Items where Author is "Карплюк, С. О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 72.

Article

Карплюк, С. О. and Франовський, А. Ц. (2019) Аналіз зарубіжного досвіду щодо професійної підготовки ІТфахівців. Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці" (7). pp. 120-124.

Вакалюк, Т. А. and Медведєва, М. О. and Карплюк, С. О. and Шадура, В. А. (2019) Training future teachers of information science to develop logical skills. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: збірник матеріалів VIIІ-ї Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції, присвяченій 100-річчю від дня народження І. Г. Ткаченка. pp. 86-87.

Вакалюк, Т. А. and Медведєва, М. О. and Карплюк, С. О. and Шадура, В. А. (2019) Training future teachers of information science to develop logical thinking skills of senior schoolchildren at teaching software development. «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки», 2 (177). pp. 82-86.

Карплюк, С. О. (2019) Особливості цифровізації освітнього процесу у вищій школі. Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку. pp. 188-197.

Карплюк, С. О. (2019) Цифрова платформа MozaBook як один із засобів формування медіа компетентності та медіаграмотності майбутніх учителів інформатики. Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології: матеріали XVIІІ Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 333-337.

Карплюк, С. О. and Вакалюк, Т. А. (2018) Огляд функціональних можливостей програмного забезпечення для управління освітнім процесом закладу вищої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 65 (3). pp. 262-276. ISSN 2076-8184

Карплюк, С. О. and Кіпаєва, Т. Л. (2018) Основні етапи розробки електронних посібників для студентів фізико-математичного профілю. Інноваційна педагогіка : зб. наук. пр., 2 (7). pp. 186-189.

Карплюк, С. О. and Франовський, А. Ц. and Кіпаєва, Т. Л. (2018) Особливості використання програмного забезпечення у процесі підготовки майбутніх учителів фізико-математичного профілю. Збірник наукових праць «Педагогічні науки» (85). pp. 103-108. ISSN 2413-1865

Карплюк, С. О. and Кіпаєва, Т. Л. (2018) Реалізація міжпредметних зв’язків в процесі підготовки бакалаврів фізики. Наукові записки (173). pp. 107-110.

Вербівський, Д. С. and Карплюк, С. О. (2018) Розробка електронних освітніх ресурсів як засіб підвищення ефективності вивчення курсу загальної фізики у педагогічному закладі вищої освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (61). ISSN 2311-5491

Карплюк, С. О. (2018) Структурно-функціональна модель інформаційно-аналітичної Web-орієнтованої системи управління освітнім процесом фізико-математичних факультетів закладів вищої освіти. Інноваційна педагогіка, 2 (4). pp. 131-134.

Карплюк, С. О. (2018) Характеристичні особливості деяких модулів інформаційно-аналітичної Web-орієнтованої системи управління освітнім процесом у вищій школі. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота» (1(42)). pp. 92-95.

Мінгальова, Ю. І. and Карплюк, С. О. (2017) Перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації науково-дослідної діяльності студентів фізико-математичних факультетів. Перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації науково-дослідної діяльності студентів фізико-математичних факультетів.

Карплюк, С. О. and Франовський, А. Ц. (2017) Деякі аспекти використання інформаційно-аналітичної системи управління процесом навчання на фізико-математичному факультеті. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 247-249.

Словінська, Ю. А. and Карплюк, С. О. and Франовський, А. Ц. and Вербівський, Д. С. (2017) Огляд педагогічних програмних засобів, які використовуються у професійній діяльності вчителів інформатики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 249-253.

Карплюк, С. О. (2017) Використання програмного забезпечення у процесі підготовки учителів природничо-математичного профілю. Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі. pp. 59-60.

Карплюк, С. О. (2017) Аналіз сучасного програмного забезпечення для управління навчальним процесом у ВНЗ. Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (13-15 вересня 2017 р., м. Бердянськ). pp. 86-87.

Карплюк, С. О. (2017) Основні структурні компоненти інформаційно-аналітичної Web-орієнтованої системи управління процесом навчання студентів фізико-математичних спеціальностей. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Карплюк, С. О. (2017) Інформаційно-педагогічний менеджмент вищої школи: сучасний стан та перспективи розвитку. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота (2(41)). pp. 122-125.

