Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Computer Science and Information Technology" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ш | Щ | Я
Number of items: 79.

Б

Богачук, Л. В. (2014) Електронні посібники як сучасна технологія в освіті. In: Сучасні комп’ютерні інформаційні технології: Матеріали IV Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ’2014, 16-17 травня 2014 року, Тернопіль.

В

Вакалюк, Т. А. (2014) Вітчизняний досвід проектування хмаро орієнтованого навчального середовища для закладів освіти. Новітні комп’ютерні технології, 12. pp. 20-24.

Вакалюк, Т. А. (2014) Можливості використання хмарних сховищ. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 травня 2014 р. / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини; гол. ред. Ткачук Г.В.. pp. 19-22.

Вакалюк, Т. А. (2014) Основні поняття хмаро орієнтованого навчального середовища. Нові інформаційні технології для всіх "ІТЕА 2014": збірка праць Дев’ятої міжнародної конференції.

Вакалюк, Т. А. and Кончаківський, Ю. О. (2014) Переваги використання електронних посібників у навчальних закладах України. Комп'ютер у школі та сім'ї., 4(116). pp. 22-24.

Вакалюк, Т. А. (2014) Creating presentations for cloud services. Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics (5). pp. 84-88. ISSN 2372-7438

Вакалюк, Т. А. (2014) Висвітлення проблем використання хмарних технологій у вищій освіті у працях зарубіжних вчених. British Journal of Science, Education and Culture, 6 (2). pp. 295-299. ISSN 0007-1657

Вакалюк, Т. А. (2014) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ОПРОСОВ. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса современного университета [Электронный ресурс] : сб. докл. междунар. интернет-конф., Минск, 1–30 нояб. 2013 г. – Минск, 2014.. pp. 223-234.

Вакалюк, Т. А. (2014) НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИ. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції.. pp. 9-11.

Вакалюк, Т. А. (2014) Підходи до створення різних видів навчального середовища у закладах зарубіжжя. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 2 (16). pp. 38-41. ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996

Вакалюк, Т. А. (2014) Хмарний сервіс для створення документів з можливістю надання прав спільного доступу декільком користувачам. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірних наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. (48). pp. 65-70.

Вербівський, Д. С. (2014) Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі вищої школи. Нові інформаційні технології для всіх" ІТЕА 2013": збірка праць Восьмої міжнародної конференції.

Вербівський, Д. С. (2014) Особливості організації навчальних тренінгів через застосування ІКТ у вищій школі. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційні технології в навчальному процесі 2013». Частина 1.

Вербівський, Д. С. (2014) Розвиток електронних бібліотек: світовий досвід, проблеми та перспективи. Нові інформаційні технології в освіті для всіх ITEA-2014.

Войтенко, О. А. (2014) Проектування та розробка інтерфейсу клієнт-серверного додатка на платформі WordPress. ЖДУ ім. І. Франка.

Г

Геращенко, А. П. (2014) ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ НА ПРИКЛАДІ ТЕСТОВИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ. Інформаційні технології і засоби навчання, 41 (3). pp. 151-159.

Головня, О. С. (2014) Критерії добору програмних засобів віртуалізації unix-подібних операційних систем у підготовці бакалаврів інформатики. Збірник матеріалів II всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2014». pp. 101-104.

Горобець, С. М. (2014) Компетентнісна парадигма в освіті: світовий досвід, здобутки українських і польських науковців. Українська полоністика (11). pp. 226-233. ISSN 2220-4555

Горобець, С. М. (2014) Сучасні тенденції розвитку комп'ютерно-орієнтованих технологій навчання. Internet education science. pp. 257-259. ISSN 978-966-641-588-5

Горобець, С. М. (2014) Формування саморегулятивно-рефлексивного компонента професійної компетентності засобами комп'ютерно орієнтованих технологій навчання. Науковий вісник Ужгородського національного університету (34). pp. 61-64.

З

Загацька, Н. О. (2014) ОСНОВИ ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ КРИПТОЛОГІЇ. Інформаційні технології в освіті (18).

К

Карплюк, С. О. (2014) Conceptual basis of designing information-analytical Web-based management system educational process Physics and Mathematics Faculty. British Journal of Science, Education and Culture, І (2 (6)). pp. 274-278. ISSN 0007-1657

Карплюк, С. О. (2014) Інформаційно-аналітичні системи: сучасний стан та перспективи розвитку. Дев’ята міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: безперервна освіта» (ITEA-2014).

Карплюк, С. О. (2014) Деякі аспекти розвитку WEB-орієнтованих систем управління навчальним процесом у вищій школі. Матеріали всеукраїнської науково-практичної Інтеренет-конференції «Інформаційні технології в навчальному процесі 2013», 1. pp. 40-42.

Карплюк, С. О. (2014) Особливості проектування систем управління процесом навчання студентів фізико-математичних спеціальностей. Науковий пошук молодих дослідників : Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (7). pp. 255-258.

