Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social and Practical Psychology" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | Ж | З | К | М | Н | П | Ф | Ш
Number of items: 44.

Б

Білоусова, І., Шмиглюк, О. Г. (2013) Особливості регуляції навчальної діяльності студентів-психологів 4-го курсу. Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально- психологічного факультету (5). pp. 18-19.

Г

Гавриловська, К. П. (2013) Особливості підготовки студентів-психологів до педагогічної діяльності. Матеріали VI Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості. pp. 12-15.

Гречуха, І. А. (2013) Ціннісна підтримка студентів-першокурсників які навчаються у ВНЗ за обміном. Матеріали VІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості. pp. 23-26.

Ж

Журавльова, Л. П., Коломієць, Т. В. (2013) Емпатійна детермінація когнітивних стилів міжособистісної взаємодії у юнацькому віці. Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України, ХV (1). pp. 104-112. ISSN 2077-2289

Журавльова, Л. П., Коломієць, Т. В. (2013) Структурно-динамічна модель мезовиміру міжособистісної взаємодії. Освіта регіону (4 (34)). pp. 275-279.

Журавльова, Л. П., Романова, М. К. (2013) Вплив емпатії на розвиток екологічної спрямованості жінок дорослого віку. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Психологія, 18 (22). pp. 25-33. ISSN 2304-1609

Журавльова, Л. П., Романова, Марина (2013) Чинники розвитку екологічної свідомості у ранньому дорослому віці. Освіта регіону (2 (32)).

З

Загурська, І. С. (2013) Методичні рекомендації з курсу «Вступ до спеціальності». [Teaching Resource]

Загурська, І. С. (2013) Розвиток самооцінки творчих здібностей молодших школярів у діяльності з високим розвивально-творчим потенціалом. Молодий вчений (2(02)). pp. 94-99. ISSN 2304-5809

Загурська, І. С. (2013) Роль референтного компонента здібностей у розвитку самооцінки молодших школярів. Матеріали VІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості. pp. 44-45.

Загурська, І. С. (2013) Психосемантичні методи дослідження самооцінки в роботі практичного психолога. Психологічне діагностування в роботі практичного психолога: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 72-74.

К

Кащук, Я., Шмиглюк, О. Г. (2013) Взаємозвязок між соціометричним статусом учня в класі та рівнем його комунікабельності. Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету (5). pp. 52-53.

Кириченко, В. В. (2013) ІДЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИЗИ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ У СИТУАЦІЇ ЗМІНИ ПРОФЕСІЇ. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 (11). pp. 152-158. ISSN 2227-2844

Кириченко, В. В. (2013) Вивчення кризи ціннісної свідомості у процесі первинної професійної адаптації. Матеріали VI Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості. pp. 120-124.

Кириченко, В. В. (2013) ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА В ПРОФЕССИЯХ ТИПА «ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА». Сборник научных трудов SWorld, 23 (3). pp. 38-43. ISSN 2224-0187

Кириченко, В. В. (2013) Професійна адаптація особистості: суб’єктно-ціннісний підхід до вивчення. Проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні. p. 56.

Кириченко, В. В. (2013) Рефлексія динаміки розвитку здібностей у процесі професійної адаптації. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, ХІІ (16). pp. 165-173. ISSN ISSN 2072-4772

Кириченко, В. В. (2013) Соціально-психологічні особливості вивчення психофізичного стану особистості у процесі професійного відбору. Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід. Матеріали ІІІ міжнародної наук.-практ. конф., 5-7 листопада 2013 р. pp. 157-159.

Кириченко, В. В. (2013) Стратегіально-типологічні особливості адаптації суб’єкта праці у професіях «людина-людина» та «людина-техніка». Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка., 11 (7). pp. 410-418.

Коломієць, Т. В. (2013) Емпатійна детермінація емоційних проявів міжособистісної взаємодії у юнацькому віці. Наука і освіта (7/СXVІ). pp. 155-160.

Костенко, Д., Шмиглюк, О. Г. (2013) Дослідження мотивації професійної діяльності військовослужбовців контрактної служби. Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально- психологічного факультету (5). pp. 65-66.

Котлова, Л. О., Степанюк, І. А. (2013) ІММ Психологія травмуючих ситуацій. [Teaching Resource] (Unpublished)

Котлова, Л. О. (2013) Гендерні особливості конфліктних форм поведінки у підлітковому віці. Педагогічна освіта: теорія і пратика. Психологія. Педагогіка (19). pp. 95-99.

