Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Preschool Education and Pedagogical Innovations" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | В | М | О | П | Р | Ф
Number of items: 35.

А

Аргіропоулос, Д. and Вознюк, О. В. and Давиденко, Г. В. and Якобчук, Л. М. (2016) Інклюзивна освіта: досвід і перспективи. Other. Вінницький інститут Університету «Україна», Вінниця.

В

Вознюк, О. В. (2016) A new paradigm of preschool education. Нові технології навчання (89). pp. 67-75.

Вознюк, О. В. (2016) Інтегральна модель психологічнх феноменів людини як основа психокорекції дітей з особливими потребами. Інклюзивна освіта : досвід і перспективи : монографія / Колектив авторів; відп. ред. Г.В. Давиденко. pp. 130-142.

Вознюк, О. В. (2016) Інформаційна концепція здоров'я людини. Дискурс здоров'я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія: матеріали Всеукраїнської науко во-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна (16-17 верес, 1. pp. 93-94.

Вознюк, О. В. (2016) Главная социальная роль интеллигенции – противодействовать доминированию в обществе биполярного мышления. Интеллигенция, ее гражданские позиции в современном мире: материалы ХІ Международной научной конференции: в 2 т., 2. pp. 3-15.

Вознюк, О. В. (2016) Достаточно общая теория влияния/управления. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22413, 18.08.2016.

Вознюк, О. В. (2016) К вопросу о новой парадигме дошкольного образования. Нові технології навчання (89). pp. 55-66.

Вознюк, О. В. (2016) Как возможен синтез знаний. Other. ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

Вознюк, О. В. (2016) Компетентнісна парадигма: потреба у докорінній модифікації. Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: зб. наук.-метод.праць /за заг. ред. В.Є. Литнєва, Н.Є. Колесник, Т.В. Завязун.. pp. 37-42.

Вознюк, О. В. (2016) Концептуальні ідеї дослідження особистістно-професійної сфеи педагога. Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука: зб. наук. пр. [редкол. Н. Ничкало (голов), та ін. : упорд.: Н. Ничкало, О. Боровік] ; НАПР України ; Ін-т пед. Освіти і освіти дорослих НАПН України. pp. 432-437.

Вознюк, О. В. (2016) Методологічні аспекти акмеології як постнекласичного педагогічного напряму. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (86). pp. 111-119.

Вознюк, О. В. (2016) Модель психологічних феноменів людини як основа психокорекції дітей з особливими потребами. Магістр медсестринства, 1 (15). pp. 6-48.

Вознюк, О. В. (2016) Нова постнекласична парадигма мистецької освіти. Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць (5). pp. 8-14.

Вознюк, О. В. (2016) Основные аспекты теории успеха (главы из книги "Как возможен синтез знаний"). Other. ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

Вознюк, О. В. (2016) Основні аспекти теорії успіху: до питання формування соціально зрілої і відповідальної особистості школяра. Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. pp. 13-20.

Вознюк, О. В. (2016) Основые закономерности развития школы и образования. Современное образование: мировые тенденции и региональные аспекты : сборник статей международной научно-практической конференции. 4 декабря 2015 года, г. Могилёв. pp. 28-32.

Вознюк, О. В. (2016) Особлива цивілізаційна роль українського етносу на геополітичному ландшафті нашої планети. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць (2(16)). pp. 28-38.

Вознюк, О. В. (2016) Особливості організації навчально-виховного процесу з інклюзивного навчання в дошкільних навчальних закладах. Освіта дітей з особливими потребами : від інституалізації до інклюзії // Зб.тез доп. pp. 67-69.

Вознюк, О. В. (2016) Педагогическая парадоксология: аксиоматический, теоретический, прикладной аспекты. Рута-Волинь, Житомир.

Вознюк, О. В. (2016) Професійно важливі якості сучасного вчителя як творчої особистості. In: Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Вид-во Рута, Житомир, pp. 67-97. ISBN 978-617-7607-14-3

Вознюк, О. В. (2016) Синтез науки і релігії та новий обрій теодицеї. Релігія у глобальному світі : Міжнародний Форум, 29-30 вересня 2016 року : [матеріали доповідей та виступів] / редкол. П. Ю. Саух [та ін.].. pp. 11-15.

Вознюк, О. В. (2016) Теоретико-методологічний базис акмеології: постнекласичний аспект. Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : моногр. / редкол.: В.О. Огнев’юк, С.О. Сисоєва, Я.С. Фруктова. pp. 43-83.

Вознюк, О. В. (2016) Ценностные основания образования взрослых: аксиологические и ментальные типы людей. Андрагогічний вісник (6). pp. 53-68.

М

Максимова, О. О. (2016) Історико-педагогічний аспект виховання толерантної особистості. Педагогічна освіта: теорія і практика (21). pp. 120-125.

Максимова, О. О. (2016) Комунікативна компетентність вчителя початкової школи. Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал (136).

Максимова, О. О. (2016) Фактори впливу на формування соціальної компетентності дитячої особистості. Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти. pp. 104-109.

Максимова, О. О. (2016) Формування соціальної компетентності дитини дошкільного віку як запорука її успішної адаптації до навчання в школі. Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць (20). pp. 229-234.

Максимова, О. О. and Федорова, М. А. (2016) Навчання і виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: актуальні питання теорії і методики. Частина І. Житомир: ФОП Левковець.

Максимова, О. О. and Федорова, М. А. (2016) Навчання і виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: актуальні питання теорії і методики. Частина ІІ. Житомир: ФОП Левковець.

О

Огнев'юк, В. О. and Сисоєва, С. О. and Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. (2016) Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні С91 та прикладні аспекти. Other. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ.

П

Плотницька, О. В. (2016) Застосування феномену інтеграції дисциплін художньо-естетичного циклу у професійній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (86)). pp. 116-119. ISSN 2076-6173

Р

Рудницька, Н. Ю. (2016) Роль сучасних технологій навчання математики у початковій школі у підготовці майбутніх фахівців. Молодь і ринок : наук.-пед. журн (36). pp. 67-71.

Ф

Федорова, М. А. (2016) Theoretical basis of formation and function of moral values of the personality in scientific literature. Modern Science (2). pp. 81-87.

Федорова, М. А. (2016) Змістові характеристики моральних цінностей молодших школярів. Молодь і ринок. pp. 56-62.

Федорова, М. А. (2016) Психологічні основи виховання моральних цінностей особистості. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. Наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету (13). pp. 138-141.

This list was generated on Sun Jun 24 00:54:39 2018 EEST.