Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of theory and methods of preschool and inclusive education" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Д | К | М | Н | П | Р | С | Ч | Ш
Number of items: 67.

А

Антонова, О. Є., Березюк, О. С., Вітвицька, С. С., Власенко, О. М., Дубасенюк, О. А., Єремеєва, В. М., Сидорчук, Н. Г., Левківський, М. В., Колесник, Н. Є., Якса, Н. В., Вознюк, О. В., Ковальчук, В. А., Коновальчук, І. І., Круковська, І. М., Миколаєнко, Н. М., Павленко, В. В., Синиця, М. О. (2013) Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Б

Басюк, Н. А., Тарнавська, Н. П. (2013) Формування готовності майбутніх педагогів до встановлення гуманних стосунків з учнями. Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського (13). pp. 50-53.

В

Вознюк, О. В. (2013) Виховний заклад А.С.Макаренка як довершена педагогічна система та гармонійне розвивальне середовище. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (3). pp. 10-20.

Вознюк, О. В. (2013) Виявлення магістральної тенденції розвитку освіти (на прикладі розвитку педагогічних технологій у галузі естетичного виховання). Інновційні технології підготовки майбутніх фахівців у системі неперевної освіти: збірник наукових праць / за ред. О.С.Березюк, О.М.Власенко. pp. 77-89.

Вознюк, О. В. (2013) Главные аспекты холистической парадигмы образования. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (7). pp. 101-119.

Вознюк, О. В. (2013) Головні аспекти концепції семантичного простору Всесвіту. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті". p. 4.

Вознюк, О. В. (2013) Гуманітарне знання як чинник зміни традиційної наукової парадигми. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (2).

Вознюк, О. В. (2013) Духовність як компетентність особистості. Формування загальнокультурної компетенції майбутніх фахівців: збірник наукових праць / за ред. О.С. Березюк, О.М.Власенко.. pp. 34-45.

Вознюк, О. В. (2013) Діагностичний інструментарій дослідження розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (76). pp. 183-188.

Вознюк, О. В. (2013) Знаннєва інтеграція як основа інтердисциплінарності педагогіки. Interdyscyplinarnosc pedagogiki i jej subdyscypliny. pp. 707-717.

Вознюк, О. В. (2013) Интегральная концепция соматического и духовного здоровья личности. Other. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Вознюк, О. В. (2013) Информационная концепция здоровья личности. Акмеология 2013. Методологические и методические проблемы. (22). pp. 37-46.

Вознюк, О. В. (2013) Исследовательская деятельность как фактор духовного и соматического здоровья личности. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 листопада 2013 р., м. Київ. pp. 51-59.

Вознюк, О. В. (2013) Кіберсоціалізаційні наслідки комп’ютеризації як суттєвого чинника побудови сучасного інформаційного простору. Наукові записки Малої академії наук України. – Збірник Наукових праць. Серія: Педагогічні науки.. pp. 23-35.

Вознюк, О. В. (2013) Личность как трансцендентальная сущность. Актуальные проблемы педагогической теории и практики: материалы международной научной конференции / под общ.ред. проф. О.И. Кирикова; проф. Н.И.Сметанского. pp. 53-60.

Вознюк, О. В. (2013) Методологічні принципи синергетичних концепцій акмеології. Акмеологія в Україні: теорія і практик: зб.наук.праць (23). pp. 43-47.

Вознюк, О. В. (2013) Модель особистості педагога. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (19). pp. 231-239.

Вознюк, О. В. (2013) Особистісний аспект здоров’я суб’єктів освітнього процесу. Сталий розвиток: проблеми та перспективи / за ред. О.А. Дубасенюк: зб. наук. праць.. pp. 243-288.

Вознюк, О. В. (2013) Погляд на особистість учителя крізь призму його професійно важливих якостей. Андрагогічний вісник (4). pp. 51-58.

Вознюк, О. В. (2013) Програма та хід педагогічного експерименту щодо розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. (78). pp. 134-142.

Вознюк, О. В. (2013) Психолого-педагогічні механізми розвитку особистості як творчої трансцендентної сутності. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2013) Резонансная парадигма современной науки. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17887, 09.02.2013.

Вознюк, О. В. (2013) Реформування освіти у контексті сучасних освітніх міфів. Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія: монографія / за ред. В. Кременя, Т. Левовицького, В. Огнев'юка, С. Сисоєвої.. pp. 239-250.

