Items where Author is "Сікора, Я. Б."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 65.

Article

Вербівський, Д. С. and Карплюк, С. О. and Фонарюк, О. В. and Сікора, Я. Б. (2021) Бустінг і беггінг як методи формування ансамблей моделей. Actual trends of modern scientific research. Actual trends of modern scientific research. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. pp. 163-169.

Сікора, Я. Б. (2019) Адаптація контенту в електронних навчальних курсах. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції. pp. 163-165.

Сікора, Я. Б. (2019) Адаптивні моделі електронного навчання. Тези доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-компютерні технології – 2019» (18–20 квітня 2019 р.). pp. 188-189.

Сікора, Я. Б. (2019) Використання інформаційних технологій при розв’язанні оптимізаційних задач. Моделювання та інформаційні технології (87). pp. 142-149.

Сікора, Я. Б. and Якимчук, Б. Л. (2019) Засоби створення web-квестів при вивченні інформатики. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції.. pp. 249-251.

Сікора, Я. Б. and Якимчук, Б. Л. (2019) Модель підготовки майбутнього вчителя інформатики на основі принципів дуальної освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. (177). pp. 88-91.

Сікора, Я. Б. and Якимчук, Б. Л. (2019) Підготовка майбутнього вчителя інформатики за дуальною формою здобуття освіти. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: збірник матеріалів VIIІ-ї Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції. pp. 135-137.

Сікора, Я. Б. and Якимчук, Б. Л. (2019) Розвиток цифрової компетентності майбутнього вчителя в освітньому просторі закладу вищої освіти. Матеріали XVIІI Міжнародної науково-практичної конференції «Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології» 19-20 вересня 2019 р..

Сікора, Я. Б. (2018) Адаптивні моделі електронного навчання. Інформаційно-комп’ютерні технології – 2018 (9). pp. 271-272.

Сікора, Я. Б. (2018) Підходи до створення адаптивної системи електронного навчання. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 160-162.

Сікора, Я. Б. (2018) Врахування індивідуальних навчальних стилів під час підготовки майбутніх вчителів інформатики. Нові технології навчання: збірник наукових праць (91). pp. 159-172.

Сікора, Я. Б. (2017) Інструментальні засоби для реалізації управління знаннями в електронному навчанні. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 231-233.

Сікора, Я. Б. (2017) Використання засобів ІКТ у формуванні інформаційно-дослідницької компетентності майбутнього фахівця. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 262-264.

Сікора, Я. Б. (2017) Використання методів управління знаннями для організації електронного навчання. Інформаційні технології і засоби навчання, 61 (5). pp. 162-174. ISSN 2076-8184

Сікора, Я. Б. (2017) Використання управління знаннями в процесі формування предметних компетентностей майбутніх учителів інформатики. Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців- педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (13-15 вересня 2017 р., м. Бердянськ).. pp. 201-202.

Сікора, Я. Б. (2017) Пакети програм для вивчення програмування паралельних обчислювальних процесів. Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі. Матеріали X Всеукраїнської науково практичної WEB конфере-нції аспірантів, студентів та молодих вчених (22-24 березня 2017 р.). pp. 30-32.

Сікора, Я. Б. (2016) Хмарні технології у навчанні інформатики майбутніх фахівців фізико-математичного профілю. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 258-259.

Сікора, Я. Б. (2016) Інтеграція електронного навчання і дистанційних освітніх технологій в навчальний процес ВНЗ. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 92-95.

Сікора, Я. Б. (2016) Реалізація змішаного навчання у вищому навчальному закладі. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота" (2(39)). pp. 236-239. ISSN 2524-0609

Сікора, Я. Б. and Усата, О. Ю. (2015) Вивчення функціональних можливостей засобу macrorecorder додатків MS Office 2010. Наукові записки. pp. 57-63. ISSN 978-966-7406-67-7

Сікора, Я. Б. (2015) Зміст професійної підготовки бакалаврів інформатики. Проблеми та перспективи навчання технологій : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 2–3 квітня 2015 р., м. Кіровоград / За заг. ред. М.І. Садового та О.В. Єжової.. pp. 46-49.

