Items where Author is "Кащук, К. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 55.

Article

Клімова, І. О. and Кащук, К. М. (2019) Зарубіжний досвід соціально-економічного розвитку регіонів та можливість його впровадження в України. Економіка. Управління. Інновації (24). pp. 38-57. ISSN 2410-3748

Кащук, К. М. (2018) Knowledge management: the approach to implementation. Економіка. Управління. Інновації (2 (23)). ISSN 2410-3748

Кащук, К. М. (2018) Особливості управління співробітниками X, Y та Z поколінь. Економіка. Управління. Інновації (1(22)). ISSN 2410-3748

Кащук, К. М. (2016) досвід розвитку зеленого бізнесу розвинутих країн та можливості його використання в Україні. Стратегії сталого розвитку: на шляху до сильнішої громади. Матеріали науково-практичної конференції. pp. 149-150.

Кащук, К. М. (2016) Перспективи формування системи трансферу знань та технологій в Україні. V міжнародний форум "Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства". pp. 115-118.

Кащук, К. М. (2016) Технологія co-creation в інноваційному менеджменті. Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи.

Кащук, К. М. (2015) Алгоритм проектування організаційної структури великотоварних агропромислових формувань. Вісник ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім Вадима Гетьмана", 1. pp. 25-28.

Кащук, К. М. (2015) Перспективи інноваційного провайдингу в сільському господарстві. Інтелектуальна економіка:глобальні тенденції та національні перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. pp. 160-163.

Кащук, К. М. and Левківська, Л. М. (2014) Інноваційне забезпечення розвитку підприємств сфери агробізнесу. Інвестиції: практика та досвід (12). pp. 38-41.

Кащук, К. М. (2013) Агротехнологічна платформа як зaсiб інтеграції аграрної науки та виробництва. Ефективна економіка (10).

Кащук, К. М. and Плотникова, М. Ф. (2013) ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ОСНОВЕ ПРОВАЙДИНГА. Академия управления при Президенте Республики Беларусь (15). pp. 347-358.

Кащук, К. М. (2013) МЕХАНІЗМ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Економіка АПК (12). pp. 119-124.

Кащук, К. М. (2013) НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісн. Сум. нац. аграрн. ун-ту (6). pp. 81-85.

Кащук, К. М. (2013) ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННО- ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА. Actual problems of economies of post-communist countries at current stage: Proceedings of materials of International Scientific-Practical Conference. pp. 496-500.

Кащук, К. М. and Довгій, Ю. Ю. and Фещенко, Д. В. (2013) ОЦİНКА ЕКОНОМİЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТİ ВПРОВАДЖЕННЯ İННОВАЦİЙНИХ РОЗРОБОК В ГАЛУЗİ ТВАРИННИЦТВА. Вісн. Хмельн. нац. ун-ту, 2 (4).

Кащук, К. М. (2013) Організаційно-економічний механізм підвищення інноваційної активності сільськогосподарських підприємств. Агросвіт (22). pp. 74-80.

Кащук, К. М. (2013) Перспективи провайдингу органічної продукції сільськогосподарських підприємств Житомирської області. Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 208-210.

Кащук, К. М. (2012) АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ. Конкурентний розвиток підприємництва в Україні : матер. міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 235-239.

Кащук, К. М. (2012) МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПЛАТФОРМ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : матер. V Міжнар. бізнес-форуму. pp. 132-133.

Кащук, К. М. (2012) ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОВАЙДИНГОВИХ СТРУКТУР НА КООПЕРАТИВНИХ ЗАСАДАХ. Кооперативний маркетинг в агро бізнесі : проблеми і перспективи розвитку в Україні: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої Міжнародному року кооперативів. pp. 260-263.

Кащук, К. М. (2012) ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. Управление инновациями: теория, методология, практика: сб. матер. І Междунар. науч.-практ. конф. pp. 188-192.

Кащук, К. М. (2012) ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ НАУКОВОГО ПАРКУ НА БАЗІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Стратегічні напрями і пріоритети формування конкурентоспроможності аграрного сектора : матер. ІІ конф. молодих вчених-економістів. pp. 25-27.

Кащук, К. М. (2012) ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОВАЙДИНГА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ АГРОНАУКИ В ПРОИЗВОДСТВО. Информатизация в АПК: состояние, тенденции, перспективы: матер. Междунар. науч.-практ. конф.. pp. 352-354.

Кащук, К. М. (2012) ПРОБЛЕМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ УКРАЇНИ. Управління інноваційним процесом в Україні : проблеми комерціалізації науково-технічних розробок. pp. 67-68.

Кащук, К. М. (2012) РЕГІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ ПО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЮ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Формування стратегії розвитку аграрного сектору регіону : матер. VІІІ міжфак. наук.-практ. конф. молодих вчених-економістів. pp. 44-46.

Кащук, К. М. (2012) СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісн. Житомир. нац. агроекол. ун-ту (2). pp. 200-210.

Кащук, К. М. and Зінчук, Т. О. (2012) ТРАНСФЕР ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ У РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ. Зб. наук. пр. Таврійського держ. агротехнологічного ун-ту (економічні науки) (2). pp. 199-208.

