Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of theory and methods of preschool and inclusive education" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | Д | К | М | Н | О | П | Р | С | Ф | Х | Ш
Number of items: 105.

А

Антонюк, Ю. Р. (2016) Соціально-історичний досвід управління навчальним закладом в Україні. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 13-19.

Аргіропоулос, Д., Вознюк, О. В., Давиденко, Г. В., Якобчук, Л. М. (2016) Інклюзивна освіта: досвід і перспективи. Other. Вінницький інститут Університету «Україна», Вінниця.

Б

Басюк, Н. А. (2016) Інноваційні підходи до виховання у молодших школярів інтересу до особистості іншої людини на уроках «Я у світі». Митець – культура – виміри часу. Міжнародні наукові читання 2016 в музеї Бориса Лятошинського в Житомирі : зб. статей. pp. 217-225.

Басюк, Н. А. (2016) Моральний аспект виховання дошкільників і молодших школярів у літературних казках Івана Франка. Ідеї Івана Франка в освіті сьогодення : історико-педагогічний альманах. pp. 52-60.

Басюк, Н. А. (2016) Проблеми підготовки майбутніх педагогів ДНЗ і початкової школи. ЖДУ ім. І. Франка.

Безсмертна, В. І. (2016) Становлення центрів гендерної освіти при вищих навчальних закладах в Україні. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 19-24.

Бондарчук, Т. А. (2016) Моніторинговий підхід як управлінська технологія. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів". pp. 35-44.

Бочко, С. М. (2016) Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 44-51.

В

Верещак, Л. Б. (2016) Управління трудовими ресурсами в закладах та установах освіти як новий соціально-економічний стандарт. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 57-66.

Власюк, О. А. (2016) Особливості управління науково-педагогічним колективом на засадах персоналізованого підходу у вищому навчальному закладі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 66-76.

Вознюк, О. В. (2016) A new paradigm of preschool education. Нові технології навчання (89). pp. 67-75.

Вознюк, О. В. (2016) Інтегральна модель психологічнх феноменів людини як основа психокорекції дітей з особливими потребами. Інклюзивна освіта : досвід і перспективи : монографія / Колектив авторів; відп. ред. Г.В. Давиденко. pp. 130-142.

Вознюк, О. В. (2016) Інформаційна концепція здоров'я людини. Дискурс здоров'я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія: матеріали Всеукраїнської науко во-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна (16-17 верес, 1. pp. 93-94.

Вознюк, О. В. (2016) Главная социальная роль интеллигенции – противодействовать доминированию в обществе биполярного мышления. Интеллигенция, ее гражданские позиции в современном мире: материалы ХІ Международной научной конференции: в 2 т., 2. pp. 3-15.

Вознюк, О. В. (2016) Достаточно общая теория влияния/управления. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22413, 18.08.2016.

Вознюк, О. В. (2016) К вопросу о новой парадигме дошкольного образования. Нові технології навчання (89). pp. 55-66.

Вознюк, О. В. (2016) Как возможен синтез знаний. Other. ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

Вознюк, О. В. (2016) Компетентнісна парадигма: потреба у докорінній модифікації. Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: зб. наук.-метод.праць /за заг. ред. В.Є. Литнєва, Н.Є. Колесник, Т.В. Завязун.. pp. 37-42.

Вознюк, О. В. (2016) Концептуальні ідеї дослідження особистістно-професійної сфеи педагога. Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука: зб. наук. пр. [редкол. Н. Ничкало (голов), та ін. : упорд.: Н. Ничкало, О. Боровік] ; НАПР України ; Ін-т пед. Освіти і освіти дорослих НАПН України. pp. 432-437.

Вознюк, О. В. (2016) Методологічні аспекти акмеології як постнекласичного педагогічного напряму. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (86). pp. 111-119.

Вознюк, О. В. (2016) Модель психологічних феноменів людини як основа психокорекції дітей з особливими потребами. Магістр медсестринства, 1 (15). pp. 6-48.

