Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Preschool Education and Pedagogical Innovations" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Д | К | М | Н | С | Ч
Number of items: 52.

А

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Сидорчук, Н. Г. and Левківський, М. В. and Колесник, Н. Є. and Якса, Н. В. and Вознюк, О. В. and Ковальчук, В. А. and Коновальчук, І. І. and Круковська, І. М. and Миколаєнко, Н. М. and Павленко, В. В. and Синиця, М. О. (2013) Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Б

Басюк, Н. А. and Тарнавська, Н. П. (2013) Формування готовності майбутніх педагогів до встановлення гуманних стосунків з учнями. Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського (13). pp. 50-53.

В

Вознюк, О. В. (2013) Виховний заклад А.С.Макаренка як довершена педагогічна система та гармонійне розвивальне середовище. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (3). pp. 10-20.

Вознюк, О. В. (2013) Виявлення магістральної тенденції розвитку освіти (на прикладі розвитку педагогічних технологій у галузі естетичного виховання). Інновційні технології підготовки майбутніх фахівців у системі неперевної освіти: збірник наукових праць / за ред. О.С.Березюк, О.М.Власенко. pp. 77-89.

Вознюк, О. В. (2013) Главные аспекты холистической парадигмы образования. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (7). pp. 101-119.

Вознюк, О. В. (2013) Головні аспекти концепції семантичного простору Всесвіту. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті". p. 4.

Вознюк, О. В. (2013) Гуманітарне знання як чинник зміни традиційної наукової парадигми. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (2).

Вознюк, О. В. (2013) Духовність як компетентність особистості. Формування загальнокультурної компетенції майбутніх фахівців: збірник наукових праць / за ред. О.С. Березюк, О.М.Власенко.. pp. 34-45.

Вознюк, О. В. (2013) Діагностичний інструментарій дослідження розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (76). pp. 183-188.

Вознюк, О. В. (2013) Знаннєва інтеграція як основа інтердисциплінарності педагогіки. Interdyscyplinarnosc pedagogiki i jej subdyscypliny. pp. 707-717.

Вознюк, О. В. (2013) Интегральная концепция соматического и духовного здоровья личности. Other. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Вознюк, О. В. (2013) Информационная концепция здоровья личности. Акмеология 2013. Методологические и методические проблемы. (22). pp. 37-46.

Вознюк, О. В. (2013) Исследовательская деятельность как фактор духовного и соматического здоровья личности. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 листопада 2013 р., м. Київ. pp. 51-59.

Вознюк, О. В. (2013) Кіберсоціалізаційні наслідки комп’ютеризації як суттєвого чинника побудови сучасного інформаційного простору. Наукові записки Малої академії наук України. – Збірник Наукових праць. Серія: Педагогічні науки.. pp. 23-35.

Вознюк, О. В. (2013) Личность как трансцендентальная сущность. Актуальные проблемы педагогической теории и практики: материалы международной научной конференции / под общ.ред. проф. О.И. Кирикова; проф. Н.И.Сметанского. pp. 53-60.

Вознюк, О. В. (2013) Методологічні принципи синергетичних концепцій акмеології. Акмеологія в Україні: теорія і практик: зб.наук.праць (23). pp. 43-47.

Вознюк, О. В. (2013) Модель особистості педагога. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (19). pp. 231-239.

Вознюк, О. В. (2013) Особистісний аспект здоров’я суб’єктів освітнього процесу. Сталий розвиток: проблеми та перспективи / за ред. О.А. Дубасенюк: зб. наук. праць.. pp. 243-288.

Вознюк, О. В. (2013) Погляд на особистість учителя крізь призму його професійно важливих якостей. Андрагогічний вісник (4). pp. 51-58.

Вознюк, О. В. (2013) Програма та хід педагогічного експерименту щодо розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. (78). pp. 134-142.

Вознюк, О. В. (2013) Резонансная парадигма современной науки. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17887, 09.02.2013.

Вознюк, О. В. (2013) Реформування освіти у контексті сучасних освітніх міфів. Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія: монографія / за ред. В. Кременя, Т. Левовицького, В. Огнев'юка, С. Сисоєвої.. pp. 239-250.

Вознюк, О. В. (2013) Розвиток гуманітарного знання в сучасну епоху як чинник зміни традиційної наукової парадигми. Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження (30). pp. 184-203.

Вознюк, О. В. (2013) Синергетика економічних систем: навчальний посібник. Вид-во ЖДТУ, Житомир.

Вознюк, О. В. (2013) Синергетичне зближення науки та релігії. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (3).

Вознюк, О. В. (2013) Теоретико-методологічні та технологічні аспекти педагогічної системи А.С. Макаренка у контексті глобальних проблем сучасної освіти. Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття / за ред. О.А. Дубасенюк: монографія. pp. 72-104.

Вознюк, О. В. and Борисюк, С. Л. (2013) Синергетика військових конфліктів: метод нелінійного прогнозування історичних подій. Тези доповідей ХІІ науково-методичної конференції / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир,, 2. pp. 3-5.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2013) Ноосферна освіта – умова реалізації концепції сталого розвитку. Сталий розвиток: проблеми та перспективи / за ред. О.А. Дубасенюк: зб. наук. праць. pp. 23-29.

