Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Pedagogy" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | У | Ш | Щ | Я
Number of items: 100.

А

Антонова, О. Є. (2011) Концептуальні освітньо-інноваційні дискурси навчання обдарованих студентів в умовах масовізації вищої школи. Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи. pp. 92-105.

Антонова, О. Є. (2011) Науково-методичний центр роботи з обдарованою студентською молоддю як інноваційний засіб розвитку здібностей та обдарувань майбутніх учителів. Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи. pp. 227-238.

Антонова, О. Є. (2011) Інтелектуальні здібності у структурі обдарованості особистості. Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика: зб. наук. пр. (5). pp. 137-144.

Антонова, О. Є. (2011) Інтелектуальні здібності у структурі обдарованості особистості. Особистісні інтелектуальні якості обдарованого учня у підлітковому віці: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару. pp. 35-41.

Антонова, О. Є. (2011) Акмеологічний підхід до визначення сутності педагогічної обдарованості. Акмеологія – наука ХХІ століття: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конфер.. pp. 17-22.

Антонова, О. Є. (2011) Креативність як провідний компонент у структурі особистості вчителя. Креативна педагогіка. Наук. метод. зб. (4). pp. 44-52.

Антонова, О. Є. (2011) Мала академія наук України як засіб розвитку дослідницьких здібностей старшокласників. Освіта обдарованої та талановитої молоді – національна проблема: матеріали всеукраїнської конференції, 1. pp. 15-22.

Антонова, О. Є. (2011) Особливості методики навчання педагогічно обдарованих студентів у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб., 1 (67). pp. 25-34.

Антонова, О. Є. (2011) Педагогічна креативність у структурі педагогічної обдарованості вчителя. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб., 2 (69). pp. 11-17.

Антонова, О. Є. (2011) Проблема развития способностей и одарённости в педагогической теории Я.А. Коменского. Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета: Серия: Педагогика, психология (1(4)). pp. 17-20.

Антонова, О. Є. (2011) Проектування освітнього середовища внз як чиннику розвитку обдарованості студентів. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії : зб. матеріалів конференції. pp. 123-127.

Антонова, О. Є., Березюк, О. С., Вітвицька, С. С., Власенко, О. М., Єремеєва, В. М., Саух, П. Ю., Сидорчук, Н. Г. (2011) Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Вітвицька, С. С., Сидорчук, Н. Г., Ковальчук, В. А., Березюк, О. С. (2011) Професійна педагогічна освіта: компетент-нісний підхід: монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Ковальчук, В. А. (2011) Особистісно орієнтована система внутрішньої діагностики навчальної діяльності студентів житомирського державного університету імені Івана Франка. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 386-403.

Антонова, О. Є., Клименюк, Ю. М. (2011) Підготовка майбутнього вчителя до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів початкової школи. Other. Житомир. держ. ун-т, Житомир.

Антонова, О. Є., Маслак, Л. П. (2011) Європейській вимір компетентнісного підходу та його концептуальні засади. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 81-109.

Антонова, О. Є., Маслак, Л. П. (2011) Культурологічна компетентність офіцера радіоінженерної спеціальності як складова професійної компетентності. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 150-165.

Антонова, О. Є., Поліщук, Н. М. (2011) Здоров'язберігаюча компетентність особистості як наукова проблема (аналіз поняття). Вища освіта у медсестринстві: проблеми і перспективи: зб. статей всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 27-31.

Б

Березюк, О. С. (2011) Етнокультурологічна підготовка майбутнього вчителя в умовах Поліського регіону. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Березюк, О. С. (2011) Основні засади проблеми формування етнопедагогічної компетентності майбутнього вчителя. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 267-275.

Бойчук, І. Д. (2011) Наукове обґрунтування та змістова характеристика педагогічних умов професійної підготовки фармацевтів. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 209-224.

Борейко, О. М. (2011) Просвітницька діяльність громадських товариств Волині (ХІХ – поч. ХХ ст.). Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред. проф. Левківського М.В.. pp. 516-566.

В

Власенко, О. М. (2011) Вплив позашкільних навчальних закладів на формування духовності особистості. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 239-243.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2011) Философские основания педагогической аксиоматики. Other. Житомир Изд-во ЖГУ им. И. Франко.

