Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Theoretical and Practical Psychology" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: N | Б | Г | З | К | М | Н | П | Ш
Number of items: 43.

N

Naydonov, Mykhaylo and Naydonova, Lyubov and Grygorovska, Lyubov (2013) Socio-psychological Reflections on the Labor Market Development in Ukraine During 2008-2011 Abstracts of the 13th European Congress of Psychology ECP2013. Stockholm, Sweden 9–12 July 2013. In: the 13th European Congress of Psychology, 9-12.07.13.

Б

Білоусова, І. and Шмиглюк, О. Г. (2013) Особливості регуляції навчальної діяльності студентів-психологів 4-го курсу. Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально- психологічного факультету (5). pp. 18-19.

Г

Гречуха, І. А. (2013) Ціннісна підтримка студентів-першокурсників які навчаються у ВНЗ за обміном. Матеріали VІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості. pp. 23-26.

З

Загурська, І. С. (2013) Методичні рекомендації з курсу «Вступ до спеціальності». [Teaching Resource]

Загурська, І. С. (2013) Розвиток самооцінки творчих здібностей молодших школярів у діяльності з високим розвивально-творчим потенціалом. Молодий вчений (2(02)). pp. 94-99. ISSN 2304-5809

Загурська, І. С. (2013) Роль референтного компонента здібностей у розвитку самооцінки молодших школярів. Матеріали VІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості. pp. 44-45.

Загурська, І. С. (2013) Психосемантичні методи дослідження самооцінки в роботі практичного психолога. Психологічне діагностування в роботі практичного психолога: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 72-74.

К

Кащук, Я. and Шмиглюк, О. Г. (2013) Взаємозвязок між соціометричним статусом учня в класі та рівнем його комунікабельності. Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету (5). pp. 52-53.

Кириченко, В. В. (2013) ІДЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИЗИ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ У СИТУАЦІЇ ЗМІНИ ПРОФЕСІЇ. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 (11). pp. 152-158. ISSN 2227-2844

Кириченко, В. В. (2013) Вивчення кризи ціннісної свідомості у процесі первинної професійної адаптації. Матеріали VI Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості. pp. 120-124.

Кириченко, В. В. (2013) ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА В ПРОФЕССИЯХ ТИПА «ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА». Сборник научных трудов SWorld, 23 (3). pp. 38-43. ISSN 2224-0187

Кириченко, В. В. (2013) Професійна адаптація особистості: суб’єктно-ціннісний підхід до вивчення. Проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні. p. 56.

Кириченко, В. В. (2013) Рефлексія динаміки розвитку здібностей у процесі професійної адаптації. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, ХІІ (16). pp. 165-173. ISSN ISSN 2072-4772

Кириченко, В. В. (2013) Соціально-психологічні особливості вивчення психофізичного стану особистості у процесі професійного відбору. Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід. Матеріали ІІІ міжнародної наук.-практ. конф., 5-7 листопада 2013 р. pp. 157-159.

Кириченко, В. В. (2013) Стратегіально-типологічні особливості адаптації суб’єкта праці у професіях «людина-людина» та «людина-техніка». Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка., 11 (7). pp. 410-418.

Коломієць, Т. В. (2013) Емпатійна детермінація емоційних проявів міжособистісної взаємодії у юнацькому віці. Наука і освіта (7/СXVІ). pp. 155-160.

Костенко, Д. and Шмиглюк, О. Г. (2013) Дослідження мотивації професійної діяльності військовослужбовців контрактної служби. Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально- психологічного факультету (5). pp. 65-66.

Котлова, Л. О. and Степанюк, І. А. (2013) ІММ Психологія травмуючих ситуацій. [Teaching Resource] (Unpublished)

Котлова, Л. О. (2013) Гендерні особливості конфліктних форм поведінки у підлітковому віці. Педагогічна освіта: теорія і пратика. Психологія. Педагогіка (19). pp. 95-99.

Котлова, Л. О. (2013) Психологія конфлікту: курс лекцій. [Teaching Resource]

Кулаковський, Т. Ю. (2013) Належне оцінювання можливостей підприємця як один із кроків до підприємницького успіху. Вісник ЖДТУ. СЕРІЯ: Економічні науки (1 (63)). pp. 279-283. ISSN 1728-4236

М

Мазяр, О. В. (2013) Концептуалізація проблеми обдарованості у працях І. О. Сікорського : автореф. дис. … канд. псих. наук : 19.00.01. Other thesis, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України.

