Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Pedagogy" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | У | Ч | Ш | Щ
Number of items: 99.

Є

Єремеєва, В. М. (2012) Педагогіка. Загальний курс. ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Єремеєва, В. М., Толстова, О. В. (2012) До проблеми формування культури особистості в контексті гуманітаризації освіти. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 227-230.

А

Антонов, О. В. (2012) Умови розвитку творчо обдарованої особистості в Україні. Zrównoważony rozwój - Debiut naukowy 2011 / redakcja naukowa Teresa Jemczura, Henryk Kretek. pp. 354-361.

Антонова, О. Є. (2012) Ідеї педагогів минулого в освіті сьогодення. Вступ. . Ідеї педагогів минулого в освіті сьогодення : збірн. наук. праць молодих дослідн. (1). pp. 6-9.

Антонова, О. Є. (2012) Інноваційні технологічні підходи до роботи з обдарованою молоддю. Методологія наукової діяльності : навчальний посібник : Вид. 3-тє, перероб. / Д.В. Чернілевський, О.Є. Антонова, Л.В. Барановська та ін. / За ред. проф. Д.В. Чернілевського. pp. 89-99.

Антонова, О. Є. (2012) Акмеологічна модель педагогічної обдарованості. Андрагогічний вісник (2). pp. 37-45.

Антонова, О. Є. (2012) Використання методики навчання педагогічно обдарованих студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін. Креативна педагогіка. Наук. метод. зб. (6). pp. 52-60.

Антонова, О. Є. (2012) Вплив мистецтва на становлення особистості в епоху відродження. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 127-134.

Антонова, О. Є. (2012) До проблеми визначення сутності поняття креативності: проблеми та пошуки. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. (71). pp. 8-15.

Антонова, О. Є. (2012) Креативність у структурі педагогічної обдарованості сучасного педагога. Андрагогічний вісник (3). pp. 19-30.

Антонова, О. Є. (2012) Методологические подходы к изучению проблемы одаренности. Гуманитарные науки как ресурс развития человеческого потенциала в условиях динамично меняющегося мира: сб. ста. по мат-м межд. научн.-практ. конф., 2. pp. 36-45.

Антонова, О. Є. (2012) Науково-педагогічний супровід обдарованої особистості у діяльності Житомирської науково-педагогічної школи. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи : зб. наук. праць. pp. 149-169.

Антонова, О. Є. (2012) Одарённость: история проблемы (историко-педагогический аспект). Discussion Paper. LAP LAMBERT Academic Publishing. (In Press)

Антонова, О. Є. (2012) Особливості роботи вчителя початкової школи із здоров’язбереження учнів. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта, 2 (37). pp. 112-119.

Антонова, О. Є. (2012) Положення про банк даних обдарованих дітей навчально-науково-виробничого комплексу "Полісся". Креативна освіта: інструктивно-методичні матеріали для членів ННВК "Полісся". pp. 10-15.

Антонова, О. Є. (2012) Проблема розвитку обдарованої особистості в Україні і світі: сучасний стан і перспективи. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. (73). pp. 8-15.

Антонова, О. Є. (2012) Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини як реалізація особистісно орієнтованого підходу. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 316-345.

Антонова, О. Є. (2012) Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини як реалізація особистісно орієнтованого підходу. Професійно-педагогічна освіта: особистісно-орієнтований підхід : монографія. pp. 316-345.

Антонова, О. Є. (2012) Сутність поняття креативності: проблеми та пошуки. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. (2012) Сутність поняття креативності: проблеми та пошуки. Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі: монографія. pp. 14-41.

Антонова, О. Є. (2012) Теоретические подходы к построению структуры одаренности. Методы обучения и развития детей с признаками одарённости: монография. pp. 168-183.

Антонова, О. Є. (2012) Теоретичні та практичні умови створення науково-педагогічного супроводу обдарованої особистості в Україні. SPOŁECZEŃSTWO I EDUKACJA Międzynarodowe Studia Humanistyczne (2). pp. 386-399.

Антонова, О. Є. (2012) Технології розвитку професійно-творчих здібностей майбутніх учителів. Інноваційні технології підготовки майбутніх фахівців у системі неперервної освіти : зб. наук. праць. pp. 6-11.