Коневщинська, О. Е. (2014) Використання сучасних мобільних засобів в е-навчанні. "Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції "Інформаційні технології в навчальному процесі 2014" Збірник тез доповідей.. pp. 65-68.

Коневщинська, О. Е. (2014) Електронні освітні ресурси у межах інформаційного забезпечення діяльності ресурсних центрів дистанційної освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 43 (5). pp. 164-173. ISSN 2076-8184

Коневщинська, О. Е. (2014) Сучасні веб-ресурси для дистанційної онлайн-освіти. Збірник тез доповідей науково-практичної конференції "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності". pp. 1-2.

Коневщинська, О. Е. (2014) Сучасні засоби Інтернет доступу та освітні платформи в е-навчанні. Інформаційні технології і засоби навчання, 44 (6). pp. 33-41. ISSN 2076-8184

Коневщинська, О. Е. (2014) Формування ІКТ-компетентностівикладачів-тьюторів ресурсних центрів дистанційної освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 42 (4). pp. 20-32. ISSN 2076-8184

Коротун, О. В. and Жуковський, С. С. (2014) Про перспективу введення мови програмування С++ в навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів. Комп’ютер у школі та сім’ї (1(113)). pp. 23-25. ISSN 2307-9851

Кривонос, О. М. (2014) Використання задачного підходу в процесі навчання програмування майбутніх учителів інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання, 40 (2). pp. 83-91.

Кривонос, О. М. (2014) Компетентнісно-орієнтовані завдання в курсі «Програмування». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 5 (47). pp. 138-144.

Кривонос, О. М. (2014) Методичне забезпечення курсу програмування. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 165-167.

Кривонос, О. М. (2014) Склад основних компонентів інформаційно-комунікаційних компетентностей вчителя інформатики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 118-123. ISSN 2076-6173

Кривонос, О. М. (2014) Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх учителів інформатики в процесі навчання програмування. PhD thesis, Міністерство освіти і науки України.

Л

Лупаренко, Л. А. (2014) Програмні рішення для виявлення плагіату в наукових роботах. In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20.03.2014, Київ.

Лупаренко, Л. А. (2014) Рекомендації з інсталяції та використання програми для пошуку плагіату Etxt Антиплагиат. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.. (Unpublished)

М

Маньковський, А. В. (2014) Переваги створення сайгу на платформі CMS Datalife Engine. In: Сучасні комп’ютерні інформаційні технології: Матеріали IV Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ’2014, 16-17 травня 2014 року, Тернопіль.

Мартинюк, Л. А. (2014) ПЕРСОНАЛЬНИЙ САЙТ ВИКЛАДАЧА ЯК ЗАСІБ УПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Інформаційні технології і засоби навчання, 41 (3). pp. 299-310.

Мельник, І. В. (2014) Розробка мультимедійного дидактичного комплексу з логічного програмування. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 122-123.

Молотовська, Г. А. (2014) Моделювання фрактальних зображень інструментальними засобами. [Experiment] (Unpublished)

Мосіюк, О. О. (2014) Інноваційність особистості майбутнього вчителя математики як основа готовності до інноваційно-дослідницької діяльності. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теорія і практика природничого навчання школярів". pp. 67-69.

Мосіюк, О. О. (2014) Структура кейсу для підготовки майбутніх учителів математики до інноваційно-дослідної діяльності. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти (9(52)). pp. 119-122.

Муляр, П. А. (2014) Інтернет-технології в електронній комерції. In: Сучасні комп’ютерні інформаційні технології: Матеріали IV Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ’2014, 16-17 травня 2014 року, Тернопіль.

Мінгальова, Ю. І. (2014) Структурні елементи системи організаційного управління. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 16-18.

Н

Новицька, Т. Л. (2014) Роль зв’язаних даних для функціонування мережі наукової електронної бібліотеки. Збірник матеріалів II всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2014». pp. 52-53.

Новицька, Т. Л. and Левчегнко, Я. С. (2014) МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ НАУКОВОЇ УСТАНОВИ. Інформаційні технології і засоби навчання, 39 (1). pp. 209-221.

Нудищук, О. В. (2014) Створення web-ресурсу підтримки вивчення «алгоритмів та технологій паралельних обчислень». Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 120-122.

О

Онищук, Д. П. and Вакалюк, Т. А. (2014) Комп’ютерні ігри як засіб розвитку логічного мислення у школярів. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 138-140.

П

Петровська, Т. Л. and Карплюк, С. О. (2014) Особливості використання віртуальних практичних інтерактивних засобів у процесі навчання фізики. Збірник матеріалів II всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2014». pp. 58-62.

Поліщук, В. В. and Вакалюк, Т. А. (2014) Використання електронних засобів навчання студентами фізико-математичного факультету: психолого-педагогічний аспект. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 134-136.