Карплюк, С. О. (2017) Аналіз деяких вітчизняних інформаційно-аналітичних Web-орієнтованих систем управління навчальним процесом у вищих школах. “Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету” Серія: Педагогічні науки (3). pp. 275-281.

Карплюк, С. О. (2017) Деякі результати впровадження інформаційно-аналітичної системи управління процесом навчання на фізико-математичному факультеті. Науковий пошук молодих дослідників» Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (10). pp. 182-185.

Карплюк, С. О. and Франовський, А. Ц. (2017) До проблеми впровадження інформаційно-аналітичної системи управління процесом навчання на фізико-математичному факультеті. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 121-124.

Карплюк, С. О. and Мінгальова, Ю. І. and Франовський, А. Ц. (2017) Особливості технології взаємонавчання у процесі підготовки майбутніх учителів фізико-математичного профілю з використанням ІКТ. Збірник наукових праць «Педагогічні науки» (79). (Submitted)

Карплюк, С. О. and Мінгальова, Ю. І. and Франовський, А. Ц. (2017) Особливості технології взаємонавчання у процесі підготовки майбутніх учителів фізико-математичного профілю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 1 (LXXIX). pp. 235-240. ISSN 2413-1865

Карплюк, С. О. (2016) Особливості сучасних інформаційно-аналітичних систем управління вищим навчальним закладом та принципи їх проектування. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 236-237.

Карплюк, С. О. (2016) Інформаційно-педагогічний менеджмент у контексті управління процесом навчання студентів фізико-математичних спеціальностей. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2016».

Карплюк, С. О. and Фільшина, С. М. (2016) Педагогічний менеджмент вищої школи на засадах ІКТ. Науковий пошук молодих дослідників.

Карплюк, С. О. (2016) Ретроспектива розвитку автоматизованих інформаційно-аналітичних систем в управлінні. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 209-211.

Карплюк, С. О. and Вербівський, Д. С. and Фільшина, С. М. (2015) Концептуальні основи розробки інформаційно-аналітичної Web-орієнтованої системи управління навчально-виховним процесом фізико-математичного факультету. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (8). pp. 143-145.

Петровська, Т. Л. and Карплюк, С. О. (2014) Особливості використання віртуальних практичних інтерактивних засобів у процесі навчання фізики. Збірник матеріалів II всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2014». pp. 58-62.

Карплюк, С. О. (2014) Conceptual basis of designing information-analytical Web-based management system educational process Physics and Mathematics Faculty. British Journal of Science, Education and Culture, І (2 (6)). pp. 274-278. ISSN 0007-1657

Карплюк, С. О. (2014) Інформаційно-аналітичні системи: сучасний стан та перспективи розвитку. Дев’ята міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: безперервна освіта» (ITEA-2014).

Карплюк, С. О. (2014) Деякі аспекти розвитку WEB-орієнтованих систем управління навчальним процесом у вищій школі. Матеріали всеукраїнської науково-практичної Інтеренет-конференції «Інформаційні технології в навчальному процесі 2013», 1. pp. 40-42.

Карплюк, С. О. (2014) Особливості проектування систем управління процесом навчання студентів фізико-математичних спеціальностей. Науковий пошук молодих дослідників : Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (7). pp. 255-258.

Карплюк, С. О. (2013) Теоретические основы информатизации управления учебным заведением в Украине. Тезы Международной интернет-конференции «Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса современного университета».

Карплюк, С. О. (2013) Необхідність створення автоматизованої системи управління навчально-виховним процесом фізико-математичного факультету. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 214-216.

Карплюк, С. О. (2013) Еволюція автоматизованих інформаційно-аналітичних систем управління навчально-виховним процесом. Науковий пошук молодих дослідників : Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (6). pp. 251-253.

Орлінська, В. В. and Карплюк, С. О. (2013) Створення електронного посібника для майбутніх учителів інформатики. Сучасні інформаційні технології: теорія, практика, досвід та перспективи розвитку : матеріали міжрегіонального семінару. pp. 64-66.

Карплюк, С. О. (2012) До питання створення автоматизованої системи управління навчальним процесом фізико-математичного факультету. Науковий пошук молодих дослідників : Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (5). pp. 270-273.

