Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of theory and methods of preschool and inclusive education" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Ж | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ш
Number of items: 68.

Б

Басюк, Н. А. (2014) Актуальні проблеми психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців. ЖДУ ім. І Франка, Житомир.

Басюк, Н. А. (2014) Комунікативна культура педагога вищої школи як головний аспект педагогічного спілкування. Магістр медсестринства: Український науково-практичний журнал (11). pp. 51-56.

В

Василівська, А. Ю. (2014) Компетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу у вирішенні конфліктних ситуацій. ЖДУ ім. І. Франка.

Власюк, Ж. І. (2014) Виховання почуття справедливості у молодших школярів у сучасній педагогічній теорії і практиці. Матеріали наук. – практ. конф. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти. pp. 546-548.

Вознюк, О. В. (2014) The main aspects of the universal paradigm of development: from the universe to a creatuve personality. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал (8). pp. 127-141.

Вознюк, О. В. (2014) Головні аспекти педагогічної інтеграції. Prosopon. Institut Studiow Miedzynarodiwy I Edukacii w Warszawie (7). pp. 83-89.

Вознюк, О. В. (2014) Загальнонаукові, філософські та психолого-педагогічні засади духовно-морального здоров’я особистості. Побудова системи реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, на основі християнської психології. монографія / [Жуковський В.М., Климишин О. І., Вознюк О.В., Юрченко В.М., Запорожець О.М., Пиазза Н.Д., Рейнольдз Д.Л., Лозинська Т.Л., Жолтикова (. pp. 10-51.

Вознюк, О. В. (2014) Закономірності розвитку освіти і виховання у контексті еволюції людської цивілізації. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.) / За ред. О. А. Дубасенюк, В. А. Ковальчук.. pp. 121-151.

Вознюк, О. В. (2014) Нова парадигма освіти дорослих. Андрагогічний вісник (5). pp. 14-28.

Вознюк, О. В. (2014) Організація знань у системі професійної підготовки майбутніх фахівців. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання : монографія / за ред. проф. О.А. Дубасенюк. pp. 178-208.

Вознюк, О. В. (2014) Основи психологічної корекції поведінки. Молодь в умовах нової соціальної перспективи : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 травня 2014 року). pp. 325-327.

Вознюк, О. В. (2014) Парадоксоведення навчальна дисципліна нової освітньої парадигми. Наукові записки Малої академії наук України. – Збірник Наукових праць. Серія: Педагогічні науки (6). pp. 44-62.

Вознюк, О. В. (2014) Педагогічні цілі як предмет вивчення українських та польських науковців. Українська полоністика (11). pp. 220-225. ISSN 2220-4555

Вознюк, О. В. (2014) Порівняльна дошкільна педагогіка. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2014) Розвиток особистості педагога в умовах цивілізаційних змін: висновки та перспективи наукового дослідження. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (83). pp. 78-83.

Вознюк, О. В. (2014) Синергетичний підхід до вивчення англійської мови. Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. О.А. Дубасенюк. pp. 163-180.

Вознюк, О. В. (2014) Система реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, побудована на основі християнської психології. Побудова системи реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, на основі християнської психології. монографія / [Жуковський В.М., Климишин О. І., Вознюк О.В., Юрченко В.М., Запорожець О.М., Пиазза Н.Д., Рейнольдз Д.Л., Лозинська Т.Л., Жолтикова (. pp. 118-149.

Вознюк, О. В. (2014) Спасіння потопаючих – справа рук самих потопаючих. Міждисциплінарний журнал Паддхаті (18).

Вознюк, О. В. (2014) Теоретико-методологічні засади розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Вознюк, О. В., Жуковський, В. М. (2014) Нова парадигма наркотичної залежності та її психолого-педагогічні й релігійно-філософські проекції. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». pp. 37-56.

Вознюк, О. В., Жуковський, В. М., Климишин, О. І., Рейнольдз, Д. Л. (2014) Побудова системи реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, на основі християнської психології. Project Report. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Вознюк, О. В. (2014) Нова парадигма моделювання та розвитку історико-педагогічного процесу. Project Report. Житомир Вид-во ЖДУ ім. І. Франка 2014.

