Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Pedagogy" and Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | В | Д | К | Л | М | П | С
Number of items: 33.

Є

Єремеєва, В. М. (2008) Проблема розробки та впровадження моделей інноваційних технологій підготовки майбутнього вчителя. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія : Вид. 2-е, доп.. pp. 328-335.

А

Антонова, О. Є. (2008) Педагогічна обдарованість як основа розвитку професійної майстерності вчителя. In: Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти: Монографія. Глухів: РВВ ГДПУ, Глухів, pp. 56-77.

Антонова, О. Є. (2008) Акмеологический подход в определении сущности педагогической одаренности. Акмеология 2008. Методологические и методические проблемы. pp. 8-14.

Антонова, О. Є. (2008) Концептуальні засади дослідження проблеми навчання педагогічно обдарованих студентів. Сучасна освіта творчо обдарованої молоді: ідеї, технології, перспективи: Матеріали конференції. pp. 33-39.

Антонова, О. Є. (2008) Модель педагогічної обдарованості: сутність та структура. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія : Вид. 2-е, доп. pp. 180-218.

Антонова, О. Є. (2008) Обдарованість: сутність, структура, перспективи розвитку. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології обдарованості: зб. наук. пр., 6 (3). pp. 48-51.

Антонова, О. Є. (2008) Обдарованість: сутність, структура, технології розвитку. Шляхи і методи забезпечення подальшого творчого зростання обдарованої молоді: наук.-метод. зб.. pp. 78-89.

Антонова, О. Є. (2008) Особливості професійної підготовки педагогічно обдарованих студентів у контексті ідей А.С. Макаренка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 26-30.

Антонова, О. Є. (2008) Особливості навчання обдарованих студентів у ВНЗ (аналіз досвіду педагогічних університетів України). Нові технології навчання: Зб. наук. праць. Шляхи розвитку духовності та професіоналізму в умовах глобалізації, 1 (55). pp. 193-199.

Антонова, О. Є. (2008) Педагогическая креативность как ведущий компонент структуры педагогической одарённости. Педагогическое образование и наука: научно-методический журнал (12). pp. 92-98.

Антонова, О. Є. (2008) Психолого-педагогічні умови реалізації методики навчання педагогічно обдарованих студентів у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. (17). pp. 254-258.

Антонова, О. Є. (2008) Сутність і технології розвитку педагогічної обдарованості майбутніх учителів. Підтримка обдарованих дітей та молоді. Розвиток креативного мислення в умовах стандартизації освітнього процесу: Тези доповідей. Щорічний освітній форум "Артеківські діалоги". pp. 54-75.

Антонова, О. Є. (2008) Теоретико-методологічні засади навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах. Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України, Київ.

Антонова, О. Є., Михайльчук, Яна (2008) Психолого-педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до творчої самореалізації у професійній діяльності. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій: Зб. наук. праць (6). pp. 104-107.

Антонова, О. Є., Терепищий, С. О., Науменко, Р. А. (2008) Обдарована молодь України: оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України. Project Report. ВМГО «Союз обдарованої молоді», Київ.

В

Власенко, О. М. (2008) Роль музики у формуванні духовності особистості. Педагогіка і психологія професійної освіти. pp. 224-230.

Вітвицька, С. С. (2008) Моделі ступеневої педагогічної освіти західноєвропейських країн, США та України: порівняльний аналіз. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія : Вид. 2-е, доп.. pp. 71-103.

Д

Дубасенюк, О. А. (2008) Акмеологічна концепція професійного становлення майбутнього педагога. Акмеологічна наука ХХІ століття: розвиток професіоналізму: матер. Другої міжнар.наук.прак.конф.. pp. 101-104.

Дубасенюк, О. А. (2008) Концептуальні моделі педагогічної освіти: наукові пошуки та здобутки. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія : Вид. 2-е, доп.. pp. 8-29.

Дубасенюк, О. А. (2008) Проблема підготовки педагогічних кадрів на Волині у 20-ті – 30 роки XX ст. Актуальні проблеми гуманітарної освіти : зб. наук. праць. pp. 8-13.

Дубасенюк, О. А. (2008) Психолого-педагогічні чинники ціннісно орієнтованої підготовки майбутніх учителів. Ціннісні орієнтації навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів у контексті сучасних вимог до освіти: наук.-метод. зб. pp. 11-19.

Дубасенюк, О. А., Антонова, О. Є., Вітвицька, С. С., Сидорчук, Н. Г., Спірін, О. М., Якса, Н. В. (2008) Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку. Other. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

К

Ковальчук, В. А. (2008) Освітньо-виховна система Коростишівської учительської семінарії кінця ХІХ – початку ХХ століття. Актуальні проблеми гуманітарної освіти. pp. 26-29.

Ковальчук, В. А. (2008) Професійна підготовка майбутніх вчителів до роботи у різних виховних системах загальноосвітніх закладів. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія : Вид. 2-е, доп.. pp. 259-268.

Л

Левківський, М. В. (2008) Освітньо-культурні процеси на Волині (поч. ХХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст). Актуальні проблеми гуманітарної освіти: Зб. наук. пр (4). pp. 32-35.

М

Мирончук, Н. М. (2008) Позаурочна діяльність старших підлітків: аналіз стану організації та шляхи оптимізації. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць, 1 (12). pp. 316-325.

Мирончук, Н. М. (2008) Технології формування у старших підлітків культури міжособистісних взаємин. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 125-128.

П

Павленко, В. В. (2008) Організація навчально-виховного процесу в Острозькій академії (ХVІ – початок ХVІІ століття). Морально-етичні засади формування особистості: Монографія. pp. 243-265.

Павленко, В. В. (2008) Репетиторська, викладацька та наукова діяльність приватних вчених-педагогів на Волині. Актуальні проблеми гуманітарної освіти: збірник наукових праць. pp. 49-54.

Павленко, В. В. (2008) Теологічна і просвітницька діяльність у духовних семінаріях. Тези Науково-практичної конференції "Парадигма Творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду"..

Павленко, В. В. (2008) Ботаніки-іноземці та їх роль у викладанні природничих дисциплін та наукової діяльності в Кременецькому ліцеї. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 186-190.

Павленко, В. В., Андрійчук, А. М. (2008) Макаренко і культура поведінки молодших школярів. Антон Макаренко і сучасні проблеми освіти: Зб. праць молодих науковців. pp. 10-16.

С

Сидорчук, Н. Г. (2008) Деякі аспекти побудови моделі системи професійно-педагогічної підготовки студентів університетів у контексті вимог єдиного освітнього простору. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія : Вид. 2-е, доп. pp. 51-70.

This list was generated on Sat Sep 30 09:34:49 2023 EEST.