Карплюк, С. О. and Франовський, А. Ц. (2012) Проблема використання інтерактивних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред.. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]., 2 (42). pp. 97-102.

Карплюк, С. О. and Франовський, А. Ц. (2012) Розробка електронних засобів навчання як спосіб інтенсифікації процесу підготовки майбутніх учителів інформатики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 75-77. ISSN 2076-6173

Карплюк, С. О. (2012) Роль змістового компоненту професійно-педагогічної діяльності майбутніх учителів інформатики у контексті організації взаємонавчання учнів основної школи. Науковий вісник Донбасу. Серія "Педагогічні науки" (4(20)).

Карплюк, С. О. (2011) Операційно-діяльнісний компонент професійно-педагогічної діяльності вчителів інформатики у контексті організації взаємонавчання учнів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка (4). pp. 30-35.

Карплюк, С. О. (2011) Проблема розробки та впровадження інтерактивних освітніх технологій у процесі підготовки майбутніх фахівців інформатики. Науковий пошук молодих дослідників : Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / За ред. В. М. Єрємєєвої, О. М. Королюк – Випуск 4. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 252 с.. pp. 213-216.

Карплюк, С. О. (2011) Роль змістового компоненту професійно-педагогічної діяльності вчителів інформатики у контексті організації взаємонавчання учнів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 27 / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2011. – 578 с.. pp. 54-59.

Карплюк, С. О. (2010) Основні концептуальні підходи до формування спеціальних знань майбутніх фахівців інформатики. Формування естетичної компетентності особистості засобами народознавства // Збірник наукових праць молодих дослідників. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 268 с.. pp. 224-227.

Карплюк, С. О. (2010) Роль мотиваційного компоненту професійно-педагогічної діяльності вчителів інформатики у контексті організації взаємонавчання учнів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 54-57. ISSN 2076-6173

Карплюк, С. О. (2009) Досвід Ривіна-Дяченка у проектуванні методики взаємонавчання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 121-125. ISSN 2076-6173

Карплюк, С. О. (2009) Проблема розвитку взаємонавчання в історії педагогічної думки. Житомирська науково-педагогічна школа «Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів»: здобутки та перспективи: збірник наукових праць / авт. кол. О.А.Дубасенюк, О.Є. Антонова, С.С. Вітвицька та ін.; за заг ред. проф. О.А. Дубасенюк. – Житомир: Вид. pp. 305-315.

Карплюк, С. О. (2009) Становлення та розвиток взаємо навчання в історії педагогічної думки. // Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції: Зб. матеріалів Міжн. Науково-практичної конференції. – 22-24 квітня, 2009 р. Київ – Житомир / За ред. В. Кременя, Т. Левовицького, С. Сисоєвої. – К.: КІМ, 2009.. pp. 399-407.

Карплюк, С. О. (2008) Деякі аспекти проблеми організації взаємонавчання в історії зарубіжної педагогіки. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 19 / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. – 523 с.. pp. 41-45.

Карплюк, С. О. (2008) Деякі історико-педагогічні аспекти розвитку організаційних форм навчання. Тези ХХХІІІ науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню Університету, 18-19 березня 2008 року, – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 242 с.. p. 195.

Карплюк, С. О. (2008) До проблеми організації взаємонавчання в історії вітчизняної педагогіки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 151-154. ISSN 2076-6173

Карплюк, С. О. (2008) Проблема розробки та впровадження інноваційних освітніх технологій. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 118-121. ISSN 2076-6173

Карплюк, С. О. (2007) Групова форма організації навчальної діяльності студентів природничо-математичних дисциплін. Актуальні проблеми математики та методики її викладання: Збірник наукових праць / За ред. канд. фіз.-мат. наук Геруса О.Ф. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 62 с.. pp. 29-34.

Карплюк, С. О. (2007) Деякі аспекти адаптації студентів університету. Проблема духовності сучасної молоді: реалії та перспективи // Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції молодих дослідників, 8 листопада 2007 р. – Житомир: Вид-во ПП Сахневич, 2007. – 210 с.. pp. 50-53.

Карплюк, С. О. (2007) Методологічні основи проблеми соціалізації студентської академічної групи. Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів: Збірник наукових праць учасників Всеукраїнського методологічного семінару з міжнародною участю. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2007. – 332 с. pp. 171-173.

