Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of theory and methods of preschool and inclusive education" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Д | К | М | Р | Т | Ф | Ш
Number of items: 50.

Б

Басюк, Н. А., Гужанова, Т. С., Рудницька, Н. Ю. (2010) Організація життєдіяльності в літньому оздоровчому таборі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 68-71. ISSN 2076-6173

Басюк, Н. А. (2010) Психологічні основи уроків освітньої галузі «Людина і світ» у початковій школі. Збірник науково-методичних праць молодих. pp. 3-5.

Басюк, Н. А., Рудницька, Н. Ю. (2010) Роль керівника медичного закладу у створенні соціально-психологічного клімату в колективі. Актуальні питання сімейної медицини (VIII Міжрегіональна науково-.

В

Власюк, Ж. І. (2010) КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПОЧУТТЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2010) Акме-синергетичний підхід до формування творчої особистості. Акмеологія в Україні (1). pp. 60-67.

Вознюк, О. В. (2010) Аналіз деяких результатів системних досліджень у вітчизняній і польській педагогічній науці. Українська полоністика (7). pp. 137-145. ISSN 2220-4555

Вознюк, О. В. (2010) До питання про фундаментальну основу технічних систем: чи можна побудувати універсальну модель системотехніки? Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (2).

Вознюк, О. В. (2010) До проблеми обгрунтування інтегральної педагогічної парадигми. Нові технологія навчання. Матеріали міжнародної конференції "Духовно-моральне виховання і професіоналізація: виклики ХХІ ст" // № 66. Частина І : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерстав освіти і науки України, Академія міжнародного, 1 (66). pp. 154-159.

Вознюк, О. В. (2010) Духовність як парадоксальність. Світоглядні читання з нагоди 200-річчя Ч. Дарвіна : зб. наук. праць та матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. «Світоглядний вибір і майбутнє науки та освіти в ХХІ столітті» / Т-во «Знання» України, Ін-т проблем походження і розвитку Всесвіту і життя, Нац.. pp. 62-68.

Вознюк, О. В. (2010) Изменение традиционной парадигмы преподавания точных дисциплин: от мифа и сказки к подлинному пониманию вселенной. Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия педагогика, психология. pp. 32-36.

Вознюк, О. В. (2010) К вопросу об обосновнии холистической парадигмы образования. Вектор науки Тольяттинского государственного университета. (3). pp. 34-41.

Вознюк, О. В. (2010) Основи нелінійного прогнозування. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (4).

Вознюк, О. В. (2010) Педагогічна інтеграція як один із шляхів побудови цілісної педагогічної парадигми. Матеріали Міжнародної наукової конференції, Варшава-Краків. pp. 72-80.

Вознюк, О. В. (2010) Самоосвіта і самовиховання педагога як основа його професійного розвитк. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції // Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерстав освіти і науки України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки.. pp. 18-21.

Вознюк, О. В. (2010) Синергетичні закономірності розвитку єврейського народу. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції для викладачів та студентів "Історичні уроки голокосту та міжнаціональні відносини" (до 70-річчя початку другої світової Війни)", 23-24 жовтня 2009 року: збірник наукових праць. pp. 263-266.

Вознюк, О. В. (2010) Сучасні тенденції розвитку української системи освіти. Вісник Національної академії оборони України. Зб-к наук. праць (4). pp. 28-32.

Вознюк, О. В. (2010) Універсальна парадигма розвитку як всезагальна категорія філософії та природознавства. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (1).

Вознюк, О. В. (2010) Фрактально-голограмний, системно-синергетичний підхід до побудови соціально-педагогічного середовища. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (3).

Вознюк, О. В. (2010) Шляхи формування лідера у контексті його фундаментальних характеристик. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Еліта і обдарованість: точки перетину". – 22-23 грудня 2010 р. – К. pp. 161-179.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2010) Особистісні детермінанти обдарованості. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Структура обдарованості у віковому вимірі", 20 жовтня 2010 р.. pp. 45-58.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2010) Професійно-педагогічні задачі: типологія та технологія розв’язання: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2010) Цілісно-системний підхід до аналізу педагогічної творчості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 40-43. ISSN 2076-6173

Г

Гужанова, Т. С. (2010) Молодіжний клуб як одна із форм соціальної групи. Актуальні проблеми сучасної дошкільної та шкільної педагогіки. pp. 5-8.

Д

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2010) Інтегративний підхід до професійного розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Науковий часопис НПУ імені М.М. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість (12(22)). pp. 17-20.

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2010) Проблема організації знань у системі професійної підготовки вищої школи. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: збірник наукових праць (2). pp. 125-135.

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2010) Психолого-педагогічні орієнтири розвитку людини: інтегративний підхід. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 3-11.

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2010) Резонансне навчання як один із шляхів побудови інтегративної системи освіти. "Стратегія інноваційного розвитку обдарованості в системі проектування виховного процесу" : матеріали всеукр. наук.-практ. конф, 17-18 лютого, 2010 року. pp. 102-109.