Вознюк, О. В. (2013) Розвиток гуманітарного знання в сучасну епоху як чинник зміни традиційної наукової парадигми. Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження (30). pp. 184-203.

Вознюк, О. В. (2013) Синергетика економічних систем: навчальний посібник. Вид-во ЖДТУ, Житомир.

Вознюк, О. В. (2013) Синергетичне зближення науки та релігії. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (3).

Вознюк, О. В. (2013) Теоретико-методологічні та технологічні аспекти педагогічної системи А.С. Макаренка у контексті глобальних проблем сучасної освіти. Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття / за ред. О.А. Дубасенюк: монографія. pp. 72-104.

Вознюк, О. В., Борисюк, С. Л. (2013) Синергетика військових конфліктів: метод нелінійного прогнозування історичних подій. Тези доповідей ХІІ науково-методичної конференції / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир,, 2. pp. 3-5.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2013) Ноосферна освіта – умова реалізації концепції сталого розвитку. Сталий розвиток: проблеми та перспективи / за ред. О.А. Дубасенюк: зб. наук. праць. pp. 23-29.

Вознюк, О. В. (2013) Екзистенціалізм у світлі міждисциплінарних досліджень. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський (4). pp. 25-28.

Вознюк, О. В. (2013) Розвиток особистості педагога в умовах цивілізаційних змін: теорія і практика. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2013) Синергетичний характер воспитательно-педагогической системы А.С. Макаренко. Воспитание человека – дело счастливое и посильное.

Д

Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г., Синиця, М. О. (2013) Использование мультимедийных средств в процессе профессиональной подготовки студентов университета. Стратегические комуникации, теоретические знания и практические навыки в економике, управление проэктами, педагогики, праве, политологии, природопользовании, психологии, медицыне, философии, филологии, социологии, технике, математике, физике, химии. pp. 129-231.

К

Коновальчук, І. І. (2013) Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Нова педагогічна думка. Наук.-метод. журнал. (3(75)). pp. 76-79.

Коновальчук, І. І. (2013) Міждисциплінарний підхід у дослідженні проблем педагогічної інноватики. Interdyscyplinarnosc pedagogiki i jej subdyscypliny / Pod redakcja Zofii Szaroy, Franciczka Szloska / V польсько-український форум.. pp. 261-269.

Коновальчук, І. І. (2013) Проблемні локуси синергетичного аналізу інноваційних освітніх процесів. Педагогічний дискурс: зб. наук. праць (14). pp. 246-251.

Коновальчук, І. І. (2013) Проектний підхід у реалізації інновацій у загальноосвітних навчальних закладах. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей. pp. 119-125.

Коновальчук, І. І. (2013) Процесуально-змістові аспекти технологізації процесу реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 102-107. ISSN 2076-6173

Коновальчук, І. І. (2013) Сутнісні ознаки інноваційного середовища загальноосвітнього навчального закладу. Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. (39). pp. 216-222.

Коновальчук, І. І. (2013) Сущность и задачи технологии в организации процесса реализации инноваций в общеобразовательных учебных заведениях. Вектор науки. Тольяттинский государственный университет. Серия: педагогика, психология. (1(12)). pp. 118-121.

Коновальчук, І. М. (2013) Особистісні особливості дітей молодшого шкільного віку як суб’єктивні чинники їх конфліктів з батьками. Збірник наукових праць Інституту психології ім.. Г.С.Костюка АПН України, 1. pp. 178-190.

Косигіна, О. В. (2013) Педагогічна взаємодія суб'єктів системи післядипломної освіти: зміст та специфіка. Освіта дорослих (7). pp. 215-224.

Косигіна, О. В. (2013) Створення психологічно безпечного освітнього середовища. Управління освітою (15).

Костюшко, Ю. О. (2013) Я-концепція як головний аспект людини, що розвивається. Нові технології навчання (79). pp. 226-231.

Кремень, В., Сисоєва, С., Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А., Хоружа, Л., Саух, П. Ю. (2013) Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія. Project Report. ТОВ “Видавниче підприємство “ЕДЕЛЬВЕЙС”, Київ.

М

Максимова, О. О. (2013) Гуманізація відносин як умова формування успішної особистості дошкільника (в контексті ідей В. О. Сухомлинського). Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського: зб. наук. праць / за заг. ред. проф. М.В.Левківського. pp. 121-125.

