Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Computer Science and Information Technology" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Ж | З | К | Л | М | О | П | С | У | Ф | Я
Number of items: 71.

Б

Бенедисюк, М. М. (2013) Использование межпредметных связей для создания системы заданий по физике. Socialinis ugdymas Social Education (4(36)).

Бенедисюк, М. М. (2013) Створення і використання системи міжпредметних зв’язків у навчанні фізики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (42). ISSN 2311-5491

В

Вакалюк, Т. А. (2013) Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного мислення старшокласників: теоретико-методологічний аспект: Монографія. Working Paper. Вид-во ЖДУ імені І. Франка, Житомир.

Вакалюк, Т. А. (2013) ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ E-OLIMP ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТЬ З ПРОГРАМУВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Інформаційні технології і засоби навчання, 36 (4). pp. 84-97. ISSN 2076-8184

Вакалюк, Т. А. (2013) Види та призначення електронних засобів навчання. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 110-112.

Вакалюк, Т. А. (2013) Візуальне програмування. Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету. In: Візуальне програмування. Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету. Житомир: Вид-во ЖДУ.

Вакалюк, Т. А. (2013) Загрози безпеки інформаційних ресурсів у комп’ютерних системах. Сучасні інформаційні технології: теорія, практика, досвід та перспективи розвитку : матеріали міжрегіонального семінару (17 квітня 2013 р.). pp. 16-20.

Вакалюк, Т. А. (2013) Засвоєння загальної схеми розв'язування задач з програмування. Комп'ютер у школі та сім'ї (7(111)). pp. 7-10.

Вакалюк, Т. А. (2013) Захист інформації в комп’ютерних системах. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.040302 Інформатика*. In: Захист інформації в комп’ютерних системах. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.040302 Інформатика*. Житомир: Вид-во ЖДУ.

Вакалюк, Т. А. (2013) Можливості використання хмарних технологій в освіті. Актуальні питання сучасної педагогіки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Острог, 1-2 листопада 2013 року). pp. 97-99.

Вакалюк, Т. А. (2013) НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ИНФОРМАТИКИ. Вестник Тульского государственного университета. Серия: Современные образовательные технологи в преподавании естественнонаучных дисциплин. (12). pp. 177-181.

Вакалюк, Т. А. (2013) ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць / за ред. канд. пед. наук Королюк О.М. (6). pp. 230-233.

Вакалюк, Т. А. (2013) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції. – Черкаси, 2013.. pp. 275-277.

Вакалюк, Т. А. (2013) Розв'язування творчих задач з програмування майбутніми учителями інформатики. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки (113). pp. 109-114.

Вакалюк, Т. А. (2013) ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов. ред. А. А. Збруєва. (8 (34)). pp. 343-352.

Вакалюк, Т. А. (2013) Технології тестування програм. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.040302 Інформатика*. In: Технології тестування програм. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.040302 Інформатика*. Житомир: Вид-во ЖДУ.

Вакалюк, Т. А. (2013) Формування мислительних операцій у процесі розв'язування задач із програмування. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5 (71)). pp. 27-32.

Вакалюк, Т. А. and Петровська, Т. Л. (2013) КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В КУРСЕ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ. Вестник Тульского государственного университета. Серия: Современные образовательные технологи в преподавании естественнонаучных дисциплин. (12). pp. 90-96.

Вербівський, Д. С. (2013) Особенности использования мультимедийных презентаций в учебном процессе высшей школы. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса современного университета : Междунар. интернет-конф., 1-30 ноября 2013 г..

Войтенко, О. А. (2013) Основи проектування взаємодії в інтерактивних системах. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 81-82.

Г

Гончарук, М. М. and Вакалюк, Т. А. (2013) Порівняльна характеристика операційних систем мобільних телефонів. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 48-51.

Горобець, С. М. (2013) Використання педагогічного потенціалу комп’ютерних програм загального призначення у процесі професійної підготовки майбутніх учителів математики та інформатики. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (36). pp. 238-243.

