Items where Author is "Саух, П. Ю."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 80.

Article

Саух, П. Ю., Набок, М. В. (2023) Про досвід впровадження педагогічних інновацій колективом національного університету біоресурсів і природокористування України. Вісник НАПН України. ISSN 2707-305X

Саух, П. Ю. (2023) Філософсько – педагогічна думка України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: особливості парадигмальних зрушень. Історико-педагогічні рефлексії.

Саух, П. Ю., Саух, І. В., Топузов, О. М., Огродська-Мазур, Є. О. (2022) A Humane Paradigm as the Conceptual Core of Education in the Age of Information Society. The New Educational Review.

Саух, П. Ю. (2022) Contemporary Polish and Ukrainian Academic Youth : A Portrait Without Ornaments. A comparative Analysis. The New Educational Review.

Саух, П. Ю., Саух, І. В. (2022) Problems of domestic education and mechanisms of ensuring its competitiveness: anti-crisis parametric analysis. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (92). pp. 115-128. ISSN 2663-7650

Саух, П. Ю. (2022) The Social and Cultural Tendencies in the Environment of Contemporary Youth. A Polish-Ukrainian Comparative Study of the Structure of Axiological Reality. The New Educational Review.

Луговий, В. І., Саух, П. Ю., Таланова, Ж. В. (2022) Аспірантська підготовка як фактор університетської конкурентоспроможності: аналітичний огляд стану в Україні. Вісник НАПН України (4(1)). ISSN 2707-305X

Кремень, В. Г., Луговий, В. І., Саух, П. Ю., Таланова, Ж. В. (2022) Мережа державних закладів вищої освіти України: аналітичний огляд конкурентоспроможності. Вісник Національної академії педагогічних наук України.

Саух, П. Ю. (2022) Оригінальність і самобутність філософії Григорія Сковороди. Витоки педагогічної майстерності (30). ISSN 2075-146X

Саух, І. В., Саух, П. Ю. (2022) Освіта й наука як фактор цивілізаційної суб'єктності країни: український контекст. Modern directions of scientific research development.

Саух, П. Ю. (2022) Особливості української філософської думки другої половини ХІХ століття. Modern directions of scientific research development.

Саух, П. Ю., Набок, М. В., Кузіна, І. І. (2022) Якість вищої освіти в Україні очима студентів. Вісник НАПН України. ISSN 2707-305X

Саух, П. Ю. (2021) Ponad podziałami: Wspólne perspektywy i dążenia w polsko-ukraińskiej współpracy naukowej. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych.

Саух, П. Ю., Саух, І. В. (2021) Духовність у «Колесі життєвого балансу» сучасної людини. Вісник НАПН України (3(2)). ISSN 2707-305X

Саух, П. Ю., Саух, І. В. (2021) Критичне мислення як особливий феномен сучасної системи компетенцій. World scinse: problems, prospects and innovations.

Саух, П. Ю. (2021) Матриця полікультурної освіти в дискурсі алгоритму «Політики рівної гідності». Історія та філософія освіти. В незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання.

Саух, П. Ю. (2021) Педагогічна місія філософії в стратегічному забезпеченні освітнього процесу. Інститут педагогіки Національна академія педагогічних наук України, Педагогічна думка.

Саух, П. Ю. (2021) Розвиток критичного мислення як один із провідних трендів сучасного освітнього процесу. Педагогічна думка.

Саух, І. В., Саух, П. Ю., Вікарчук, О. І. (2021) Теоретичні проблеми креативного менеджменту на засадах креативної освіти. Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference Kyoto, Japan.

Саух, П. Ю., Мельничук, М. С. (2020) Tendencies of desacralization and symbolism in spiritual culture through the prism of modernity challenges. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (87). pp. 5-14. ISSN 2663-7650

Саух, П. Ю. (2020) Філософсько-освітній дискурс модернізації навчально-виховного процесу (реалії, проблеми, перспективи). Педагогічна думка.

Саух, І. В., Саух, П. Ю. (2019) Інноваційний дискурс вищої та професійної освіти в умовах експоненційних технологій та нового бізнессередовища. Професійна та неперервна освіта. Польсько-український науковий щорічник.

Саух, П. Ю. (2019) Культура vs Релігія в добу глобалізації. Правда про універсалізацію. Духовність особистості: методологія, теорія і практика.

Саух, П. Ю. (2019) Освітній процес проблеми паралельних світів навчання і виховання. Педагогічна думка.

Саух, П. Ю. (2019) Формувати медійну людину як новий тип особистості. Педагогічна думка.

Саух, П. Ю., Саух, І. В. (2019) Філософія толерантності. Урок освіті – для миру. Освіта для миру. Edukacja dla pokoju.

Саух, П. Ю. (2019) Характерні риси нового «Z»-покоління та особливості роботи з ним в контексті нової української школи. Практична філософія і Нова українська школа: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф.

Саух, П. Ю. (2018) Філософія — освіта — виховання. Трикутник успіху навчально-виховного процесу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (94)). pp. 87-97. ISSN 2076-6173

Саух, П. Ю., Чумак, Л. М. (2018) Ten top problems of education from cognitive dissonance to the algorithm of the future renaissance. Education: Modern Discourses (1). pp. 24-31.