Карплюк, С. О. (2007) Проблема малої групи в сучасній психолого-педагогічній науці. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А.Дубасенюк, Л.В.Калініної, О.Є.Антонової. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2006. – 216 с.,. pp. 64-66.

Карплюк, С. О. (2006) Порівняльна характеристика поглядів А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського на виховання особистості в колективі. Спадщина Івана Франка в контексті української освіти та культури // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, магістрів, студентів 14-15 листопада 2006 р.. / за редакцією Березюк О.С., Власенко О.В., Осадчої З.А. – Житомир: В. pp. 169-174.

Карплюк, С. О. (2006) Проблема соціалізації особистості в колективі. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя засобами інноваційних технологій: Зб. наук. праць / За заг. ред. Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. – Вип. 3.. pp. 201-206.

Карплюк, С. О. (2006) Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в студентській академічній групі педагогічного ВНЗ. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць. – Вип. 9. – Київ. – 2006. – 440 с.,. pp. 421-429.

Карплюк, С. О. (2005) Проблема соціальних взаємин в студентських колективах академічних груп вищих навчальних закладів. Науковий пошук молодих дослідників: Збірник наукових праць / За ред. канд. педагог. наук Єремеєвої В.М. – Випуск 2.. pp. 113-117.

Карплюк, С. О. (2005) Проблеми колективотворення в студентських академічних групах ВНЗ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 197-199. ISSN 2076-6173

Карплюк, С. О. (2004) Про роль інформаційно-освітніх технологій в системі освіти. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів та аспірантів / за ред. кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки Єремеєвої В.М. pp. 97-99.

Book Section

Карплюк, С. О. and Франовський, А. Ц. (2018) Використання технології взаємонавчання у процесі підготовки майбутніх учителів фізико-математичного профілю. In: Теоретико-методичні аспекти навчання математичних дисциплін: Монографія. Вид-во, ПП «Рута», Житомир, pp. 301-332.

Вакалюк, Т. А. and Карплюк, С. О. (2011) Новітні інформаційні технології (лабораторний практикум) : навчально-наочний посібник для студентів спеціальностей із поглибленим вивченням іноземної мови. In: Новітні інформаційні технології (лабораторний практикум) : навчально-наочний посібник для студентів спеціальностей із поглибленим вивченням іноземної мови. Житомир: Вид-во ЖДУ, 2011, pp. 1-28. ISBN 978-966-485-099-2

Conference or Workshop Item

Карплюк, С. О. and Франовський, А. Ц. and Кіпаєва, Т. Л. (2018) Використання вільного програмного забезпечення в процесі підготовки майбутніх учителів фізико-математичного профілю. In: Всеукраїнська науково-практична конференція, 09 жовтня 2018 року. м. Київ.

Карплюк, С. О. (2012) Роль сучасних інформаційно-аналітичних систем в управлінні навчальним процесом структурного підрозділу університету. In: Нові перспективи: економіка, транспорт, інформаційні технології, екологія, редакторська та журналістська майстерність. Тези доповідей на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених, 12-14 грудня 2012 р., Кременчук: Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління.

Book

Франовський, А. Ц. and Карплюк, С. О. (2013) Диференціальна геометрія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Вакалюк, Т. А. and Карплюк, С. О. (2012) Інформатика та комп’ютерна техніка. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

Дубасенюк, О. А. and Лісова, С. В. and Осадчий, М. М. and Вознюк, О. В. and Сидорчук, Н. Г. and Дупак, Н. В. and Вітвицька, С. С. and Чемерис, О. А. and Єремеєва, В. М. and Карплюк, С. О. and Якса, Н. В. and Костюшко, Ю. О. and Щерба, Н. С. and Колесник, Н. Є. and Піддубна, О. М. and Антонова, О. Є. and Клименюк, Ю. М. and Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Дем’янчук, О. О. and Захарчишина, Ю. М. and Королюк, О. М. and Копетчук, В. А. and Корінна, Л. В. and Слінчук, В. І. and Башманівський, О. Л. (2009) Професійна педагогічна освіта: Інноваційні технології та методики. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Карплюк, С. О. (2008) Педагогічні технології: досвід проектування на засадах взаємонавчання. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Wed Oct 21 04:30:20 2020 EEST.