Г

Гуменюк, Ю. О. (2014) Маркетингові стратегії в управлінні сучасними загальноосвітніми навчальними закладами. [Experiment] (Unpublished)

Гутман, В. О., Гужанова, Т. С. (2014) Формування колективу молодшого шкільного віку засобами колективної творчої діяльності. [Experiment] (Unpublished)

Ж

Жуковська, Л. О., Клименюк, Ю. М. (2014) Взаємодія школи і сім'ї в розвитку обдарованих дітей молодшого шкільного віку. ЖДУ ім. І.Франка.

К

Кльоц, Л. А. (2014) Гіперактивність як медико-психологічна проблема. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової школи : збірник науково-методичних праць. pp. 261-266.

Кльоц, Л. А. (2014) Про організацію дослідно-експериментальної роботи за темою: «Формування соціальної компетентності старшокласників шляхом впровадження просвітницької програми «Впевнено крокуємо у доросле життя». Проблеми науково-методичного забезпечення переходу на новий державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти в регіоні. pp. 7-9.

Кльоц, Л. А. (2014) Робоча програма з дисципліни "Соціально-педагогічна робота у закладах освіти". [Teaching Resource]

Ковалюк, О. М. (2014) Управління навчальним закладом на засадах інноваційного розвитку-процес підвищення якості роботи. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «управління інноваційним розвитком загальної середньої освіти в умовах соціально-економічних реформ». p. 318.

Ковалюк, О. М. (2014) Управління навчально-виховним процесом у вищому навчальному закладі на засадах здоров'язберігаючих технологій. [Experiment] (Unpublished)

Козел, О. С., Коновальчук, І. І. (2014) Розвиток у старших дошкільників творчих здібностей засобами образотворчої діяльності. ЖДУ ім. І. Франка.

Коновальчук, І. І. (2014) Інноваційне середовище як засіб розвитку інноваційної компетентності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (76). pp. 62-66. ISSN 2076-6173

Коновальчук, І. І. (2014) Теорія і технологія реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Косигіна, О. В. (2014) Андрагогічні засади професійної підготовки педагогів. Науково-методичний ілюстрований журнал "Педагогічна Житомирщина" (2(74)). pp. 15-19.

Косигіна, О. В. (2014) Критерії оцінювання ефективності функціонування освітніх округів. Науково-методичний збірник "Проблеми науково-методичного забезпечення переходу на новий державний стандарт базової і повної середньої освіти в регіоні". pp. 9-17.

Косигіна, О. В. (2014) Проблема взаємодії суб’єктів освітнього процесу в психологічних теоріях ХХ століття. Наукові технології навчання (83). pp. 146-151.

Косигіна, О. В. (2014) Функціонально-рольові позиції викладачів у процесі педагогічної взаємодії в системі післядипломної освіти. Нові технології навчання (81). pp. 81-86.

Костюшко, Ю. О. (2014) Розвиток педагогічних навичок у ході міжособистісної взаємодії учасників освітнього процесу. Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції "Духовно-моральне виховання і професіоналізації особистості: виклики ХХІ століття". pp. 76-81.

Кравчук, О. С. (2014) Конкурентна політика вищих навчальних закладів. Зб. матеріалів наук.-практ.. конференції «Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами». pp. 87-92.

Куширець, А. І. (2014) Вітчизняний та зарубіжний досвід управління загальноосвітніми навчальними закладами. Післядипломна освіта в Україні.

Куширець, А. І. (2014) Основи управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу. [Experiment] (Unpublished)

Л

Левадна, О. А. (2014) Структура освітньої організації як об'єкт управління. [Experiment] (Unpublished)

М

Максимова, О. О. (2014) Особливості становлення взаємин молодших школярів (психолого-педагогічний аспект). Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) (5). pp. 38-43.

Максимова, О. О. (2014) Педагогічні домінанти розвитку особистісного потенціалу молодшого школяра. Нові технології навчання: наук.-пед. зб. (81). pp. 49-52.

Мілківська, А. В., Максимова, О. О. (2014) Формування моральної свідомості старшого дошкільника засобами усної народної творчості. ЖДУ ім. І.Франка.

