратегій та тактик маніпулювання в англомовній політичній рекламі. Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. - Серія: Філологічні науки (мовознавсьво): У 2 ч. (105). pp. 514-519.

О

Онопрієнко, Т. М. and Котнюк, Л. Г. and Чумак, Л. М. and Малярчук, О. В. and Кузнєцова, І. В. and Гаращук, Л. А. (2012) The World of Cinema. In: The World of Cinema: Посібник-практикум. Видання друге, виправлене. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

С

Семенюк, І. С. and Ящук, С. Б. (2012) Апозитивні словосполучення в англійській мові. Наукові записки. Серія "Філологічна". – Острог: (26). pp. 297-299.

Семенюк, І. С. (2012) The Problem of Apposition Definition in Modern English: Comparative Aspect. English in Globalized World: збірник наукових праць (англ.м.). p. 154.

Семенюк, І. С. (2012) Гендерна маркованність етикетного компліментарного спілкування в англомовному та україномовному дискурсі. Наукові записки. ). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): (105 (2). pp. 395-397.

Семенюк, І. С. (2012) Лексико-семантична диференціація публіцистичних текстів з юридичної тематики. Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: [науковий журнал / голов. ред. В.Д. Каліущенко]., Т. 9. (3). pp. 92-102.

Семенюк, І. С. (2012) СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПОРТАЖУ З ЮРИДИЧНОЇ ТЕМАТИКИ. Наукові записки. Серія "Філологічна". (29). pp. 180-182.

Семенюк, І. С. (2012) ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ГАЗЕТНОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ. Научный журнал. Культура народов Причерноморья. Серия "Филологические науки". (235). pp. 121-122.

Семенюк, І. С. and Хорошун, О. О. (2012) Дискурсна гетерогенність медійних текстів: лінгвокогнітивний аспект. Наукові записки. Серія "Філологічна". – Острог (23). pp. 160-163.

Х

Хмара, В. В. (2012) Contrastive Analysis of Vocabulary Units in Modern Linguistics. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. p. 72.

Ч

Чумак, Л. М. (2012) WORD-FORMATION MODELING. English in Globalised World: збірник наукових праць (англ. м.). p. 37.

Чумак, Л. М. (2012) РОЛЬ ДЕРИВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ФОРМУВАННІ АНГЛОМОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ. Нова філологія. Збірник наукових праць. (51). pp. 194-197.

Чумак, Л. М. and Огійчук, Г. Й. (2012) КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ УЧНІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном: монографія / за ред. І.В. Самойлюкевич. –. pp. 86-93.

This list was generated on Wed Jul 6 18:34:35 2022 EEST.