Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of the English Language and Primary ELT Methodology" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | Д | З | К | М | С | Т | Ф | Х | Ш | Ю
Number of items: 40.

А

Антонова, О. Є. and Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2019) Професіографічний підхід у системі вищої освіти. Technical Report. Вид-во Евенок О.О., Житомир.

Б

Бортник, В. М. (2019) Використання сучасних методів навчання у процесі формування іншомовної фонетичної компетентності учнів початкової школи. Андрагогічний вісник (10). pp. 96-101.

В

Вознюк, О. В. (2019) Аналіз системотвірних якостей учителя у контексті педагогічного ідеалу. In: Професіографічний підхід у системі вищої освіти: монографія / колектив авторів, за ред. О. А. Дубасенюк. Вид-во Євенок О. О., Житомир, pp. 40-69.

Вознюк, О. В. (2019) Аппроксимально-аналитический метод изучения иностранных языков как инновационный образовательный ресурс. Актуальные проблемы начального, дошкольного и специального образования в условиях модернизации / под ред. Т. Ю. Макашиной. pp. 7-10.

Вознюк, О. В. (2019) Для чего человеку Бог, а Богу – человек. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2019) Нейропедагогіка – потужний ресурс освіти дорослих. Андрагогічний вісник (10). pp. 19-27.

Вознюк, О. В. (2019) Позитивні та негативні тенденції розвитку світової освіти. Нові технології навчання: збірник наукових праць (92). pp. 52-59.

Вознюк, О. В. (2019) Підготовка майбутніх учителів у контексті концепції Нової української школи: методичний аспект. Методичний експрес: Теорія і практика навчання англійської мови в Новій українській школі: Навчально-методичний посібник для вчителів закладів початкової освіти та студентів педагогічних спеціальностей. pp. 51-65.

Вознюк, О. В. (2019) Три аспекта реальности, ее сущность и смысл. «Академия Тринитаризма». ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2019) Универсальная структура реальности: физический, космосоциоприродный, божественный аспекты. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.25766, 29.09.2019. ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. and Гуманкова, О. С. and Дєньгаєва, С. В. and Зимовець, О. А. and Кравець, О. Є. and Михайлова, О. С. and Самойлюкевич, І. В. and Хегарті, Дж. (2019) Методичний експрес: Теорія і практика навчання англійської мови в Новій українській школі. О. О. Євенок, Житомир.

Вознюк, О. В. and Жуковський, В. М. (2019) Проектування особистості сучасного вчителя. In: Вчитель і виклики ХХІ століття. Традиції і цінності. Варшава: Університет Природничих наук SGGW, Варшава, pp. 63-128. ISBN 978-83-7583-872-5

Вознюк, О. В. and Зданевич, Л. В. (2019) Application of System and Synergetic Paradigm of Management of Social-Economic, Educational Processes in Ukraine. Педагогічний дискурс (26). pp. 19-26. ISSN 2309-9127

Вознюк, О. В. and Свиридюк, В. В. (2019) Efficiency estimation of scientific research conducted by masters’ of nursing by means of modern scientometric technologies. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки, 2 (97). pp. 89-102. ISSN 2663-6387

Г

Гилярська, О. І. (2019) Становлення та розвиток педагогічної риторики у часи Середньовіччя, Відродження та період Нового часу. Андрагогічний вісник (10). pp. 53-61.

Д

Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. and Антонова, О. Є. and Желанова, В. В and Косигіна, О. В. and Мірошниченко, О. А. (2019) Професіографічний підхід у системі вищої освіти: монографія. Other. О. О. Євенок, Житомир.

Дєньгаєва, С. В. (2019) Особливості використання технології кроссенсу у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови початкової ланки базових навчальних закладів. Теоретична і дидактична філологія.

Дєньгаєва, С. В. (2019) Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови з використанням елементів гейміфікації. Наукові записки (175).

З

Зимовець, О. А. (2019) Використання онлайн-ресурсу “Voki” на уроках іноземної мови у початковій школі. In: Методичний експрес: Теорія і практика навчання англійської мови в Новій українській школі: Навчально-методичний посібник для вчителів закладів початкової освіти та студентів педагогічних спеціальностей. Вид. О. О. Євенок, м. Житомир, pp. 112-120.

К

Коновальчук, І. М. (2019) Сутність і структура готовності майбутніх вчителів початкових класів до надання допомоги батькам у вирішенні конфліктів з дітьми. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентісний підхід: збірник наук. праць за заг. редакцією В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник, Т. В. Завязун. pp. 270-275.