Вознюк, О. В. (2016) Нова постнекласична парадигма мистецької освіти. Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць (5). pp. 8-14.

Вознюк, О. В. (2016) Основные аспекты теории успеха (главы из книги "Как возможен синтез знаний"). Other. ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

Вознюк, О. В. (2016) Основні аспекти теорії успіху: до питання формування соціально зрілої і відповідальної особистості школяра. Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. pp. 13-20.

Вознюк, О. В. (2016) Основые закономерности развития школы и образования. Современное образование: мировые тенденции и региональные аспекты : сборник статей международной научно-практической конференции. 4 декабря 2015 года, г. Могилёв. pp. 28-32.

Вознюк, О. В. (2016) Особлива цивілізаційна роль українського етносу на геополітичному ландшафті нашої планети. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць (2(16)). pp. 28-38.

Вознюк, О. В. (2016) Особливості організації навчально-виховного процесу з інклюзивного навчання в дошкільних навчальних закладах. Освіта дітей з особливими потребами : від інституалізації до інклюзії // Зб.тез доп. pp. 67-69.

Вознюк, О. В. (2016) Педагогическая парадоксология: аксиоматический, теоретический, прикладной аспекты. Рута-Волинь, Житомир.

Вознюк, О. В. (2016) Професійно важливі якості сучасного вчителя як творчої особистості. In: Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Вид-во Рута, Житомир, pp. 67-97. ISBN 978-617-7607-14-3

Вознюк, О. В. (2016) Синтез науки і релігії та новий обрій теодицеї. Релігія у глобальному світі : Міжнародний Форум, 29-30 вересня 2016 року : [матеріали доповідей та виступів] / редкол. П. Ю. Саух [та ін.].. pp. 11-15.

Вознюк, О. В. (2016) Теоретико-методологічний базис акмеології: постнекласичний аспект. Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : моногр. / редкол.: В.О. Огнев’юк, С.О. Сисоєва, Я.С. Фруктова. pp. 43-83.

Вознюк, О. В. (2016) Ценностные основания образования взрослых: аксиологические и ментальные типы людей. Андрагогічний вісник (6). pp. 53-68.

Вірковський, А. П. (2016) Потенційна обдарованість підлітка. ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

Г

Гавриловський, С. О. (2016) Методичне забезпечення управління науково-дослідної діяльності студентів у вищому навчальному закладі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 74-80.

Грубчак, І. І. (2016) Організація діяльності в дошкільному навчальному закладі на засадах акмеологічного підходу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 96-103.

Гужанова, Т. С. (2016) Функції мовної комунікації публічних управлінців. Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 3-4 листоп.2016 р.). pp. 375-376.

Гуральчук, Д. Ю. (2016) Формування управлінських умінь у керівників дошкільних навчальних закладів на засадах хмарних технологій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 104-110.

Д

Денисюк, І. В. (2016) Сучасні інноваційні підходи в управлінні позашкільними закладами освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 110-116.

Дергачова, Ю. О. (2016) Розвиток лідерських якостей в процесі формування професійної компетентності керівників навчальних закладів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 116-120.

Дорожинська, Л. О. (2016) Управління розвитком персоналу в дошкільному навчальному закладі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 121-127.

Дорош, О. І. (2016) Інноваційні підходи в управлінні закладами освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 127-132.

Драгунова, В. В. (2016) Інноваційний менеджмент у системі освіти як наукова новизна. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 133-138.

Дранговська, В. В. (2016) Формування управлінських умінь у вчителів початкових класів загальноосвітнього навчального закладу як один із проявів використання інноваційних підходів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 136-145.

Дужич, Н. В. (2016) Визначення готовності медичних сестер III-IV рівня акредитації до управлінської діяльності у системі охорони здоров'я. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 145-151.

К

Казаріна, А. В. (2016) Управління ДНЗ на засадах системного підходу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 158-166.

Кобильник, В. В. (2016) Управління якістю освіти в ЗНЗ на засадах інноваційних технологій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 180-184.

