Items where Author is "Сидорчук, Н. Г."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 122.

Article

Сидорчук, Н. Г. (2023) Здоров’язбережувальні технології у педагогічній діяльності. Teoria i metodyka doskonalenia zawodowego kadrу akademickiej jako elementu kształcenia ustawicznego w systemie szkolnictwa wyższego, nauki i praktyki pedagogicznej, 1. pp. 175-177.

Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г. (2022) Соціально-педагогічні засади підготовки майбутнього вчителя в умовах освітніх змін. Освіта і соціальна робота як ресурси розвитку особистості й суспільства: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. pp. 61-64.

Сидорчук, Н. Г. (2022) Акмеологічні засади професійної підготовки майбутніх учителів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (110). pp. 200-214. ISSN 2663-6387

Сидорчук, Н. Г., Дубасенюк, О. А. (2022) Наукові засади вдосконалення особистості майбутнього педагога та його готовності до морального виховання учнів початкової школи. Нові технології навчання (96). pp. 60-67. ISSN 2710-3579

Сидорчук, Н. Г. (2021) Categorial analysis of the “higher educational institution educator’s professional health” concept. Zeszyty Naukowe (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży): nauki społeczne i humanistyczne (81 (1)). pp. 19-27. ISSN 2300-3170

Сидорчук, Н. Г. (2021) Актуалізація проблеми дистанційного супроводу педагогічної просвіти батьків освітніми установами. Відповідальне батьківство ХХІ століття : зб. наук. праць за матер. науково-методичного онлайн-семінару (Хмельницький, 16 вересня 2021 р.). pp. 164-167.

Сидорчук, Н. Г., Борейко, А. І. (2021) До питання педагогічної просвіти батьків дітей з особливими освітніми потребами. Дитинство: сучасні реалії, виклики, перспективи : зб. наук. праць за матер. науково-методичного онлайн-семінару до Дня захисту дітей (Хмельницький, 31 травня 2021 р.). pp. 141-145.

Сидорчук, Н. Г. (2020) Scientific research component of training future PhDs in the condition of graduate education. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (101). pp. 74-83. ISSN 2663-6387

Сидорчук, Н. Г., Дубасенюк, О. А. (2020) Акмеологічне зростання дослідницької компетентності викладачів університету у сфері педагогічної освіти. Нові технології навчання: зб. наук. праць (94). pp. 306-313.

Сидорчук, Н. Г. (2020) Компетентнісні засади підготовки викладачів закладів вищої освіти в умовах аспірантури. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 квітня 2020 року).. pp. 93-95.

Самойленко, О. А., Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г. (2019) Trends of development of adult education in the EU countries. Педагогічний часопис Волині (13). pp. 97-104. ISSN 2415-8143

Сидорчук, Н. Г. (2019) До питання підготовки докторів філософії на засадах компетентнісного підходу. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2019 року, м. Суми), 1. pp. 117-121. ISSN №978-966-698-271-4

Сидорчук, Н. Г. (2019) Теоретичні засади вдосконалення професійної методичної підготовки майбутніх викладачів вищої школи. Проблеми освіти (92). pp. 168-172.

Сидорчук, Н. Г. (2018) Вплив вчення М. М. Миклухо-Маклая на розвиток акмеологічної галузі знань. Сучасні проблеми наукової та духовно-просвітницької діяльності Миклухо-Маклая: зб. матер. Маклаївських читаннь, присвячених 145-річчю переїзду родини Миклух на Малинщину (30 травня 2018 р., м. Малин). pp. 12-16.

Сидорчук, Н. Г., Тригубчук, М. Ю. (2018) Особливості професійного здоров’я викладача закладу вищої освіти та синдром професійного вигорання. Андрагогічний вісник: наук. електр. журнал (9). pp. 102-113.

Сидорчук, Н. Г., Бредіхіна, І. В. (2018) Тренінг як шлях формування педагогічної команди. Креативна педагогіка (13). pp. 36-41.

Сидорчук, Н. Г. (2017) Акмеологічний підхід як ключовий принцип розвитку особистості. Неперервна освіта: акмеологічні студії (Педагогічні науки. Психологічні науки) (1). pp. 14-20.