Горобець, С. М. (2013) Модель формування професійної компетентності майбутніх економістів з використанням комп'ютерно орієнтованих технологій навчання. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти (7(50)). pp. 56-59.

Ж

Жуковський, С. С. (2013) Педагогічні умови підгогтовки обдарованих школярів до олімпіад з інформатики. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

З

Загацька, Н. О. (2013) Криптографічні можливості Microsoft Windows. Збірник матеріалів і всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2013». pp. 132-134.

Загацька, Н. О. (2013) Призначення спеціалізованого програмного забезпечення із захисту інформаційних ресурсів. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 50-51.

К

Карплюк, С. О. (2013) Еволюція автоматизованих інформаційно-аналітичних систем управління навчально-виховним процесом. Науковий пошук молодих дослідників : Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (6). pp. 251-253.

Карплюк, С. О. (2013) Теоретические основы информатизации управления учебным заведением в Украине. Тезы Международной интернет-конференции «Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса современного университета».

Карплюк, С. О. (2013) Необхідність створення автоматизованої системи управління навчально-виховним процесом фізико-математичного факультету. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 214-216.

Ковальчук, О. А. (2013) Педагогічні умови професійного становлення майбутнього вчителя математики у позааудиторній навчально-виховній діяльності. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Коневщинська, О. Е. (2013) Кадрове забезпечення ресурсного центру дистанційної освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 38 (6). pp. 182-195. ISSN 2076-8184

Коневщинська, О. Е. (2013) Організаційні заходи створення ресурсного центру дистанційної освіти для загальноосвітніх навчальних закладів. Комп’ютер у школі та сім’ї, 112 (8). pp. 1-8. ISSN 2307-9851

Коневщинська, О. Е. (2013) Технологія віртуальної реальності у ресурсному центрі дистанціної освіти. Збірник тез доповідей науково-практичної конференції "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності". pp. 1-2.

Кончаківський, Ю. О. and Вакалюк, Т. А. (2013) Переваги використання комп’ютерів у сучасному світі. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 100-102.

Кривонос, О. М. (2013) ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. (Unpublished)

Л

Лупаренко, Л. А. (2013) Використання платформи Open Journal Systems для автоматизації процесу підготовки фахових видань науковими установами в галузі освіти. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 227-229.

М

Мосіюк, О. О. (2013) Інноваційні компетенції вчителя. Реалізація компетентнісного підходу в системі професійної освіти педагога. pp. 137-139.

Мосіюк, О. О. (2013) Концепція соціальної освітньої мережі як інноваційного засобу навчання. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук пр. (6). pp. 240-245.

Мосіюк, О. О. (2013) Модель компетентности учителя математики. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 215-217.

Мінгальова, Ю. І. (2013) Електронний цифровий підпис як головний елемент електронного документообігу. In: XIX всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя", 26 лютого - 3 березня 2013 року.

Мінгальова, Ю. І. (2013) Класифікація криптографічних методів. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 52-54.

Мінгальова, Ю. І. (2013) Класифікація методів шифрування. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (6). pp. 62-64.

Мінгальова, Ю. І. (2013) Огляд методів симетричного й асиметричного шифрування даних. Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи: збірник наукових праць і за заг. ред. С. С. Вїтвицької, Н. М. Мирончук. pp. 366-368.

Міхеєв, В. В. (2013) Лабораторні роботи з методики навчання інформатики. Частина 2. Житомир: Вид-во ЖДУ, 2013.-80 с..

О

Орлінська, В. В. and Карплюк, С. О. (2013) Створення електронного посібника для майбутніх учителів інформатики. Сучасні інформаційні технології: теорія, практика, досвід та перспективи розвитку : матеріали міжрегіонального семінару. pp. 64-66.

П

Постова, С. А. (2013) Впровадження систем штучного інтелекту в процесі підготовки майбутніх учителів інформатики. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 223-225.

Постова, С. А. (2013) Лабораторний практикум з функціонального програмування. Вид-во ЖДУ Імені Івана Франка, Житомир.