Корнієцька, К. С. (2019) Підготовка вчителя до формування лінгвосоціокультурної компетентності в учнів початкової школи засобами літературних творів. Андрагогічний вісник (10). pp. 109-116.

Корсовецька, М. Е. (2019) Формування діалогічної компетентності в учнів початкової школи з використанням прийомів драматизації. Андрагогічний вісник (10). pp. 117-124.

Котенко, І. С. (2019) Педагогічна підтримка адаптації першокласника до освітнього простору початкової школи. Андрагогічний вісник (10). pp. 125-131.

Кравець, В. С. (2019) Формування підприємницької компетентності майбутнього вчителя початкової школи в процесі вивчення дисципліни “Методика навчання англійської мови в початковій школі”. Андрагогічний вісник (10). pp. 132-141.

Кравець, О. Є. and Приймак, А. М. (2019) Теоретичні засади реалізації адаптивної технології проектування навчальної інформації в процесі вивчення іноземної мови. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія.

Кравченко, І. В. (2019) Організація освітньої діяльності у процесі формування громадянських цінностей молодших школярів. Андрагогічний вісник (10). pp. 142-146.

М

Михайлова, О. С. and Гуманкова, О. С. (2019) Інтеграція методів, як засіб оптимізації формування англомовної компетентності у читанні учнів початкової школи. In: Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: монографія / за заг. редакцією В.Є. Литньова, Н.Є. Колексник, Т.В. Завязун. О.О. Євенок, Житомир, pp. 172-188.

Михайлова, О. С. and Гуманкова, О. С. (2019) Інтеграція у навчанні іноземної мови дітей дошкільного віку. Молодь і ринок.

Михайлова, О. С. and Гуманкова, О. С. and Григор'єва, Т. Ю. (2019) Автономне навчання як засіб мотиваційного забезпечення формування іншомовної комунікативних компетентності майбутніх учителів іноземних мов. Міжнародна науково-практична конференція "Психологія і педагогіка як науки становлення і розвитку сучасної особистості". pp. 39-42.

Мороз, М. О. (2019) Структурно-компонентний аналіз професійної компетентності вчителя музики. Андрагогічний вісник (10). pp. 73-86.

С

Самойленко, О. А. (2019) Перспективи підготовки педагогічного персоналу у галузі освіти дорослих в умовах євроінтеграції. Андрагогічний вісник (10). pp. 36-47.

Самойлюкевич, І. В. (2019) Developing professionally-oriented speaking skills in prospective primary teachers of English. Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 21-22 березня 2019 р.. pp. 256-259.

Самойлюкевич, І. В. (2019) Підготовка до безперервного професійного розвитку майбутніх учителів іноземної мови початкової щколи в умовах інформаційного суспільства. In: Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : монографія / за заг. ред. В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник, Т. В. Завязун. Вид-во О. О. Євенок.

Самойлюкевич, І. В. and Дєньгаєва, С. В. (2019) Розвиток креативного мислення у дошкільників у процесі навчання англійської мови. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (Серія: Педагогічні науки). (5/161). pp. 74-81.

Самойлюкевич, І. В. and Кравець, В. С. (2019) Компетентнісний потенціал уроку англійської мови в початковій школі (на прикладі формування підприємницької компетентності). Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід.

Т

Тарнавська, Н. П. and Вознюк, О. В. (2019) Дослідження сучасного стану впровадження інклюзивної парадигми в освітній простір дошкільної і початкової освіти України. Нові технології навчання: збірник наукових праць (92). pp. 281-286.

Ф

Федчук, М. Ю. (2019) Роль учителя у формуванні здоров’язбережувальної компетентності учнів початкової школи. Андрагогічний вісник (10). pp. 147-152.

Х

Хом’як, А. О. (2019) Соціально-психологічні чинники шкільної тривожності молодших школярів. Андрагогічний вісник (10). pp. 158-164.

Ш

Шевчук, М. В. (2019) Роль педагога у розвитку творчих здібностей молодших школярів у процесі застосування навчальної гри. Андрагогічний вісник (10). pp. 153-157.

Ю

Юхимчук, А. О. (2019) Підготовка вчителів початкової школи до впровадження інтегрованого навчання. Андрагогічний вісник (10). pp. 165-170.

This list was generated on Wed Jul 6 09:51:35 2022 EEST.