Войналович, Л. П. (2011) Підготовка вчителів для шкіл національних меншин в Україні (20-30-ті рр. ХХ століття). PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Вітвицька, С. С. (2011) Наукові підходи до педагогічної підготовки магістрів. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії : зб. матеріалів конференції. pp. 63-68.

Вітвицька, С. С. (2011) Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Вітвицька, С. С. (2011) Формування професійної компетентності у майбутніх бакалаврів та магістрів. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 244-266.

Г

Гагіна, Н. В. (2011) Педагогічні умови формування у майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії у ситуації конфлікту. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Д

Дем’янчук, О. О. (2011) Особливості професійного становлення педагога. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії : зб. матеріалів конференції. pp. 226-230.

Деркач, О. І. (2011) Взаємодія вчителя та дітей у формуванні природоохоронного досвіду засобами проблемного навчання. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії : зб. матеріалів конференції. pp. 117-119.

Дубасенюк, О. А. (2011) Виявлення і розвиток творчого потенціалу майбутніх педагогів. Методичні основи діагностики академічної обдарованості учнів (з урахуванням специфіки освітньо галузі): матер. наук-практ.семінару. pp. 87-92.

Дубасенюк, О. А. (2011) Вступ. Акмеологічна концепція професійного розвитку педагога. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Дубасенюк, О. А. (2011) Житомирська науково-педагогічна школа як засіб формування у викладачів вищої школи професійної і наукової компетентності. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 19-33.

Дубасенюк, О. А. (2011) Креативний підхід до професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. Креативна педагогіка, (4). pp. 23-28.

Дубасенюк, О. А. (2011) Навчання обдарованих дітей: проблеми і пошуки. Теорія і практика креативного навчання обдарованих дітей: матеріали Всеукр. наук. практ. семінару. pp. 8-14.

Дубасенюк, О. А. (2011) Новітня концепція оцінювання якості вищої освіти. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 363-370.

Дубасенюк, О. А. (2011) Педагогічні умови ціннісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх учителів. Професійна освіта: педагогіка і психологія (ХІІІ). pp. 162-166.

Дубасенюк, О. А. (2011) Передумови розвитку акмеологічного середовища для підготовки педагога-професіонала: досвід і перспективи розвитку. Акмеологія – наука XXI століття : матер. III Міжнар. наук.-практ. конф. pp. 23-27.

Дубасенюк, О. А. (2011) Підготовка майбутніх учителів до реалізації педагогічної дії. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії : зб. матеріалів конференції. pp. 13-18.

Дубасенюк, О. А. (2011) РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ. Вектор науки ТГУ (1(4)). pp. 61-64.

Дубасенюк, О. А. (2011) Розвиток вищої освіти: тенденції та перспективи. Людиноцентризм як основа гуманітарної політики України: освіта, політика, економіка, культура : матер. Всеукр. конф.. pp. 135-142.

Дубасенюк, О. А. (2011) Розвиток емоційно-ціннісної сфери особистості майбутніх учителів як чинник професіоналізації педагогічних дій. Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. пр. pp. 6-11.

Дубасенюк, О. А. (2011) Роль аксіоматичного методу у розвитку інтелектуальних здібностей обдарованих учнів підліткового віку. Всеукра. наук-практ. семінар [“Особистісні інтелектуальні якості обдарованого учня у підлітковому віці”]. pp. 8-13.

Дубасенюк, О. А. (2011) Умови підвищення рівня ефективності професійної полікультурної підготовки майбутнього вчителя. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2011) Актуализационная педагогика и ее образовательные проекции. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії : зб. матеріалів конференції. pp. 44-57.

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2011) Діагностичний підхід як важлива умова професійної позиції вчителя. Методичні основи діагностики академічної обдарованості учнів (з урахуванням специфіки освітньо галузі): матер. наук-практ.семінару. pp. 74-81.

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2011) Концептуальні підходи до професійно-педагогічної підготовки сучасного педагога. Other. Вид-во ЖДУ ім. Франка, Житомир.

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2011) Рецензія на польсько-український та українсько-польський щорічник "Професійна освіта: педагогіка і психологія". Українська полоністика (8). pp. 110-112.

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2011) Сучасні наукові підходи як методологічні засади компетентінсного підходу в освіті. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 11-18.

