Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Pedagogy" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Д | К | М | Н | П | Р | С | Ю
Number of items: 59.

А

Антонова, О. Є. (2017) «Життя, віддане дітям…». Історико-педагогічний альманах. Випуск 6. В.О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю : збірн. наук. праць / за ред. проф. О.Є. Антонової, доц. В.В. Павленко. pp. 6-12.

Антонова, О. Є. (2017) До проблеми розвитку креативності вчителя. Формування та розвиток педагогічної майстерності й творчого потенціалу вчителя як домінантних складових педагогічної дії: теорія і практика: зб. наук. статей / за заг. ред. Л.В. Корінної. pp. 13-22.

Антонова, О. Є. (2017) До проблеми співвідношення інтелекту та креативності у структурі обдарованості. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал (12). pp. 33-40.

Антонова, О. Є. (2017) Креативність як провідний компонент готовності майбутнього вчителя до професійної діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (88)). pp. 5-9. ISSN 2076-6173

Антонова, О. Є. (2017) Магістерське дослідження як ефективний засіб упровадження інноваційних технологій у процес професійної підготовки фахівця. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (8). pp. 66-78.

Антонова, О. Є. (2017) Педагогічні умови підготовки вчителя до творчої професійної діяльності. Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи: зб. наук.-метод. праць / за ред. О. А. Дубасенюк.

Антонова, О. Є. (2017) Упровадження інноваційних технологій у процес професійної підготовки майбутніх фармацевтів (аналіз досвіду житомирського базового фармацевтичного коледжу). In: Профеійна підготовка фахівців: креативний підхід : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 198-217.

Антонова, О. Є., Ващук, О. В. (2017) Інтегративний підхід до побудови моделі формування готовності вчителів до розвитку академічної обдарованості учнів. Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика : зб. наук. праць. / за заг. ред. проф. С.С. Вітвицької, доц. Н.Є. Колесник., 1. pp. 174-182.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А. (2017) Методика викладання педагогіки: курс лекцій: вид.2, доповнене. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є., Павленко, В. В. (2017) В.О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Житомир : ФО-П Левковець Н.М..

Б

Басюк, Н. А. (2017) Філософсько-етичні твори В. Сухомлинського на уроках ''Я у світі''. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5 (91)). pp. 20-24. ISSN 2076-6173

Березюк, О. С., Власенко, О. М. (2017) ДИДАКТИКА: теорія і практика. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Березюк, О. С., Власенко, О. М. (2017) Проектування освітнього розвивального середовища Полісся: регіональний аспект. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Березюк, О. С., Власенко, О. М. (2017) Хрестоматія з української педагогіки. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Бірук, Н. П. (2017) Виявлення та підтримка науково-обдарованих школярів – перспективний напрямок розвитку сучасної науки. Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук : зб. тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 10–11 лютого 2017 р.). pp. 28-31.

Бірук, Н. П. (2017) Довідник здобувача з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. [Teaching Resource]

Бірук, Н. П. (2017) Дослідницькі здібності як основа розвитку науково-дослідницької обдарованості особистості. Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи: зб. наук.-метод. праць. pp. 75-79.

Бірук, Н. П. (2017) Напрями діяльності українських науково-педагогічних шкіл. International research and practice conference „Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics”. pp. 12-15.

В

Власенко, О. М. (2017) Тенденції гуманізму в умовах діяльності чеських рухів. Теорія і практика чеських рухів на Волині: духовний феномен.

Власенко, О. М., Березюк, О. С., Лутай, М. Є., Масловська, М. В., Чижевська, Л. В., Шевцова, Л. С. (2017) Теорія і практика чеських рухів на Волині: духовний феномен. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Вознюк, О. В. (2017) Defining and diagnosing the gifted students. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (87)). pp. 19-24. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. (2017) Психолого-педагогічні та філософські аспекти агресивної поведінки: спроба міждисциплінарного аналізу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (88)). pp. 61-64. ISSN 2076-6173

Вітвицька, С. С. (2017) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Саварина Павла Вікторовича «Підготовка майбутнього викладача технічних дисциплін до застосування медіатехнологій у професійній діяльності», подане на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. ЖДУ ім. І.Франка.

Вітвицька, С. С. (2017) Компетентнісний підхід до підготовки фахівців як умова якісної освіти. Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації. pp. 7-17.

Вітвицька, С. С. (2017) Проблема духовно-морального виховання молоді у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5 (91)). pp. 37-41. ISSN 2076-6173

Вітвицька, С. С. (2017) Проблеми гуманістично-морального виховання молоді у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. Проблеми освіти: Збірник наукових праць (87). pp. 56-61.

Вітвицька, С. С. (2017) Розвиток креативності майбутніх магістрів освіти засобами інноваційної діяльності. Проблеми освіти (87). pp. 56-61.

Вітвицька, С. С. (2017) Формування та розвиток педагогічної майстерності вчителя засобами самовиховання. Формування та розвиток педагогічної майстерності й творчого потенціалу вчителя як домінантних складових педагогічної дії: теорія і практика. Збірник наукових статей. pp. 22-37.

Вітвицька, С. С., Єремеєва, В. М. (2017) Педагогіка. Навчальний посібник для студентів університетів заочної форми навчання та непедагогічного профілю. Педагогіка . ФОП Левковець Н.М., Житомир, Україна.

