Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of theory and methods of preschool and inclusive education" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | В | Г | Д | К | Л | М | Р | Ф | Ш
Number of items: 51.

А

Антонова, О. Є., Клименюк, Ю. М. (2011) Підготовка майбутнього вчителя до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів початкової школи. Other. Житомир. держ. ун-т, Житомир.

В

Власюк, Ж. І. (2011) Психолого-педагогічні умови формування почуття справедливості молодших школярів у позаурочній діяльності. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії". pp. 205-208.

Вознюк, О. В. (2011) Аналіз еталонного акме-синергетичного средовища на прикладі виховного закладу А.С. Макаренка. Професійна педагогічна освіта: акме-синергетичний підхід: Монографія /За ред.О.А.Дубасенюк. pp. 133-163.

Вознюк, О. В. (2011) ВІДГУК офіційного опонента, кандидата педагогічних наук, доцента Вознюка Олександра Васильовича на дисертаційне дослідження Садовець Олесі Володимирівни «Особливості професійного розвитку вчителів середніх шкіл в об’єднаннях працівників освіти США», подане на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

Вознюк, О. В. (2011) Вища освіта: цивілізаційні виклики та перспективи розвитку. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія (357). pp. 34-39.

Вознюк, О. В. (2011) Воспитательный аспект одаренности как потенциальной сущности. Освіта обдарованої та талановитої молоді – національнра проблема. Матеріали Всеукраїнської конференції, 1 грудня 2011 р., м. Київ, частина 1.. pp. 74-79.

Вознюк, О. В. (2011) До проблеми актуалізації науково-педагогічного знання у сучасному освітньому. Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, досвід, прогноз: зб. наук. ст. методологічного семінару, 17 березня 2010 р. : у 2 ч. / за ред. В.І. Лугового, Н.Г. Ничкало., 2. pp. 21-26.

Вознюк, О. В. (2011) Концептуализация холистической педагогической парадигмы. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16396, 27.02.2011.

Вознюк, О. В. (2011) Концептуальні засади професійного розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Культурно-історична спадщина Польщі та України як чинник розвитку полікультурної освіти: зб.наук.праць / за ред. Василя Кременя, Тадеуша Левовицького, Світлани Сисоєвої. pp. 79-84.

Вознюк, О. В. (2011) Концепція формування досліднцьких умінь та актуалізації дослідницьких здібностей у дітей та молоді. Матеріали Всеукраїньскої конференції "Розвиток дослідницьких здібностей обдарованих дітей та молоді". pp. 60-75.

Вознюк, О. В. (2011) Методологічні засади креативної освіти: визначення понять. Нові технологія навчання. Науково-методичний збірник / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерстав освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки: В 2-х ч., 1 (69). pp. 48-53.

Вознюк, О. В. (2011) Мораль и выгода: гармония или противостояние. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16401, 03.03.2011.

Вознюк, О. В. (2011) Проблемні питання вищої освіти: виклики сучасної цивілізації як чинники створення педагогічних міфів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи", Житомир, 10-11 листопада 2011 р. pp. 59-67.

Вознюк, О. В. (2011) Процесс достижения акме как фазовое (критическое) явление: постановка проблемы. Акмеология 2011. Методологические и методические проблемы. pp. 57-65.

Вознюк, О. В. (2011) Психологічні чинники ефективної педагогічної дії: спроба системного аналізу. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю /за ред. І.А. Зязюна, О.А.Дубасенюк. pp. 144-152.

Вознюк, О. В. (2011) Синергетичний підхід до організації педагогічної творчості. Матеріали Всеукраїньскої конференції "Синергетика і творчість" (11 листопада 2011 р.). pp. 82-91.

Вознюк, О. В. (2011) Синергетичний підхід до професійно-педагогічної підготовки творчого вчителя. Професійна педагогічна освіта: акме-синергетичний підхід: Монографія /За ред.О.А.Дубасенюк. pp. 280-300.

Вознюк, О. В. (2011) Спроба обгрунтування універсального підходу до діагностики обдарованості. Методичині основи діагностики академічної обдарованості учнів (з урахуванням специфіки освітніх галузей): Матеріали науково-практичного семінару 15 вересня 2011 р., м. Київ. pp. 34-40.

Вознюк, О. В. (2011) Сучасні світові тенденції та їх наслідки для освітньої галузі. Матеріли Всеукраїньскої конфенерції "Людиноцентризм як основа гуманітарної політики України: освіта, політика, економіка, культура". – Київ, 22 лютого 2011 р. pp. 112-123.

Вознюк, О. В. (2011) Творчість, інтелект і обдарованість: генетичні особливості і точки перетину. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Особистісні інтелектуальні якості обдарованого учня у підлітковаму віці", 21 січня 2011 р. pp. 65-71.

Вознюк, О. В. (2011) Уточнення категоріально-поннятєвого апарату креативної педагогіки. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (4). pp. 57-65.