Сікора, Я. Б. (2015) Особливості змісту професійної підготовки бакалаврів інформатики. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Ч.1, 7. pp. 170-174.

Сікора, Я. Б. (2014) Організація самостійного вивчення «Методів оптимізації» з використанням Інтернет-порталу. Інформаційні технології – 2014 : зб. тез I Української конфе¬ренції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т суспільства, каф. інформатики, каф. інформ. технол. і матем. дис. ; Відповід. за вип.: О.В. Бушма, А.В.. pp. 70-72.

Сікора, Я. Б. (2013) Класифікація оптимізаційних навчальних задач для побудови операційної частини змістового модуля. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 73-77. ISSN 2076-6173

Сікора, Я. Б. (2013) Побудова індивідуальної траєкторії навчання інформатики з використанням електронної бази навчальних матеріалів. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. Internet-конф., 18-22 березня.. pp. 170-172.

Сікора, Я. Б. (2013) Структуризація навчально-методичного комплексу в системі електронних освітніх ресурсів. Матеріали ХVIII Міжнар. наук.-метод. конф. «Управління якістю підготовки фахівців», 18-19 квітня 2013 р., Одеса., 2. pp. 228-229.

Сікора, Я. Б. (2013) Технологія веб-квест при вивченні інформатики. Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 30–31 трав. 2013 р. у 6 т., 5. pp. 58-61.

Усата, О. Ю. and Сікора, Я. Б. (2012) Вивчення MS PUBLISHER з використанням особистісно орієнтованих технологій навчання. Комп’ютер у школі та сім’ї (6). pp. 32-35.

Сікора, Я. Б. (2012) Основные аспекты реализации педагогического эксперимента по формированию профессиональной компетентности будущего учителя информатики средствами моделирования. Вестник Семипалатинского государственного педагогического института (3(27)). pp. 80-84.

Сікора, Я. Б. (2011) Використання тренінгів у професійній підготовці компетентних фахівців з інформатики. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. pp. 115-121.

Сікора, Я. Б. (2011) Використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі прикладної математичної підготовки майбутніх фахівців з інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс], 21 (1).

Сікора, Я. Б. (2011) Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у вищій професійній освіті. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції. p. 33.

Сікора, Я. Б. (2011) Особливості технології формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання. Нові технології навчання. pp. 254-259.

Сікора, Я. Б. (2011) Теоретичні та методологічні основи компетентнісного підходу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 98-102.

Сікора, Я. Б. (2010) Інформаційні технології у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. pp. 110-117.

Сікора, Я. Б. (2010) Електронний навчально-методичний посібник як засіб підготовки фахівців з інформатики. Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції. p. 48.

Сікора, Я. Б. (2010) Мультимедійні технології в методичній підготовці майбутнього викладача інформатики. Науково-практичний семінар «Мультимедійні технології в освіті». Тези доповідей. p. 23.

Сікора, Я. Б. (2009) Використання інформаційних технологій у підготовці компетентного вчителя інформатики. Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 листопада 2009 р.). pp. 146-149.

Сікора, Я. Б. (2009) Технологія формування професійної компетентності майбутнього учителя інформатики засобами моделювання. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція ,,Освітній процес: погляд зсередини” : зб. наук. праць. pp. 18-21.

Сікора, Я. Б. (2008) Зміст та структура поняття професійна компетентність вчителя інформатики. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. праць. pp. 148-156.

Сікора, Я. Б. (2008) Компетентнісний підхід при вивченні ,,Методики навчання інформатики”. Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія ,,Педагогіка. Соціальна робота”. pp. 143-146.

Сікора, Я. Б. (2008) Критерії та рівні сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 154-159.

Сікора, Я. Б. (2008) Модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. Міжнародна науково-практична конференція ,,Наука в інформаційному просторі” : зб. наук. праць. pp. 50-53.

