Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Pedagogy" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | В | Д | Л | М | П | Р | С | У | Ч | Ш
Number of items: 48.

А

Антонова, О. Є. (2010) До проблеми навчання обдарованих студентів у вищих педагогічних навчальних закладах. Формування естетичної компетентності особистості засобами народознавства : Зб. наук. пр. молодих дослідників. pp. 16-20.

Антонова, О. Є. (2010) Дослідження проблеми обдарованості з позицій синергетичного підходу. Матеріали наук.-практ. конференції "Парадигма творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду" (2). pp. 26-29.

Антонова, О. Є. (2010) Застосування ортогонального підходу до побудови структури особистості для розробки моделі педагогічної обдарованості. Структура особистості обдарованої дитини у віковому вимірі : матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару. pp. 6-14.

Антонова, О. Є. (2010) Концепция обучения одарённых студентов в высших педагогических учебных заведениях. Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета: Серия: Педагогика, психология (3 (3)). pp. 20-23.

Антонова, О. Є. (2010) Концепція навчання обдарованих студентів у вищих педагогічних навчальних закладах. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. (23). pp. 228-233.

Антонова, О. Є. (2010) Обдарованість як передумова становлення еліти. Еліта, обдарованість, людино центризм : матеріали міжнародної наукової конференції. pp. 59-63.

Антонова, О. Є. (2010) Освітнє середовище вищого навчального закладу як впливовий чиинник розвитку обдарованості студентів. Креативна педагогіка. Наук. метод. зб. (1). pp. 22-26.

Антонова, О. Є. (2010) Освітнє середовище вищого навчального закладу як впливовий чинник розвитку обдарованості студентів. Нові технології навчання: зб. наук. праць. Навчально-виховне середовище та моральність у ХХІ столітті (62). pp. 24-28.

Антонова, О. Є. (2010) Проектування розвитку здібностей та обдарованості учнів як елемент життєвого програмування особистості. Стратегія інноваційного розвитку обдарованості в системі проектування виховного процесу : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 10-17.

Антонова, О. Є. (2010) Професіоналізм викладацького складу як чинник формування професійної майстерності майбутніх учителів. Формування професійно- педагогічної майстерності вчителів: історія, сучасність, перспективи (присвячується 80-річчю кафедри педагогіки ЖДУ): Зб. тез доповідей учасників Всеукраїнської наук.-практ. конференції. pp. 3-12.

Антонова, О. Є. (2010) Технологія розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів. Paradigmaty oswiatowe I edukacja nauczycieli. pp. 196-203.

Антонова, О. Є. (2010) Умови розвитку обдарованої молоді у вищих навчальних закладах. Креативна педагогіка. Наук. метод. зб. (2). pp. 24-30.

Антонова, О. Є. (2010) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ:ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ(присвячується 80-річчю кафедри педагогіки ЖДУ). Житомир. держ. ун-т, Житомир.

В

Вітвицька, С. С. (2010) Професіограма як модель магістра освіти. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології (8). pp. 211-224.

Вітвицька, С. С. (2010) Підготовка магістрів до інноваційної педагогічної діяльності. Збірник наукових праць військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (25). pp. 172-180.

Д

Дубасенюк, О. А. (2010) Головні аспекти професійного мислення вчителя. Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, досвід прогноз : зб наук. ст. методолог. семінару, 17 березня 2010 р., 1. pp. 39-45.

Дубасенюк, О. А. (2010) Виховання лідерських якостей передумова формування еліти. Еліта, обдарованість, людиноцентризм: матер. міжнарод. наук. конф. 26 лютого 2010. pp. 92-98.

Дубасенюк, О. А. (2010) Духовні практики як засіб вдосконалення та саморозвитку особистості. Духовна культура особистості: навч. посібник : Вид. 2-ге, доп.. pp. 153-159.

Дубасенюк, О. А. (2010) Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителя. Формування естетичної компетентності особистості засобами народознавства : зб. наук. праць молодих дослідників. pp. 10-16.

Дубасенюк, О. А. (2010) Креативність майбутнього вчителя як передумова роботи з обдарованими учнями. Еліта і обдарованість: точки перетину: матер. міжнарод. наук.-практ. конф. (22-23 грудня). pp. 124-127.

Дубасенюк, О. А. (2010) Метод контент-аналізу у системі психолого-педагогічних досліджень. Методологія наукової діяльності: навчальний посібник: Вид. 2-е, допов.. pp. 200-221.

Дубасенюк, О. А. (2010) Наукові засади професійно-педагогічної підготовки студентів. Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки., 1 (15). pp. 3-8.

Дубасенюк, О. А. (2010) ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ УЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА. Вектор науки ТГУ (2(2)). pp. 38-43.

Дубасенюк, О. А. (2010) Особливості та функції професійного мислення вчителя (Specyfika funkcji myslena zawodowego nauczciela). Paradygmaty oswiatowe I edukacia nauczycieli. pp. 277-287.