Мазяр, О. В. (2013) Концептуалізація проблеми обдарованості у працях І. О. Сікорського : дис. … канд. псих. наук : 19.00.01 : захищ. 29.10.2013. Other thesis, Національна академія педагогічних наук.

Мазяр, О. В. (2013) Особливості концептуального взаємозв’язку положень І.О. Сікорського з сучасними теоріями обдарованості. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 12 (16). pp. 225-231.

Мазяр, О. В. (2013) Особливості розвитку обдарованості у концептуальних положеннях І.О. Сікорського. Матеріали VІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості.. pp. 52-53.

Марчук, К. А. (2013) Екстрадієгетичний наратор у "Повісті врем'яних літ". Житомирські літературознавчі студії (7). pp. 283-288. ISSN 2305-5898

Моляко, В. О. (2013) И все же существует телепатия. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 12 (16). pp. 171-174.

Моляко, В. О. (2013) Проблема психологии творчества и разработка подхода к изучению одаренности. Одаренные дети: проблемы, перспективы, развитие: материалы Всероссийской научно-практической конференции. pp. 54-61.

Моляко, В. О. (2013) Проблеми функціонування творчого сприймання в умовах надлишку інформації різної модальності та значимості. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України., 12 (16). pp. 7-19.

Моляко, В. О. (2013) Пушкинская парадигма в психологии творчества. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, 12 (17). pp. 326-349.

Моляко, В. О. (2013) Так что же такое восприятие мира? Идеи О. К. Тихомирова и А.В. Брушлинского и фундаментальные проблемы психологии (к 80-летию со дня рождения).. pp. 333-337.

Моляко, В. О. (2013) Творческое поэтическое мировосприятие. Человек, субъект, личность в современной психологии. Материалы Международной конференции, посвященной 80-летию А.В. Брушлинского, 3 (3). pp. 267-271.

Музика, О. Л. and Гавриловська, К. П. and Тичина, І. М. and Майстренко, Т. М. and Весельська, А. Л. and Оснадчук, Ю. О. (2013) Організаційно-педагогічні та психологічні засади ціннісної підтримки студентів з низьким рівнем академічної успішності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 58-64. ISSN 2076-6173

Н

Найдьонов, М. І. (2013) Додатки монографії : психологія престижності професій. Імекс-ЛТД, Кіровоград.

Найдьонов, М. І. (2013) Психологія престижності професій : монографія. Імекс-ЛТД, Кіровоград. ISBN 978-966-189-115-8

Найдьонов, М. І. (2013) Уявлення про сходини влади в системі професій як чинник регулювання ринку праці в Україні. Актуальні проблеми психології. Психологія творчості, 12 (16). pp. 305-316.

Найдьонов, М. І. and Григоровська, Л. В. (2013) Моніторинг професійного самоздійснення в умовах упровадження Національної рамки кваліфікацій : довідковий бюлетень (чинники). Жовтень’2013. ІСПП НАПН України, К..

Найдьонов, М. І. and Григоровська, Л. В. and Найдьонова, Л. А. and Череповська, Н. І. and Хоріна, О. І. and Товстокора, Ю. В. (2013) Соціально-психологічні чинники престижності професій: підготовка молоді до активного самоздійснення на сучасному ринку праці : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Імекс-ЛТД, Кіровоград. ISBN 978-966-189-249-0

Никончук, Н. О. (2013) Як запобігти формуванню негативних особистісних якостей у молодшому шкільному віці. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (24). pp. 87-94.

П

Портницька, Н. Ф. (2013) Засооби розширення оепарціонального досвіду у процесі розвитку творчих здібностей дошкльників. Матеріали VІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки та розвитку творчих здібностей та обдарованості "Три кроки". pp. 89-91.

Портницька, Н. Ф. (2013) Ціннісна підтримка розвитку творчих здібностей дошкільників: соціально-психологічні аспекти. Проблеми діагностики і проектування розвитку обдарованих дошкільників: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 268-271.

Ш

Шаюк, А. В. and Сергета, І. В. and Мостова, О. П. (2013) Закономірності впливу заходів психогігієнічної корекції на процеси формування нервово-психічних корелят психічної адаптації учнів шкільного віку. Biomedical and biosocial anthropology (21). pp. 24-28.

Шмиглюк, О. Г. (2013) Рефлексія художніх здібностей у юнацькому віці: ідеографічне дослідження. Матеріали VІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості.

This list was generated on Thu Feb 22 13:08:11 2018 EET.