Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Pedagogy" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 103.

Литньов, В. Є., Колесник, Н. Є., eds. (2012) Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини. Збірник науково-методичних праць . ФОП Левковець, Житомир.

Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г., eds. (2012) Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку. Збірник наукових праць . Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир. ISBN 978-966-485-132-6

Кремень, В. Г., Левовицький, Тадеуш, Зязюн, І. А., Саух, П. Ю., Ничкало, Н. Г., Дубасенюк, О. А., eds. (2012) Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи. зб. наук. праць . Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир. ISBN 978-966-485-127-2

Мирончук, Н. М., Вітвицька, С. С., eds. (2012) Ступенева педагогічна освіта в умовах євроінтеграційних процесів. ЖДУ ім. І. Франка.

Єремеєва, В. М. (2012) Педагогіка. Загальний курс. ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Єремеєва, В. М., Толстова, О. В. (2012) До проблеми формування культури особистості в контексті гуманітаризації освіти. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 227-230.

Антонов, О. В. (2012) Умови розвитку творчо обдарованої особистості в Україні. Zrównoważony rozwój - Debiut naukowy 2011 / redakcja naukowa Teresa Jemczura, Henryk Kretek. pp. 354-361.

Антонова, О. Є. (2012) Ідеї педагогів минулого в освіті сьогодення. Вступ. . Ідеї педагогів минулого в освіті сьогодення : збірн. наук. праць молодих дослідн. (1). pp. 6-9.

Антонова, О. Є. (2012) Інноваційні технологічні підходи до роботи з обдарованою молоддю. Методологія наукової діяльності : навчальний посібник : Вид. 3-тє, перероб. / Д.В. Чернілевський, О.Є. Антонова, Л.В. Барановська та ін. / За ред. проф. Д.В. Чернілевського. pp. 89-99.

Антонова, О. Є. (2012) Акмеологічна модель педагогічної обдарованості. Андрагогічний вісник (2). pp. 37-45.

Антонова, О. Є. (2012) Використання методики навчання педагогічно обдарованих студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін. Креативна педагогіка. Наук. метод. зб. (6). pp. 52-60.

Антонова, О. Є. (2012) Вплив мистецтва на становлення особистості в епоху відродження. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 127-134.

Антонова, О. Є. (2012) До проблеми визначення сутності поняття креативності: проблеми та пошуки. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. (71). pp. 8-15.

Антонова, О. Є. (2012) Креативність у структурі педагогічної обдарованості сучасного педагога. Андрагогічний вісник (3). pp. 19-30.

Антонова, О. Є. (2012) Методологические подходы к изучению проблемы одаренности. Гуманитарные науки как ресурс развития человеческого потенциала в условиях динамично меняющегося мира: сб. ста. по мат-м межд. научн.-практ. конф., 2. pp. 36-45.

Антонова, О. Є. (2012) Науково-педагогічний супровід обдарованої особистості у діяльності Житомирської науково-педагогічної школи. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи : зб. наук. праць. pp. 149-169.

Антонова, О. Є. (2012) Одарённость: история проблемы (историко-педагогический аспект). Discussion Paper. LAP LAMBERT Academic Publishing. (In Press)

Антонова, О. Є. (2012) Особливості роботи вчителя початкової школи із здоров’язбереження учнів. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта, 2 (37). pp. 112-119.

Антонова, О. Є. (2012) Положення про банк даних обдарованих дітей навчально-науково-виробничого комплексу "Полісся". Креативна освіта: інструктивно-методичні матеріали для членів ННВК "Полісся". pp. 10-15.

Антонова, О. Є. (2012) Проблема розвитку обдарованої особистості в Україні і світі: сучасний стан і перспективи. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. (73). pp. 8-15.

Антонова, О. Є. (2012) Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини як реалізація особистісно орієнтованого підходу. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 316-345.

Антонова, О. Є. (2012) Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини як реалізація особистісно орієнтованого підходу. Професійно-педагогічна освіта: особистісно-орієнтований підхід : монографія. pp. 316-345.

Антонова, О. Є. (2012) Сутність поняття креативності: проблеми та пошуки. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. (2012) Сутність поняття креативності: проблеми та пошуки. Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі: монографія. pp. 14-41.

Антонова, О. Є. (2012) Теоретические подходы к построению структуры одаренности. Методы обучения и развития детей с признаками одарённости: монография. pp. 168-183.