Саух, П. Ю. (2017) К вопросу об «анатомии» современной религиозности. Религия и общество – 11 : сборник научных статей. pp. 225-228.

Саух, П. Ю. (2016) «Тектонические сдвиги» в науке и образовании в условиях информационного общества. Проблемы и перспективы. Современное образование: мировые тенденции и региональные аспекты : сборник статей международной научно-практической конференции. 4 декабря 2015 года, г. Могилѐв. pp. 13-17.

Саух, П. Ю. (2016) Культура і релігія перед викликами глобалізації: демаркація меж впливу. Релігія у глобальному світі. pp. 33-36.

Саух, П. Ю. (2016) Полікультурна освіта: оптимізм теорій й проблематичність практичної реалізації. Науково-інформаційний вісник АН ВОУ (2 (97)). pp. 81-88.

Саух, П. Ю. (2016) Религиоведение: на пути поиска собственной «Я-концепции». Религия и общество – 10 : сборник научных статей. pp. 246-248.

Саух, П. Ю. (2016) Філософія завжди була під підозрою, але ніколи не була такою безпорадною як сьогодні. Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука : зб. наук. праць; НАПН України. pp. 154-160.

Саух, П. Ю. (2016) Філософія та методологія стратегії полікультурної освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 5-9. ISSN 2076-6173

Саух, П. Ю., Саух, Ю. П. (2015) Algorithm of implementing the human paradigm in the modern education: issues and perspectives. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (79). pp. 3-8. ISSN 2076-6173

Саух, П. Ю., Саух, Ю. П. (2015) Гуманітарна парадигма як життєдайна платформа сучасної освіти. Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів. pp. 483-495.

Саух, П. Ю. (2015) Між церковною доктриною і досвідом живої віри. Філософія сучасного католицького модерністського руху. Україна-Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття. pp. 21-28.

Саух, П. Ю. (2015) Новий образ освіти в контексті ідей сталого розвитку суспільства: транснаціональний вимір. Освіта для сталого розвитку: міжконтинентальний діалог інтелектуалів. pp. 146-161.

Саух, П. Ю. (2015) Толерантність як цінність в системі полікультурної освіти. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Міжнародна науково-теоретична конференція, 1-2 жовтня 2015 року : [матеріали доповідей та виступів]. pp. 273-278. ISSN 978-617-7265-32-9

Саух, П. Ю. (2015) Філософія завжди була під підозрою, але ніколи не була такою безпорадною як сьогодні. Філософія, релігія та культура у глобалізованому світі. pp. 44-47.

Саух, П. Ю. (2014) Алгоритм реалізації «Я-концепції» в структурі особистісно-професійного самовизначення. Я-концепція Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості: зб. наук. пр.. pp. 62-69.

Саух, П. Ю., Саух, Ю. П. (2014) Мультикультурализм: блеск теории и практическая несостоятельность проекта в дискурсе реальных процессов межкультурного взаимодействия. Евразийство и мир (3). pp. 34-50.

Саух, П. Ю. (2014) Релігієзнавство: між минулим і майбутнім. Релігієзнавство в Київському університеті: інституційний та персональний виміри. pp. 100-103.

Саух, П. Ю. (2013) Современное университетское образование в дискурсе культурно-цивилизационной самоидентификации: между исторической миссией и реальной перспективой. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 3-15. ISSN 2076-6173

Саух, П. Ю. (2013) Сучасні виклики глобалізованої епохи: суспільство і церква в пошуках відповідей. Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського Собору. pp. 19-27. ISSN 2306-3548

Саух, П. Ю. (2012) The scientific-educational synergy as the engine of the information society; European challenges and Ukrainian problems. Zarządzanie i Marketing, 19 (1). pp. 73-81. ISSN 1234-3706

Саух, П. Ю. (2012) Синергія науки і освіти як головний ресурс суспільства знань. Євровиклики і українські проблеми. Нова педагогічна думка (1). pp. 13-19.

Саух, П. Ю. (2012) Феномен наукової школи в контексті реалій сучасної науки. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл : проблеми, досвід, перспективи : зб. наук. праць. pp. 44-51.

Саух, П. Ю. (2011) Концепція міжкультурної взаємодії суб’єктів освітнього процесу доби постмодерну та її стратегічні цілі. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (2). pp. 36-40.

Саух, П. Ю. (2011) Модель полікультурної освіти як соціальної інновації в контексті реальних процесів міжкультурної взаємодії. Креативна педагогіка (4). pp. 35-43.

Саух, П. Ю. (2011) Між негативною креативністю ідей і українською вестернізацією: сучасна освіта – портрет без прикрас. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1). pp. 34-41.

Саух, П. Ю. (2010) Kryzys Tradycyjnego Paradygmatu Oswiaty: Miedzy Zawodowa Samoswiadomoscia i Procesami Deprofesjonalizacji. Paradygmaty oswiatowe i educacja nauczycieli. pp. 33-41.