Антонова, О. Є. (2012) Центр работы с одаренной студенческой молодежью как воспитательное средство разностороннего развития будущего специалиста. Материалы аннотированного сборника Международного семинара – совещания "Подготовка учителя к инновационной деятельности как важнейшее условие качества образования. p. 94.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А. (2012) Методика викладання педагогіки: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А. (2012) Проблеми розвитку науково-педагогічних шкіл. Педагогічна газета (10(218). p. 6.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г. (2012) Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Чернілевський, Д. В., Вознюк, О. В. (2012) Методологія наукової діяльності: навч. посіб., вид. 3-є, перероблене. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є., Павленко, В. В., Щербакова, Н. П. (2012) Студентський історико-педагогічний альманах Ідеї педагогів минулого в освіті сьогодення. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Б

Березюк, О. С. (2012) До проблеми формування естетичної складової етнокультурологічної компетентності особистості. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 510-516.

Березюк, О. С. (2012) Методи організації особистісно орієнтованого навчання в освітньому середовищі. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 346-360.

Березюк, Ю. В. (2012) Естетичні чинники ефективного навчання іноземної мови в початковій школі. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 356-362.

Борейко, А. І., Борейко, С. О. (2012) Екскурсія як засіб естетичного саморозвитку учнів. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 311-316.

В

Васильєва, Р. Ю. (2012) Модель готовности студентов к формированию безопасного поведения подростков. Вектор науки ТГУ (1(8)). pp. 87-91.

Власенко, О. М. (2012) Навчально-педагогічні ситуації у підготовці сучасного вчителя. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 361-368.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А., Антонова, О. Є. (2012) Використання методу контен-аналізу для дослідження категоріально-поняттєвого апарату у системі педагогічного знання. Методологія наукової діяльності : навч. посіб.,. pp. 242-262.

Вітвицька, С. С. (2012) Компетентностный подход к построению модели-профессиограммы магистра образования. Вектор науки ТГУ (4(11)). pp. 45-48.

Вітвицька, С. С. (2012) Акмеологічний підхід до педагогічної підготовки магістрів освіти. Інтелектуальна та творча обдарованість: спільне та відмінне. pp. 114-119.

Вітвицька, С. С. (2012) Естетичне виховання майбутнього вчителя в контексті ідей В.О. Сухомлинського. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 142-150.

Вітвицька, С. С. (2012) Особистісно орієнтоване виховання студентів у вищих навчальних закладах освіти. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 50-78.

Вітвицька, С. С. (2012) Сучасні проблеми педагогічної творчості у педагогічній спадщини В.О. Сухомлинського. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 216-220.

Г

Гльоза, А. А., Левківський, М. В. (2012) Педагогічні умови патріотичного виховання учнів молодшого шкільного віку. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 244-247.

Д

Деркач, О. І. (2012) Проблема формирования природоохранного опыта младших школьников в педагогическом наследии В. Сухомлинского. Вектор науки ТГУ (1(8)). pp. 122-124.

Дубасенюк, О. А. (2012) Методологічні проблеми педагогічної освіти. Професійне становлення особистості: психолого-педагогічний науковий журнал (4). pp. 27-35.

Дубасенюк, О. А. (2012) Інноваційний потенціал сучасної освіти. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 78-89.

Дубасенюк, О. А. (2012) Акмеологічна концепція професійного розвитку сучасного педагога. Андрагогічний вісник (2). pp. 26-36.

Дубасенюк, О. А. (2012) Аналіз мотиваційних чинників професійного становлення вчителя. Андрагогічний вісник (3). pp. 31-41.

Дубасенюк, О. А. (2012) Виховання духовно-моральних цінностей майбутніх учителів. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 195-206.

Дубасенюк, О. А. (2012) Дослідження мотиваційних чинників професійного становлення вчителя. Психологічні та педагогічні проблеми педагогічної дії. pp. 207-218.

Дубасенюк, О. А. (2012) Дослідження проблем педагогічної акмеології у діяльності Житомирської наукової школи. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: пробле- ми, досвід, перспективи. pp. 404-413.

Дубасенюк, О. А. (2012) Житомирська науково-педагогічна школа: історія, здобутки, перспективи. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи. pp. 114-148.

Дубасенюк, О. А. (2012) Методологія, методика і методи організації науково-педагогічних досліджень. Методологія наукової діяльності : навч. посіб., вид. 3-тє, переробл.. pp. 216-241.

Дубасенюк, О. А. (2012) Особливості педагогічної творчості: сутність, типологія. Нові технології навчання : наук.-метод. зб. (71). pp. 70-74.