Дупак, Н. В. (2011) Регулювання змісту і якості професійної підготовки через освітні стандарти: зарубіжний досвід. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 54-71.

З

Запорожцева, Ю. С. (2011) Педагогічне проектування на заняттях з іноземної мови як засіб ефективності навчального процесу в післядипломній освіті. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії : зб. матеріалів конференції. pp. 137-139.

К

Калінська, А. В. (2011) Готовність старшокласників до професійного самовизначення в економічній сфері (педагогічна взаємодія учителя і учнів). Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії : зб. матеріалів конференції. pp. 114-116.

Калінчук, Ф. М. (2011) Особливості формування тверезого способу життя у студентської молоді. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії : зб. матеріалів конференції. pp. 199-202.

Калінін, В. О. (2011) Місце соціокультурної компетенції у структурі професійної компетентності вчителя іноземної мови. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 131-149.

Карлінська, Я. В. (2011) Інформаційна компетентність студентів як чинник толерантності. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії : зб. матеріалів конференції. pp. 175-178.

Карлінська, Я. В. (2011) Формування інформаційної компетентності майбутнього спеціаліста. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 311-319.

Коваленко, В. О. (2011) Позааудиторна навчально-виховна робота з обдарованою молоддю в інституті медсестринства. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії : зб. матеріалів конференції. pp. 172-174.

Ковальчук, В. А. (2011) Проблема подготовки будущих учителей к работе в условиях вариативности образовательно-воспитательных систем общеобразовательных заведений. Вектор науки Тольяттинского Государственного университета (2(5)). pp. 121-125.

Ковальчук, В. А. (2011) Професійний саморозвиток майбутнього фахівця. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Ковальчук, В. А. (2011) Формування в майбутніх учителів професійно-педагогічної компетентності розв’язувати соціально-педагогічні задачі. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 289-305.

Копетчук, В. А. (2011) . Інтеграція біологічних знань у вищій медичній школі. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії : зб. матеріалів конференції.. pp. 60-63.

Копетчук, В. А. (2011) Формування соціокультурної компетенції при вивченні гуманітарних дисциплін у студентів медичних навчальних закладів. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 306-310.

Корнійчук, Ю. Г. (2011) Формування готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Круковська, І. М. (2011) Медична освіта на Волині. Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред. проф. Левківського М.В.. pp. 376-418.

Л

Левківський, М. В. (2011) Велика Волинь у її історичній ретроспективі. Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред. проф. Левківського М.В.. pp. 8-36.

Левківський, М. В. (2011) Передмова. Велика Волинь: історія освіти і культури. Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред. проф. Левківського М.В.. pp. 5-7.

Левківський, М. В. (2011) Післямова // Велика Волинь: історія освіти і культури. Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред. проф. Левківського М.В.. pp. 627-629.

Левківський, М. В., Борейко, О. М., Павленко, В. В. (2011) Велика Волинь: історія освіти і культури. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Лісова, С. В. (2011) Компетентнісний підхід у вищій освіті: зарубіжний досвід. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 34-53.

М

Мирна, І. О. (2011) Діагностика соціальної компетентності класних керівників. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії : зб. матеріалів конференції. pp. 106-109.

Мирончук, Н. М. (2011) Розвиток дослідницьких здібностей студентів у навчальній діяльності як складова їх професійно-педагогічної компетентності. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Розвиток дослідницьких здібностей обдарованих дітей та молоді», 11-12 травня 2011 р.. pp. 242-246.

Мирончук, Н. М. (2011) Готовність майбутнього педагога до реалізації виховної функції: сутнісні характеристики та шляхи формування. Нові технології навчання: наук.-метод. зб., 2 (67). pp. 129-132.

Мирончук, Н. М. (2011) Сучасні проблеми освіти і виховання школярів. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Можарівська, І. М. (2011) Розвиток позашкільної освіти на Волині-Житомирщині (друга половина ХІХ – 30-ті роки ХХ століття). PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мірошниченко, О. А., Бєнь, Н. В. (2011) Соціалізаційна модель професійно значущих якостей майбутнього вчителя. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ ". pp. 165-168.

Н

Несвірська, Т. В. (2011) Система тестування та моніторингу мовленнєвої компетенції студентів та курсантів. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 344-362.

