Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Foreign Languages and Modern Teaching Techniques" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 40.

Андрійчук, Н. М. (2013) Психолого-педагогічний супровід дітей з вадами зору в умовах інклюзивної освіти. Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 9 (17). pp. 5-13.

Андрійчук, Н. М. (2013) ТВОРИ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРУ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВНЗ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 157-161. ISSN 2076-6173

Андрійчук, Н. М. (2013) Текстуальні засоби реалізації сюжетного зміщення в британських детективних оповіданнях (на матеріалі новели Г.К. Честертона "Злочин комуніста"). Вісник Черкаського університету, 5 (258). pp. 91-98.

Андрійчук, Н. М. (2013) Текстуальні засоби реалізації сюжетного зміщення в британських детективних оповіданнях (на матеріалі новели Г.К. Честертона «Злочин комуніста»). Вісник Черкаського університету. Серія «Філологічні науки». pp. 91-97.

Андрійчук, Н. М. (2013) Формування лінгвосоціокультурної компетенції студентів молодших курсів спеціалізованих ВНЗ на заняттях з домашнього читання (на матеріалі оповідання А.Крісті «Дивний жарт»). Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: [науковий журнал / голов. ред. В.Д. Каліущенко]. pp. 117-125.

Білошицька, Т. Ю. (2013) Личностные характеристики педагога как консультанта. Вектор науки, 2 (13). pp. 50-54.

Білошицька, Т. Ю. (2013) ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 111-115. ISSN 2076-6173

Білошицька, Т. Ю. (2013) Педагогічне консультування сім’ї у спадщині А.C. Макаренка. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології (3(29)). pp. 169-176.

Білошицька, Т. Ю. (2013) Порівняльний аналіз психологічного та педагогічного консультування. Педагогічний дискурс : зб. наук. праць (14). pp. 73-78. (Unpublished)

Біляк, І. В. (2013) Особливості функціонування мовної гри в англомовному новинному медіатексті. Науковий вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. pp. 37-42.

Білінський, Д. Ю. (2013) Зародження пасивних конструкцій в давньоанглійській мові. Мови та літератури у полікультурному суспільстві. Збірник наукових праць / За заг. ред. д.п.н., професора Соколової І.В., к.філол.н., доцента Бумбур Ю.М..

Вольницька, Д. О. (2013) Порівняльний аспект інверсії та топікалізації у середньоанглійській мові на матеріалі «The Canterbury Tales» Дж. Чосера. Cучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць / За заг. ред. В. В. Жуковської, О. А. Черниш. pp. 90-95.

Вольницька, Д. О. (2013) Структурні особливості іменної фрази у сучасній англійській мові. Studia Philologica (3). pp. 78-85.

Вольницька, Д. О. (2013) Топікалізація у середньоанглійській мові. «Проблеми філології в педагогічному дискурсі: Збірник наукових праць (за матеріалами семінарів, проведених Експериментально-тематичним центром навчальної та науково-дослідницької діяльності ЖДУ ім. І. Франка.

Консевич, М. С. (2013) Прагматика мовленнєвої поведінки комунікантів у мультисторонній інтеракції. Studia Philologica (2). pp. 74-79.

Кузнєцова, І. В. and Кузнєцова, Г. В. (2013) English for Students of Philology (Англійська мова для студентів-філологів): Методичні рекомендації. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І . Франка.

Кузнєцова, І. В. and Пилипчук, В. В. (2013) НЕРЕГУЛЯРНІ СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ ТЕКСТОВОЇ КАТЕГОРІЇ "КОНТИНУУМ". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 207-211. ISSN 2076-6173

Кузнєцова, І. В. (2013) Некоторые прагматические особенности озаглавливания как черта авторского стиля. Личность, речь, юридическая практика: Сб. науч. тр. ХVI Международной научно-методической конференции. pp. 113-118.

Кузнєцова, І. В. (2013) Некоторые текстовые особенности актуализации дополнительного смысла в современном англоязычном романе. Личность, речь, юридическая практика: Сб. науч. тр. ХVI Международной научно-методической конференции. pp. 108-113.