Максимова, О. О. (2013) Формування успішної особистості шестирічного першокласника: монографія. Other. Житомир: ЖДУ.

Н

Наумчук, Т. В. (2013) Зміст, форми та методи підготовки керівників ДНЗ до інноваційної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти. Імідж сучасного педагога (8-9). pp. 27-29. ISSN 2221-6316

П

Пастовенський, О. В. (2013) Исследование тенденций развития системы управления общим средним образованием. Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Сер.: Педагогика, психология (1 (12)). pp. 180-183.

Р

Ренькас, Б. М. (2013) ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Теорія та методика управління освітою: електронне наукове фахове видання ДВНЗ: «Університет менеджменту освіти». (3).

С

Синиця, М. О. (2013) Використання мультимедійних засобів у процесі вивчення педагогічного досвіду А.С. Макаренка. Інноваційність ідей А.С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. pp. 234-242.

Синиця, М. О. (2013) Використання мультимедійних технологій в умовах сталого розвитку освіти. Сталий розвиток: проблеми та перспективи / за ред. О.А. Дубасенюк: зб. наук. праць. pp. 369-378.

Синиця, М. О. (2013) Оценка готовности студентов к учебной деятельности с использованием мультимедийных технологий. Актуальные проблемы педагогической теории и практики. pp. 234-243.

Синиця, М. О. (2013) Проблеми підготовки майбутніх учителів до застосування мультимедійних технологій у професійній діяльності. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб, 79. pp. 187-191.

Синиця, М. О. (2013) Проблеми підготовки майбутніх учителів до застосування мультимедійних технологій у професійній діяльності. Українська полоністика: наук. журнал (2). pp. 181-187.

Синиця, М. О. (2013) Роль методу проектів та мультимедійних технологій в освітньому середовищі ВНЗ. Наукові записки Малої академії наук України (2). pp. 191-197.

Синиця, М. О. (2013) Технологія використання студентами мультимедійних засобів під час захисту кваліфікаційних робіт. Проблеми філології в педагогічному дискурсі. Збірник наукових праць (за матеріалами семінарів, проведених Експериментально-тематичним центром навчальної та науково-дослідницької діяльності ЖДУ ім. І. Франка в 2012-2013 н.р.) / За ред. К. Я. Климов. pp. 35-39.

Ч

Чернілевський, Д. В., Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В., Космачова, Н.В. (2013) Духовна культура особистості. [Teaching Resource]

Ш

Шанскова, Т. І. (2013) Соціально-психологічні особливості дорослих як суб’єктів навчання в умовах другої вищої освіти. Андрагогічні підходи у професійному навчанні безробітних: матер. науково-методол. семінару (15 травня 2013 р. м. Київ). pp. 131-134.

Шанскова, Т. І. (2013) Андрагогическая модель переподготовки специалистов гуманитарных специальностей при получении второго высшего образования. Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология, 2 (13). pp. 300-303.

Шанскова, Т. І. (2013) Андрагогическая модель переподготовки специалистов гуманитарных специальностей при получении второго высшего образования. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 300-303.

Шанскова, Т. І. (2013) Готовность студентов гуманитарных специальностей к профессиональной деятельности при получении второго высшего образования. Актуальные проблемы педагогической теории и практики: материалы международной научной конференции. pp. 20-26.

Шанскова, Т. І. (2013) Особливості перепідготовки фахівців гуманітарного профілю в США. Science and education a new dimension: Pedagogy and Psyhology (1 (6)). pp. 172-177.

Шанскова, Т. І. (2013) Психологічні особливості дорослих як суб’єктів навчання в умовах другої вищої освіти. Наукове електронне педагогічне видання Андрагогічний вісник (4). pp. 42-45.

Шанскова, Т. І. (2013) Розвиток особистості дорослих у процесі навчання в умовах другої вищої освіти гуманітарного профілю. Нові технології навчання: Наук.-метод. збірник (79). pp. 108-113.

Шанскова, Т. І. (2013) Система перепідготовки педагогічних працівників у 20-ті – 30-ті роки XX століття в Україні. Теорія та методика управління освітою: електронне наукове фахове видання ДВНЗ: «Університет менеджменту освіти». (10).

Шанскова, Т. І. (2013) Сучасні тенденції підготовки та перепідготовки фахівців гуманітарного профілю у польщі та країнах європейського союзу. Українська полоністика (10). pp. 159-169.

This list was generated on Wed Dec 6 17:02:40 2023 EET.