Несвірська, Т. В. (2011) Формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови: здобутки та перспективи. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії : зб. матеріалів конференції. pp. 120-122.

Ніколаюк, М. В. (2011) Німецька освіта на Волині (др. пол. ХІХ – пол. ХХ ст.). Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред. проф. Левківського М.В.. pp. 118-137.

О

Орлова, О. А. (2011) Андрагогічні засади оновлення підготовки вчителів у системі післядипломної освіти. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії : зб. матеріалів конференції. pp. 223-226.

П

Павленко, В. В. (2011) Проблеми педагогічної майстерності вчителя у спадщині вдатних педагогів. Професійно-компетентнісне ставлення майбутніх педагогів початкової та дошкільної освіти у ВНЗ: збірник науково-методичних праць. pp. 216-224.

Павленко, В. В. (2011) Інструктивно-методичні матеріали до семінарських та лабораторних занять з курсу «Педагогіка» (для студентів природничого факультету). [Teaching Resource]

Павленко, В. В. (2011) Актуальні методи розвивального навчання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток дослідницьких здібностей обдарованих дітей та молоді», 11- 12 травня 2011 р. pp. 246-251.

Павленко, В. В. (2011) Громадсько-культурна діяльність Ю.Крашевського на Волині. Історико-педагогічний альманах (2). pp. 40-44.

Павленко, В. В. (2011) Организация учебно-воспитательного процесса в Житомирской гимназии (ХІХ – начала ХХ вв.). Вектор науки. Серия «Педагогика, психология» (1(4)). pp. 139-143.

Павленко, В. В. (2011) Организация учебно-воспитательного процесса в Житомирской гимназии (ХІХ – начала ХХ вв.). Вектор науки. Серия «Педагогика, психология» (1(4)). pp. 139-143.

Павленко, В. В. (2011) Освітньо-просвітницька діяльність педагогів- іноземців на Волині. Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред. проф. Левківського М.В.. pp. 310-349.

Павленко, В. В. (2011) Освітньо-просвітницька діяльність першодрукаря Івана Федорова. Нові технології навчання: наук.-метод. зб., 1 (67). pp. 149-153.

Папіжук, В. О. (2011) Реформування змісту загальної середньої освіти у Франції. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Поліщук, Л. П. (2011) Професійна підготовка вчителів початкової школи Англії в умовах євроінтеграції. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Р

Рожнова, Т. Є. (2011) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА АПРОБАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПТНЗ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИ. Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований’ 2011», 23. pp. 16-25.

С

Сахневич, І. Д. (2011) Педагогічні умови формування громадянського самовизначення учнів професійно-технічних навчальних закладів у позанавчальній діяльності. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії : зб. матеріалів конференції. pp. 186-191.

Сидорчук, Н. Г. (2011) Європейський вимір української освіти. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 72-80.

Сидорчук, Н. Г. (2011) Історичні реалії становлення та розвитку вітчизняної університетської освіти (ХVІІ-ХVІІІ ст.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 96-99. ISSN 2076-6173

У

Умінський, С. А. (2011) Освіта дітей чеського походження на Волині (др. пол. ХІХ – пол. ХХ ст.). Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред. проф. Левківського М.В.. pp. 138-159.

Ш

Шарлович, З. П. (2011) Науковий підхід до аналізу процесу підготовки сімейних медсестер в системі фахової та неперервної медичної освіти. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії : зб. матеріалів конференції. pp. 230-236.

Шарлович, З. П. (2011) Педагогічні аспекти медсестринських теорій (моделей) про роль та шляхи вдосконалення співпраці сімейної медичної сестри з родинами задля одужання пацієнтів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 162-165. ISSN 2076-6173

Шигонська, Н. В. (2011) Підготовка студентів медичних спеціальностей до професійної взаємодії засобами моделювання комунікативних ситуацій. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Щ

Щербакова, Н. П. (2011) НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАГІСТРАНТІВ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Розвиток дослідницьких здібностей обдарованих дітей та молоді”. pp. 375-379.

Я

Якса, Н. В. (2011) Формування полікультурної компетентності майбутніх вчителів у процесі професійної підготовки. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 276-288.

This list was generated on Wed Mar 29 19:27:11 2023 EEST.