Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of English Language and Applied Linguistics" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 42.

Article

Білюк, І. Л. (2013) Метафорична номінація як складник урбаністичного брендингу. Мовні і концептуальні картини світу, 1 (46). pp. 164-172.

Білюк, І. Л. (2013) Позиціонування глобальних міст в Інтернеті: Нью-Йорк і Лондон. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 195-199. ISSN 2076-6173

Войналович, Л. П. (2013) Peculiarities of teaching the monological speech competence on the first-year of study of the foreign language departments. XVIII TESOL – Ukraine National Conference: Global English – Global Decisions, April 12 -13. p. 158.

Войналович, Л. П. (2013) Модальність як багатоаспектна лінгвістична категорія. Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), 3. pp. 28-32.

Гаращук, К. В. and Гаращук, Л. А. (2013) ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІВДЕННОАМЕРИКАНСЬКОГО ДІАЛЕКТУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 197-201. ISSN 2076-6173

Гаращук, К. В. (2013) ПРОСОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ РЕКЛАМИ АВТОМОБІЛІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 260-264. ISSN 2076-6173

Григор’єва, Т. Ю. (2013) Роль мотивації у навчанні іноземних мов дорослих. Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи: матеріали міжн. науково-практ. конф., 17-18 жовтня 2013 р.. pp. 58-65.

Гудзь, Н. О. (2013) Netspeak and Its Impact on the Language. Global English – Global Decisions. XVIII TESOL-Ukraine National Conference. Book of Papers. Севастополь: Рибест. pp. 113-114.

Гудзь, Н. О. (2013) Інтернет-дискурс: структурна специфіка та конститутивні ознаки. 10. Наукові записки. Серія: Філологічна. – Випуск 35. – Острог: Видавництво Національний університет "Острозька Академія" (35). pp. 79-81.

Гудзь, Н. О. (2013) Аксіологічний потенціал лексеми "GREEN" в екологічному дискурсі (на матеріалі вебсайтів міжнародних неурядових природоохоронних організацій. Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика: матеріали міжнародної наукової конференції / М-во осв. і науки України. pp. 128-133.

Гудзь, Н. О. (2013) Екологічний дискурс в лінгвістичних описах. Наукові записки. – Випуск 118. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка (118). pp. 202-206.

Гудзь, Н. О. (2013) Интертекстуальность вебсайтов экологической тематики. В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии : сборник статей по материалам XXVIII международной научно-практической конференции (9(28)). pp. 30-34.

Гудзь, Н. О. (2013) Мовна організація комунікації в мережі Інтернет. Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: збірник наукових праць: / за заг. ред. В.В. Жуковської, О.А. Черниш. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І.Франка. pp. 138-140.

Гудзь, Н. О. (2013) Environmental Internet Discourse: Genre Overview. Англійська мова в міждисциплінарному контексті безперервної освіти: збірник матеріалів I міжнародної студентської інтернет-конференції.. pp. 16-19.

Дячук, Н. В. (2013) Емпіричне дослідження творчого потенціалу майбутніх перекладачів художніх текстів. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка” (25). pp. 16-19.

Дячук, Н. В. (2013) Порівняльний аналіз складових операціонального блоку реалізації творчого потенціалу перекладачів художніх текстів та майбутніх перекладачів. Психолінгвістика : зб. наук. праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” (14). pp. 198-211.

Дячук, Н. В. (2013) Психолінгвістична модель реалізації творчого потенціалу перекладача художніх текстів. Психологічні перспективи (22). pp. 60-70.

Дячук, Н. В. (2013) The Comparative Analysis of the Operational Unit Peculiarities of the Creative Potential Realization of Literary Texts Translators and Future Translators. Scientific letters of academic society of Michal Baludansky, 1 (4). pp. 167-170.

Дячук, Н. В. (2013) Факторная структура творческого потенциала будущих переводчиков художественных текстов. Психология и педагогика как ресурс развития современного общества. pp. 220-226.

Зорницька, І. В. (2013) Парадоксализация древнегреческой трагедии. Science and Education a New Dimension: Philology, 1(3) (13). 62 -66.

Кодубовська, О. О. (2013) Принципы выделения конституентов ЛСГ «населенный пункт» в западногерманских и восточнославянских языках. Общество – Язык – Культура: Актуальные проблемы взаимодействия в XXI веке : тезисы докладов восьмой междунар. науч.-практ. конф..

Кодубовська, О. О. (2013) Семантичні особливості одиниць на позначення національних типів поселень у західно-германських та східнослов’янських мовах. Мовні і концептуальні картини світу, 2 (46). pp. 127-134.