Сидорчук, Н. Г. (2017) Магістратура: історичні передумови впровадження ступеневої освіти на сучасному етапі модернізації вітчизняної вищої школи. Креативна педагогіка (12). pp. 49-56.

Сидорчук, Н. Г., Колеснікова, І. В. (2017) Освітній контекст феномену медіакультури. Андрагогічний вісник (8). pp. 128-132.

Сидорчук, Н. Г. (2017) Розвиток метакогнітивних умінь як перспективний напрям професійного самовдосконалення. Проблеми освіти (87). pp. 242-246.

Сидорчук, Н. Г. (2017) Формування метакогніцій майбутніх фахівців у вищій школі: досвід та перспективи впровадження у навчальний процес вітчизняних навчальних закладів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (90)). pp. 125-128. ISSN 2076-6173

Сидорчук, Н. Г. (2017) Шляхи оновлення підготовки докторів філософії на засадах компетентнісної парадигми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (88)). pp. 249-253. ISSN 2076-6173

Сидорчук, Н. Г. (2016) Акмекомпетентность как образ и результат исследования качества профессионально-педагогической подготовки будущих специалистов. Акмеология 2016. Методологические и методически проблемы. (28). pp. 93-99.

Сидорчук, Н. Г. (2016) Культурологічні засади підготовки професійних кадрів у навчальних закладах університетського типу. Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука. pp. 438-444.

Сидорчук, Н. Г. (2016) Рекреалогія: гармонізація духовної та фізичної складової у розвитку особистості. Проблеми освіти (86). pp. 475-479.

Сидорчук, Н. Г. (2016) Система професійно-педагогічної підготовки студентів університетів як засіб формування акмекомпетентності у контексті єдиного європейського освітнього простору. Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи: монографія. pp. 260-298.

Сидорчук, Н. Г. (2016) Скрайбінг: інновації та традиції аудіовізуальної підтримки навчального процесу. Креативна педагогіка (11). pp. 57-64.

Сидорчук, Н. Г. (2016) Шляхи оптимізації педагогічної освіти та перспективи її розвитку. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 286-299.

Сидорчук, Н. Г. (2015) Інтеграційні процеси в освіті як полікультурна проблема. Проблеми освіти: Збірник наукових праць (82). pp. 230-233.

Сидорчук, Н. Г. (2015) Взаємодія українського та польського організованого молодіжного руху крізь призму історичних реалій (ХІХ – початок ХХ ст.). Українська полоністика (12). pp. 70-77. ISSN 2220-4555

Сидорчук, Н. Г. (2015) Компетентнісний підхід як ключова парадигма удосконалення підготовки професійних кадрів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 26-30. ISSN 2076-6173

Сидорчук, Н. Г. (2015) Культурологічні аспекти удосконалення підготовки професійних кадрів в навчальних закладах університетського типу. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (85). pp. 174-179.

Сидорчук, Н. Г. (2015) Науковий доробок М.М. Миклухо-маклая як підґрунтя становлення акмеологічної галузі знань. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 309-313.

Сидорчук, Н. Г. (2015) Оновлення змісту педагогічних знань: рекреаційний аспект. Професійна освіта: методологія, теорія та технології (2). pp. 185-200.

Сидорчук, Н. Г. (2015) Порівняльний аналіз понять «компетенція» та «компетентність» як складних психолого-педагогічних феноменів. Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Спецвипуск. pp. 78-81.

Сидорчук, Н. Г. (2014) Національна рамка кваліфікацій: порівняльний аналіз досвіду України та Польщі. Українська полоністика (11). pp. 264-269. ISSN 2220-4555

Сидорчук, Н. Г. (2014) Перетворювальна функція педагогічних знань. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. pp. 156-177.

Сидорчук, Н. Г. (2014) Розвиток акмеологічної науки як одна із умов підвищення якості освіти. Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних праць. pp. 321-335.

Сидорчук, Н. Г. (2014) Самоосвіта як форма організації навчання у системі освіти доросл. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 179-183.

Сидорчук, Н. Г. (2014) Система професійно-педагогічної підготовки студентів університетів у контексті єдиного європейського освітнього простору. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

Сидорчук, Н. Г. (2014) Університет як соціально-культурологічний феномен. Нові технології навчання (81). pp. 171-175.