Дубасенюк, О. А. (2012) Педагогические аспекты профессиональной деятельности социальных работников. Человек и общество: на рубеже тысячелетий (54). pp. 16-23.

Дубасенюк, О. А. (2012) Педагогічні ідеї А.С. Макаренка за рубежем. Інноваційність ідей А.С. Макаренка в педагогіці XXI століття. pp. 292-301.

Дубасенюк, О. А. (2012) Проблеми професійної підготовки студентів заочної форми навчання в університеті. Андрагогічний вісник (1). pp. 94-98.

Дубасенюк, О. А. (2012) Професійні й особистісні характеристики креативного вчителя. Інтелектуальна, академічна та творча обдарованість: спільне і відмінне. pp. 83-91.

Дубасенюк, О. А. (2012) СУТНІСТЬ ДОСЛІДНИЦЬКОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Креативна педагогіка (5). pp. 14-19.

Дубасенюк, О. А. (2012) Теоретико-технологічні засади впровадження особистісно орієнтованого підходу у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 14-40.

Дубасенюк, О. А. (2012) Технологічні засади впровадження особистісно орієнтованого підходу у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (29). pp. 55-59.

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2012) Методологічні засади психологічних чинників ефективної педагогічної дії: спроба системного аналізу. Психологічні та педагогічні проблеми педагогічної дії : зб.наук.праць у 2-х ч., 1. pp. 46-69.

З

Запорожцева, Ю. С. (2012) Критерии и показатели профессиональной компетентности учителя иностранных языков. Вектор науки ТГУ (4(11)). pp. 115-117.

К

Ковальчук, В. А. (2012) Реалізація ідеї розвитку креативності особистості в сучасних освітньо-виховних системах. Нові технології навчання (71). pp. 101-104.

Ковальчук, В. А. (2012) Теоретичні основи проблеми дослідження освітньо-виховних систем. Нові технології навчання: (73). pp. 76-82.

Коломієць, О. М. (2012) Духовна спадкоємність поколінь на прикладі вивчення особистого родоводу, родинних традицій. ZROWNOWAZONY ROZWOJ Debiut naukowy 2011 СТАЛИЙ РОЗВИТОК • Науковий дебют 2011. pp. 260-268. ISSN ISBN 978-83-60730-60-7

Копетчук, В. А. (2012) Наукові підходи духовно-ціннісного спрямування до формування здорового способу життя в учнівської і студентської молоді. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 219-226.

Костюк, М. (2012) Формування особистості безпечного типу поведінки. Zrównoważony rozwój - Debiut naukowy 2011 / redakcja naukowa Teresa Jemczura, Henryk Kretek. pp. 269-276.

Круковська, І. М. (2012) Естетичні чинники етико-деонтологічного аспекту професійної діяльності медичного працівника. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 231-240.

Л

Левківський, М. В. (2012) Формування естетичної культури майбутніх вчителів засобами краєзнавства. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 402-409.

Лозовська, Л. (2012) Чинники формування безпечної поведінки людини у ХХІ столітті. Zrównoważony rozwój - Debiut naukowy 2011 / redakcja naukowa Teresa Jemczura, Henryk Kretek. pp. 277-285.

М

Мазур, Г. Ю. (2012) Фітоіндикація динаміки заростання сільськогосподарських угідь лісами. Zrównoważony rozwój - Debiut naukowy 2011 / redakcja naukowa Teresa Jemczura, Henryk Kretek. pp. 348-353.

Мирончук, Н. М. (2012) Естетичний аспект педагогічної взаємодії педагога з учнями. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 297-302.

Мирончук, Н. М. (2012) Розвиток творчої особистості майбутнього вчителя-вихователя у системі професійної підготовки. Нові технології навчання : наук.-метод. зб. (71). pp. 158-161.

Мірошниченко, О. А. (2012) Роль спрямованості особистості в адаптації до порушень динаміки між організмом і середовищем. Антарктика і глобальні системи землі: нові виклики та перспективи: Матеріали V Міжнародної Антарктичної Конференції. pp. 176-184. (In Press)

О

Орлова, О. А. (2012) Андрагогический аспект подготовки учителя в системе последипломного образования. Вектор науки ТГУ (4(11)). pp. 216-219.

