Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Physics and Labor Protection" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 24.

Алпатова, О. М. and Митяева, О. А. (2010) Факторы дифференциации сообществ сфагнобионтных раковинных амеб в Киевском Полесье. Социально-экологические аспекты устойчивого развития человечества: материалы I Междунар. науч.-практич. конф., 13-14 мая 2010 г. pp. 49-53.

Алпатова, О. М. (2010) Водные раковинные амебы (Testacealobosea; Testaceafilosea) Житомирского и Киевского Полесья (Украина). In: Тезисы докладов XIV Школы-конференции молодых учёных Борок, 2010 (Борок, 26-30 октября 2010 г.), 26-30 жовтня 2010, Борок, Росія.

Алпатова, О. М. (2010) Сезонні зміни у структурі домінування черепашкових амеб (Testacealobosea; Testaceafilosea) в р. Гуйва (басейн Дніпра). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Спец. вип.: «Гідроекологія», 43 (2). pp. 10-13.

Беляев, А. Е. and Болтовец, Н. С. and Бобыль, А. В. and Иванов, В. Н. and Капитанчук, Л. М. and Кладько, В. П. and Конакова, Р. В. and Кудрик, Я. Я. and Корчевой, А. А. and Литвин, О. С. and Миленин, В. В. and Новицкий, С. В. and Шеремет, В. Н. (2010) Радиационные эффекты и межфазные взаимодействия в омических и барьерных контактах к фосфиду индия, стимулированные быстрыми термическими обработками и облучением γ-квантами 60Co. Физика и техника полупроводников, 44 (12). pp. 1607-1614. ISSN 0015-3222

Беляев, А. Е. and Болтовец, Н. С. and Бобыль, А. В. and Иванов, В. Н. and Капитанчук, Л. М. and Кладько, В. П. and Конакова, Р. В. and Кудрик, Я. Я. and Литвин, О. С. and Миленин, В. В. and Новицкий, С. В. and Шеремет, В. Н. (2010) Радиационные эффекты в омических и барьерных контактах к фосфиду индия, содержащих поликристаллические и аморфные диффузионные барьеры. Труды совещания [Труды ХХ Международного совещания «Радиационная физика твердого тела» (Севастополь, 5 июля - 10 июля 2010 г.)], 1. pp. 222-231.

Богатыренок, В. В. and Зиновчук, А. В. (2010) Измерение скорости поверхностной рекомбинации и объемного времени жизни в Si пластинах по кинетике избыточного теплового излучения. Физика и техника полупроводников, 45 (1). pp. 62-66. ISSN 0015-3222

Болтовец, Н. С. and Иванов, В. Н. and Ковтонюк, В. М. and Раевская, Н. С. and Беляев, А. Е. and Бобыль, А. В. and Конакова, Р. В. and Кудрик, Я. Я. and Миленин, В. В. and Новицкий, С. В. and Шеремет, В. Н. (2010) Диоды Ганна из InP с катодным контактом, инжектирующим горячие электроны. Часть 1. Межфазные взаимодействия в катодных контактах. Технология и конструирование в электронной аппаратуре (5-6). pp. 3-6. ISSN 2225-5818

Брусінська, Л. В. (2010) До проблеми формування здорового способу життя школярів. Формування естетичної компетентності особистості засобами народознавства. pp. 259-261.

Брусінська, Л. В. (2010) Формування свідомого ставлення до власного здоров'я та охорони довкілля у майбутніх педагогів. Науковий пошук молодих дослідників (3).

Васильєва, Р. Ю. (2010) Підготовка майбутніх учителів до використання методу проектів у позаурочній діяльності підлітків. Формування професійно- педагогічної майстерності вчителів: історія, сучасність, перспективи.

Васильєва, Р. Ю. (2010) Підготовка майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків в позаурочній діяльності. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Васильєва, Р. Ю. (2010) Технологія підготовки майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 16 (13(23)). pp. 91-96. ISSN 2311-5491

Грищук, А. М. and Грищук, В. В. (2010) Спектри обмежених та інтерфейсних фононів у багатошарових плоских наносистемах. In: Збірник тез конференції молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2010», 5-7 жовтня 2010 року, Київ.

Малинівська, Л. (2010) Сільський зелений туризм як окрема форма формування в учнів 5-9 класів сільської школи відповідального ставлення до природи. Вісник Миколаївського державного університет В.О. Сухомлинського., 2 (35). pp. 134-149.

Мелещенко (Коцута), А. А. (2010) Значення полікультурної детермінанти у становленні єврейського шкільництва на волині в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 157-160. ISSN 2076-6173

Мелещенко (Коцута), А. А. (2010) Фінансування єврейського шкільництва на Волині у ХІХ – на початку ХХ ст. Психолого-педагогічні та культурологічні засади формування особистісної спрямованості студентської молоді: суспільство, професія, сім’я матеріали шостої науково-практичної конференції молодих учених, магістрів, студентів. pp. 215-222.

Семенець, Л. М. (2010) Педагог у системі професійно-педагогічної освіти: компетеї підхід. Формування професійно - педагогічної майстерності вчителів: історія, сучасність, перспективи.

Семенець, Л. М. (2010) Організація контролю самостійної роботи студентів з курсу „Елементарна математика” в умовах кредитно-модульної системи. Нові технології навчання: Наук. метод. зб. / Кол. авт. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України (61). pp. 83-87.

Семенець, Л. М. (2010) Педагог у системі професійно-педагогічної освіти: компетентнісний підхід. Формування професійно-педагогічної майстерності вчителів: історія, сучасність, перспективи: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції / За ред. О. Є. Антонової. pp. 89-90.

Семенець, Л. М. (2010) Проблема професійної готовності майбутніх учителів до розвитку математичних здібностей школярів. Формування естетичної компетентності особистості засобами народознавства // Збірник наукових праць молодих дослідників. pp. 227-230.

Тесанчук, Н. В. (2010) Екологічне виховання школярів у початковій школі. Науковий пошук молодих дослідників (3).

Тесанчук, Н. В. (2010) Формування у школярів відповідального ставлення до навколишнього середовища. Формування естетичної компетентності особистості. Засобами народознавства.Збірник наукових праць молодих дослідників. pp. 257-259.

Янович, Л. М. and Васильева, Л. А. (2010) Некоторые особенности морфологии двустворчатых моллюсков рода Unio фауны Украины. Actualne problemy nowoczesnych nauk-2010: VI мiedzynarod. naukow.-prakt. konf.. pp. 81-86.

Янович, Л. М. and Пампура, М. М. and Васильева, Л. А. and Янович, О. О. (2010) Перловицевые (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) рек города Житомира (Украина). Зоологические исследования в регионах России и на сопредельных территориях: междунар. науч. конф. – Саранск. – 2010. pp. 33-35.

This list was generated on Fri Jul 30 14:13:04 2021 EEST.