Антонова, О. Є. (2012) Теоретичні та практичні умови створення науково-педагогічного супроводу обдарованої особистості в Україні. SPOŁECZEŃSTWO I EDUKACJA Międzynarodowe Studia Humanistyczne (2). pp. 386-399.

Антонова, О. Є. (2012) Технології розвитку професійно-творчих здібностей майбутніх учителів. Інноваційні технології підготовки майбутніх фахівців у системі неперервної освіти : зб. наук. праць. pp. 6-11.

Антонова, О. Є. (2012) Центр работы с одаренной студенческой молодежью как воспитательное средство разностороннего развития будущего специалиста. Материалы аннотированного сборника Международного семинара – совещания "Подготовка учителя к инновационной деятельности как важнейшее условие качества образования. p. 94.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А. (2012) Методика викладання педагогіки: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А. (2012) Проблеми розвитку науково-педагогічних шкіл. Педагогічна газета (10(218). p. 6.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г. (2012) Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Чернілевський, Д. В., Вознюк, О. В. (2012) Методологія наукової діяльності: навч. посіб., вид. 3-є, перероблене. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є., Павленко, В. В., Щербакова, Н. П. (2012) Студентський історико-педагогічний альманах Ідеї педагогів минулого в освіті сьогодення. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Березюк, О. С. (2012) До проблеми формування естетичної складової етнокультурологічної компетентності особистості. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 510-516.

Березюк, О. С. (2012) Методи організації особистісно орієнтованого навчання в освітньому середовищі. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 346-360.

Березюк, Ю. В. (2012) Естетичні чинники ефективного навчання іноземної мови в початковій школі. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 356-362.

Борейко, А. І., Борейко, С. О. (2012) Екскурсія як засіб естетичного саморозвитку учнів. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 311-316.

Васильєва, Р. Ю. (2012) Модель готовности студентов к формированию безопасного поведения подростков. Вектор науки ТГУ (1(8)). pp. 87-91.

Власенко, О. М. (2012) Навчально-педагогічні ситуації у підготовці сучасного вчителя. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 361-368.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А., Антонова, О. Є. (2012) Використання методу контен-аналізу для дослідження категоріально-поняттєвого апарату у системі педагогічного знання. Методологія наукової діяльності : навч. посіб.,. pp. 242-262.

Вітвицька, С. С. (2012) Компетентностный подход к построению модели-профессиограммы магистра образования. Вектор науки ТГУ (4(11)). pp. 45-48.

Вітвицька, С. С. (2012) Акмеологічний підхід до педагогічної підготовки магістрів освіти. Інтелектуальна та творча обдарованість: спільне та відмінне. pp. 114-119.

Вітвицька, С. С. (2012) Естетичне виховання майбутнього вчителя в контексті ідей В.О. Сухомлинського. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 142-150.

Вітвицька, С. С. (2012) Особистісно орієнтоване виховання студентів у вищих навчальних закладах освіти. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 50-78.

Вітвицька, С. С. (2012) Сучасні проблеми педагогічної творчості у педагогічній спадщини В.О. Сухомлинського. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 216-220.

Гльоза, А. А., Левківський, М. В. (2012) Педагогічні умови патріотичного виховання учнів молодшого шкільного віку. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 244-247.

Деркач, О. І. (2012) Проблема формирования природоохранного опыта младших школьников в педагогическом наследии В. Сухомлинского. Вектор науки ТГУ (1(8)). pp. 122-124.

Дубасенюк, О. А. (2012) Методологічні проблеми педагогічної освіти. Професійне становлення особистості: психолого-педагогічний науковий журнал (4). pp. 27-35.

Дубасенюк, О. А. (2012) Інноваційний потенціал сучасної освіти. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 78-89.

Дубасенюк, О. А. (2012) Акмеологічна концепція професійного розвитку сучасного педагога. Андрагогічний вісник (2). pp. 26-36.

Дубасенюк, О. А. (2012) Аналіз мотиваційних чинників професійного становлення вчителя. Андрагогічний вісник (3). pp. 31-41.

Дубасенюк, О. А. (2012) Виховання духовно-моральних цінностей майбутніх учителів. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 195-206.

Дубасенюк, О. А. (2012) Дослідження мотиваційних чинників професійного становлення вчителя. Психологічні та педагогічні проблеми педагогічної дії. pp. 207-218.

Дубасенюк, О. А. (2012) Дослідження проблем педагогічної акмеології у діяльності Житомирської наукової школи. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: пробле- ми, досвід, перспективи. pp. 404-413.

Дубасенюк, О. А. (2012) Житомирська науково-педагогічна школа: історія, здобутки, перспективи. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи. pp. 114-148.

