Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of English Language and Applied Linguistics" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: M | Є | А | Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | О | П | Р | С | Х | Ч | Ш | Ю
Number of items: 44.

M

Masel, Julia (2011) Linguvostylistic Aspects of Manipulative Influence in English Political Advertisements. Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives: XVI TESOL-Ukraine International Conference. pp. 95-96.

Є

Євтушенко, А. О. (2011) Формування соціокультурного аспекту діалогічного мовлення учнів основної школи на основі відеокурсу "Family Album, USA". Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 118-120.

Ємцева, Т. С. (2011) Колірні компаративні засоби створення образності у морській прозі Дж. Конрада. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 120-123.

А

Андрійчук, Н. М. (2011) Підготовка вчителів народної школи в учительських семінаріях України (1860-1817рр.). Other. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Б

Білюк, І. Л. (2011) Basic Features of Contemporary English Media Interview. Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives: XVI TESOL-Ukraine International Conference. pp. 26-27.

Білюк, І. Л. (2011) Базові моделі комунікативного дискурсу. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 25-26.

В

Войналович, Л. П. (2011) Exercises for the formation of dialogical speech competence on basis of the differentiation of study on the first-year of study of the foreign language departments. XVI TESOL – Ukraine International Conference: Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives, April 13-15, 2011. Book of Papers. p. 158.

Войналович, Л. П. (2011) Підготовка вчителів для шкіл національних меншин в Україні (20–30-ті рр. XX століття). Other. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. (Unpublished)

Г

Георгієва, Н. І. (2011) Проблемні аспекти класифікації та характеристики біблійних фразеологічних одиниць англійської мови. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) - 2 ч. (95). pp. 185-187.

Григор’єва, Т. Ю. (2011) Індивідуальні методи підготовки вчителів-філологів до навчання іноземних мов дорослих. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ч. 2.. pp. 58-65.

Гуравська, Н. В. (2011) Мотиви формування граматичного компоненту. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 102-103.

Д

Деркач, Н. О. (2011) The Study of Environmental Discourse As a Requirement of Contemporaneity. Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives: XVI TESOL-Ukraine International Conference. pp. 39-40.

Десюк, Ю. О. (2011) Граматичні особливості заголовків англомовного рекламного дискурсу. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 106-108.

Ж

Жуковська, В. В. and Деркач, Н. О. (2011) Еколінгвістика: становлення та основні напрями досліджень. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Ч.1. (2). pp. 66-70.

К

Кодубовська, О. О. (2011) Lexemes with the meaning of inhabited location in english and ukrainian. Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives : зб. наук. пр. (англ. м.)..

Кодубовська, О. О. (2011) Лексико-семантична група ‘населений пункт’ в східнослов’янських мовах: зіставний аспект. Studia Linguistica, 1 (5). pp. 216-220.

Кодубовська, О. О. (2011) Лексичні одиниці на позначення ‘населений пункт’ в західно-германських та східнослов’янських мовах. Мовні і концептуальні картини світу (37). pp. 451-455.

Кодубовська, О. О. (2011) Особенности актуализация архисемы у членов ЛСГ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ в восточнославянских языках. Общество – Язык – Культура: Актуальные проблемы взаимодействия в XXI веке : доклады шестой междунар. науч.-практ. конф..

Котнюк, Л. Г. (2011) Semantical and Grammatical Peculiarities of Binomial Expressions in English. Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives: XVI TESOL-Ukraine International Conference. pp. 70-71.

Котнюк, Л. Г. (2011) Прагматическая направленность рекламного дискурса. Лингвистические и методические аспекты формирования поликультурной многоязычной личности / Материалы международной научно-практической конференции. pp. 28-29.

Криворучко, Т. В. (2011) COMPLEX SENTENCES IN OLD ENGLISH. Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives: збірник наукових праць (англ. м.). p. 76.

Л

Левківський, О. Б. (2011) Оказіональні епітетні конфігурації в прозі (на прикладі роману В. Фолкнера "Авесалом, Авесалом!"). Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 189-192.