Вознюк, О. В. (2011) Холістичний підхід до аналізу обдарованості: визначення, діагностика, формування. Філософсько-методологічні аспекти визначення обдарованостію Матеріали круглого столу, 26 жовтня 2011 р., м. Київ. pp. 65-78.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2011) Орієнтація процесу розвитку обдарованих учнів на завдання з формування сучасного компетентного фахівця. Матеріали Всеукраїньскої конференції "Вікові особливості формування інтелкту", 24 березня 2011 р., м. Київ. pp. 5-11.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2011) Сучасні підходи як методологічні засади компетентінсного підходу в освіті. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 11-18.

Вознюк, О. В., Королюк, Т. В. (2011) Головні аспекти проблеми моніторингу якості освіти // Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 335-343.

Вознюк, О. В., Кубіцький, С. О. (2011) Характеристика кризового стану освіти. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін., 3 (159). pp. 47-56.

Вознюк, О. В. (2011) Історико-соцієтальні засади духовності українського народу та його сучасна цивілізаційна роль. Волинські історичні записки (6). pp. 75-92.

Вознюк, О. В. (2011) Толерантність – умова зближення українського і єврейського народів. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Г

Гужанова, Т. С. (2011) КТС як одна з форм організації життедіяльності у літньому оздоровчому таборі. Професійно-компетентнісне становлення майбутніх педагогів початкової та дошкільної освіти у ВНЗ. pp. 11-14.

Д

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2011) Діагностичний підхід як важлива умова професійної позиції вчителя. Методичні основи діагностики академічної обдарованості учнів (з урахуванням специфіки освітньо галузі): матер. наук-практ.семінару. pp. 74-81.

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2011) Концептуальні підходи до професійно-педагогічної підготовки сучасного педагога. Other. Вид-во ЖДУ ім. Франка, Житомир.

Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2011) Рецензія на польсько-український та українсько-польський щорічник "Професійна освіта: педагогіка і психологія". Українська полоністика (8). pp. 110-112.

К

Коновальчук, І. І. (2011) Акмеологічні засади освітньої інноваційної діяльності. Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 269-272.

Коновальчук, І. І. (2011) Закономірності та умови реалізації інноваційних освітніх процесів. Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття: зб. наук. праць.. pp. 552-557. ISSN УДК 371.2 (09)

Коновальчук, І. І. (2011) Психологічні аспекти готовності учителів до інноваційної діяльності. Психологічні аспекти готовності учителів до інноваційної діяльності // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць, 4 (1). pp. 155-161.

Коновальчук, І. І. (2011) Соціокультурні детермінанти інноваційних освітніх процесів. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Коновальчук, І. І. (2011) Сутність та властивості інноваційної педагогічної системи. Нові технології навчання. Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 67 (1). pp. 89-93.

Коновальчук, І. І. (2011) Сутність і структура інноваційної компетентності педагога загальноосвітнього навчального закладу. Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Педагогіка.. pp. 85-88.

Коновальчук, І. І. (2011) Терміносистема базових понять педагогічної інноватики. Терміносистема базових понять педагогічної інноватики // Нові технології навчання. Наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,, 69 (2). pp. 70-75.

Коновальчук, І. М. (2011) Психологічні аспекти виникнення та корекції конфліктів батьків і дітей молодшого шкільного віку. Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи. pp. 135-138.

Костюшко, Ю. О. (2011) Педагогічна дія у площині психічних станів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії". pp. 169-171.

Л

Литньов, В. Є. (2011) Організація педагогічної дії у міжнародних та всеукраїнських дитячих оздоровчих центрах. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії", 20-21 травня 2011 р., м. Житомир.. pp. 130-133.

М

Максимова, О. О. (2011) Інтегрований підхід до реалізації завдань валеологічного виховання дошкільників. Збірник науково-методичних праць / За заг. ред. Литньова В.Є., Колесник Н.Є. pp. 23-26.

Москвіна, Т. П. (2011) Технології соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями. Професійно-компетентнісне становлення майбутніх педагогів початкової та дошкільної освіти у ВНЗ. pp. 43-47.

Москвіна, Т. П. (2011) Формування духовних цінностей старшокласників на уроках художньої культури. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. pp. 192-196.

Р

Рудницька, Н. Ю. (2011) Використання краєзнавчого матеріалу в навчанні школярів радянської Волині. In: Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир, pp. 452-475.

Ф

Федорова, М. А. (2011) Особливості формування естетичних почуттів у дітей молодшого шкільного віку. Нові технології навчання. Науково-методичний збірник. pp. 158-162.

Федорова, М. А. (2011) Педагогічні умови виховання працелюбності у дітей старшого дошкільного віку. Професійно-компетентнісне становлення майбутніх педагогів початкової та дошкільної освіти у ВНЗ: збірник науково-методичних праць. pp. 71-77.

Федорова, М. А. (2011) Пізнавальна активність як складова формування моральних цінностей в учнів початкових класів. Нові технології навчання. Науково-методичний збірник (69). pp. 116-120.

Ш

Шанскова, Т. І. (2011) Особливості адаптації дорослих студентів в умовах другої вищої освіти гуманітарного профілю. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 97-100. ISSN 2076-6173

Шанскова, Т. І. (2011) Педагогічна майстерність андрагога у процесі підготовки майбутніх фахівців гуманітарного профілю в умовах здобуття другої вищої освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ". pp. 213-215.

This list was generated on Fri Dec 1 08:54:21 2023 EET.