Дубасенюк, О. А. (2012) Методологія, методика і методи організації науково-педагогічних досліджень. Методологія наукової діяльності : навч. посіб., вид. 3-тє, переробл.. pp. 216-241.

Дубасенюк, О. А. (2012) Особливості педагогічної творчості: сутність, типологія. Нові технології навчання : наук.-метод. зб. (71). pp. 70-74.

Дубасенюк, О. А. (2012) Педагогические аспекты профессиональной деятельности социальных работников. Человек и общество: на рубеже тысячелетий (54). pp. 16-23.

Дубасенюк, О. А. (2012) Педагогічні ідеї А.С. Макаренка за рубежем. Інноваційність ідей А.С. Макаренка в педагогіці XXI століття. pp. 292-301.

Дубасенюк, О. А. (2012) Проблеми професійної підготовки студентів заочної форми навчання в університеті. Андрагогічний вісник (1). pp. 94-98.

Дубасенюк, О. А. (2012) Професійні й особистісні характеристики креативного вчителя. Інтелектуальна, академічна та творча обдарованість: спільне і відмінне. pp. 83-91.

Дубасенюк, О. А. (2012) СУТНІСТЬ ДОСЛІДНИЦЬКОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Креативна педагогіка (5). pp. 14-19.

Дубасенюк, О. А. (2012) Теоретико-технологічні засади впровадження особистісно орієнтованого підходу у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 14-40.

Дубасенюк, О. А. (2012) Технологічні засади впровадження особистісно орієнтованого підходу у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (29). pp. 55-59.

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2012) Методологічні засади психологічних чинників ефективної педагогічної дії: спроба системного аналізу. Психологічні та педагогічні проблеми педагогічної дії : зб.наук.праць у 2-х ч., 1. pp. 46-69.

Запорожцева, Ю. С. (2012) Критерии и показатели профессиональной компетентности учителя иностранных языков. Вектор науки ТГУ (4(11)). pp. 115-117.

Ковальчук, В. А. (2012) Реалізація ідеї розвитку креативності особистості в сучасних освітньо-виховних системах. Нові технології навчання (71). pp. 101-104.

Ковальчук, В. А. (2012) Теоретичні основи проблеми дослідження освітньо-виховних систем. Нові технології навчання: (73). pp. 76-82.

Коломієць, О. М. (2012) Духовна спадкоємність поколінь на прикладі вивчення особистого родоводу, родинних традицій. ZROWNOWAZONY ROZWOJ Debiut naukowy 2011 СТАЛИЙ РОЗВИТОК • Науковий дебют 2011. pp. 260-268. ISSN ISBN 978-83-60730-60-7

Копетчук, В. А. (2012) Наукові підходи духовно-ціннісного спрямування до формування здорового способу життя в учнівської і студентської молоді. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 219-226.

Костюк, М. (2012) Формування особистості безпечного типу поведінки. Zrównoważony rozwój - Debiut naukowy 2011 / redakcja naukowa Teresa Jemczura, Henryk Kretek. pp. 269-276.

Круковська, І. М. (2012) Естетичні чинники етико-деонтологічного аспекту професійної діяльності медичного працівника. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 231-240.

Левківський, М. В. (2012) Формування естетичної культури майбутніх вчителів засобами краєзнавства. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 402-409.

Лозовська, Л. (2012) Чинники формування безпечної поведінки людини у ХХІ столітті. Zrównoważony rozwój - Debiut naukowy 2011 / redakcja naukowa Teresa Jemczura, Henryk Kretek. pp. 277-285.

Мазур, Г. Ю. (2012) Фітоіндикація динаміки заростання сільськогосподарських угідь лісами. Zrównoważony rozwój - Debiut naukowy 2011 / redakcja naukowa Teresa Jemczura, Henryk Kretek. pp. 348-353.

Мирончук, Н. М. (2012) Естетичний аспект педагогічної взаємодії педагога з учнями. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 297-302.

Мирончук, Н. М. (2012) Розвиток творчої особистості майбутнього вчителя-вихователя у системі професійної підготовки. Нові технології навчання : наук.-метод. зб. (71). pp. 158-161.

Мірошниченко, О. А. (2012) Роль спрямованості особистості в адаптації до порушень динаміки між організмом і середовищем. Антарктика і глобальні системи землі: нові виклики та перспективи: Матеріали V Міжнародної Антарктичної Конференції. pp. 176-184. (In Press)

Орлова, О. А. (2012) Андрагогический аспект подготовки учителя в системе последипломного образования. Вектор науки ТГУ (4(11)). pp. 216-219.

