Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of English Language and Applied Linguistics" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Г | Д | К | Л | М | О | П | С | Х | Ч | Ш
Number of items: 37.

А

Андрійчук, Н. М. (2010) Підготовка вчителів народної школи в учительських семінаріях України (1861-1917 рр.). Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Г

Гаращук, К. В. (2010) Спеціалізовані музичні школи Великої Британії кінця ХХ – початку ХХІ століття як інноваційний проект. Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції // Тези доповідей ІІ міжнародної наукової конференції.. pp. 61-63.

Гаращук, К. В. (2010) Характеристика поняття "освітня реформа" у вітчизняній та зарубіжній педагогіці. Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: теоретичні та методичні засади розвитку/ Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції.. pp. 61-63.

Григор’єва, Т. Ю. (2010) Групова взаємодія як принцип навчання дорослих іноземних мов. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць (2). pp. 135-142.

Григор’єва, Т. Ю. (2010) Методичні рекомендації щодо використання британського досвіду підготовки вчителів-філологів до навчання дорослих у вітчизняній педагогічній практиці. [Teaching Resource]

Григор’єва, Т. Ю. (2010) Оцінювання готовності вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії. Вісник Черкаського університету: педагогічні науки // Зб. наук. пр. Част. 1 (183). pp. 56-61.

Д

Деркач, Н. О. (2010) Developing senior students’ critical thinking skills by means of English promotional materials. Идеи. Поиски. Решения: III Международная научно-практическая конференция, 1. pp. 175-177.

Деркач, Н. О. (2010) Лексико-семантичні та синтаксичні особливості англомовної комерційної реклами. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов: матеріали II міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. pp. 97-99.

К

Калінін, В. О. (2010) Інноваційні технології формування професійної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови у діалозі культур. In: Інноваційні технології формування професійної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови у діалозі культур : Навчально-методичний посібник. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Калінін, В. О. (2010) Соціокультурні педагогічні задачі як інноваційні технології формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 73-76. ISSN 2076-6173

Коваль, А. В. (2010) Теоретичні передумови навчання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Збірник Підготовка студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: Матеріали Міжрегіонального медичного семінару. pp. 106-107.

Коваль, А. В. (2010) Труднощі аудіювання у навчанні професійно спрямованого монологічного мовлення студентів немовних ВНЗ. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб.наук.праць Інституту повітряного і космічного права та масових комунікацій Національного авіаційного університету (20). pp. 80-92.

Кодубовська, О. О. (2010) Вербалізація концепту населений пункт у сучасній англійській, українській та російській мовах. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, 1 (13). pp. 31-36.

Кодубовська, О. О. (2010) Діахронічний аспект семантики лексичних одиниць на позначення населеного пункту в англійській та українській мовах. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки (22(2)). pp. 185-188.

Котнюк, Л. Г. (2010) Reader Contact in Advertising Discourse. English Learning in the Context of the Long-life Education / XY TESOL – Ukraine National Conference. pp. 57-61.

Котнюк, Л. Г. (2010) Особенности функционирования императивных высказываний в художественном тексте. Лингвистические основы межкультурной коммуникации: Cб. Материалов международной конференции Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А.Добролюбова, ч. 1.. pp. 201-204.

Л

Левицький, А. Е. and Потапенко, С. І. and Худолій, А. О. and Семенюк, І. С. and Борисенко, Н. Д. and Гусар, М. В. and Ваховська, Л. Ф. and Педайнова, І. В. (2010) Сучасна англомовна публіцистика: лінгвістичний вимір: монографія. Working Paper. Ніжин : Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя.

М

Малинівська, О. А. (2010) Formation Of The Lexical Competence At The Pre-school Level. Студенство. Наука. Іноземна мова: Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих науковців. (2). pp. 168-170.

Малинівська, О. А. (2010) Формування лексичної компетенції у дітей дошкільного віку у контексті соціокультурного підходу. Здобутки, проблеми та перспективи педагогічної науки та практики в умовах інноваційної перебудови української національної освіти: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції, (Умань, 16 квітня 2010 р.): в 2-х ч. (2). pp. 101-103.

Малярчук, О. В. (2010) Дистанційне навчання в системі вищої гуманітарної освіти Сполучених Штатів Америки. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мартинова, О. М. (2010) Особливості моделювання комунікативної ситуації засобами англомовної прози. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 125-127.

Мартинова, О. М. (2010) Прагмалінгвістичні та соціолінгвістичні чинники успішності комунікативного акту (на матеріалі сучасної англомовної прози). Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство), 5 (89). pp. 355-360.

О

Онопрієнко, Т. М. (2010) Епітет як системоутворюючий центр тропіки. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Лінгвістичні і методичні проблеми навчання мові як іноземній”. pp. 377-379.

П

Плахотнюк, Н. П. (2010) Класифікація навчально-ігрових проектів у підготовці майбутніх учителів до інноваційної діяльності. Педагогічний альманах: Збірник наукових праць (7). pp. 154-161.

Плахотнюк, Н. П. (2010) Критерії та показники рівня готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності. Збірник наукових праць Слов'янського державного педагогічного університету. Ч. II. (5). pp. 181-191.

Плахотнюк, Н. П. (2010) Методи та форми навчально-ігрового проектування у підготовці майбутніх учителів до інноваційної діяльності. Формування професійно-педагогічної майстерності вчителів: історія, сучасність, перспективи (присвячується 80-річчю кафедри педагогіки ЖДУ): збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 73-84.

Плахотнюк, Н. П. (2010) Технологія підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності засобами навчально-ігрового проектування. Збірник наукових праць Кременецького гуманітарного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Серія: Педагогічні науки (1). pp. 231-240.

Подкоритова, О. П. (2010) Поетика сатири в романах Курта Воннегута. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 207-213.

С

Семенюк, І. С. (2010) Лінгвостилістичні особливості сучасної американської художньої прози та газетної публіцистики з юридичної тематики. In: Лінгвостилістичні особливості сучасної американської художньої прози та газетної публіцистики з юридичної тематики: Посібник. К.: ТОВ «НВП Поліграфсервіс».

Семенюк, І. С. (2010) Структурно-композиційні характеристики аналітичної статті з юридичної тематики. Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. (89). pp. 58-61.

Сніховська, І. Е. (2010) Ігрові новотвори у сучасних англомовних ЗМІ. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. (8). pp. 435-437.

Сніховська, І. Е. (2010) Прецедентні феномени у лінгвокультурі США: механізми лудичних трансформацій. Актуальні проблеми міжнародних відносин., 1 (91). pp. 111-113.

Х

Хорошун, О. О. (2010) Концептуальна метафора: актуальні засади дослідження. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. pp. 222-225.

Хорошун, О. О. (2010) Концепт як основне поняття когнітивної лінгвістики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 158-161.

Ч

Чумак, Л. М. (2010) Lexicalization of English Nouns in Plural. XV TESOL – Ukraine National Conference: English Learning in the Context of the Long-life Education. p. 15.

Чумак, Л. М. (2010) Лексикалізація множини іменника сучасного англійського словотвору. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 213-217.

Ш

Шевчук, О. О. (2010) Особливості дослідження структурної організації концепту НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ у сучасній англійській, українській та російській мовах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 230-233. ISSN 2076-6173

This list was generated on Wed Jul 6 09:28:54 2022 EEST.