Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Pedagogy" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | В | Д | К | Л | М | П | С | У
Number of items: 36.

Є

Єремеєва, В. М. (2009) Розробка та впровадження педагогічної технології підготовки майбутніх учителів до індивідуалізації навчання учнів. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 190-213.

А

Антонова, О. Є. (2009) Загальна педагогіка. Робочий зошит. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є. (2009) Методика навчання педагогічно обдарованих студентів у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 330-355.

Антонова, О. Є. (2009) Педагогическая креативность как ведущий компонент структуры педагогической одарённости. Управление современной школой. Завуч : для администрации школ : научно-практический журнал (6). pp. 117-124.

Антонова, О. Є. (2009) Технологія розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін. Нові технології навчання: Зб. наук. праць. Духовно-моральне виховання і професіоналізм особистості в сучасних умовах, 1 (58). pp. 77-85.

Антонова, О. Є. (2009) Центр работы с одаренной студенческой молодежью как воспитательное средство разностороннего развития будущего специалиста. Воспитательная работа в вузе: состояние, проблемы, перспективы развития: материалы международной научной конференции 2-3 апреля 2009 г.. pp. 172-181.

Антонова, О. Є. (2009) „Серця, віддані педагогіці (кафедрі педагогіки Житомирського державного педагогічного університету – 80): історичний нарис. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Антонова, О. Є., Клименюк, Ю. М. (2009) Технологія підготовки майбутнього вчителя початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів. Виявлення та підтримка обдарованості учнів загальноосвітньої школи : матеріали науково-практичної конференції. pp. 18-27.

Б

Березюк, О. С. (2009) Етнокультурний компонент освітньо-виховних систем Полісся. Збірник наукових праць молодих дослідників. pp. 7-13.

Березюк, О. С. (2009) Методика поетапного управління процесом моделювання педагогічних ситуацій. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 377-390.

В

Власенко, О. М. (2009) Проблема етнокультурної ідентичності Полісся. Етнокультурний компонент освітньо-виховних систем Полісся // Збірник наукових праць молодих дослідників. pp. 18-20.

Власенко, О. М. (2009) Управління процесом формування моральних цінностей у майбутніх учителів засобами моделювання педагогічних ситуацій. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 391-416.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2009) Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2009) Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир. ISBN 978-966-485-054-1

Вітвицька, С. С. (2009) Технологія педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 133-153.

Д

Дубасенюк, О. А. (2009) Проблемність як сутнісна характеристика професійного мислення вчителя. Неперервна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, досвід, прогноз : матеріали методолог. семінару АПН України. pp. 55-58.

Дубасенюк, О. А., Лісова, С. В., Осадчий, М. М., Вознюк, О. В., Сидорчук, Н. Г., Дупак, Н. В., Вітвицька, С. С., Чемерис, О. А., Єремеєва, В. М., Карплюк, С. О., Якса, Н. В., Костюшко, Ю. О., Щерба, Н. С., Колесник, Н. Є., Піддубна, О. М., Антонова, О. Є., Клименюк, Ю. М., Березюк, О. С., Власенко, О. М., Дем’янчук, О. О., Захарчишина, Ю. М., Королюк, О. М., Копетчук, В. А., Корінна, Л. В., Слінчук, В. І., Башманівський, О. Л. (2009) Професійна педагогічна освіта: Інноваційні технології та методики. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Дубасенюк, О. А. (2009) Інноваційні освітні технології та методики в системі професійно-педагогічної підготовки. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 14-47.

Дубасенюк, О. А. (2009) Воспитательный потенциал студенческой социальной службы в университете. Воспитательная работа в вузе: состояние, проблемы, перспективы развития : матер. Международ.науч.конф. pp. 209-219.

Дубасенюк, О. А. (2009) Дослідження ефективності професійної підготовки студентів заочної форми навчання у процесі вивчення педагогічних дисциплін. Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: зб. наук. праць, 2 (2). pp. 204-208.

Дубасенюк, О. А. (2009) Діти індиго як обдаровані особистості. Виявлення та підтримка обдарованості учнів загальноосвітньої школи": матер. Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 43-47.

Дубасенюк, О. А. (2009) Основні напрями україно-польської наукової співпраці у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Освіта України (37). p. 11.

Дубасенюк, О. А. (2009) Професійна підготовка майбутніх педагогів у контексті інтегративного підходу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Інтеграція системи безперервної освіти України в європейський освітній простір: стан, проблеми, перспективи (468). pp. 143-153.

Дубасенюк, О. А. (2009) Роль освіти у культурному та професійному зростанні єврейської молоді на Волині: історико-педагогічний аспект. матеріали міжнарод.наук.-практ. конф. ["Євреї на Волині: історія і сучасність"]. pp. 66-72.

Дубасенюк, О. А. (2009) Формування методологічної культури молодого дослідника у процесі його наукового становлення у сфері педагогіки. Професійна освіта: педагогіка і психологія (11). pp. 67-74.

Дубасенюк, О. А. (2009) Формування професійної компетентності майбутніх учителів на засадах духовно-моральних цінностей. VІ Міжнародна науково-практична конференція ["Духовно-моральне виховання і професіоналізм особистості в сучасних умовах"], (30-31 жовтня 2009 р.). pp. 40-50.

Дубасенюк, О. А., Якса, Н. В. (2009) Розвиток особистості як суб’єкта праці впродовж життя. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи". pp. 55-58.

К

Климова, К. Я. (2009) Використання контрольно-навчальних тестів у процесі проведення моніторингу якостей мовлення майбутніх учителів-нефілологів. Українська мова і література в школі. (2). pp. 46-50.

Копетчук, В. А. (2009) Методика формування професійної спрямованості навчання предметів математично - природничого циклу в медичному коледжі. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 470-483.

Л

Левківський, М. В. (2009) Українська ментальність в Європейському вимірі. Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції: Зб. матер. Міжнародної наук.-практ. конференціїї / За ред. В. Кременя, Т. Левовицького, С. Сисоєвої.. pp. 276-282.

М

Мирончук, Н. М. (2009) Морально-духовний розвиток особистості у системі гуманістичного виховання В. О. Сухомлинського. Збірник наукових праць. Педагогічні науки (53). pp. 240-244.

Мирончук, Н. М. (2009) Софія Русова про роль школи у національно-громадянському вихованні особистості. Наукові записки. Серія „Психолого-педагогічні науки” (4). pp. 142-145.

Мирончук, Н. М. (2009) Технологія формування культури міжособистісних взаємин школярів у позаурочній виховній діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 33-37.

П

Павленко, В. В. (2009) Діяльність педагогів-іноземців на Волині (ХІХ – початок ХХ ст.). [Teaching Resource]

С

Сидорчук, Н. Г. (2009) Інноваційні засади модернізації вітчизняної вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 103-113.

У

Умінський, С. А. (2009) "Букварь" Д. І. Тихомирова – О. М. Тихомирової чеським школам. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 190-195. ISSN 2076-6173

This list was generated on Wed Mar 29 20:00:42 2023 EEST.