Павленко, В. В. (2012) Становлення та розвиток ідеї розвивального навчання. Наукові записки : зб. праць молодих вчених та аспірантів ХГПА / [Історико-педагогічні дослідження в Україні : стан, проблеми, перспективи : матеріали міжвуз. наук.- практ. конф. аспірантів та молодих учених (1). pp. 164-174.

Павленко, В. В. (2012) Ідеї Р. Штайнера у сучасній освітній системі України. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 364-371.

Павленко, В. В. (2012) Кременецький ліцей як чинник освітнього розвитку волинського регіону: історичний аналіз. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 405-428.

Павленко, В. В. (2012) Кременецький ліцей як чинник освітнього розвитку Волинського регіону: історичний аналіз. Професійно-педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід:. pp. 405-429.

Павленко, В. В. (2012) Методи виховання Марії Монтессорі. Методичні засади реалізації особистісно орієнтованого виховного процесу в сучасних освітніх засадах. pp. 218-221.

Павленко, В. В. (2012) Розвиток освіти на Волині: напрями історико-педагогічного дослідження. Становлення та розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи.

Пащенко, А. Ю. (2012) Проблема загальної культури у історико-педагогічному аспекті. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 189-194.

Піддубна, О. М., Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2012) Теоретичні і практичні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі. Other. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, м. Житомир.

Рожнова, Т. Є. (2012) Інноваційні технології в управлінні вищим навчальним закладом. Сборнике научных трудов SWorld, 24 (4). pp. 72-80.

Рожнова, Т. Є. (2012) Значення інноваційних технологій для організації професійного навчання. Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України(ІПК ДСЗУ), 2012р., матеріали науково-методичного семінару(20 вересня 2012р.)»Андрогогіка в професійному навчанні безробітних»- 184с.

Рожнова, Т. Є. (2012) Організація професійного навчання з використанням інноваційних технологій. Андрагогічний вісник електронний вісник ЖДУ ім. І.Франка (1).

Рожнова, Т. Є. (2012) Організація професійного навчання з використанням інноваційних технологій. Електронний вісник "Андрагогічний вісник" Житомирського державного університету імені Івана Франка (1).

Світельська-Дірко, С. В. (2012) Місце і роль казок у формуванні світоглядних орієнтацій молодших школярів у сучасній науковій літературі. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 251-256.

Семенець, Л. М. (2012) Формирование профессионально-педагогической готовности к развитию математических способностей старшеклассников: результаты педагогического эксперимента. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 270-273.

Сидорчук, Н. Г. (2012) Культурологічний аспект викладацької діяльності в епоху середньовіччя. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 134-142.

Сидорчук, Н. Г. (2012) Педагогічний аспект фахової підготовки у класичних університетах у контексті імперативів європейської освітньої моделі. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 124-131.

Сидорчук, Н. Г. (2012) Середньовічний університет: мистецтво педагогічної дії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 123-126.

Умінський, С. А. (2012) Анализ учебника „Грамматика чешская для школ средних и заведений учительских”. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 49-52.

Чернишова, А. М. (2012) Естетичне виховання молодших школярів засобами хореографічного мистецтва. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 343-348.

Шарненкова, Т. О. (2012) Професійно-педагогічна майстерність учителя у спадщині вітчизняних педагогів другої половини ХІХ – початку XX століття. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 167-173.

Щербакова, Н. П. (2012) Научная школа – фундамент подготовки научно-педагогических кадров. Вестник Семипалатинского государственного педагогического института : научно-методический журнал (3(27)). pp. 105-107.

Щербакова, Н. П. (2012) Професійне становлення педагога-дослідника у сучасній науково- педагогічній школі. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи : зб. наук. праць. pp. 319-330.

Щербакова, Н. П. (2012) Роль керівника науково-педагогічної школи у творчому зростанні особистості дослідника. Наукові записки : зб. праць молодих вчених та аспірантів ХГПА [Історико-педагогічні дослідження в Україні: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. аспірантів та молодих учених (Хмельницький, 18 жовт. 2012 р.)] (1). pp. 236-241.

Щербакова, Н. П. (2012) Становлення наукової думки в Древній Індії: перші філософські школи. Студентський історико-педагогічний альманах. Випуск 1. Ідеї педагогів минулого в освіті сьогодення (1). pp. 10-16.

This list was generated on Thu Dec 7 18:15:56 2023 EET.