Items where Author is "Семенець, Л. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 40.

Article

Семенець, С. П., Семенець, Л. М., Давидчук, С. П., Чугунова, О. В. (2022) Комп'ютерно орієнтована методика розвитку математичних здібностей освіти в процесі вивчення математичного аналізу. Інноваційна педагогіка (45). pp. 111-117. ISSN 2663-6085

Васильєва, Р. Ю., Семенець, Л. М., Степанчиков, Д. А. (2020) Формування критичного мислення учнів при підготовці до інтелектуальних змагань з фізики. Нові технології навчання (94). pp. 44-49. ISSN 2710-3560

Семенець, С. П., Семенець, Л. М. (2017) Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчання математики: особистісно-розвивальний підхід. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 157-161.

Васильєва, Р. Ю., Семенець, Л. М., Орчинська, Л. В. (2016) Формування у студентів здоров'язберігаючої компетентності при вивченні дисциплін "безпека життєдіяльної" та "основи охорони праці". «Безпека життя і діяльності людини - освіта, наука, практика» Збірник наукових праць ХV-ої Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 19-20 травня 2016 р.. pp. 50-53.

Семенець, С. П., Семенець, Л. М. (2016) Зміст і структура математичних здібностей учнів. Математика в рідній школі (3). pp. 33-36.

Семенець, Л. М. (2016) Формування готовності майбутніх учителів до навчання основам здоров’я: наукові підходи. Проблеми та перспективи розвитку освіти.

Семенець, С. П., Семенець, Л. М. (2015) Європейська математична освіта: реалізація особистісно-розвивального підходу. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти». pp. 22-23.

Семенець, Л. М. (2015) Діяльнісна модель формування професійної готовності майбутніх учителів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (82)). pp. 68-71. ISSN 2076-6173

Семенець, Л. М. (2014) Педагогічні умови формування професійно-педагогічної готовності до реалізації розвивальної функції навчання. вісник черкаського університету серія педагогічні науки Науковий журнал (26). pp. 42-49.

Семенець, Л. М., Семенець, С. П. (2013) Розвиток математичних здібностей учнів як стратегічне завдання особистісно орієнтованого навчання математики. Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29-31 жовтня 2013 року. pp. 18-19.

Семенець, Л. М. (2013) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТАРШОКЛАСНИКІВ. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Семенець, Л. М. (2012) Зміст і структура технології розвитку математичних здібностей у старшокласників. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія:Педагогіка.Випуск 41 (41). pp. 154-157.

Семенець, Л. М. (2012) Методичні аспекти розвитку математичних здібностей у старшокласників. Сучасний підручник: реалії та перспективи//Збірник наукових праць. pp. 183-190.

Семенець, Л. М. (2012) Формирование профессионально-педагогической готовности к развитию математических способностей старшеклассников: результаты педагогического эксперимента. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 270-273.

Семенець, Л. М. (2011) Розвиток математичних здібностей у старшокласників як сучасна дидактична проблема. Підготовка майбутнього педагога в умовах реформування сучасної вищої освіти: проблеми, теорія і практика: зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 123-124.

Семенець, Л. М. (2011) Навчально-математична діяльність як основа розвитку математичних здібностей у старшокласників. Науковий вісник Чернівецького університету Педагогіка та психологія (589). pp. 166-171.

Семенець, Л. М. (2010) Організація контролю самостійної роботи студентів з курсу „Елементарна математика” в умовах кредитно-модульної системи. Нові технології навчання: Наук. метод. зб. / Кол. авт. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України (61). pp. 83-87.

Семенець, Л. М. (2010) Педагог у системі професійно-педагогічної освіти: компетентнісний підхід. Формування професійно-педагогічної майстерності вчителів: історія, сучасність, перспективи: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції / За ред. О. Є. Антонової. pp. 89-90.

Семенець, Л. М. (2010) Педагог у системі професійно-педагогічної освіти: компетеї підхід. Формування професійно - педагогічної майстерності вчителів: історія, сучасність, перспективи.

Семенець, Л. М. (2010) Педагогічна компетентність викладача як умова формування професійної готовності майбутнього вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 183-186.