Сидорчук, Н. Г. (2014) Університетські традиції як підгрунтя реалізації виховання студентської молоді. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 178-186.

Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г., Синиця, М. О. (2013) Использование мультимедийных средств в процессе профессиональной подготовки студентов университета. Стратегические комуникации, теоретические знания и практические навыки в економике, управление проэктами, педагогики, праве, политологии, природопользовании, психологии, медицыне, философии, филологии, социологии, технике, математике, физике, химии. pp. 129-231.

Сидорчук, Н. Г. (2013) Соціально-історичні моделі університетської освіти. Історія університетської освіти: виникнення, становлення, розвиток. Студентський історико-педагогічний альманах. Випуск 2 : збірн. наук. праць молодих дослідн. / за ред. О.Є. Антонової, В.В. Павленко. pp. 18-24.

Сидорчук, Н. Г. (2012) Культурологічний аспект викладацької діяльності в епоху середньовіччя. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 134-142.

Сидорчук, Н. Г. (2012) Педагогічний аспект фахової підготовки у класичних університетах у контексті імперативів європейської освітньої моделі. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 124-131.

Сидорчук, Н. Г. (2012) Середньовічний університет: мистецтво педагогічної дії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 123-126.

Сидорчук, Н. Г. (2011) Європейський вимір української освіти. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 72-80.

Сидорчук, Н. Г. (2011) Історичні реалії становлення та розвитку вітчизняної університетської освіти (ХVІІ-ХVІІІ ст.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 96-99. ISSN 2076-6173

Сидорчук, Н. Г. (2010) Математичне моделювання як основа побудови системи професійно педагогічної підготовки студентів університетів у контексті євроінтеграційних процесів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 41-46.

Сидорчук, Н. Г. (2010) Роль вищих шкіл Ближнього Сходу у становленні європейської університетської освіти у середні віки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 62-65. ISSN 2076-6173

Сидорчук, Н. Г. (2009) Інноваційні засади модернізації вітчизняної вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 103-113.

Сидорчук, Н. Г. (2009) Змістова характеристика категорії "система професійно педагогічної підготовки студентів університетів" у контексті єдиного європейського освітнього простору. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 64-69.

Сидорчук, Н. Г. (2008) Деякі аспекти побудови моделі системи професійно-педагогічної підготовки студентів університетів у контексті вимог єдиного освітнього простору. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія : Вид. 2-е, доп. pp. 51-70.

Сидорчук, Н. Г. (2007) Університетська педагогічна освіта в контексті євроінтеграційних процесів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 45-49.

Сидорчук, Н. Г. (2006) Італійські університети в ХІ-ХІІІ століттях. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 173-176.

Сидорчук, Н. Г. (2006) Модель системи професійно-педагогічної підготовки студентів університетів у контексті вимог єдиного освітнього простору. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія. pp. 51-68.

Сидорчук, Н. Г. (2006) Теоретичні основи побудови педагогічної системи професійно-педагогічної підготовки студентів університетів у контексті транснаціональних проблем. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 62-65.

Сидорчук, Н. Г. (2004) Основні тенденції розвитку системи професійно-педагогічної підготовки студентів університету в контексті вимог єдиного європейського освітнього простору. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 96-99.

Сидорчук, Н. Г. (2004) Основні тенденції становлення професійної науково-дослідної діяльності вчителів (1802-1917 рр.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 23-27.

Левківський, М. В., Сидорчук, Н. Г. (2004) Підготовка майбутніх учителів до роботи з дітьми зони радіологічного контролю. Науково–методична співпраця в системі університет – середній та вищий навчальний заклад /За ред. О.А.Дубасенюк: Зб. наук.-метод. праць. pp. 41-45.

Сидорчук, Н. Г. (2004) Технологія організації самоосвітньої діяльності майбутніх учителів у процесі вивчення предметів педагогічного циклу. Освітні технології у процесі викладання навчальних дисциплін /За ред. О.А. Дубасенюк: Зб. наук. праць. pp. 64-69.

Сидорчук, Н. Г. (2003) А.С.Макаренко і становлення вітчизняної педагогіки. Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 19-24.