Сікора, Я. Б. (2008) Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у курсі "Методики навчання інформатики". Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції ,,Теоретико-методологічні засади підготовки педагогічних кадрів у поліетнічному регіоні”. pp. 73-74.

Сікора, Я. Б. (2007) Особистісний компонент у структурі професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. Проблема духовності сучасної молоді: реалії та перспективи : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції молодих дослідників, 8 листопада 2007 р.. pp. 112-115.

Сікора, Я. Б. (2007) Професійна компетентність вчителя інформатики як об’єкт педагогічного аналізу. Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів : збірник наукових праць учасників Всеукраїнського методологічного семінару з міжнародною участю. pp. 200-207.

Сікора, Я. Б. (2007) Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. Професійна підготовка вчителів в умовах упровадження кредитно-модульної системи : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. pp. 49-53.

Сікора, Я. Б. (2006) Аналіз базових понять дослідження проблеми формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: [зб. наук. праць / за ред. О. А. Дубасенюк та ін.]. pp. 47-50.

Сікора, Я. Б. (2005) Структурно-функціональна модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 171-175.

Ляшенко, Б. М. and Сікора, Я. Б. (2004) Новітні комп’ютерні технології вивчення транспортної задачі лінійного програмування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 169-173.

Book Section

Кривонос, О. М. and Вакалюк, Т. А. and Сікора, Я. Б. (2019) Competence oriented tasks in the course “Programming”. In: Digital economy and digital society. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, pp. 103-109.

Сікора, Я. Б. (2013) Дослідження операцій:навч.-метод. посібн. для студ. напряму 6.040302 Інформатика*. In: Дослідження операцій. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Сікора, Я. Б. (2012) Методи оптимізації: навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.040302 Інформатика*. In: Методи оптимізації. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Monograph

Вітвицька, С. С. and Колесник, Н. Є. and Бойчук, І. Д. and Герасимчук, О. Л. and Запорожцева, Ю. С. and Ковальчук, О. А. and Казмерчук, А. and Корнійчук, Ю. Г. and Кубрак, С. В. and Мірошніченко, О. and Сікора, Я. Б. and Танська, В. В. and Усата, О. Ю. (2019) Моделювання професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграційних процесів. Other. Вид. О.О. Євенок, Житомир.

Conference or Workshop Item

Сікора, Я. Б. and Постова, С. А. (2021) Збірник наукових праць «Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (12 листопада 2020 р.)». In: V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» (12 листопада 2020 р.)».

Сікора, Я. Б. and Якимчук, Б. Л. (2020) Можливості використання мобільних пристроїв при навчанні інформатиці. In: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологи у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку.

Сікора, Я. Б. (2020) Огляд адаптивних навчальних систем. In: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологи у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку.

Сікора, Я. Б. (2018) Інструменти адаптивного навчання. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Ущапівський, В. Я. and Сікора, Я. Б. (2018) Технології створення web-квесту з інформатики. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Сікора, Я. Б. (2012) Кейс-технології при вивченні «Методів оптимізації». In: "Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи". ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція, присвяченої 95-річчю Херсонського державного університету, 12 – 16 листопада 2012 р., Херсон.

Thesis

Сікора, Я. Б. (2010) Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Сікора, Я. Б. and Федорчук (Жуковська), А. Л. (2017) Основи інформатики: MS Word та MS Excel. [Teaching Resource]

Сікора, Я. Б. and Федорчук (Жуковська), А. Л. (2016) Основи інформатики: робота в операційній системі Windows. [Teaching Resource]

Сікора, Я. Б. (2011) Дослідження операцій: базові навчально-методичні матеріали для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання і факультету післядипломної освіти та довузівської підготовки. [Teaching Resource]

Сікора, Я. Б. (2011) Математичне програмування: базові навчально-методичні матеріали для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання. [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Apr 16 18:14:09 2021 EEST.