Items where Author is "Поліщук, Л. П."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 34.

Article

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2021) Мовленнєві тактики і стратегії ввічливості в англомовному політичному дискурсі. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія "Філологія", 47. pp. 151-157.

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2019) Current trend in the preparation of future philologists. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія:філологія, 42. pp. 74-77.

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2019) Формування професійної компетенції студентів спеціальності "Переклад" у сучасних умовах. Подолання мовних та комунікативних бар'єрів : освіта, наука, культура :збірник наукових праць. pp. 440-448.

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2018) Communicative strategies in the english dialogic discourse. Південний архів (Збірник наукових праць. Філологічні науки), LXIV. pp. 214-216.

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2018) Translation as a means of intercultural communication. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія, 3 (37). pp. 174-176.

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2018) Професійна підготовка майбутніх філологів-перекладачів в умовах євроінтеграції. Інноваційна педагогіка : науковий журнал, 3. pp. 57-59. ISSN ISSN 2311-5491

Поліщук, Л. П. (2017) Формування навичок письмової компетентності майбутніх перекладачів на основі системи вправ. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.

Поліщук, Л. П. (2017) Основні напрямки професійної підготовки майбутніх перекладачів в умовах євроінтеграції. Житомирські літературознавчі студії (4 (90)). pp. 116-119. ISSN 2305-5898

Поліщук, Л. П. (2017) Особливості формування компетентісно-орієнтованого підходу як основи системи професійної парадигми майбутніх перекладачів. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів Міжвузівської наукової Інтернет-конференції (28–29 березня 2017 р.). – Кам‘янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017..

Поліщук, Л. П. (2015) Специфіка підготовки майбутніх перекладачів в умовах євроінтеграції. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Поліщук, Л. П. (2014) ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (74). pp. 156-159. ISSN 2076-6173

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2014) Формування основ перекладацької компетентності у майбутніх перекладачів на початковому етапі навчання. Наукові записки серія: філологічні науки (128). pp. 467-469.

Поліщук, Л. П. (2013) ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У ВІТЧИЗНЯНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 130-133. ISSN 2076-6173

Поліщук, Л. П. (2013) Професійна підготовка майбутніх перекладачів у вітчизняних вищих навчальних закладах. Всеукраїнська наукова конференція пам`яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича, "Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу".

Поліщук, Л. П. (2012) РЕОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЇ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 134-138.

Поліщук, Л. П. (2012) Шляхи формування загальноєвропейських принципів педагогічної освіти в умовах євроінтеграції. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Зб. наук. праць Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (6). pp. 171-178.

Поліщук, Л. П. (2010) Дослідницькі підходи до проблеми педагогічної майстерності в системі підготовки вчителя Англії. Формування професійно-педагогічної майстерності вчителів: історія, сучасність, перспективи: Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 85-88.

Поліщук, Л. П. (2010) Концептуальні засади підготовки ефективного учителя початкової школи у вищих навчальних закладах Англії. Нові технології навчання. Наук.-метод. зб. Частина 2. (66). pp. 154-158.

Поліщук, Л. П. (2010) Процеси реформування вітчизняної системи вищої освіти в умовах євроінтеграції. Болонський процес: стан та перспективи розвитку освіти в Україні: Збірник тез доповідей ІХ Всеукр. наук.-метод. конф., 18-19 листопада 2010 р.. pp. 61-62.

Поліщук, Л. П. (2010) Ціннісні пріоритети форм і методів підготовки майбутніх учителів початкової школи в Англії. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць (11). pp. 102-105.

Поліщук, Л. П. (2009) Актуалізація проблеми професійної підготовки вчителів у ВНЗ. Педагогічні науки: Збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Частина третя.. pp. 262-270.

Поліщук, Л. П. (2009) Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців у педагогічних закладах України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 112-115.

Поліщук, Л. П. (2008) Підготовка вчителя в умовах європейської інтеграції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 148-151.

Поліщук, Л. П. (2007) Наукові підходи до загальнопедагогічної підготовки вчителів. Проблеми духовності сучасної молоді: реалії та перспективи // Матеріали міжрегіон. наук.-практ. конф. молодих дослідників, 8 листопада 2007 р.. pp. 130-132.

Monograph

Поліщук, Л. П. (2014) Професійна підготовка вчителів початкової школи Англії в умовах євроінтеграції. Discussion Paper. ЖДУ ім. І. Франка.

Поліщук, Л. П. (2010) Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи в Англії в умовах євроінтеграції. Manual. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир. (In Press)

Conference or Workshop Item

Поліщук, Л. П. and Уточкіна, Ю. (2020) Вивчення гендерних аспектів художнього перекладу на прикладі англомовних творів. In: Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції, 19-20 березня, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Поліщук, Л. П. and Лукиша, І. (2020) Основні проблеми перекладу поетичного тексту та шляхи їх подолання: на основі твору Вільяма Водсворта "She dwelt among the untrodden ways". In: Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції, 19-20 березня, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Book

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. and Горбачова, Н. І. (2020) Методичні рекомендації включають матеріал для роботи над фільмом «Sherlock» і є доповненням до підручників та посібників з предмету «Вступ до перекладознавства. Теорія і практика перекладу з англійської мови». Навчально-методичні рекомендації містять логічно побудований та лексично насичений матеріал, що сприяє розвитку інтегративних навичок та умінь усного та писемного мовлення та перекладу. Житомирський державний університет ім.Івана Франка. (In Press)

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. and Горбачова, Н. І. (2020) Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів із дисципліни «Вступ до перекладознавства. Теорія і практика перекладу з англійської мови» для студентів І курсу спеціальності 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша - англійська. Житомирський державний університет ім.Івана Франка.

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. and Горбачова, Н. І. (2020) Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів із дисципліни «Вступ до перекладознавства. Теорія і практика перекладу з англійської мови». Для студентів ІІ курсу спеціальності 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша - англійська. Житомирський державний університет ім.Івана Франка.

Thesis

Поліщук, Л. П. (2011) Професійна підготовка вчителів початкової школи Англії в умовах євроінтеграції. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2014) Педагогічна практика. [Teaching Resource]

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2014) Педагогічна практика. Методичні рекомендації з організації та проведення педагогічної практики у Навчально-науковому інституті іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка. [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Sep 28 02:27:09 2022 EEST.