Прилуцька, Н. С. (2014) Понятійно-термінологічний аналіз поняття "електронна бібліотека". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (75). pp. 131-134. ISSN 2076-6173

Р

Регета, Д. М. (2014) Розробка програмного забезпечення для відтворення файлів мультимедіа для Windows Phone. ЖДУ ім. І.Франка.

Решетньов, І. С. (2014) Основні тренди 2014 року у веб-дизайні. In: Сучасні комп’ютерні інформаційні технології: Матеріали IV Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ’2014, 16-17 травня 2014 року, Тернопіль.

С

Семенчук, С. П. (2014) Технічні засоби навчання. Лабораторні роботи. [Teaching Resource] (Unpublished)

Словінська, О. Д. (2014) Вебінар як різновид електронної веб-конференції та його місце в комбінованому навчанні. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 150-154. ISSN 2076-6173

Словінська, О. Д. (2014) Організаційні аспекти забезпечення ікт-підтримки процесу наукової комунікації. In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20.03.2014, Київ.

Словінська, О. Д. (2014) Основи педагогічного проектування інформаційного простору за умов використання електронних систем організації конференцій. Збірник матеріалів II всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2014». pp. 71-72.

Словінський, О. В. (2014) Аналіз досвіду використання хмарних технологій у навчальних цілях. Збірник матеріалів II всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2014». pp. 73-75.

Словінський, О. В. (2014) Організаційні аспекти впровадження хмарних обчислень у сфері освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 145-149. ISSN 2076-6173

Словінський, О. В. (2014) Сучасний стан освоєння освітніх хмарних технологій. In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20.03.2014, Київ.

Спірін, О. М. and Шевчук, П. Г. (2014) Порівняльний аналіз програмних технологій операційної системи Windows 8 для навчання програмування. Інформаційні технології і засоби навчання, 40 (2). pp. 65-73.

Спірін, О. М. and Яцишин, А. В. (2014) Досвід підготовки наукових кадрів з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті (до 15-річчя Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України). Комп'ютер у школі та сім'ї. pp. 3-8. ISSN ISSN 2307–9851

Стець, О. В. (2014) ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУЦІ, ОСВІТІ, ЕКОНОМІЦІ ТА У ВИРОБНИЦТВІ: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет–конференції. Маріуполь: МДУ.

Сідорова, О. С. (2014) Переваги дистанційної освіти. In: Сучасні комп’ютерні інформаційні технології: Матеріали IV Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ’2014, 16-17 травня 2014 року, Тернопіль.

Сікора, Я. Б. (2014) Організація самостійного вивчення «Методів оптимізації» з використанням Інтернет-порталу. Інформаційні технології – 2014 : зб. тез I Української конфе¬ренції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т суспільства, каф. інформатики, каф. інформ. технол. і матем. дис. ; Відповід. за вип.: О.В. Бушма, А.В.. pp. 70-72.

Т

Ткачук, Г. І. (2014) Розробка електронної системи організації документообігу університету. [Experiment] (Unpublished)

Троцька, Ю. А. and Міхеєв, В. В. (2014) Інформаційно-методична підтримка навчання інформатики в старших класах загальноосвітньої школи. ЖДУ ім. І. Франка.

Ф

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2014) Організація навчання старшокласників предмету «інформатика» у класах фізико-математичного профілю. Інформаційні технології і засоби навчання. ISSN 2076-8184

Х

Хайнацька, Ю. (2014) Середовище 3D МАХ для представлення 3D об’єктів проектування. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 75-76.

Ш

Шевельова, М. К. (2014) Аналіз проблем процесу інформатизації середньої школи. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку. pp. 129-131.

Шевельова, М. К. (2014) ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: «Створення інформаційно-комунікаційного забезпечення для підтримки дистанційного навчання». [Experiment]

Шевченко, С. А. (2014) Кастомізація та оптимізація firmware мобільних пристроїв на базі операційної системи Android. ЖДУ ім. І. Франка.

Шевченко, С. А. (2014) Розблокування bootloader. In: Сучасні комп’ютерні інформаційні технології: Матеріали IV Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ’2014, 16-17 травня 2014 року, Тернопіль.

Щ

Щехорський, А. Й. (2014) Statistical method of finding quality indicators distribution of surfaces treated in thickness of gas-thermal coatings in various depths. ВІСНИК. SCIENTIFIC OF THE TERNOPIL NATIONALTECHNICAL UNIVERSITY (4(76)). pp. 135-148. ISSN 1727-7108

Я

Яценко, О. І. (2014) Основні вимоги до побудови комп’ютерної мережі загальноосвітньої школи. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (7). pp. 178-182.

Яценко, О. І. (2014) Основні поняття та переваги хмарних технологій. In: Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 травня 2014 року, Київ.

Яценко, О. Ю. (2014) Основні етапи розробки Web-сайту. In: Сучасні комп’ютерні інформаційні технології: Матеріали IV Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ’2014, 16-17 травня 2014 року, Тернопіль.

This list was generated on Fri Aug 12 14:36:30 2022 EEST.