Котнюк, Л. Г. (2013) Mitigating phrases in Modern English. XYIII TESOL – Ukraine National Conference “Global English - Global Decisions”, April 12-13 / Book of Papers/ - Севастополь: Рибест, 2013.. pp. 154-155.

Криворучко, Т. В. (2013) Believe-type and Want-type Matrix Verbs and their Complements. Global English – Global Decisions.XVIII TESOL – Ukraine National Conference. April 12-13, 2013. Book of papers. pp. 164-165.

Криворучко, Т. В. (2013) VOSI-КОНСТРУКЦІЇ З ДІЄСЛОВАМИ WANT ТА BELIEVE У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика: матер. Міжнар. наук. конф. / М-во осв. і науки України. pp. 187-190.

Левченко, О. М. (2013) Family RelationshipIn «MyBrother» By Jamaica Kincaid. Global Englis-Global Decisions: збірник наукових праць. pp. 185-186.

Масель, Ю. С. (2013) Verbal discriminatives as a divergence in linguistic and ethical standart. Global English – Global decisions. XVIII TESOL – Ukraine National Conference. pp. 201-203.

Масель, Ю. С. (2013) Вербальні маркери маніфестації явища дискримінації. Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). (118).

Семенюк, І. С. (2013) Concept MERITOCRAT Verbalization in Present-day American Printed Media. International Symposium on Language and Communication: Exploring Novelties. pp. 1009-1020.

Семенюк, І. С. (2013) Gender and Meritocracy in Education Discourse: Language Matters. FAS 2013 International Student Congress on Gender, Maltepe University International Student Congresses, Istanbul, Turkey, 25-26 April, 2013: Proceedings. – Istanbul, 2013.. pp. 35-50.

Семенюк, І. С. (2013) Interaction and “Standard English”: Gender Matters. West East Journal of Social Sciences., 2 (1). pp. 56-62. ISSN 2168-7315 USA

Семенюк, І. С. (2013) Meritocracy and Gender in Education Discourse: Language Matters. FAS 2013 International Student Congress on Gender, Maltepe University International Student Congresses, Istanbul, Turkey, 25-26 April, 2013. pp. 35-50.

Семенюк, І. С. (2013) Meritocratic Discourse: Research Framework. 1st International ELT Symposium “A Historical Evaluation of ELT in International Context: Lessons From the Past to Shape the Future”, Istanbul Sabahattin Zaim University, 26-27 April, 2013: Proceedings. – Istanbul, 2013. pp. 109-125.

Семенюк, І. С. (2013) THE THEORETICAL MODEL OF ENGLISH MERITOCRATIC DISCOURSE. Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: [науковий журнал / голов. ред. В.Д. Каліущенко]., 10 (3(30)). pp. 62-72.

Семенюк, І. С. (2013) ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО МЕРИТОКРАТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА. Лингвистические горизонты: Междунар. сб. науч. ст. / отв. ред. Е.А. Огнева, Е.А. Карабутова.. pp. 110-113.

Чумак, Л. М. (2013) The Morphological Productivity of the Affixes in Modern English. XYIII TESOL – Ukraine National Conference “Global English - Global Decisions”, April 12-13 / Book of Papers/. pp. 64-65.

Чумак, Л. М. (2013) Дериваційний потенціал механізмів афіксації у сучасні й англійській мові. Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003) « Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу» (1). pp. 69-72.

Чумак, Л. М. (2013) Особливості системно-структурної організації словотвору сучасної англійської мови. Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). (115). pp. 527-532.

Чумак, Л. М. (2013) Роль афіксальних елементів у дериваційній системі сучасної англійської мови. Нова філологія: Збірник наукових праць. (58). pp. 203-206.

Book Section

Гаращук, К. В. and Голубовська, І. В. (2013) Література іноземної мови для дітей. In: Література іноземної мови для дітей: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр” за напрямом підготовки „6.010101 – Дошкільна освіта” (денної та заочної форм навчання). Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Котнюк, Л. Г. and Євченко, В. В. and Левченко, О. М. (2013) Безособові форми дієслова. In: Безособові форми дієслова: Методичний посібник з практичної граматики англійської мови для студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Conference or Workshop Item

Хмара, В. В. (2013) Cоматические фразеологизмы в лингвокультуроном освещении (на примере соматизма губа в русском, украинском и английском языке). In: Филология и лингвистика:современные тренды и перспективы исследования. – Краснодар ХІ Міжнародна заочна науково-практична конференція.

This list was generated on Wed Jul 6 09:15:24 2022 EEST.