Сидорчук, Н. Г. (2003) Деякі підходи до вивчення феномену науково-дослідної діяльності майбутніх учителів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 74-77.

Сидорчук, Н. Г. (2003) Місце науково-дослідної роботи у системі екологічного виховання. Проблеми формування екологічної свідомості особистості /За ред. О.А.Дубасенюк, О.Є.Антонової: Зб. наук. праць. pp. 13-16.

Сидорчук, Н. Г. (2003) Педагогічна діагностика як джерело науково-дослідної діяльності вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 119-121.

Сидорчук, Н. Г. (2002) До питання про організацію науково-дослідної роботи студентів педагогічних навчальних закладів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. pp. 408-413.

Сидорчук, Н. Г. (2002) Наукове студентське товариство як форма підготовки майбутнього вчителя до науково-дослідної роботи. Науково-дослідна робота студентів: аспект формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації. pp. 413-417.

Сидорчук, Н. Г. (2002) Науково-дослідна робота як складова професійної підготовки в зарубіжних країнах. Соціально-педагогічні проблеми сучасної середньої та вищої освіти в Україні. pp. 87-90.

Сидорчук, Н. Г. (2002) Організація науково-дослідної роботи студентів педагогічних навчальних закладів. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі (3). pp. 117-120.

Сидорчук, Н. Г. (2002) Про співвідношення між поняттями "самоосвіта" та "самостійна робота". Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя (4). pp. 139-141.

Сидорчук, Н. Г. (2002) Профессиональная педагогическая деятельность: сущность и современные подходы. Акмеология 2002 (7). pp. 94-101.

Сидорчук, Н. Г. (2002) Самоосвітня діяльність як фактор становлення особистості Івана Огієнка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 189-191.

Сидорчук, Н. Г. (2002) Социально-экономические предпосылки и основные тенденции становления профессиональной научно-исследовательской профессиональной научно-исследовательской деятельности учителя (1802- 1917 гг.). Акмеология 2002. (7). pp. 181-189.

Сидорчук, Н. Г. (2001) Науково-дослідна робота як шлях формування творчої особистості майбутнього вчителя. Всебічний розвиток особистості студента:. pp. 468-474.

Сидорчук, Н. Г. (2001) Теоретико-методологічні основи дослідження підготовки майбутнього вчителя до самоосвітньої діяльності. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. pp. 149-151.

Сидорчук, Н. Г. (2000) Роль самостійної навчальної діяльності у підготовці майбутніх учителів до професійної самоосвіти. Професійна підготовка педагогічних працівників. pp. 253-262.

Сидорчук, Н. Г. (2000) Соціально-педагогічні передумови і головні тенденції становлення професійної самоосвітньої діяльності вчителя. Соціалізація особистості: зб. наук. праць. pp. 11-19.

Сидорчук, Н. Г. (1999) Категорійний аналіз поняття «самоосвітня діяльність майбутнього вчителя». Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 59-62. ISSN 2076-6173

Book Section

Сидорчук, Н. Г. (2023) Проблеми професійного здоров’я суб’єктів освітнього процесу. In: Соціально-педагогічні засади підготовки фахівців в умовах освітніх трансформації. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир, pp. 233-263. ISBN 978-966-485-287-3

Сидорчук, Н. Г., Борейко, О. М., Борейко, А. І. (2020) Організація педагогічної просвіти батьків дітей з особливими освітніми потребами в закладах середньої освіти. In: Теоретичні та методичні аспекти соціальної діяльності: монографія. ФОП Цюпак А.А., Хмельницький, pp. 241-281. ISBN 958-617-513-621-8

Сидорчук, Н. Г. (2019) Євроінтеграційний контекст професіографічного аналізу поняття «професійний потенціал». In: Професіографічний підхід у системі вищої освіти. Вид-во Євенок О.О., Житомир, pp. 40-69.

Сидорчук, Н. Г. (2015) Концепція моделювання системи професійно-педагогічної підготовки студентів університетів в умовах євроінтеграційних процесів в освіті. In: Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 125-159.

Сидорчук, Н. Г. (2001) Технологія самоосвітньої діяльності майбутніх педагогів. Технологія формування самоосвітніх умінь майбутніх учителів. In: Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 185-220.