П

Павленко, В. В. (2012) Становлення та розвиток ідеї розвивального навчання. Наукові записки : зб. праць молодих вчених та аспірантів ХГПА / [Історико-педагогічні дослідження в Україні : стан, проблеми, перспективи : матеріали міжвуз. наук.- практ. конф. аспірантів та молодих учених (1). pp. 164-174.

Павленко, В. В. (2012) Ідеї Р. Штайнера у сучасній освітній системі України. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 364-371.

Павленко, В. В. (2012) Кременецький ліцей як чинник освітнього розвитку волинського регіону: історичний аналіз. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 405-428.

Павленко, В. В. (2012) Кременецький ліцей як чинник освітнього розвитку Волинського регіону: історичний аналіз. Професійно-педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід:. pp. 405-429.

Павленко, В. В. (2012) Методи виховання Марії Монтессорі. Методичні засади реалізації особистісно орієнтованого виховного процесу в сучасних освітніх засадах. pp. 218-221.

Павленко, В. В. (2012) Розвиток освіти на Волині: напрями історико-педагогічного дослідження. Становлення та розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи.

Пащенко, А. Ю. (2012) Проблема загальної культури у історико-педагогічному аспекті. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 189-194.

Піддубна, О. М., Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2012) Теоретичні і практичні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі. Other. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, м. Житомир.

Р

Рожнова, Т. Є. (2012) Інноваційні технології в управлінні вищим навчальним закладом. Сборнике научных трудов SWorld, 24 (4). pp. 72-80.

Рожнова, Т. Є. (2012) Значення інноваційних технологій для організації професійного навчання. Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України(ІПК ДСЗУ), 2012р., матеріали науково-методичного семінару(20 вересня 2012р.)»Андрогогіка в професійному навчанні безробітних»- 184с.

Рожнова, Т. Є. (2012) Організація професійного навчання з використанням інноваційних технологій. Андрагогічний вісник електронний вісник ЖДУ ім. І.Франка (1).

Рожнова, Т. Є. (2012) Організація професійного навчання з використанням інноваційних технологій. Електронний вісник "Андрагогічний вісник" Житомирського державного університету імені Івана Франка (1).

С

Світельська-Дірко, С. В. (2012) Місце і роль казок у формуванні світоглядних орієнтацій молодших школярів у сучасній науковій літературі. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 251-256.

Семенець, Л. М. (2012) Формирование профессионально-педагогической готовности к развитию математических способностей старшеклассников: результаты педагогического эксперимента. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 270-273.

Сидорчук, Н. Г. (2012) Культурологічний аспект викладацької діяльності в епоху середньовіччя. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 134-142.

Сидорчук, Н. Г. (2012) Педагогічний аспект фахової підготовки у класичних університетах у контексті імперативів європейської освітньої моделі. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 124-131.

Сидорчук, Н. Г. (2012) Середньовічний університет: мистецтво педагогічної дії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 123-126.

У

Умінський, С. А. (2012) Анализ учебника „Грамматика чешская для школ средних и заведений учительских”. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 49-52.

Ч

Чернишова, А. М. (2012) Естетичне виховання молодших школярів засобами хореографічного мистецтва. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 343-348.

Ш

Шарненкова, Т. О. (2012) Професійно-педагогічна майстерність учителя у спадщині вітчизняних педагогів другої половини ХІХ – початку XX століття. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 167-173.

Щ

Щербакова, Н. П. (2012) Научная школа – фундамент подготовки научно-педагогических кадров. Вестник Семипалатинского государственного педагогического института : научно-методический журнал (3(27)). pp. 105-107.

Щербакова, Н. П. (2012) Професійне становлення педагога-дослідника у сучасній науково- педагогічній школі. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи : зб. наук. праць. pp. 319-330.

Щербакова, Н. П. (2012) Роль керівника науково-педагогічної школи у творчому зростанні особистості дослідника. Наукові записки : зб. праць молодих вчених та аспірантів ХГПА [Історико-педагогічні дослідження в Україні: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. аспірантів та молодих учених (Хмельницький, 18 жовт. 2012 р.)] (1). pp. 236-241.

Щербакова, Н. П. (2012) Становлення наукової думки в Древній Індії: перші філософські школи. Студентський історико-педагогічний альманах. Випуск 1. Ідеї педагогів минулого в освіті сьогодення (1). pp. 10-16.

This list was generated on Thu Dec 7 18:15:56 2023 EET.