Дубасенюк, О. А. (2010) ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ТРИАДНОГО ОБЪЯСНИТЕЛЬНОГО ПРИНЦИПА. Вектор науки ТГУ (3(3)). pp. 46-49.

Дубасенюк, О. А. (2010) Проблема толерантності в антропофілософському виміру. Історичні уроки голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку другої світової війни): матер. міжнарод. наук.-практ. конф. для викладачів та студентів : зб. наук. праць. pp. 360-365.

Дубасенюк, О. А. (2010) Реалізація задачного підходу у професійній підготовці майбутнього вчителя. Нові технології навчання: Матеріали міжнародної конференції ["Духовно-моральне виховання і професіоналізація: виклики ХХІ ст. ], 1 (66). pp. 159-164.

Дубасенюк, О. А. (2010) Синергетичний вплив засобів масової інформації на розвиток особистості. Новые технологии обучения : сб. науч. тр. Учебно-воспитательная среда и нравственность в XXI веке (62). pp. 48-52.

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2010) Інтегративний підхід до професійного розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Науковий часопис НПУ імені М.М. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість (12(22)). pp. 17-20.

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2010) Проблема організації знань у системі професійної підготовки вищої школи. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць (2). pp. 125-135.

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2010) Психолого-педагогічні орієнтири розвитку людини: інтегративний підхід. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 3-11.

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2010) Резонансне навчання як один із шляхів побудови інтегративної системи освіти. "Стратегія інноваційного розвитку обдарованості в системі проектування виховного процесу" : матеріали всеукр. наук.-практ. конф, 17-18 лютого, 2010 року. pp. 102-109.

Дубасенюк, О. А., Якса, Н. В. (2010) Проблема полікультурної підготовки студентів у зарубіжній педагогічній науці і практиці. Професійна освіта: педагогіка і психологія : Польсько-український, україно-польський щорічник (X.11). pp. 91-98.

Л

Левківський, М. В., Павленко, В. В. (2010) Діяльність іноземних викладачів гуманітарних дисциплін у Кременецькому ліцеї. Инновации в высшем образовании: проблемы и перспективы: Збірник наукових праць Військового Київського національного університету імені Тараса Шевченка (24). pp. 245-251.

М

Мирончук, Н. М. (2010) Болонський процес і вища освіта України. ЖДУ ім. І. Франка.

Мирончук, Н. М. (2010) Культура міжособистісних взаємин старших підлітків: теоретичні й методичні основи формування. Other. ЖДУ ім. І.Франка.

Мирончук, Н. М. (2010) Гуманістичні погляди Івана Огієнка щодо виховання особистості дитини. Іван Огієнко у діалозі культур і духовності (Огієнківські читання у Чудодієво): зб. наук. праць. pp. 274-280.

Мирончук, Н. М. (2010) Особенности жизненного самоопределения и формирования профессиональных намерений старшеклассников. Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета. Серия : Педагогика, психология (3(3)). pp. 92-94.

П

Павленко, В. В. (2010) Педагогічні засади спілкування у творчості В.О. Сухомлинського. Актуальні проблеми виховання і навчання школярів: збірн. наук. праць молодих дослідн. pp. 5-9.

Павленко, В. В. (2010) Проблемы педагогического мастерства учителя в педагогике прошлых эпох. Вектор науки. Серия «Педагогика, психология» (3 (3)). pp. 95-98.

Р

Рожнова, Т. Є. (2010) Використання інноваційних технологій в управлінні професійно-технічним навчальним закладом. Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова: укл. Л.Л. Макаренко. pp. 148-156.

Рожнова, Т. Є. (2010) МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПТНЗ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании’ 2010»., 27. pp. 9-13.

Рожнова, Т. Є. (2010) Організаційно-педагогічні засади використання інноваційних технологій в управлінні професійно-технічним навчальним закладом. Імідж сучасного педагога: [Науково-практичний освітньо-популярний часопис] Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка; Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Островського (2(101)). pp. 67-70.

Рожнова, Т. Є. (2010) Особливості застосування інноваційних технологій в управлінні професійно-технічним навчальним закладом. Теорія та методика управління освітою: електронне наукове фахове видання ДВНЗ: «Університет менеджменту освіти». (3). ISSN http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ttmuo/2010_3/index.htm.

С

Сидорчук, Н. Г. (2010) Роль вищих шкіл Ближнього Сходу у становленні європейської університетської освіти у середні віки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 62-65. ISSN 2076-6173

У

Умінський, С. А. (2010) Острозькі вчительські курси і їхнє значення для чеського шкільництва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 205-208. ISSN 2076-6173

Ч

Чернілевський, Д. В. (2010) Методологія наукової діяльності. Вид-во АМСКП, Київ, Вінниця.

Ш

Шарлович, З. П. (2010) Теоретичні засади формування професійно-педагогічної компетентності медичних сестер сімейної медицини як провідної умови медсестринської діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 199-202. ISSN 2076-6173

This list was generated on Wed Mar 29 19:12:48 2023 EEST.