Саух, П. Ю., Саух, Ю. П. (2009) Інтелігенція: між місією і приниженням. Історія. Філософія. Релігієзнавство. (4). pp. 2-8.

Саух, П. Ю. (2009) “Тектонічні зсуви” в сучасній науці і формування нових засад постнекласичної освіти. Нова педагогічна думка (1).

Саух, П. Ю. (2008) Історія: пам’ять минулого чи уроки майбутньому? Волинські історичні записки (1). pp. 7-15.

Саух, П. Ю. (2008) Американська система вищої освіти: порівняльний аналіз. «Інформаційний вісник» Академії наук вищої освіти України (3). pp. 55-62.

Саух, П. Ю. (2006) Якість освіти як індикатор рівня життя інформаційного суспільства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 3-7.

Саух, П. Ю. (2005) Експлікативні зміни сучасної освіти освіти в контексті трансформацій науки постіндустріального суспільства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 3-8.

Саух, П. Ю. (2003) Філософія: бунтівний дух у пошуках панацеї. ВІСНИК ХНУ ім, В.Н. Каразіна. Філософія науки, освіти та культури доби постмодерну (598). pp. 3-5.

Саух, П. Ю. (2003) Філософія: бунтівний дух у пошуках панацеї. ВІСНИК Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (598). pp. 3-5. ISSN 0453-8048

Саух, П. Ю. (1986) Православная мораль: методологические принципы ее критики. Вопросы атеизма (22). pp. 85-92.

Book Section

Саух, П. Ю. (2016) Навчально-виховний процес: від розбалансованості до цілісності на основі акмеологічного алгоритму. In: Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, pp. 277-288. ISBN 978-617-658-019-5

Саух, П. Ю. (2011) Освіта України і Польщі в дискурсі культурно-цивілізаційної самоідентифікації. Історична матриця і перспективи. In: Культурно-історична спадщина Польщі та України як чинник розвитку полікультурної освіти. ПП Заколодний М.І., Київ - Хмельницький, pp. 41-48. ISBN 978-966-2597-00-4

Саух, П. Ю. (2011) Сучасна освіта: портрет без прикрас (між негативною креативністю ідей і українською вестернізацією). In: Розвиток сучасної освіти: освітологічні наголоси. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, pp. 62-75. ISBN 978-966-7548-77-3

Саух, П. Ю. (2011) Сучасні трансформації науки і освіти, алгоритм їх взаємодії в умовах суспільства знань. In: Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття. Черкаси-Київ: Видавець Чабаненко Ю.А., pp. 61-69. ISBN 978-966-493-313-8

Саух, П. Ю. (1991) Атеистический потенциал научного знания. In: Культура. Религия. Атеизм. Наукова думка, АН УССР. Институт философии, pp. 170-190.

Monograph

Кремень, В., Сисоєва, С., Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А., Хоружа, Л., Саух, П. Ю. (2013) Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія. Project Report. ТОВ “Видавниче підприємство “ЕДЕЛЬВЕЙС”, Київ.

Саух, П. Ю. (2012) Сучасна освіта : портрет без прикрас. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Саух, П. Ю. (2011) Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи. Other. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка 2011.

Антонова, О. Є., Березюк, О. С., Вітвицька, С. С., Власенко, О. М., Єремеєва, В. М., Саух, П. Ю., Сидорчук, Н. Г. (2011) Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Саух, П. Ю., Левківський, М. В., Вознюк, О. В. (2004) Синергетика освіти. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Conference or Workshop Item

Саух, П. Ю. (2011) Стратегія толерантності – стратегія майбутнього. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІІ Міжнародна науково-теоретична конференція, 19-20 травня 2011 року, Житомир.

Саух, П. Ю. (2011) Сучасна університетська освіта в дискурсі культурно-цивілізаційної самоідентифікації. Між історичною місією і реальною перспективою. In: «Ідея університету: сучасний дискурс», 26-27 травня 2011 року, м. Київ.

Саух, П. Ю. (2001) Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Book

Кремень, В. Г., Луговий, В. І., Лук'янова, Л. Б., Бех, І. Д., Авшенюк, Н. М., Аніщенко, О. В., Ващенко, К. О., Саух, П. Ю., Сисоєва, С. О., Іонова, О. М., Вознюк, О. В., Огієнко, О. І., Кочубейник, О. М., Дубасенюк, О. А. (2018) Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи. Знання України, Київ. ISBN 978-966-316-438-0

Саух, П. Ю., Ліфінцев, М. П., Чуприна, В. В., Марареско, Л. К., Саух, Ю. П., Ліфінцев, С. М. (2013) Реклама в пам’яті культур. Книга 1: Креатив Стародавніх цивілізацій. К. : Альтерпрес.

Саух, П. Ю., Козловець, М. А., Слюсар, В. М., Герасимчук, В. І., Свінціцька, О. І. (2010) Філософ європейської візії (до 70-річного ювілею професора А.А. Герасимчука)[науково-популярне видання] / За заг. ред. проф. Сауха П.Ю. Житомир: Видавництво ЖДУ імені Івана Франка.

Саух, П. Ю. (2003) Філософія. Житомир.

This list was generated on Mon Dec 11 14:53:46 2023 EET.