Ковальчук, С. В. (2016) Розвиток управлінської компетентності молодого керівника загальноосвітнього навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 198-203.

Ковалюк, О. М. (2016) Управління дошкільним навчальним закладом на засадах здоров'язбережувальних технологій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 203-209.

Коновальчук, І. І. (2016) Теоретичні й технологічні аспекти формування екологічної компетентності молодших школярів. Молодь і ринок (5). pp. 20-24.

Кулик, Т. В. (2016) Сутність та особливості управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 234-241.

Кучерук, Н. М. (2016) Реалізація системного підходу в управлінні професійно-технічними навчальними закладами. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 252-260.

М

Макарчук, Н. О. (2016) Інноваційні форми та методи підготовки керівників ДНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 260-265.

Максимова, О. О. (2016) Історико-педагогічний аспект виховання толерантної особистості. Педагогічна освіта: теорія і практика (21). pp. 120-125.

Максимова, О. О. (2016) Комунікативна компетентність вчителя початкової школи. Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал (136).

Максимова, О. О. (2016) Фактори впливу на формування соціальної компетентності дитячої особистості. Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти. pp. 104-109.

Максимова, О. О. (2016) Формування екологічної компетенції дитини дошкільного віку. Педагогічні науки: Збірник наукових праць / Херсонський державний університет. pp. 46-50.

Максимова, О. О. (2016) Формування соціальної компетентності дитини дошкільного віку як запорука її успішної адаптації до навчання в школі. Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць (20). pp. 229-234.

Максимова, О. О., Федорова, М. А. (2016) Навчання і виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: актуальні питання теорії і методики. Частина І. Житомир: ФОП Левковець.

Максимова, О. О., Федорова, М. А. (2016) Навчання і виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: актуальні питання теорії і методики. Частина ІІ. Житомир: ФОП Левковець.

Малашевич, Ю. П. (2016) Взаємодія громадськості та держави як інноваційний чинник в розв'язанні проблем управління шкільною освітою. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 266-274.

Мартинюк, С. М. (2016) Сутність лідерства в управлінській діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 274-278.

Мацапура, Т. В. (2016) Вплив здоров'язберігаючих технологій на формування конкурентоспроможності навчального закладу в сучасних умовах. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 278-285.

Мосюра, А. І. (2016) Використання зарубіжних концепцій управлінських технологій як ефективного засобу управління освітнім процесом загальноосвітнього навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 304-309.

Мусевич, Н. А. (2016) Особливості системного управління ДНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 310-316.

Мірошник, Н. В. (2016) Науковий підхід до проблеми управління професійним розвитком педагогічних працівників ПНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 298-304.

Н

Назаревич, І. С. (2016) Значення інноваційних технологій в управлінні розвитком дошкільного навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 316-322.

Нитута, К. О. (2016) Значення мотивації праці педагогічних працівників в управлінській діяльності у дошкільному навчальному закладі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 322-329.

Новодон, Т. О. (2016) Управління навчально-реабілітаційним закладом на засадах інноваційного підходу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 330-335.

Номерчук, Н. І. (2016) Особливості інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні ЗНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 336-341.

О

Огнев'юк, В. О., Сисоєва, С. О., Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г. (2016) Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні С91 та прикладні аспекти. Other. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ.

Остапчук, О. В. (2016) Управління вищим навчальним закладом на засадах маркетингових стратегій (на прикладі Житомирського державного університету імені Івана Франка). Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 342-347.

П

Паламарчук, Т. С. (2016) Управління інноваційним процесом у загальноосвітніх навчальних закладах. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 351-357.

Пилипчук, І. В. (2016) Проектні технології як напрям інноваційної діяльності професійно-технічних навчальних закладів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 363-367.

Плотницька, О. В. (2016) Застосування феномену інтеграції дисциплін художньо-естетичного циклу у професійній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (86)). pp. 116-119. ISSN 2076-6173

Подолянко, О. В. (2016) Стиль керівництва як фактор управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 373-378.