Кузнєцова, І. В. and Кузнєцова, Г. В. (2013) English for Students of Philology (Англійська мова для студентів-філологів). [Teaching Resource]

Кузнєцова, Г. В. (2013) Сучасний підхід до аналізу англомовного художнього тексту у вищій школі: постановка питання. Міжнародний науковий вісник: збірник наукових статей за Матеріалами XXV Міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційний потенціал європейської вищої школи у глобалізаційних трансформаціях ХХІ століття”. pp. 233-239.

Кузнєцова, Г. В. (2013) ENGLISH FOR STUDENTS OF HISTORY Методичні рекомендації з англійської мови для студентів історичного факультету (ОКР – «Магістри»). [Teaching Resource]

Левківська, К. В. (2013) Досвід педагогічних інновацій загальноосвітніх навчальних закладів Житомира. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-пратичної конференції “Актуальні проблеми педагогіки і психології”. pp. 52-55.

Левківська, К. В. (2013) Проектування моделі впровадження організаційно-педагогічних умов реалізації ціннісних засад діяльності інноваційних навчальних закладів. Сучасні тенденції розвитку педагогічних та психологічних наук : Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 12-14.

Левківська, К. В. (2013) Проектування моделі впровадження організаційно-педагогічних умов реалізації ціннісних засад діяльності інноваційних навчальних закладів. Сучасні тенденції розвитку педагогічних та психологічних наук : Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 12-14.

Макаревич, О. О. (2013) Гносеологічний аспект сучасної космології: погляд на проблему в рамках релятивістських теорій і антропного принципу. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих науковців науковців «Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі». pp. 35-37.

Макаренко, Н. В. (2013) Вплив інтернет залежності на психічне здоров’я учнівської молоді. збірник наукових статей студентів «Сучасні проблеми психології». pp. 65-70.

Макаренко, Н. В. (2013) Критика концепції технократизму через призму XX століття. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі. pp. 210-213.

Макаренко, Н. В. (2013) Композиційні особливості німецькомовних оголошень про роботу. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих науковців «Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень» міжкультурної комунікації та навчання іноземної мови в умовах соціокультурної освіти від 22 березня 2013. pp. 316-318.

Мисечко, О. Є. (2013) З історії Уіло – першого спеціалізованого навчального закладу професійної іншомовної освіти в Україні. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 30-35. ISSN 2076-6173

Мокіна, А. Г. (2013) Educational force of storytelling. Молодь України в контексті міжкультурної комунікації: матеріали Х Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції: тези доповідей, Дніпропетровськ, 2 квітня 2013 р.. pp. 293-294.

Мокіна, А. Г. (2013) Storytelling as a teaching tool with kindergarteners. Global English – Global Decisions. XVIII TESOL – Ukraine National Conference. April 12–13, 2013. Book of papers. pp. 216-217.

Мокіна, А. Г. (2013) Особливості мотивації старших дошкільників у вивченні іноземних мов. Міжнародна наукова практична конференція “Україна і світ: діалог мов та культур”: тези доповідей, Київ 3–5 квітня 2013 р.. pp. 551-553.

Очковська, А. П. (2013) The Development of English Perfect Constructions: structure and semantics. матеріали І Міжнародної студентської інтернет-конференції «Англійська мова в міждисциплінарному контексті безперервної освіти».

Очковська, А. П. (2013) Структурна будова речень з перфектними конструкціями (на матеріалі середньоанглійської мови). матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку», 3. pp. 255-259.

Очковська, А. П. (2013) Структурні особливості перфектних конструкцій в ранньоновоанглійській мові. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ".

Радкевич, В. В. (2013) Прагма-гендерный аспект изучения диалога в художественной литературе. Личность, речь и юридическая практика : Cборник научных трудов международной научно-методической конференции (16). pp. 180-183.

Сардак, О. В. (2013) ЛІНГВІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ЛЮДВІГА ВІТГЕНШТЕЙНА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 218-220. ISSN 2076-6173

Сардак, О. В. (2013) ЛЮДВІГ ВІТГЕНШТЕЙН І ЙОГО ''МОВНІ ІГРИ''. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 270-272. ISSN 2076-6173

Сердійчук, Л. П. (2013) СТРАТЕГІЯ ПОЗИТИВНОЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ В АВТОБІОГРАФІЯХ ЛАУРЕАТІВ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 308-311. ISSN 2076-6173

This list was generated on Wed Jul 28 11:06:29 2021 EEST.