Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Pedagogy" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | В | Д | К | Л | М | П | С | У
Number of items: 36.

Є

Єремеєва, В. М. (2009) Розробка та впровадження педагогічної технології підготовки майбутніх учителів до індивідуалізації навчання учнів. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 190-213.

А

Антонова, О. Є. (2009) Загальна педагогіка. Робочий зошит. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є. (2009) Методика навчання педагогічно обдарованих студентів у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 330-355.

Антонова, О. Є. (2009) Педагогическая креативность как ведущий компонент структуры педагогической одарённости. Управление современной школой. Завуч : для администрации школ : научно-практический журнал (6). pp. 117-124.

Антонова, О. Є. (2009) Технологія розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін. Нові технології навчання: Зб. наук. праць. Духовно-моральне виховання і професіоналізм особистості в сучасних умовах, 1 (58). pp. 77-85.

Антонова, О. Є. (2009) Центр работы с одаренной студенческой молодежью как воспитательное средство разностороннего развития будущего специалиста. Воспитательная работа в вузе: состояние, проблемы, перспективы развития: материалы международной научной конференции 2-3 апреля 2009 г.. pp. 172-181.

Антонова, О. Є. (2009) „Серця, віддані педагогіці (кафедрі педагогіки Житомирського державного педагогічного університету – 80): історичний нарис. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Антонова, О. Є. and Клименюк, Ю. М. (2009) Технологія підготовки майбутнього вчителя початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів. Виявлення та підтримка обдарованості учнів загальноосвітньої школи : матеріали науково-практичної конференції. pp. 18-27.

Б

Березюк, О. С. (2009) Етнокультурний компонент освітньо-виховних систем Полісся. Збірник наукових праць молодих дослідників. pp. 7-13.

Березюк, О. С. (2009) Методика поетапного управління процесом моделювання педагогічних ситуацій. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 377-390.

В

Власенко, О. М. (2009) Проблема етнокультурної ідентичності Полісся. Етнокультурний компонент освітньо-виховних систем Полісся // Збірник наукових праць молодих дослідників. pp. 18-20.

Власенко, О. М. (2009) Управління процесом формування моральних цінностей у майбутніх учителів засобами моделювання педагогічних ситуацій. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 391-416.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2009) Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2009) Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир. ISBN 978-966-485-054-1

Вітвицька, С. С. (2009) Технологія педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 133-153.

Д

Дубасенюк, О. А. (2009) Проблемність як сутнісна характеристика професійного мислення вчителя. Неперервна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, досвід, прогноз : матеріали методолог. семінару АПН України. pp. 55-58.

Дубасенюк, О. А. and Лісова, С. В. and Осадчий, М. М. and Вознюк, О. В. and Сидорчук, Н. Г. and Дупак, Н. В. and Вітвицька, С. С. and Чемерис, О. А. and Єремеєва, В. М. and Карплюк, С. О. and Якса, Н. В. and Костюшко, Ю. О. and Щерба, Н. С. and Колесник, Н. Є. and Піддубна, О. М. and Антонова, О. Є. and Клименюк, Ю. М. and Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Дем’янчук, О. О. and Захарчишина, Ю. М. and Королюк, О. М. and Копетчук, В. А. and Корінна, Л. В. and Слінчук, В. І. and Башманівський, О. Л. (2009) Професійна педагогічна освіта: Інноваційні технології та методики. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Дубасенюк, О. А. (2009) Інноваційні освітні технології та методики в системі професійно-педагогічної підготовки. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 14-47.

Дубасенюк, О. А. (2009) Воспитательный потенциал студенческой социальной службы в университете. Воспитательная работа в вузе: состояние, проблемы, перспективы развития : матер. Международ.науч.конф. pp. 209-219.

Дубасенюк, О. А. (2009) Дослідження ефективності професійної підготовки студентів заочної форми навчання у процесі вивчення педагогічних дисциплін. Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: зб. наук. праць, 2 (2). pp. 204-208.

Дубасенюк, О. А. (2009) Діти індиго як обдаровані особистості. Виявлення та підтримка обдарованості учнів загальноосвітньої школи": матер. Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 43-47.

Дубасенюк, О. А. (2009) Основні напрями україно-польської наукової співпраці у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Освіта України (37). p. 11.

Дубасенюк, О. А. (2009) Професійна підготовка майбутніх педагогів у контексті інтегративного підходу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Інтеграція системи безперервної освіти України в європейський освітній простір: стан, проблеми, перспективи (468). pp. 143-153.

Дубасенюк, О. А. (2009) Роль освіти у культурному та професійному зростанні єврейської молоді на Волині: історико-педагогічний аспект. матеріали міжнарод.наук.-практ. конф. ["Євреї на Волині: історія і сучасність"]. pp. 66-72.

Дубасенюк, О. А. (2009) Формування методологічної культури молодого дослідника у процесі його наукового становлення у сфері педагогіки. Професійна освіта: педагогіка і психологія (11). pp. 67-74.

Дубасенюк, О. А. (2009) Формування професійної компетентності майбутніх учителів на засадах духовно-моральних цінностей. VІ Міжнародна науково-практична конференція ["Духовно-моральне виховання і професіоналізм особистості в сучасних умовах"], (30-31 жовтня 2009 р.). pp. 40-50.

Дубасенюк, О. А. and Якса, Н. В. (2009) Розвиток особистості як суб’єкта праці впродовж життя. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи". pp. 55-58.

К

Климова, К. Я. (2009) Використання контрольно-навчальних тестів у процесі проведення моніторингу якостей мовлення майбутніх учителів-нефілологів. Українська мова і література в школі. (2). pp. 46-50.

Копетчук, В. А. (2009) Методика формування професійної спрямованості навчання предметів математично - природничого циклу в медичному коледжі. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 470-483.

Л

Левківський, М. В. (2009) Українська ментальність в Європейському вимірі. Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції: Зб. матер. Міжнародної наук.-практ. конференціїї / За ред. В. Кременя, Т. Левовицького, С. Сисоєвої.. pp. 276-282.

М

Мирончук, Н. М. (2009) Морально-духовний розвиток особистості у системі гуманістичного виховання В. О. Сухомлинського. Збірник наукових праць. Педагогічні науки (53). pp. 240-244.

Мирончук, Н. М. (2009) Софія Русова про роль школи у національно-громадянському вихованні особистості. Наукові записки. Серія „Психолого-педагогічні науки” (4). pp. 142-145.

Мирончук, Н. М. (2009) Технологія формування культури міжособистісних взаємин школярів у позаурочній виховній діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 33-37.

П

Павленко, В. В. (2009) Діяльність педагогів-іноземців на Волині (ХІХ – початок ХХ ст.). [Teaching Resource]

С

Сидорчук, Н. Г. (2009) Інноваційні засади модернізації вітчизняної вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 103-113.

У

Умінський, С. А. (2009) "Букварь" Д. І. Тихомирова – О. М. Тихомирової чеським школам. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 190-195. ISSN 2076-6173

This list was generated on Sun Feb 23 13:32:43 2020 EET.