Monograph

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В., Сидорчук, Н. Г., Яценко, С. А., Самойленко, О. А., Антонов, О. В., Щерба, Н. С., Левченко, С. В. (2023) Соціально-педагогічні засади підготовки фахівців в умовах освітніх трансформації. Working Paper. Вид-во ЖДУ.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А., Костюшко, Ю. О., Осадчук, Н. П., Сидорчук, Н. Г. (2020) Теорія і практика професійної акмеології. Project Report. ПП "Євро-Волинь", Житомир.

Сидорчук, Н. Г. (2017) Проблема професійно-педагогічної освіти: теоретико-методологічні засади дослідження. Other. Житомир: Вид-во Євенок О.О., Житомир, Україна.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Березюк, О. С., Вітвицька, С. С., Ковальчук, І. В., Сидорчук, Н. Г. (2016) Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Огнев'юк, В. О., Сисоєва, С. О., Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г. (2016) Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні С91 та прикладні аспекти. Other. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Вітвицька, С. С., Сидорчук, Н. Г., Мирончук, Н. М., Березюк, О. С. (2016) Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія. Other. Житомир : Вид-во Рута, Житомир.

Антонова, О. Є., Березюк, О. С., Вітвицька, С. С., Дубасенюк, О. А., Єремеєва, В. М., Ковальчук, В. А., Сидорчук, Н. Г., Власенко, О. М. (2015) Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є., Березюк, О. С., Власенко, О. М., Вітвицька, С. С., Дубасенюк, О. А., Єремеєва, В. М., Ковальчук, В. А., Сидорчук, Н. Г., Мирончук, Н. М. (2014) Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є., Березюк, О. С., Вітвицька, С. С., Власенко, О. М., Дубасенюк, О. А., Єремеєва, В. М., Сидорчук, Н. Г., Левківський, М. В., Колесник, Н. Є., Якса, Н. В., Вознюк, О. В., Ковальчук, В. А., Коновальчук, І. І., Круковська, І. М., Миколаєнко, Н. М., Павленко, В. В., Синиця, М. О. (2013) Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г. (2012) Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Антонова, О. Є., Березюк, О. С., Вітвицька, С. С., Власенко, О. М., Єремеєва, В. М., Саух, П. Ю., Сидорчук, Н. Г. (2011) Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Вітвицька, С. С., Сидорчук, Н. Г., Ковальчук, В. А., Березюк, О. С. (2011) Професійна педагогічна освіта: компетент-нісний підхід: монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Дубасенюк, О. А., Антонова, О. Є., Вітвицька, С. С., Сидорчук, Н. Г., Спірін, О. М., Якса, Н. В. (2008) Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку. Other. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дубасенюк, О. А., Антонова, О. Є., Вітвицька, С. С., Сидорчук, Н. Г., Спірін, О. М., Якса, Н. В. (2008) Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку. Other. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Conference or Workshop Item

Сидорчук, Н. Г. (2022) Акмеологічні засади впровадження ідей педагогіки партнерства умовах Нової української школи. In: Міжрегіональний науково-методичний онлайн-семінар "Теоретико-практичні засади партнерської взаємодії соціономічної та освітньої сфер", 26 квітня 2022 р., Хмельницький.

Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г. (2022) Соціально-педагогічні засади підготовки майбутнього вчителя в умовах освітніх змін. In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Освіта і соціальна робота як ресурси розвитку особистості й суспільства", 24 листопада 2022 р., Чернцівці.

Book

Вознюк, О. В., Антонова, О. Є., Березюк, О. С., Вітвицька, С. С., Власенко, О. М., Дубасенюк, О. А., Королюк, О. М., Мирончук, Н. М., Сидорчук, Н. Г., Яценко, С. Л. (2018) Проблеми освіти: збірник наукових праць. ФОП О.О. Євенок, Київ.

Дубасенюк, О. А., Мирончук, Н. М., Антонова, О. Є., Сидорчук, Н. Г., Ковальчук, В. А., Вітвицька, С. С., Горобець, С. М., Лук'янова, Л. Б., Самойленко, О. А., Барановська, Л. В., Корінна, Л. В., Косигіна, О. В. (2018) Професійна освіта: андрагогічний підхід. О. О. Євенок.