Котлова, Л. О. (2013) Психологія конфлікту: курс лекцій. [Teaching Resource]

Кулаковський, Т. Ю. (2013) Належне оцінювання можливостей підприємця як один із кроків до підприємницького успіху. Вісник ЖДТУ. СЕРІЯ: Економічні науки (1 (63)). pp. 279-283. ISSN 1728-4236

М

Мазяр, О. В. (2013) Концептуалізація проблеми обдарованості у працях І. О. Сікорського : автореф. дис. … канд. псих. наук : 19.00.01. Other thesis, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України.

Мазяр, О. В. (2013) Концептуалізація проблеми обдарованості у працях І. О. Сікорського : дис. … канд. псих. наук : 19.00.01 : захищ. 29.10.2013. Other thesis, Національна академія педагогічних наук.

Мазяр, О. В. (2013) Особливості концептуального взаємозв’язку положень І.О. Сікорського з сучасними теоріями обдарованості. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 12 (16). pp. 225-231.

Мазяр, О. В. (2013) Особливості розвитку обдарованості у концептуальних положеннях І.О. Сікорського. Матеріали VІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості.. pp. 52-53.

Марчук, К. А. (2013) Екстрадієгетичний наратор у "Повісті врем'яних літ". Житомирські літературознавчі студії (7). pp. 283-288. ISSN 2305-5898

Моляко, В. О. (2013) И все же существует телепатия. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 12 (16). pp. 171-174.

Моляко, В. О. (2013) Проблема психологии творчества и разработка подхода к изучению одаренности. Одаренные дети: проблемы, перспективы, развитие: материалы Всероссийской научно-практической конференции. pp. 54-61.

Моляко, В. О. (2013) Проблеми функціонування творчого сприймання в умовах надлишку інформації різної модальності та значимості. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України., 12 (16). pp. 7-19.

Моляко, В. О. (2013) Пушкинская парадигма в психологии творчества. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, 12 (17). pp. 326-349.

Моляко, В. О. (2013) Так что же такое восприятие мира? Идеи О. К. Тихомирова и А.В. Брушлинского и фундаментальные проблемы психологии (к 80-летию со дня рождения).. pp. 333-337.

Моляко, В. О. (2013) Творческое поэтическое мировосприятие. Человек, субъект, личность в современной психологии. Материалы Международной конференции, посвященной 80-летию А.В. Брушлинского, 3 (3). pp. 267-271.

Музика, О. Л., Гавриловська, К. П., Тичина, І. М., Майстренко, Т. М., Весельська, А. Л., Оснадчук, Ю. О. (2013) Організаційно-педагогічні та психологічні засади ціннісної підтримки студентів з низьким рівнем академічної успішності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 58-64. ISSN 2076-6173

Н

Никончук, Н. О. (2013) Психосемантичне дослідження рефлексивно-ціннісних компонентів здібностей у молодшому шкільному віці. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, VII (32). pp. 166-180. ISSN 2072-4772

Никончук, Н. О. (2013) Як запобігти формуванню негативних особистісних якостей у молодшому шкільному віці. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (24). pp. 87-94.

П

Портницька, Н. Ф. (2013) Засооби розширення оепарціонального досвіду у процесі розвитку творчих здібностей дошкльників. Матеріали VІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки та розвитку творчих здібностей та обдарованості "Три кроки". pp. 89-91.

Портницька, Н. Ф. (2013) Ціннісна підтримка розвитку творчих здібностей дошкільників: соціально-психологічні аспекти. Проблеми діагностики і проектування розвитку обдарованих дошкільників: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 268-271.

Ф

Фальковська, Л. М., Жуковська, Л. О. (2013) Досвід переживання успіху у молодшому шкільному віці як провідна ідея організації навчання. Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. 367 -371.

Ш

Шаюк, А. В., Сергета, І. В., Мостова, О. П. (2013) Закономірності впливу заходів психогігієнічної корекції на процеси формування нервово-психічних корелят психічної адаптації учнів шкільного віку. Biomedical and biosocial anthropology (21). pp. 24-28.

Шмиглюк, О. Г. (2013) Рефлексія художніх здібностей у юнацькому віці: ідеографічне дослідження. Матеріали VІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості.

This list was generated on Wed Mar 29 20:14:06 2023 EEST.