Кащук, К. М. (2011) ВПЛИВ ПРОВАЙДИНГУ ІННОВАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Наукові праці Полтавської держ. аграр. акад (3). pp. 135-142.

Кащук, К. М. (2011) ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОВАЙДИНГУ В АГРОФОРМУВАННЯХ УКРАЇНИ. Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права : матер. міжнар. наук.-практ. конф. pp. 144-145.

Кащук, К. М. (2011) РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕР. Актуальні проблеми менеджменту ХХІ ст. : зб. матер. ІІ Міжвуз. студентської наук.-практ. конф.. pp. 53-54.

Кащук, К. М. (2011) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОВАЙДИНГУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ. Вісн. Житомир. нац. агроекол. ун-ту (2). pp. 120-130.

Кащук, К. М. and Якобчук, В. П. (2011) Формування теоретичних основ інноваційного розвитку аграрних підприємств в працях вітчизняних вчених. Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й. А. Шумпетера. pp. 72-73.

Кащук, К. М. and Якобчук, В. П. (2011) Формування і розвиток агроінноваційних структур в Україні: проблеми та перспективи. Економіка (557). pp. 129-135.

Book Section

Кащук, К. М. (2017) Сутність та специфічні риси емоційного інтелекту у менеджменті та самоменеджменті. In: Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку: колект. монографія. Видавництво Євенок О.О., Житомир, pp. 379-400.

Monograph

Павловська, Л. Д. and Вікарчук, О. І. and Ніколаєнко, С. М. and Калініченко, О. О. and Пойта, І. О. and Клімова, І. О. and Кащук, К. М. and Мосійчук, І. В. and Боцян, Т. В. (2017) Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку. Other. Євенок О.О., Житомир.

Кащук, К. М. (2017) Управлінські технології інноваційного провайдингу в аграрній економіці. Other. О.О. Євенок, ЖИТОМИР.

Conference or Workshop Item

Кащук, К. М. and Бондарчук, Д. (2018) Перспективи використання гнучких технологій в менеджменті. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 року, ЖДУ ім І.Франка.

Кащук, К. М. and Козачук, В. (2018) Роль корпоративної культури у сучасному підприємництві. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.», 24-26 квітня 2018 р, ЖДУ ім І. Франка.

Кащук, К. М. and Черняков, В. В. (2018) Роль нематеріальних чинників мотивації праці. In: VIІІ Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.» 4, 24-26 квітня 2018 р, ЖДУ ім І. Франка.

Кащук, К. М. and Головенко, К. (2017) Теоретико-методичні підходи щодо оцінювання економічної ефективності функціонування підприємств. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку» 4, 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І. Франка. (Unpublished)

Кащук, К. М. and Свідер, Н. (2017) Теоретичні основи управління ліквідністю підприємства. In: І Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку», 18-20 грудня 2017 року, ЖДУ ім І.Франка.

Book

Вікарчук, О. І. and Боцян, Т. В. and Ніколаєнко, С. М. and Калініченко, О. О. and Пойта, І. О. and Мосійчук, І. В. and Кащук, К. М. and Клімова, І. О. (2018) Збірник тез доповідей VIІІ Міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». ЖДУ ім І. Франка, Житомир.

Вікарчук, О. І. and Павловська, Л. Д. and Пойта, І. О. and Мосійчук, І. В. and Калініченко, О. О. and Клімова, І. О. and Кащук, К. М. and Ніколаєнко, С. М. (2017) Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку. ЖДУ ім Івана Франка, Житомир.

Thesis

Кащук, К. М. (2014) Розвиток інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств на засадах провайдингу. Other thesis, Житомирський національний агроекологічний університет.

Teaching Resource

Кащук, К. М. and Філіпенко, Т. В. and Саух, І. В. (2015) POБOЧА ПPOГPАМА навчальнoї пpактики «Вcтуп дo фаху» для cтудeнтiв напряму підготовки 6.030601 «Мeнeджмeнт». [Teaching Resource]

Кащук, К. М. and Кіндрась, О. В. and Мосійчук, І. В. (2015) Мeтoдичнi peкoмeндацiї дo написання куpсoвих poбiт з курсу «Мeнeджмeнт opганiзацiй». [Teaching Resource]

Кащук, К. М. and Боцян, Т. В. and Павловська, Л. Д. (2015) Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу «Cтатиcтика». [Teaching Resource]

Кащук, К. М. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Менеджмент організацій». [Teaching Resource]

Кащук, К. М. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Організація праці менеджера». [Teaching Resource]

Кащук, К. М. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Основи менеджменту». [Teaching Resource]

Кащук, К. М. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Самоменеджмент». [Teaching Resource]

Кащук, К. М. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Управління інноваціями». [Teaching Resource]

Other

Кокоріна, Віта and Кащук, К. М. (2017) Маркетингова політика комунікацій підприємства і шляхи її вдосконалення (на матеріалах ПАТ КБ Приватбанк). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Черняков, В. В. and Кащук, К. М. (2017) Мотивація в системі управління персоналом (на матеріалах ТОВ «Пропозиція»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Дємідова, Е. В. and Кащук, К. М. (2017) Формування корпоративної культури як елементу системи стратегічного управління підприємством (на матеріалах ТОВ «КОН БРІО»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

This list was generated on Sun Oct 25 16:19:40 2020 EET.