Антонова, О. Є., Вітвицька, С. С., Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г., Березюк, О. С., Мирончук, Н. М. (2016) Нові технології навчання: наук.-метод. збірник. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – Київ.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Вітвицька, С. С., Сидорчук, Н. Г., Мирончук, Н. М., Павленко, В. В. (2015) Проблеми освіти: Збірник наукових праць. Вінниця.

Дубасенюк, О. А., Вітвицька, С. С., Антонова, О. Є., Сидорчук, Н. Г., Єремеєва, В. М., Березюк, О. С., Кузьмина, Н. В., Чернілевський, Д. В., Огнев'юк, В. О. (2015) Проблеми освіти: збірник наукових праць. Житомир-Київ.

Антонова, О. Є., Вітвицька, С. С., Дубасенюк, О. А., Ковальчук, В. А., Сидорчук, Н. Г., Березюк, О. С. (2014) Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є., Павленко, В. В., Сидорчук, Н. Г., Мирончук, Н. М., Щербакова, Н. П. (2013) Історія університетської освіти : виникнення, становлення, розвиток : Студентський історико-педагогічний альманах. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Дубасенюк, О. А., Лісова, С. В., Осадчий, М. М., Вознюк, О. В., Сидорчук, Н. Г., Дупак, Н. В., Вітвицька, С. С., Чемерис, О. А., Єремеєва, В. М., Карплюк, С. О., Якса, Н. В., Костюшко, Ю. О., Щерба, Н. С., Колесник, Н. Є., Піддубна, О. М., Антонова, О. Є., Клименюк, Ю. М., Березюк, О. С., Власенко, О. М., Дем’янчук, О. О., Захарчишина, Ю. М., Королюк, О. М., Копетчук, В. А., Корінна, Л. В., Слінчук, В. І., Башманівський, О. Л. (2009) Професійна педагогічна освіта: Інноваційні технології та методики. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г. (2006) Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г. (2006) Обдарована студентська молодь: здобутки, пошуки, перспективи. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Антонова, О. Є., Вітвицька, С. С., Дубасенюк, О. А., Ковальчук, В. А., Сидорчук, Н. Г., Єремеєва, В. М. (2005) Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г., Ковальчук, В. А., Єремеєва, В. М., Вітвицька, С. С. (2003) Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Левківський, М. В., Антонова, О. Є., Вітвицька, С. С., Дубасенюк, О. А., Ковальчук, В. А., Сидорчук, Н. Г. (2003) Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць /За ред. проф. М. В. Левківського. Житомир: ЖДЦНТІЕІ,.

Сидорчук, Н. Г. (2001) Науково-педагогічні доробки студентів-дослідників:. Житомир: Поліграфічний центр ЖДПУ..

Антонова, О. Є., Сидорчук, Н. Г., Березюк, О. С., Вітвицька, С. С., Дубасенюк, О. А., Осадча, З. А. (1999) Історія педагогіки. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Experiment

Герасимчук, І. І., Сидорчук, Н. Г. (2015) Розвиток фізичної активності учнів початкової школи на уроках хореографії. [Experiment]

Гетьман, І. В., Сидорчук, Н. Г. (2015) Театральне мистецтво як засіб формування естетичних смаків в учнів початкових класів. [Experiment] (Unpublished)

Teaching Resource

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Вітвицька, С. С., Березюк, О. С., Ковальчук, В. А., Сидорчук, Н. Г., Мирончук, Н. М., Власенко, О. М. (2017) Практикум з педагогіки. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є., Сидорчук, Н. Г. (2004) Мала академія наук як форма організації наукової діяльності учнів. [Teaching Resource]

Other

Дубасенюк, О. А., Мирончук, Н. М., Сидорчук, Н. Г. (2023) Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять з освітньої компоненти «Технології навчання дорослих»: для здобувачів магістерського рівня вищої освіти. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Сидорчук, Н. Г., Новіцька, І. В. (2022) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Авдєєвої Ольги Юріївни. Спецрада PhD ДФ 14.053.005.

Сидорчук, Н. Г., Новіцька, І. В. (2021) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Тичини Ірини Вікторівни. Спецрада PhD ДФ 14.053.001.

This list was generated on Tue Dec 5 09:58:02 2023 EET.