Семенець, Л. М. (2010) Проблема професійної готовності майбутніх учителів до розвитку математичних здібностей школярів. Формування естетичної компетентності особистості засобами народознавства // Збірник наукових праць молодих дослідників. pp. 227-230.

Семенець, Л. М. (2009) Проблеми підготовки майбутніх учителів до розвитку математичних здібностей у старшокласників. Проблеми математичної освіти // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Черкаси. pp. 260-261.

Семенець, Л. М. (2009) Змістовий аналіз професійної готовності майбутніх учителів математики. Проблеми освіти: науковий збірник (61). pp. 96-100.

Семенець, Л. М. (2009) Професійна готовність майбутніх учителів математики як психолого-педагогічна проблема. Формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін // Матеріали Міжвузівського регіонального наукового семінару. pp. 64-69.

Семенець, Л. М. (2009) Професійні компетентності майбутніх учителів математики (системний аналіз). Етнокультурний компонент освітньо-виховних систем Полісся // Збірник наукових праць молодих дослідників – Житомир. pp. 33-37.

Семенець, Л. М. (2009) Формування професійної готовності майбутніх учителів математики: компетентнісний підхід. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 120-123.

Семенець, Л. М. (2008) Проблеми формування математичних здібностей у контексті діяльнісного підходу. Вісник Черкаського університету (127). pp. 135-139.

Семенець, Л. М. (2008) Професійна готовність майбутніх учителів: змістово-поняттєвий аналіз. Українознавчі концепти спадщини Василя Сухомлинського: зб. наук. праць (8). pp. 30-33.

Семенець, Л. М. (2007) Проблеми розвитку здібностей особистості в психолого-педагогічних дослідженнях. Міжрегіональної науково-практичної конференції молодих дослідників «Проблема духовності сучасної молоді: реалії та перспективи».. pp. 21-24.

Семенець, Л. М. (2006) Організація самостійної роботи студентів при вивченні безпеки життєдіяльності в різних системах навчання. Збірник наукових праць. Педагогічні науки (43). pp. 349-352.

Васильєва, Р. Ю., Семенець, Л. М. (2005) Вивчення функціонального стану організму студентів університету. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 221-225. ISSN 2076-6173

Семенець, С. П., Семенець, Л. М. (2004) Деякі методичні аспекти вивчення поверхонь другого порядку вузівського курсу геометрії. Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін / Збірник науково-методичних праць. pp. 193-202.

Семенець, С. П., Семенець, Л. М. (2004) Проективні перетворення площини. Теорема Паскаля. Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. (37). pp. 61-66.

Book Section

Васильєва, Р. Ю., Семенець, Л. М., Степанчиков, Д. А. (2019) Формування енергозбережувальної компетентності майбутніх учителів фізики та інформатики. In: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи» / За ред. В. В. Заморова, С П. Гвоздій, М. В. Ткаченко. Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Одеса, pp. 87-89.

Семенець, Л. М. (2013) Розробка концептуальної моделі формування професійно-педагогічної готовності до розвитку математичних здібностей старшокласників. In: Дидактична модель професійної діяльності майбутнього фахівця в умовах інноваційного простору (концептуальний підхід). Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир Вид-во ім. І.Франка, pp. 72-79.

Monograph

Семенець, Л. М. (2014) Технологія розвитку математичних здібностей старшокласників у процесі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя. Discussion Paper. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, Науково-методична лабораторія "Освітньо-виховні системи Полісся".

Conference or Workshop Item

Васильєва, Р. Ю., Малинівська, Л. І., Семенець, Л. М. (2018) Дидактичні засади використання ком’ютерних технологій у навчанні студентів основам пожежної безпеки. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Teaching Resource

Семенець, Л. М. (2013) Теорія і технологія формування професійно-педагогічної готовності до розвитку математичних здібностей старшокласників. [Teaching Resource]

Семенець, С. П., Семенець, Л. М. (2009) Елементарна математика. [Teaching Resource]

Васильєва, Р. Ю., Семенець, Л. М. (2008) Методичні рекомендації до практичних робіт із безпеки життєдіяльності. [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Dec 2 17:58:32 2023 EET.