Прилуцька, Н. С. and Яценко, О. І. (2013) Науково-освітні електронні бібліотеки у навчанні інформаційних систем і технологій майбутніх менеджерів. Інформаційні технології і засоби навчання, 36 (4). pp. 98-104. ISSN 2076-8184

С

Словінська, О. Д. (2013) Вебінар як різновид електронної веб-конференції та його місце у мережевому колаборативному навчальному процесі. Інформаційні технології в освіті (17). pp. 173-177. ISSN 1998-6939

Словінська, О. Д. (2013) Вебінар як інструмент модернізації навчального процесу та науково-дослідної діяльності. In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 23.03.2013, м. Київ.

Словінська, О. Д. (2013) Вебінари як інструменти навчання в сучасній системі освіти. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 180-181.

Словінська, О. Д. (2013) Організаційні аспекти та впровадження засобів відеоконферензв’язку в навчальний процес дистанційної освіти. Збірник матеріалів і всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2013». pp. 83-87.

Словінська, Ю. А. (2013) Огляд педагогічних програмних засобів, що використовуються в навчальному процесі. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 212-214.

Словінський, О. В. (2013) Перспективи хмарних технологій у сфері вищої освіти. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. pp. 118-119.

Словінський, О. В. (2013) Перспективи хмарних технологій як засобу підвищення якості вищої освіти. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 176-177.

Словінський, О. В. (2013) Специфіка хмарних сервісів у сфері освіти. Збірник матеріалів і всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2013». pp. 169-171.

Спірін, О. М. (2013) Критерії і показники якості інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (33). ISSN ISSN 2076-8184

Спірін, О. М. (2013) Методична система базової підготовки вчителя інформатики за кредитно-модульною технологією. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка. ISBN 978-966-485-139-5

Спірін, О. М. (2013) Принципи проектування мережі електронних бібліотек установ НАПН України. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. pp. 73-74.

Сікора, Я. Б. (2013) Дослідження операцій:навч.-метод. посібн. для студ. напряму 6.040302 Інформатика*. In: Дослідження операцій. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Сікора, Я. Б. (2013) Класифікація оптимізаційних навчальних задач для побудови операційної частини змістового модуля. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 73-77. ISSN 2076-6173

Сікора, Я. Б. (2013) Побудова індивідуальної траєкторії навчання інформатики з використанням електронної бази навчальних матеріалів. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. Internet-конф., 18-22 березня.. pp. 170-172.

Сікора, Я. Б. (2013) Структуризація навчально-методичного комплексу в системі електронних освітніх ресурсів. Матеріали ХVIII Міжнар. наук.-метод. конф. «Управління якістю підготовки фахівців», 18-19 квітня 2013 р., Одеса., 2. pp. 228-229.

Сікора, Я. Б. (2013) Технологія веб-квест при вивченні інформатики. Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 30–31 трав. 2013 р. у 6 т., 5. pp. 58-61.

У

Усата, О. Ю. (2013) Технологія підготовки майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання. Discussion Paper. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ф

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2013) Використання комп’ютерних технологій в умовах профільного навчання старшокласників. Zbiór raportów naukowych. "Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe". (29.01.2013 – 31.01.2013). – Kraków : Wydawca : Sp. z o.o. "Diamond trading tour", 2013. pp. 45-47.

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2013) Підготовка майбутнього вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Франовський, А. Ц. and Карплюк, С. О. (2013) Диференціальна геометрія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Я

Яценко, О. І. (2013) Вибір програмного забезпечення для підготовки фахівців з інформатики. In: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції, 18-22 березня 2013, Черкаси.

Яценко, О. І. (2013) Система керування змістом студентського інформаційно-наукового порталу. In: Восьма міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: безперервна освіта» (ITEA-2013), 26-27 листопада 2013 р., Київ, Україна.

Яценко, О. І. and Прилуцька, Н. С. (2013) Захист інформації в комп'ютерних мережах. Сучасні інформаційні технології: теорія, практика, досвід та перспективи розвитку : матеріали міжрегіонального семінару (17 квітня 2013 р.). pp. 23-25.

This list was generated on Fri Aug 12 14:25:20 2022 EEST.