К

Коновальчук, І. І. (2010) Модели, структура и факторы продуктивности инновационних процессов в общеобразовательных учебных заведениях. Вектор науки. Тольяттинский государственный университет., 3 (3). pp. 71-76.

Коновальчук, І. І. (2010) Сутність, чинники та особливості іноваційного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. Імідж сучасного. Педагога. (5). pp. 26-28.

Коновальчук, І. І. (2010) Учитель як суб’єкт інноваційної діяльності. Нові технології навчання. Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки., 66 (2). pp. 71-75.

Коновальчук, І. М. (2010) Особливості конфліктної взаємодії батьків з молодшими школярами: експериментальне дослідження. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка (5). pp. 192-205.

Коновальчук, І. М. (2010) Соціально-психологічні причини конфліктів в міжособистісній взаємодії. Актуальні питання сімейної медицини. pp. 424-432.

Коновець, І. М. (2010) Сфери конфліктної взаємодії батьків з дітьми молодшого шкільного віку. Вісник ХНПУ імені Г.С.Сковороди. (37). pp. 168-178.

М

Максимова, О. О. (2010) Ідея досягнення успіху дітьми у доробку Івана Огієнка. Іван Огієнко у діалозі культур і духовності (Огієнківські читання у Чудодієвому): Збірник наукових праць. pp. 256-267.

Максимова, О. О. (2010) Досягнення успіху старшими дошкільниками в ігровій діяльності. Наукові записки: збірник наукових статей. pp. 127-133.

Максимова, О. О. (2010) Досягнення успіху старшими дошкільниками в ігровій діяльності. Наукові записки: збірник наукових статей / М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; укл.: Л.Л. Макаренко (85).

Максимова, О. О. (2010) Підготовка майбутнього вихователя до створення ситуації успіху в ігровій діяльності дошкільників. Актуальні проблеми сучасної дошкільної та шкільної педагогіки: Збірник науково-методичних праць молодих дослідників. pp. 12-16.

Максимова, О. О. (2010) Створення ситуації успіху в ігровій діяльності дошкільників: педагогічні поради майбутнім вихователям. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб., 66 (2). pp. 97-101.

Максимова, О. О. (2010) Створення ситуації успіху в ігровій діяльності дошкільників: педагогічні поради майбутнім вихователям. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб (66). pp. 97-101.

Москвіна, Т. П. (2010) Гуманістича мораль як засіб становлення гуманної особистості. Матер. ХХХV науково-практичної міжвузовської конференції, 2. pp. 189-190.

Москвіна, Т. П. (2010) Національне виховання: виявлення почуття громадянської гідності. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. pp. 144-149.

Р

Рудницька, Н. Ю. (2010) Проблема збереження пам’яток національної культури в 20-ті роки ХХ століття. Актуальні проблеми сучасної дошкільної та шкільної педагогіки: Збірник науково-методичних праць молодих дослідників. pp. 16-19.

Рудницька, Н. Ю., Синиця, М. О. (2010) Педагогічні технології в початковій школі: Методичні рекомендації. Manual. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Т

Тарнавська, Н. П. (2010) Емоційно-розвивальний простір дошкільника в дошкільному навчальному закладі та родині. Личность в едином образовательном пространстве. pp. 201-206.

Ф

Федорова, М. А. (2010) Виховання моральних цінностей у дітей дошкільного віку у різних видах діяльності. Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (87). pp. 209-215.

Федорова, М. А. (2010) Виховання працелюбності як особистісної цінності у дітей дошкільного віку в процесі трудової діяльності. Духовно-моральне виховання і професіоналізація особистості: виклики ХХІ століття. Матеріали VІІ Міжнародної науково-методичної конференції. pp. 186-190.

Федорова, М. А. (2010) Виховання працелюбності як особистісної цінності у дітей дошкільного віку у процесі трудової діяльності. Духовно-моральне виховання і професіоналізація особистості: виклики ХХІ століття. Матеріали VІІ Міжнародної науково-методичної конференції. pp. 186-190.

Федорова, М. А. (2010) Організація роботи з виховання соціальних цінностей дітей 6-7-го років життя (в умовах НВК “школа – дитячий садок“). Актуальні проблеми сучасної дошкільної та шкільної педагогіки: Збірник науково-методичних праць молодих дослідників. pp. 33-37.

Федорова, М. А. (2010) Підходи до виховання духовних цінностей дітей та молоді в історії розвитку вітчизняної педагогічної думки. Іван Огієнко в діалозі культур і духовності (Огієнківські читання у Чудодієвому): Збірник наукових праць. pp. 309-317.

Ш

Шанскова, Т. І. (2010) Мотиваційна орієнтація студентів гуманітарних спеціальностей щодо здобуття другої вищої освіти. Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць, 2 (3). pp. 258-266.

This list was generated on Wed Dec 6 16:21:25 2023 EET.