Н

Нікончук, О. І. (2014) Система мотивації праці педагогічних працівників в загальноосвітніх навчальних закладах. [Experiment] (Unpublished)

О

Олійник, М. М., Федорова, М. А. (2014) Виховання цінності іншої людини у молодших школярів у процесі позанавчальної діяльності. ЖДУ ім. І.Франка.

П

Пастовенський, О. В. (2014) Аналіз періодів та етапів взаємодії держави і громадськості в управлінні освітою. Педагогічна Житомирщина (1 (73)). pp. 3-10.

Поліняка, О. А., Клименюк, Ю. М. (2014) Розвиток інтелектуальних здібностей молодших школярів засобами дидактичних ігор. ЖДУ ім. І.Франка.

Підгурська, В. П. (2014) Управлінська діяльність керівника з попередження синдрому «професійного вигорання» у суб’єктів навчально-виховного процесу. ЖДУ ім. І. Франка.

Р

Рудницька, Н. Ю. (2014) Теоретичний та емпіричний аналіз сучасних технологій навчання математики у початковій школі. Київський науково-педагогічний вісник. pp. 74-78.

С

Саврай, О. В. (2014) Управлінська діяльність у загальноосвітньому навчальному закладі. [Experiment] (Unpublished)

Синиця, М. О. (2014) Формирование у будущих учителей начальных классов готовности к применению мультимедийных технологий в профессиональной деятельности. Образовательно-инновационные технологии: теория и практика: монография, 21. pp. 279-288.

Т

Тарнавська, Н. П. (2014) Особливості математичної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. pp. 352-256.

Ф

Федорець, Ю. В., Гужанова, Т. С. (2014) Естетичне виховання учнів молодшого шкільного віку засобами мистецтва в позаурочний час. [Experiment] (Unpublished)

Федорова, М. А. (2014) Виховання моральних цінностей у дітей дошкільного віку: діяльнісний аспект. Збірник наукових праць Уманського державного університету ім. Павла Тичини. pp. 357-363.

Федорова, М. А. (2014) Виховання моральних цінностей у старших дошкільників у процесі трудової діяльності. Модернізація змісту дошкільної освіти в контексті сучасних вимірів: зб. матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 228-232.

Федорова, М. А. (2014) Зміст феномену "соціально-моральні цінності особистості" (тенденції виховання в історії зарубіжної педагогіки). Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. pp. 350-359.

Федорова, М. А. (2014) Нравственные ценности детей старшего дошкольного возраста (структурные компоненты и тенденции формирования). Образовательно-инновационные технологии: теория и практика. pp. 320-330.

Федорова, М. А. (2014) Особливості організації сюжетно-рольової гри у вихованні моральних цінностей дітей. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: психолого-педагогічні науки (4). pp. 125-130.

Федорова, М. А. (2014) Характеристика понять "Моральні цінності особистості". Освітологічний дискурс (4). ISSN 2312-5829

Федорова, Ф. Р., Гужанова, Т. С. (2014) РОЗВИТОК ХУДОЖНЬОЇ ОБДАРОВАНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ЗАНЯТТЯХ ГУРТКА ОРИГАМІ. [Experiment] (Unpublished)

Х

Харченко, Т. В. (2014) Антикризове управління в дошкільних навчальних закладах. [Experiment] (Unpublished)

Ш

Шанскова, Т. І. (2014) Інновації у професійній підготовці фахівців гуманітарного профілю в умовах здобуття другої вищої освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами". pp. 196-199.

Шанскова, Т. І. (2014) Готовность студентов гуманитарных специальностей к профессиональной деятельности при получении второго высшего образования. Актуальные проблемы педагогической теории и практики: материалы международной научной конференции. pp. 20-26.

Шанскова, Т. І. (2014) Готовність до професійної діяльності фахівців гуманітарного профілю в умовах здобуття другої вищої освіти. Наукове електронне педагогічне видання "Андрагогічний вісник" (5). pp. 133-139.

Шанскова, Т. І. (2014) Особливості сучасної професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти в Україні. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology (2(8)). pp. 131-135. ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996

Шанскова, Т. І. (2014) Професійна перепідготовка фахівців гуманітарного профілю в російській федерації. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 106-111. ISSN 2076-6173

This list was generated on Fri Dec 1 09:38:42 2023 EET.