М

Малинівська, О. А. (2011) Особливості формування комунікативної компетенції у дітей дошкільного віку. Сучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць.. pp. 210-211.

Малинівська, О. А. (2011) Лінгвістичні основи формування комунікативної компетенції дітей дошкільного віку. Матеріали Всеукраїнської студентської науково - технічної конференції / В 2 т., 2. p. 238.

Малярчук, О. В. (2011) Вища гуманітарна освіта Сполучених Штатів Америки в епоху інформаційного суспільства. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Частина 2 (4). pp. 253-260.

Мельник, В. Й. (2011) Евалюативи як оцінний компонент лексичних значень слів англійської мови. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 230-232.

Мельник, Н. В. (2011) Місце дейксису в мовній системі. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 235-237.

Мирончук, А. В. (2011) Особливості вживання інвертованих речень в сучасній художній літературі. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 240-243.

О

Онопрієнко, Т. М. (2011) Семантические особенности метафорического эпитета в современном английском языке. Иностранные языки в контексте культуры: межвуз. сб. ст. по материалам конф.. pp. 100-105.

Онопрієнко, Т. М. and Котнюк, Л. Г. (2011) Використання автентичних художніх фільмів як засобу формування комунікативної компетенції студентів. Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. (96). pp. 380-385.

П

Плахотнюк, Н. П. (2011) Ефективність технології підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності засобами навчально-ігрового проектування. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наук. праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. Частина 2 (4). pp. 112-120.

Р

Рибак, О. П. (2011) Прагматичні функції епітетів у прозі Трумена Капоте. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 296-298.

С

Семенюк, І. С. and Хорошун, О. О. (2011) Synonymic Representation of “Islamic World” in American Mass Media. Матеріали XVI Міжнародної конференції TESOL – Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives. pp. 137-138.

Х

Хмара, В. В. (2011) Назви частин тіла в англійській мові. In: Формування професійної компетенції майбутнього вчителя засобами інноваційних технологій, Житомир.

Хмара, В. В. (2011) Назви тварин (зоосемізми) у фразеологічних одиницях сучасної англійської мови: лінгвокультурологічних аспект. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації. pp. 378-380.

Хорошун, О. О. (2011) Лексическая репрезентация концепта «ИСЛАМ» в американской документальной литературе. Лингвистические и методологические аспекты формирования поликультурной многоязычной личности: материалы международной научно-практической конференции. pp. 54-55.

Хорошун, О. О. (2011) Іслам у сучасній американській мовній картині світу (на матеріалі американської газетної публіцистики). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. pp. 40-43.

Хорошун, О. О. (2011) Мовна та концептуальна картини світу в дослідженнях сучасної лінгвістичної науки. Глухівські читання – 2011: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів. pp. 241-246.

Хрустік, Л. О. (2011) Евфемізми як засіб вираження емоційного стану любові прози Д. Лоуренса. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 382-385.

Ч

Чумак, Л. М. (2011) Shortening in English: Clipping and Blend Identification. XVI TESOL – Ukraine International Conference: Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives: збірник наукових праць (англ. м.). p. 38.

Чумак, Л. М. (2011) Редуплікація як спосіб словотвору в сучасній англійській мові. Наукові записки. Серія «Філологічна» (20). pp. 216-221.

Чумак, Л. М. (2011) Утворення англомовних одиниць за допомогою комбінування механізмів скорочення та суфіксації. Мовні і концептуальні картини світу (37). pp. 431-437.

Ш

Шевчук, О. А. (2011) ЛСГ 'населённый пункт' в западно-германских языках: сопоставительный аспект. Актуальные вопросы лингвистики и методики преподавания иностранного языка в системе довузовской и вузовской подготовки. pp. 34-39.

Ю

Юзькевич, І. В. (2011) Персоніфікація як елемент художнього ідіостилю у прозі Дж. Стейнбека. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 432-434.

This list was generated on Sun Jul 3 21:16:51 2022 EEST.