Пудрій, Н. Г. (2016) Акмеологічний підхід в управлінській діяльності керівника ЗНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 379-384.

Р

Ренькас, Б. М. (2016) Технології у системі управління загальноосвітнім навчальним закладом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 390-394.

Руденко, К. М. (2016) Формування конкурентоспроможності навчального закладу в сучасних умовах. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 406-412.

Рудницька, Н. Ю. (2016) Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування пізнавального інтересу на уроках математики. Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти. pp. 106-109.

Рудницька, Н. Ю. (2016) Роль сучасних технологій навчання математики у початковій школі у підготовці майбутніх фахівців. Молодь і ринок : наук.-пед. журн (36). pp. 67-71.

С

Сидоренко, К. С. (2016) Використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні навчальним закладом. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 428-433.

Сташкевич, Д. Р. (2016) Організація контрольно-аналітичної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 446-451.

Степанчук, І. В. (2016) Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 451-456.

Сігнаєвська, Н. П. (2016) Особливості використання інноваційних підходів в управлінні навчальними закладами освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 434-439.

Сідова, О. Ю. (2016) Особливості професійної підготовки сучасного керівника ЗНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 439-445.

Ф

Федорець, Ю. В. (2016) Управління навчальним закладом на основі "м'якого" системного підходу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 463-468.

Федорова, В. Р. (2016) Управління дистанційним навчанням учнів у загальноосвітньому навчальному закладі. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 468-474.

Федорова, М. А. (2016) Theoretical basis of formation and function of moral values of the personality in scientific literature. Modern Science (2). pp. 81-87.

Федорова, М. А. (2016) Змістова структура моральних цінностей особистості у дитинстві. Perspective directions of scientific researches: Collection of scientific articles. pp. 345-348.

Федорова, М. А. (2016) Змістові характеристики моральних цінностей молодших школярів. Молодь і ринок. pp. 56-62.

Федорова, М. А. (2016) Психологічні основи виховання моральних цінностей особистості. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. Наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету (13). pp. 138-141.

Федорова, М. А. (2016) Тheoretical basis of formation and function of moral values of the personality in scientific literature. Modern Science (2). pp. 81-87.

Федорова, М. А. (2016) Теоретичні засади формування моральних цінностей особистості. Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. pp. 285-290.

Х

Хозноферов, Д. М. (2016) Управління виховним процесом у ЗНЗ на засадах адаптивного підходу. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 475-482.

Хронюк, Т. В. (2016) Особливості та сучасні технології професійної підготовки керівників навчальних закладів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 482-488.

Ш

Шанскова, Т. І. (2016) Впровадження андрагогічної технології у процес професійної підготовки майбутніх фахівців гуманітарного профілю при здобутті другої вищої освіти. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 234-253.

Шанскова, Т. І. (2016) Теоретичні та методичні засади професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Шанскова, Т. І. (2016) Теоретичні та методичні засади професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Шанскова, Т. І. (2016) Теоретичні та методичні засади професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти. Акмедосягення науковців Житомирської науково-педагогічної школи: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 349-384.

Шанскова, Т. І. (2016) Трансформація управління системою професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти України. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 493-500.

Шафран, Н. В. (2016) Впровадження інноваційних технологій у виховний процес позашкільних навчальних закладів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 500-505.

Шевчук, О. Ю. (2016) Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні ДНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 506-512.

Шиманська, А. С. (2016) Сучасний стан гендерних підходів до управління вищими навчальними закладами. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 513-518.

Широкопояс, О. І. (2016) Формування управлінської культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в діяльності студентського самоврядування. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 518-524.

Шкуринська, Л. А. (2016) Мотиваційна складова підвищення ефективності діяльності освітніх організацій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" (29 березня 2016 року). pp. 525-530.

This list was generated on Fri Dec 1 07:53:24 2023 EET.