Д

Дубасенюк, О. А. (2017) Концептуальні засади неперервної освіти в системі педагогічної підготовки майбутніх магістрів у контексті акмеологічного підходу. Неперервна освіта: акмеологічні студії (Педагогічні науки. Психологічні науки : наук. журнал / за заг. ред. Гладкової В.М. (2). pp. 62-69. ISSN 2523-4897

Дубасенюк, О. А. (2017) Особливості становлення майбутнього педагога як суб’єкта професіоналізації. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб.наук.пр. / [редкол. Л.Б. Лукьянова (голова) та ін. ]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. (1(13)). pp. 30-40.

Дубасенюк, О. А. (2017) Професійна підготовка фахівців: креативний підхід: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Other. Вид-во Євенок О. О., Житомир.

К

Ковальчук, В. А. (2017) Педагогічні технології підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (88)). pp. 140-145. ISSN 2076-6173

Ковальчук, В. А. (2017) Творче освітньо-виховне середовище навчального закладу – важлива умова розвитку та самовдосконалення особистості. Креативна педагогіка (12). pp. 57-62.

Ковальчук, В. А. (2017) Формування творчого освітньо-виховного середовища у контексті вимог до особистості вчителя-інноватора. Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи: зб. наук.-метод. праць. pp. 43-47.

М

Максимова, О. О. (2017) Виховання міжособистісної толерантності у дітей засобами казок В. Сухомлинського. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5 (91)). pp. 62-66. ISSN 2076-6173

Мирончук, Н. М. (2017) Застосування методу проектів у підготовці майбутніх викладачів до самоорганізації в професійній діяльності. Проблеми освіти: зб. наук. праць (87).

Мирончук, Н. М. (2017) Методичні основи організації педагогічної практики студентів закладу вищої освіти. Б.в..

Мирончук, Н. М. (2017) Моделювання змісту педагогічної діяльності студентів магістратури у контекстно-професійній підготовці. Андрагогічний вісник (8).

Мирончук, Н. М. (2017) Моделювання основ контекстної підготовки студентів магістратури до професійно-педагогічної діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (88)). pp. 186-190. ISSN 2076-6173

Мирончук, Н. М. (2017) Моделювання ситуацій самоорганізації у контекстній підготовці майбутніх викладачів вищої школи. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: [наук. записки РДГУ] (17).

Мирончук, Н. М. (2017) Професійне вигорання викладача вищої школи: чинники, ознаки, способи протидії. Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи.

Мирончук, Н. М. (2017) Трансформація функціонально-професійної ролі викладача вищої школи в умовах соціокультурних змін. Митець – культура – виміри часу: Міжнародні наукові читання 2017 року в Музеї Бориса Лятошинського в Житомирі.

Мірошниченко, О. А. (2017) Готовність українських зимівників до життєдіяльності в умовах Антарктики. Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine, 2. pp. 242-259.

Н

Новіцька, І. В. (2017) Поетапна методика формування професійних умінь майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв’язування професійно-педагогічних задач. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (90)). pp. 103-108. ISSN 2076-6173

П

Павленко, В. В. (2017) Використання завдань відкритого типу на різних етапах уроку як засіб розвитку креативності учнів основної школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2(88)). pp. 213-218. ISSN 2076-6173

Павленко, В. В. (2017) Вправи для розвитку креативної уяви. Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи: зб. наук.- метод. праць. pp. 205-208.

Павленко, В. В. (2017) Основні підходи до розвитку креативності особистості. Українська полоністика, 14. pp. 116-124. ISSN 2220-4555

Павленко, В. В. (2017) Особливості розвитку креативності дітей підліткового віку. Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика : збірник наукових праць. pp. 89-94.

Павленко, В. В. (2017) Розвиток креативності молодших школярів. Project Report. Житомир: ЖДУ, ЖДУ імені Івана Франка.

Р

Рожнова, Т. Є. (2017) Значення інноваційного менеджменту в управлінні ДНЗ. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 2. pp. 139-143.

С

Сидорчук, Н. Г. (2017) Акмеологічний підхід як ключовий принцип розвитку особистості. Неперервна освіта: акмеологічні студії (Педагогічні науки. Психологічні науки) (1). pp. 14-20.

Сидорчук, Н. Г. (2017) Магістратура: історичні передумови впровадження ступеневої освіти на сучасному етапі модернізації вітчизняної вищої школи. Креативна педагогіка (12). pp. 49-56.

Сидорчук, Н. Г. (2017) Проблема професійно-педагогічної освіти: теоретико-методологічні засади дослідження. Other. Житомир: Вид-во Євенок О.О., Житомир, Україна.

Сидорчук, Н. Г. (2017) Розвиток метакогнітивних умінь як перспективний напрям професійного самовдосконалення. Проблеми освіти (87). pp. 242-246.

Сидорчук, Н. Г. (2017) Формування метакогніцій майбутніх фахівців у вищій школі: досвід та перспективи впровадження у навчальний процес вітчизняних навчальних закладів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (90)). pp. 125-128. ISSN 2076-6173

Сидорчук, Н. Г. (2017) Шляхи оновлення підготовки докторів філософії на засадах компетентнісної парадигми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (88)). pp. 249-253. ISSN 2076-6173

Сидорчук, Н. Г., Колеснікова, І. В. (2017) Освітній контекст феномену медіакультури. Андрагогічний вісник (8). pp. 128-132.

Ю

Юденко, О. В., Деревянко, В. В., Захарчук, І. Р., В’яла, О. М., Трофимов, О. С. (2017) Спорт заради розвитку «Щаслива та захищена дитина – активна та здорова родина і нація»): навчально-методичний посібник. видавництво "Фенікс", Київ. ISBN 978-966-136-453-9

This list was generated on Sat Feb 24 03:55:16 2024 EET.