Вознюк, О. В. (2013) Екзистенціалізм у світлі міждисциплінарних досліджень. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський (4). pp. 25-28.

Вознюк, О. В. (2013) Розвиток особистості педагога в умовах цивілізаційних змін: теорія і практика. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. (2013) Синергетичний характер воспитательно-педагогической системы А.С. Макаренко. Воспитание человека – дело счастливое и посильное.

Д

Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. and Синиця, М. О. (2013) Использование мультимедийных средств в процессе профессиональной подготовки студентов университета. Стратегические комуникации, теоретические знания и практические навыки в економике, управление проэктами, педагогики, праве, политологии, природопользовании, психологии, медицыне, философии, филологии, социологии, технике, математике, физике, химии. pp. 129-231.

К

Коновальчук, І. І. (2013) Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Нова педагогічна думка. Наук.-метод. журнал. (3(75)). pp. 76-79.

Коновальчук, І. І. (2013) Міждисциплінарний підхід у дослідженні проблем педагогічної інноватики. Interdyscyplinarnosc pedagogiki i jej subdyscypliny / Pod redakcja Zofii Szaroy, Franciczka Szloska / V польсько-український форум.. pp. 261-269.

Коновальчук, І. І. (2013) Проблемні локуси синергетичного аналізу інноваційних освітніх процесів. Педагогічний дискурс: зб. наук. праць (14). pp. 246-251.

Коновальчук, І. І. (2013) Проектний підхід у реалізації інновацій у загальноосвітних навчальних закладах. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей. pp. 119-125.

Коновальчук, І. І. (2013) Процесуально-змістові аспекти технологізації процесу реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 102-107. ISSN 2076-6173

Коновальчук, І. І. (2013) Сутнісні ознаки інноваційного середовища загальноосвітнього навчального закладу. Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. (39). pp. 216-222.

Коновальчук, І. І. (2013) Сущность и задачи технологии в организации процесса реализации инноваций в общеобразовательных учебных заведениях. Вектор науки. Тольяттинский государственный университет. Серия: педагогика, психология. (1(12)). pp. 118-121.

Коновальчук, І. М. (2013) Особистісні особливості дітей молодшого шкільного віку як суб’єктивні чинники їх конфліктів з батьками. Збірник наукових праць Інституту психології ім.. Г.С.Костюка АПН України, 1. pp. 178-190.

Кремень, В. and Сисоєва, С. and Вознюк, О. В. and Дубасенюк, О. А. and Хоружа, Л. and Саух, П. Ю. (2013) Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія. Project Report. ТОВ “Видавниче підприємство “ЕДЕЛЬВЕЙС”, Київ.

М

Максимова, О. О. (2013) Гуманізація відносин як умова формування успішної особистості дошкільника (в контексті ідей В. О. Сухомлинського). Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського: зб. наук. праць / за заг. ред. проф. М.В.Левківського. pp. 121-125.

Максимова, О. О. (2013) Формування успішної особистості шестирічного першокласника: монографія. Other. Житомир: ЖДУ.

Н

Наумчук, Т. В. (2013) Зміст, форми та методи підготовки керівників ДНЗ до інноваційної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти. Імідж сучасного педагога (8-9). pp. 27-29. ISSN 2221-6316

С

Синиця, М. О. (2013) Використання мультимедійних засобів у процесі вивчення педагогічного досвіду А.С. Макаренка. Інноваційність ідей А.С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. pp. 234-242.

Синиця, М. О. (2013) Використання мультимедійних технологій в умовах сталого розвитку освіти. Сталий розвиток: проблеми та перспективи / за ред. О.А. Дубасенюк: зб. наук. праць. pp. 369-378.

Синиця, М. О. (2013) Оценка готовности студентов к учебной деятельности с использованием мультимедийных технологий. Актуальные проблемы педагогической теории и практики. pp. 234-243.

Синиця, М. О. (2013) Проблеми підготовки майбутніх учителів до застосування мультимедійних технологій у професійній діяльності. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб, 79. pp. 187-191.

Синиця, М. О. (2013) Проблеми підготовки майбутніх учителів до застосування мультимедійних технологій у професійній діяльності. Українська полоністика: наук. журнал (2). pp. 181-187.

Синиця, М. О. (2013) Роль методу проектів та мультимедійних технологій в освітньому середовищі ВНЗ. Наукові записки Малої академії наук України (2). pp. 191-197.

Синиця, М. О. (2013) Технологія використання студентами мультимедійних засобів під час захисту кваліфікаційних робіт. Проблеми філології в педагогічному дискурсі. Збірник наукових праць (за матеріалами семінарів, проведених Експериментально-тематичним центром навчальної та науково-дослідницької діяльності ЖДУ ім. І. Франка в 2012-2013 н.р.) / За ред. К. Я. Климов. pp. 35-39.

Ч

Чернілевський, Д. В. and Дубасенюк, О. А. and Вознюк, О. В. and Космачова, Н.В. (2013) Духовна культура особистості. [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Jun 18 19:51:15 2018 EEST.